Lidská práva


Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv – to jsou hodnoty, na nichž se EU zakládá od samého počátku. Později byl jejich význam zdůrazněn přijetím Listiny základních práv.

 

Obrázek znázorňující váhy s miskami ve formě hemisfér Země, v nichž sedí lidé.

Lidská práva mají všeobecnou platnost.

Lidská práva musí dodržovat nejen členské státy Unie, ale i země, které se o členství v EU ucházejí. Dodržování lidských práv musí být samozřejmostí i pro země, s nimiž má EU sjednané obchodní dohody či úmluvy o spolupráci.

Prostřednictvím své politiky lidských práv Evropská unie:

  • brání občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva
  • usiluje o prosazování práv žen, dětí, menšin a vysídlených osob
  • zavrhuje trest smrti, mučení, obchodování s lidmi a diskriminaci
  • je odhodlána bránit všeobecnost a nedělitelnost lidských práv tím, že plně a aktivně spolupracuje s partnerskými zeměmi, mezinárodními a regionálními organizacemi i občanskou společností.

Lidská práva platí pro všechny bez rozdílu

Klíčová slova spojovaná s lidskými právy, jako např. „všeobecnost“ a „spravedlnost“

Pojem lidská práva neznamená pro všechny totéž.

Cílem strategického rámce a akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na rok 2012 je zvyšovat účinnost politik EU v oblasti lidských práv a zajistit jejich lepší konzistentnost. V roce 2012 došlo rovněž ke jmenování prvního zvláštní zástupce EU pro lidská práva, jímž se stal Stavros Lambrinidis. Jeho úkolem je zasazovat se o vyšší účinnost a viditelnost činnosti v oblasti lidských práv, kterou EU vyvíjí vůči partnerským zemím.

Výroční zprávy

Každoročně vydává Unie výroční zprávu o uplatňování Listiny základních práv EU, v níž se rovněž hodnotí dodržování lidských práv a uplatňování demokratických principů ve světě. Jedná se o vyhodnocení činnosti EU v této oblasti.

Tři děti držící se za ruce

Některé děti potřebují zvláštní ochranu.

Ochrana základních práv v EU

V Evropské unii jsou základní práva zaručena jak na vnitrostátní úrovni ústavou všech členských zemí, tak na úrovni evropské Listinou základních práv, která byla přijata v roce 2000 a její dodržování je od roku 2009 závazné pro všechny členské státy Unie. Občané tak mají možnost poté, co byl jejich případ posouzen na všech úrovních soudní moci v jejich státě, předložit věc Evropskému soudu pro lidská práva.

V ochraně lidských práv se angažují všechny orgány EU: Komise, Evropský parlament i Rada. V této činnosti jim napomáhá Agentura Evropské unie pro základní práva, která zjišťuje a analyzuje hlavní trendy v oblasti základních práv.

Listina základních práv je nástrojem na ochranu těchto práv, kterým se musí řídit orgány i instituce EU. Zároveň platí pro vlády jednotlivých zemí, ale pouze v rámci provádění legislativy EU.

Prosazování lidských práv ve světě

Skupina dětí sedících na zemi před vozidlem nevládní organizace

Činnost EU v této oblasti se soustředí na zmírňování chudoby a předcházení konfliktů.

Práce v oblasti lidských práv tvoří nedílnou součást snah o omezení chudoby a předcházení, popř. řešení konfliktů v ostatních zemích. Evropská unie proto postupně prosadila otázku dodržování lidských práv do popředí svých vztahů s jinými zeměmi a regiony.

Veškeré dohody o obchodu či spolupráci s nečlenskými zeměmi EU obsahují ustanovení, v němž je dodržování lidských práv označeno za nezbytný prvek daného vztahu. Doposud bylo uzavřeno přes 120 takovýchto dohod. Za nedodržování lidských práv již EU uvalila sankce na několik zemí, včetně Běloruska a Íránu.

Kromě toho EU rovněž vede dialog o lidských právech s více než 40 zeměmi a organizacemi, k nimž patří Rusko, Čína a Africká unie.

Prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) podporuje Unie skupiny občanské společnosti i jednotlivce, kteří prosazují demokratické hodnoty a angažují se v boji proti mučení a rasismu. Rozpočet tohoto nástroje na období 2007–2013 činí 1,1 miliardy eur.

Začátek stránky

Spravedlnost, občanství, základní práva

Zveřejněno v říjnu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránky


Video


KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?