Navigatsioonitee

Regionaalpoliitika


EL võib olla üks maailma rikkamaid piirkondi, kuid nii liikmesriikide vahel kui ka nende siseselt esineb jõukuse osas suuri erinevusi. Kõige jõukam riik – Luksemburg – on enam kui seitse korda rikkam Rumeeniast ja Bulgaariast, kes on kõige vaesemad ning uuemad ELi liikmesriigid.

ELi liikmelisuse dünaamiline mõju ühendatuna tarmuka ja sihipärase investeerimispoliitikaga võib siiski anda häid tulemusi.

Solidaarsus ja ühtekuuluvus

Regionaalfondide kulud tegevuse kaupa © EU

ELi regionaalpoliitika eesmärk on:

 • aidata kõikidel piirkondadel saavutada oma täielik potentsiaal;
 • parandada konkurentsivõimet ja tööhõivet, investeerides selleks piirkondlikul tasandil suure kasvupotentsiaaliga valdkondadesse, millel on lisaväärtus kogu ELi jaoks;
 • viia pärast 2004. aastat ELiga ühinenud riikides elatustase võimalikult kiiresti ELi keskmisele tasemele.

Ebavõrdsuse põhjused

Piirkondlik ebavõrdsus võib olla põhjustatud mitmetest teguritest:

 • geograafilisest eraldatusest või hõredast asustusest tulenevad pikaajalised takistused;
 • hiljutised sotsiaalsed ja majanduslikud muutused;
 • varem keskse plaanimajandusega süsteemide pärand;
 • nende ja veel muude tegurite kombinatsioonid.

Asjaomaste ebasoodsate tingimuste mõju on selgelt nähtav järgmise puhul:

 • sotsiaalne tõrjutus;
 • madala kvaliteediga koolid;
 • suurem tööpuudus;
 • ebapiisav infrastruktuur.

Majanduskasv ja töökohtade loomine

Rumeenlased saavad kasu regionaalfondidest © DG REGIO

Regionaalpoliitika tähendab investeerimist inimestesse.

Regionaalpoliitika põhimõte on järgida ELi tegevuskava majanduskasvu saavutamiseks ja töökohtade loomiseks ning

 • muuta riigid ja piirkonnad investeeringutele atraktiivsemateks, parandades neile juurdepääsu, pakkudes kvaliteetseid teenuseid (nt kiire internetiühindus) ja säilitades keskkonnapotentsiaali;
 • soodustada innovatsiooni, ettevõtlust ja teadmistepõhist majandust, mõjutades piirkondi suunama raha oma tugevatele külgedele ning kasutama tõhusamalt ja paremini kombineeritud moel Euroopa riiklikke ja regionaalfonde ning arendades majanduskasvu aruka spetsialiseerumise strateegiaid;
 • luua rohkem ja paremaid töökohti, hõlmates rohkem inimesi tööga, pidurdades nn ajude väljavoolu, parandades töötajate kohanemist ja suurendades investeeringuid inimkapitali.

Olemasolevad rahalised vahendid

Regionaalvaldkonna kulud ajavahemikuks 2007–2013 moodustavad üle ühe kolmandiku ELi eelarvest ehk ligikaudu 347 miljardit eurot.

Sõltuvalt sellest, mida ning millises riigis või piirkonnas rahastatakse, tuleb raha kolmest eri allikast:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) – hõlmab üldist infrastruktuuri, innovatsiooni ja investeeringuid;
 • Euroopa Sotsiaalfond (ESF) rahastab kutseharidusprojekte ning teisi tööhõivet toetavaid ja töökohti loovaid programme;
 • Ühtekuuluvusfond hõlmab keskkonna ja transpordiinfrastruktuuri valdkondade projekte ning taastuvate energiaallikate väljatöötamist. Asjaomased rahalised vahendid on ette nähtud 15 riigi jaoks, kus majanduslik väljund on väiksem kui 90% ELi keskmisest (13 kõige uuemat ELi liikmesriiki ning lisaks neile ka Portugal, Kreeka ja Hispaania).

Kus ja kuidas vahendeid kasutatakse?

Regionaalpoliitika raames tehakse investeeringuid kõigisse ELi piirkondadesse, ning see on kooskõlas Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidega.

Konkreetseid jõupingutusi tehakse Kesk- ja Ida-Euroopas asuvates liikmesriikides ning muudes ELi liikmesriikides - piirkondades, kus on konkreetsed arenguvajadused. Poliitika puhul püütakse arvestada kriisiga ning tagada kiirem vahendite kättesaadavus.

Suurt tähelepanu pööratakse innovatsioonile ja teadusuuringutele, säästvale arengule ning soodsa keskkonna loomisele väikeettevõtjate jaoks, kes on Euroopa majanduse selgroog. Osa rahalisi vahendeid eraldatakse ka piiriülestele ja piirkondadevahelistele koostööprojektidele.

Üles

ÜlesPüsige liinil

Twitter

 • Euroopa Komisjon - RegionaalpoliitikaEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?