Lidská práva


Lidská práva

Lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv – to jsou hodnoty zakotvené již v zakládajících smlouvách EU. V současnosti jsou posíleny Listinou základní práv.

Země EU a potenciální zájemci o vstup do Unie musí lidská práva dodržovat.

Drawing of balanced scales with half-globes containing people on either side

Lidská práva mají všeobecnou platnost.

Prostřednictvím své politiky lidských práv Evropská unie:

  • hájí občanská, politická, hospodářská, sociální a kulturní práva
  • usiluje o prosazování práv žen, dětí, menšin a vysídlených osob
  • zavrhuje trest smrti, mučení, obchodování s lidmi a diskriminaci
  • prokazuje své odhodlání chránit všeobecnou a nedělitelnou povahu lidských práv tím, že plně a aktivně spolupracuje s partnerskými zeměmi, mezinárodními organizacemi, regionálními organizacemi a skupinami a sdružení na všech úrovních občanské společnosti.
Keywords associated with human rights, such as ‘universality’ and ‘justice’

Pojem lidská práva neznamená pro všechny totéž.

Lidská práva platí pro všechny bez rozdílu

Strategický rámec a akční plán EU pro lidská práva a demokracii z roku 2012 má za cíl zlepšit účinnost a soudržnost politiky EU v oblasti lidských práv jako celku. V roce 2012 byl jmenován vůbec první zvláštní zástupce EU pro lidská práva Stavros Lambrinidis. Jeho úkolem je zajistit, aby vnější politiky EU v oblasti lidských práv byly účinnější a veřejnost jim věnovala větší pozornost.

Three children holding hands

Děti potřebují zvláštní ochranu.

Ochrana základních práv v EU

V EU jsou základní práva zaručena jak na vnitrostátní úrovni, tj. ústavou členských zemí, tak na úrovni EU, a to Listinou základní práv EU, která byla přijata v roce 2000 a od roku 2009 je závazná pro všechny členské státy. Občané tak mají možnost poté, co byl jejich případ posouzen na všech úrovních soudní moci v jejich státě, předložit věc Evropskému soudu pro lidská práva.

V ochraně lidských práv se angažují všechny orgány EU: Komise, Evropský parlament i Rada. V tomto úsilí jim pomáhá Agentura pro základní práva, která zjišťuje a analyzuje, jakým směrem se vývoj v této oblasti ubírá.

Listina základních práv EU obsahuje v jediném právním textu všechna základní práva, která jsou závazná pro všechny orgány i instituce EU. Listina je zároveň platná pro vlády jednotlivých zemí při provádění legislativy EU.

Prosazování lidských práv ve světě

Children sitting on in the ground in front of an NGO vehicle

EU se snaží zmírňovat chudobu a předcházet konfliktům.

Ochrana lidských práv je v tomto ohledu zásadní, a proto je v samém středu zájmu EU ve vztazích s ostatními zeměmi a regiony.

Veškeré dohody o obchodu či spolupráci s nečlenskými zeměmi EU obsahují doložku o lidských právech, která stanoví, že lidská práva tvoří naprosto zásadní součást vztahů s EU. Doposud bylo uzavřeno přes 120 takovýchto dohod. Na některé země uvalila Unie sankce za porušování lidských práv, například Bělorusku a Íránu.

Kromě toho EU vede dialog o lidských právech s více než 40 zeměmi a organizacemi, k nimž patří Rusko, Čína a Africká unie. Její výroční zpráva hodnotí činnost EU v oblasti lidských práv po celém světě.

Prostřednictvím Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva EU podporuje skupiny, sdružení u jednotlivce, kteří usilují o dodržování lidských práv a základních svobod, demokracie a právního státu. Tento nástroj disponuje v období 2014–2020 prostředky ve výši 1,3 miliardy eur.

 

 

Začátek stránky

Spravedlnost, občanství, základní práva

Zveřejněno v říjnu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?