Polityka regionalna


Choć UE należy do najbogatszych regionów na świecie, to w samej Unii istnieją zasadnicze różnice w poziomie dobrobytu, zarówno między państwami członkowskimi, jaki i między regionami wewnątrz poszczególnych krajów. Najzamożniejsze państwo − Luksemburg − jest ponad siedmiokrotnie bogatsze niż Rumunia czy Bułgaria, najbiedniejsi i najmłodsi członkowie UE.

Jednak dynamiczne efekty członkostwa w UE połączone z energiczną i właściwie ukierunkowaną polityką inwestycji mogą przekładać się na konkretne wyniki.

Solidarność i spójność

Wydatki na rozwój regionalny według rodzaju działalności © UE

Unijna polityka rozwoju regionalnego ma:

 • pomóc regionom w pełni wykorzystać swój potencjał
 • poprawić konkurencyjność i poziom zatrudnienia na szczeblu regionalnym dzięki inwestycjom w obszarach o dużym potencjale wzrostu, co zapewni wartość dodaną całej UE
 • jak najszybciej zbliżyć do średniej unijnej poziom dobrobytu w państwach, które przystąpiły do UE od 2004 r.

Przyczyny nierówności

Różnice między regionami mogą wynikać między innymi z:

 • długofalowych zaległości związanych z oddaleniem geograficznym lub słabym zaludnieniem
 • niedawnych przemian społecznych i gospodarczych
 • dziedzictwa gospodarki centralnie planowanej
 • połączenia tych i innych czynników.

Skutki takich trudności często przejawiają się:

 • zubożeniem społeczeństwa
 • niską jakością szkolnictwa
 • wysoką stopą bezrobocia
 • niewydolnością infrastruktury.

Zwiększanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Rumuni korzystają ze środków na rozwój regionalny © DG REGIO

Polityka regionalna inwestowaniem w ludzi

Polityka regionalna ma uzupełniać strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez:

 • zwiększanie atrakcyjności państw i regionów dla inwestorów dzięki poprawie stanu infrastruktury, ulepszeniu jakości usług (takich jak szybki internet) i ochronie potencjału ekologicznego
 • wspieranie innowacji, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, zachęcanie regionów do wykorzystywania swoich największych atutów oraz do skuteczniejszego wydawania unijnych funduszy przeznaczonych do rozdysponowania na szczeblu krajowym i regionalnym, opracowanie strategii „inteligentnej specjalizacji” pobudzającej rozwój
 • tworzenie nowych, lepszych miejsc pracy poprzez zachęcanie ludności do podejmowania pracy, powstrzymanie drenażu mózgów, rozwijanie zdolności adaptacyjnych pracowników oraz zwiększanie inwestycji w kapitał ludzki.

Dostępne fundusze

W okresie 2007−2013 wydatki na politykę regionalną wyniosą ponad jedną trzecią budżetu UE, czyli około 347 mld euro.

W zależności od rodzaju inwestycji, kraju i regionu środki pochodzą z różnych źródeł. Są to:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – obejmujący programy dotyczące infrastruktury, innowacji i inwestycji
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – finansujący projekty z zakresu kształcenia zawodowego i inne rodzaje pomocy na rzecz zatrudnienia oraz programy tworzenia miejsc pracy
 • Fundusz Spójności – ukierunkowany na projekty związane z infrastrukturą środowiska i transportu oraz dotyczące prac nad energią odnawialną. Środki z tego funduszu może uzyskać tylko 15 państw członkowskich, w których wyniki gospodarcze nie przekraczają 90 proc. średniej w UE (13 najmłodszych państw członkowskich oraz Portugalia, Grecja i Hiszpania).

Jak wydawane są środki

Inwestycje dokonywane są we wszystkich regionach UE zgodnie ze strategią Europa 2020.

Najintensywniej wspierane są kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz regiony o szczególnych potrzebach w pozostałych krajach UE. Polityka regionalna służy też zwalczaniu skutków kryzysu i ma umożliwiać szybsze udostępnianie funduszy.

Obecnie duży nacisk kładzie się na wspieranie innowacji i badań naukowych oraz zrównoważonego rozwoju, a także tworzenie przyjaznego otoczenia dla małych firm – trzonu europejskiej gospodarki. Część funduszy przeznaczana jest również na projekty współpracy transgranicznej i międzyregionalnej.

Początek strony

Początek stronyBądźmy w kontakcie

Twitter

 • Komisarz europejski ds. polityki regionalnejEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?