Права на човека


Права на човека

Човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките права са ценности, залегнали в договорите на ЕС. Днес те са укрепени с Хартата на основните права.

Страните от ЕС и кандидатстващите за членство държави трябва да спазват правата на човека.

Изображение на везни в равновесие, като на всяка от двете страни има полукълба с хора

Човешките права са универсални

Посредством своята политика за правата на човека ЕС:

  • защитава гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права,
  • се стреми да насърчава правата на жените, децата, малцинствата и разселените лица,
  • се противопоставя на смъртното наказание, изтезанията, трафика на хора и дискриминацията,
  • се е ангажирал да защитава универсалния и неделим характер на правата на човека посредством цялостно и активно сътрудничество със страни партньори, международни организации, регионални организации и групи и асоциации на всички равнища в обществото.
Основни думи, свързвани с правата на човека, като „универсалност“ и „правосъдие“.

Правата на човека означават различни неща за различните хора

Човешките права не дискриминират

Стратегическата рамка и планът за действие за 2012 г. за човешките права и демокрацията са изготвени по начин, който да доведе до по-голяма ефективност и последователност на политиката за правата на човека като цяло. През 2012 г. ЕС назначи първия си специален представител за правата на човека — г-н Ставрос Ламбринидис. Неговата роля се заключава в повишаване на ефективността на външната политика на ЕС в областта на човешките права и представянето ѝ пред обществеността.

Три деца се държат за ръце

Децата се нуждаят от специална защита

Защита на основните права в Съюза

В ЕС основните права са гарантирани на национално равнище от конституционните системи на страните членки, а на европейско равнище — от Хартата на основните права на Европейския съюз (приета през 2000 г. и задължителна за страните от ЕС от 2009 г. насам). След отнасяне на случай на незачитане на човешко право пред национален съд, заинтересованите лица могат като крайна мярка да се обърнат към Европейския съд по правата на човека.

Всички институции на ЕС – Комисията, Парламентът и Съветът – играят роля в защитата на човешките права. Те са подпомагани от Агенцията на ЕС за основните права, която определя и анализира основните тенденции в областта на основните права.

Хартата включва в един-единствен инструмент задължителните за всички институции и органи на ЕС основни права. Тя се отнася и за националните правителства, когато прилагат правото на ЕС.

Насърчаване на правата на човека в международен план

Деца седят на земята пред кола на НПО

ЕС работи за намаляване на бедността и предотвратяване на конфликти

Работата в областта на правата на човека е важна част от усилията за намаляване на бедността и за предотвратяване и разрешаване на конфликти. Затова човешките права са на преден план в отношенията на Съюза с други страни и региони.

Всички споразумения за търговия или сътрудничество със страни извън Съюза съдържат клауза за правата на човека, според която тези права са важен елемент в отношенията между страните. В момента има повече от 120 такива споразумения. ЕС наложи санкции за нарушаване на правата на човека на редица страни, включително Беларус и Иран.

Освен това ЕС води диалог за човешките права с повече от 40 страни и организации, сред които са Русия, Китай и Африканският съюз. В неговия годишен доклад се оценява работата му в областта на човешките права в целия свят.

Чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека EС подкрепя групи и асоциации или отделни лица, които защитават правата на човека и основните свободи, демокрацията и върховенството на закона. За периода 2014-2020 г. бюджетът за този инструмент е 1,3 млрд. евро.

 

 

Нагоре

Правосъдие, гражданство и основни права

Публикувано през октомври 2013 г

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?