Regionalna politika


Evropska unija je sicer res eden najbogatejših predelov sveta, vendar so med državami EU in v posameznih državah EU velike razlike v blaginji. Najbogatejša država Luksemburg je več kot sedemkrat bogatejša od novih članic Romunije in Bolgarije.

Toda dinamični učinki članstva v EU skupaj z odločno in ciljno naravnano politiko vlaganja lahko marsikaj spremenijo.

Solidarnost in kohezija

Sredstva za regionalni razvoj po dejavnosti © EU

EU si prizadeva z regionalno politiko doseči naslednje:

 • pomagati regijam uresničiti ves njihov potencial,
 • izboljšati konkurenčnost in zaposlovanje z vlaganjem na lokalni ravni v sektorje z visokim potencialom rasti, in z dodano vrednostjo za EU kot celoto,
 • kar najhitreje približati življenjski standard članic, ki so se Evropski uniji pridružile po letu 2004, povprečju EU.

Vzroki za neenakost

Razlike med regijami izvirajo iz:

 • dolgotrajnih posledic zaradi krajevne odmaknjenosti in redke poseljenosti,
 • nedavnih socialnih in gospodarskih sprememb,
 • posledic nekdanjega centralno-planskega gospodarstva,
 • kombinacije teh in drugih dejavnikov.

Pogosto se kažejo kot:

 • socialna prikrajšanost,
 • slabo šolstvo,
 • visoka stopnja brezposelnosti,
 • nezadostna infrastruktura.

Gospodarska rast in nova delovna mesta

Sredstva za regionalni razvoj za Romunijo © DG REGIO

Regionalna politika vlaga v ljudi.

Regionalna politika podpira program EU za gospodarsko rast in nova delovna mesta, in sicer si prizadeva:

 • pritegniti naložbe v države in regije: z večjo dostopnostjo, kakovostnejšimi storitvami (denimo hitri internet) in varstvom okolja;
 • spodbuditi inovacije, podjetništvo in ekonomijo znanja: s spodbujanjem regij, da izkoristijo svoje prednosti in učinkoviteje kombinirajo in uporabljajo evropska nacionalna in regionalna sredstva ter razvijajo strategije „pametne specializacije“ za gospodarsko rast;
 • ustvariti nova in boljša delovna mesta: s povečanjem zaposlovanja, preprečevanjem „bega možganov“, izboljšanjem prilagodljivosti delavcev in večjim vlaganjem v človeški kapital.

Razpoložljiva sredstva

Sredstva za regionalni razvoj v obdobju 2007–2013 predstavljajo več kot tretjino proračuna EU oziroma približno 347 milijard evrov.

Gre za tri različne vire financiranja, odvisno od namena in države oziroma regije:

 • Evropski sklad za regionalni razvoj: splošna infrastruktura, inovacije in investicije;
 • Evropski socialni sklad – projekti poklicnega usposabljanja in druge vrste pomoči za zaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest;
 • Kohezijski sklad – okoljski projekti in prometna infrastruktura ter obnovljivi viri energije. Sklad je namenjen 15 državam, v katerih je gospodarski dohodek nižji od 90 % povprečja EU (13 novih držav članic ter Portugalska, Grčija in Španija).

Poraba sredstev

Regionalna politika v skladu s cilji strategije Evropa 2020 vlaga v vse regije EU.

Posebna prizadevanja veljajo državam članicam iz centralne in vzhodne Evrope, v preostalih članicah pa regijam s posebnimi razvojnimi potrebami. Regionalna politika si prizadeva obvladati krizo in hitro zagotoviti razpoložljiva sredstva.

Velikega poudarka je deležna podpora inovacijam in raziskavam, trajnostnemu razvoju in razvijanju naklonjenega okolja za mala podjetja, ki so temelj evropskega gospodarstva. Nekaj sredstev namenja tudi projektom čezmejnega in medregijskega sodelovanja.

Na vrh

Na vrhOstanite povezani

Twitter

 • Evropska komisija – regionalna politikaEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?