Περιφερειακή πολιτική


Μπορεί η ΕΕ να είναι ένα από τα πλουσιότερα μέρη του κόσμου, όμως στο εσωτερικό της παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στα επίπεδα ευημερίας, τόσο μεταξύ των κρατών μελών της όσο και στο εσωτερικό του κάθε κράτους μέλους. Η πλουσιότερη χώρα, το Λουξεμβούργο, είναι επτά φορές πλουσιότερη από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που είναι τα φτωχότερα και νεότερα μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο, η δυναμική που προσδίδει η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ, σε συνδυασμό με μια σθεναρή και στοχοθετημένη επενδυτική πολιτική, μπορούν

Αλληλεγγύη και συνοχή

Δαπάνες του Περιφερειακού Ταμείου ανά δραστηριότητα © EU

Στόχος της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ είναι:

 • να βοηθήσει όλες τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους,
 • να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο, επενδύοντας σε τομείς υψηλού αναπτυξιακού δυναμικού με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ συνολικά
 • να συμβάλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004, ώστε να φθάσουν τον μέσο όρο της ΕΕ το συντομότερο δυνατό.

Αίτια των ανισοτήτων

Οι περιφερειακές ανισότητες μπορεί να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως:

 • εγγενή μειονεκτήματα λόγω γεωγραφικής απομόνωσης ή χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας
 • πρόσφατες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές
 • παραδοσιακές πρακτικές παλαιών συστημάτων κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού
 • συνδυασμός αυτών και άλλων παραγόντων.

Τα μειονεκτήματα αυτά έχουν συχνά ως αποτέλεσμα:

 • κοινωνική υστέρηση,
 • χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση,
 • υψηλότερα επίπεδα ανεργίας
 • ανεπαρκείς υποδομές.

Προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης

Ρουμάνοι δικαιούχοι περιφερειακών ενισχύσεων © DG REGIO

Η περιφερειακή πολιτική είναι στην ουσία μια επένδυση στους ανθρώπους.

Σκοπός είναι να συνδυαστεί η πολιτική αυτή με την ατζέντα της ΕΕ για τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης,

 • καθιστώντας τις χώρες και τις περιφέρειες ελκυστικότερες για επενδύσεις μέσω της βελτίωσης της προσβασιμότητάς τους, της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών (π.χ. υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο) και της διατήρησης του περιβαλλοντικού τους δυναμικού,
 • ενθαρρύνοντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία που βασίζεται στη γνώση, παροτρύνοντας τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους, να κάνουν αποτελεσματικότερη και καλύτερα συνδυασμένη χρήση των ευρωπαϊκών εθνικών και περιφερειακών δημόσιων πόρων και να καταρτίσουν αναπτυξιακές στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης»,
 • δημιουργώντας περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης μέσω της προσέλκυσης περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, της αναχαίτισης του φαινομένου της "διαρροής εγκεφάλων", της καλύτερης προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και της αύξησης των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους.

Διαθέσιμη χρηματοδότηση

Οι δαπάνες της περιφερειακής πολιτικής για την περίοδο 2007-13 ανέρχονται στο ένα τρίτο και πλέον του προϋπολογισμού της ΕΕ, δηλαδή σε 347 δισ. ευρώ περίπου.

Ανάλογα με το τι χρηματοδοτείται και σε ποια χώρα ή περιφέρεια, τα χρήματα προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές:

 • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): για γενικές υποδομές, καινοτομία και επενδύσεις.
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): για σχέδια επαγγελματικής κατάρτισης, άλλες μορφές ενίσχυσης της απασχόλησης και προγράμματα δημιουργίας θέσεων εργασίας.
 • Το Ταμείο Συνοχής: για περιβαλλοντικά έργα και έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών, καθώς και για ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν 15 χώρες των οποίων οι οικονομικές επιδόσεις είναι χαμηλότερες από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ (τα 13 νεότερα μέλη της ΕΕ συν Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία).

Πού και πώς δαπανάται

Περιφερειακή πολιτική σημαίνει επένδυση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"..

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις χώρες-μέλη από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη καθώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως για τις περιφέρειες με ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες. Η περιφερειακή πολιτική σκοπό έχει να αντιμετωπίσει την κρίση και να διασφαλίσει την ταχύτερη χορήγηση των διαθέσιμων πόρων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας, της διατηρήσιμης ανάπτυξης και στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Χρηματοδοτούνται επίσης ορισμένα σχέδια διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Twitter

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Περιφερειακή πολιτικήEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;