Права на човека


Човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на човешките права са ценностите, залегнали в договорите на ЕС още от самото начало. Днес те са укрепени от Хартата на основните права.

 

Държавите от ЕС и желаещите да се присъединят към него трябва да спазват правата на човека. Същото се отнася и за страни, които сключват търговски споразумения и споразумения за сътрудничество с ЕС.

Рисунка на везни с блюда във формата на земни полукълба пълни с хора.

Човешките права са универсални.

Посредством своята политика за правата на човека ЕС:

  • защитава гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права,
  • стреми се да насърчава правата на жените, децата, малцинствата и разселените лица,
  • противопоставя се на смъртното наказание, изтезанията, трафика на хора и дискриминацията,
  • поема ангажимент да защитава универсалния и неделим характер на правата на човека посредством цялостно и активно сътрудничество със страни партньори, международни организации, регионални организации и гражданското общество.
Ключови думи, свързани в човешките права, като например „универсалност“ и „правосъдие“

Правата на човека означават различни неща за различните хора.

Човешките права не дискриминират

Стратегическата рамка и планът за действие за 2012 г. за човешките права и демокрацията са изготвени по начин, който да доведе до по-голяма ефективност и последователност на политиката за правата на човека като цяло. През същата година Ставрос Ламбринидис бе избран за първия специален представител на Европейския съюз за правата на човека. Неговата роля е да укрепва ефективността и популярността на външната политика на ЕС в областта на правата на човека.

Годишни доклади

ЕС публикува годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС и за човешките права и демокрацията в света. Той представлява оценка на работата на ЕС в областта на правата на човека.

Три деца се държат за ръце

Децата се нуждаят от специална защита.

Защита на основните права в Съюза

В ЕС основните права са гарантирани на национално равнище от конституционните системи на страните членки и на европейско равнище от Хартата на основните права на Европейския съюз (приета през 2000 г. и задължителна за страните от ЕС от 2009 г. насам). След отнасяне на случай на незачитане на човешко право пред национален съд, заинтересованите лица могат като крайна мярка да се обърнат към Европейския съд по правата на човека.

Всички институции на ЕС – Комисията, Парламентът и Съветът – играят роля в защитата на човешките права. Те се подпомагат от Агенцията за основните права, която определя и анализира основните тенденции в областта на основните права.

Хартата включва в един-единствен инструмент задължителните за всички институции и органи на ЕС основни права. Хартата се отнася и за националните правителства, но само когато прилагат право на ЕС.

Насърчаване на правата на човека в международен план

Деца седят на земята пред кола на НПО

Работата на ЕС в областта на човешките права подкрепя борбата с бедността и предотвратяването на конфликти.

Работата в областта на човешките права е неразделна част от намаляването на бедността и предотвратяването и разрешаването на конфликти. Поради това ЕС поставя въпроса за човешките права на преден план в отношенията си с други страни и региони.

Всички споразумения за търговия или сътрудничество със страни извън Съюза съдържат клауза за човешките права, според която тези права са важен елемент в отношенията между страните. В момента има повече от 120 такива споразумения. ЕС наложи санкции за накърняване на правата на човека на редица страни, включително Беларус и Иран.

Освен това ЕС води диалог за човешките права с повече от 40 страни и организации, сред които са Русия, Китай и Африканския съюз.

Посредством Европейския инструмент за демокрация и права на човека Съюзът подпомага групи на гражданското общество или лица, защитаващи демокрацията и борещи се срещу изтезанията и расизма. За периода 2007—2013 г. ЕИДПЧ разполага с бюджет от 1,1 млрд. евро.

Нагоре

Правосъдие, гражданство и основни права

Публикувано през октомври 2013 г

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


Нагоре


Видео


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?