Naršymo kelias

Regioninė politika


Nors ES yra vienas iš turtingiausių pasaulio kraštų, gerovės lygis įvairiose jos šalyse ir net skirtinguose jų regionuose labai nevienodas. Turtingiausia šalis Liuksemburgas gerovės lygiu daugiau kaip septynis kartus lenkia Rumuniją ir Bulgariją – neturtingiausias ir naujausias ES nares.

Vis dėlto narystės ES dinaminis poveikis kartu su energinga ir kryptinga investicijų politika gali duoti gerų rezultatų.

Solidarumas ir sanglauda

Regioninių fondų lėšos pagal veiklos rūšis © ES

ES regionine politika siekiama:

 • padėti kiekvienam regionui išnaudoti visą savo potencialą;
 • investicijomis į didelių augimo galimybių sritis didinti konkurencingumą ir užimtumą regionuose, suteikiant papildomos naudos visai ES;
 • kuo greičiau iki ES vidurkio pakelti gyvenimo lygį šalyse, įstojusiose į ES 2004 m. ir vėliau.

Nelygybės priežastys

Nevienodos regionų padėties priežasčių gali būti daug, pavyzdžiui:

 • nuo seno patiriami sunkumai dėl to, kad regionas atokus arba retai apgyvendintas;
 • neseni socialiniai ir ekonominiai pokyčiai;
 • ankstesnės planinės ekonomikos palikimas;
 • šių ir kitų veiksnių deriniai.

Tokių nepalankių aplinkybių poveikis dažnai matyti iš:

 • socialinių nepriteklių;
 • menkos mokslo mokyklose kokybės;
 • didesnio nedarbo;
 • nepakankamos infrastruktūros.

Ekonomikos augimo skatinimas ir darbo vietų kūrimas

Regioninės plėtros fondo parama Rumunijos piliečiams © DG REGIO

Įgyvendinant regioninę politiką siekiama investuoti į žmones.

Norima, kad regioninės politikos veiksmai padėtų vykdyti ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo darbotvarkę:

 • užtikrinant geresnę prieigą, teikiant kokybiškas paslaugas (pvz., sparčiojo interneto) ir išsaugant aplinkos potencialą šalys ir regionai turi tapti patrauklesni investicijoms;
 • turi būti skatinamos inovacijos, verslumas ir žinių ekonomika, regionai turi išnaudoti savo privalumus, veiksmingiau ir geriau naudotis Europos, nacionalinėmis bei regioninėmis viešosiomis lėšomis ir plėtoti ekonomikos augimą skatinančias pažangiosios specializacijos strategijas;
 • stengiantis, kad kuo daugiau žmonių dirbtų, sustabdant „protų nutekėjimą“, gerinant darbuotojų prisitaikymo galimybes ir didinant investicijas į žmogiškąjį kapitalą turi būti kuriama daugiau ir geresnių darbo vietų.

Esamas finansavimas

2007–2013 m. regionų reikmėms numatyta išleisti daugiau kaip trečdalį ES biudžeto – apie 347 mlrd. eurų.

Priklausomai nuo to, kas finansuojama, kurioje šalyje ar regione, lėšos skiriamos iš trijų skirtingų šaltinių:

 • Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) – bendrai infrastruktūrai, naujovėms ir investicijoms;
 • Europos socialinio fondo (ESF) – profesinio mokymo projektams, kitų rūšių pagalbai ieškant darbo, darbo vietų kūrimo programoms;
 • Sanglaudos fondo – aplinkos ir transporto infrastruktūros projektams ir energijos gavybos iš atsinaujinančių šaltinių plėtotei. Šis finansavimas numatytas 15 šalių, kuriose ekonominės veiklos rezultatai yra mažesni negu 90 % ES vidurkio (13 naujausių ES narių, Portugalija, Graikija ir Ispanija).

Kur ir kam naudojamos lėšos

Regioninės politikos lėšos investuojamos visuose ES regionuose, atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Ypač daug pastangų dedama Vidurio ir Rytų Europos šalyse ES narėse bei kitų ES šalių ypatingų poreikių regionuose. Politika siekiama įveikti krizę ir užtikrinti greitesnį turimų lėšų skyrimą.

Sutelktomis pastangomis remiamos inovacijos ir moksliniai tyrimai, tvarus vystymasis ir mažosioms įmonėms, kurios yra Europos ekonomikos pagrindas, palankios aplinkos kūrimas. Dalis lėšų skiriama bendradarbiavimo su užsienio kaimynais ir kitais regionais projektams.

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Twitter

 • Europos Komisija. Regioninė politikaEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?