Регионална политика


Въпреки че ЕС е една от най-богатите части на света, между неговите страни членки и вътре в тях съществуват големи различия по отношение на просперитета. Най-богатата страна - Люксембург - е повече от седем пъти по-богата от Румъния и България – най-бедните и най-нови членки на ЕС.

Динамичните ефекти от членството в ЕС обаче, подкрепени от силна и целенасочена инвестиционна политика, могат да дадат резултати.

Солидарност и сближаване

Разходи на регионалния фонд по дейности © ЕС

Целите на регионалната политика на ЕС са:

 • да помогне на всеки регион да достигне пълния си потенциал
 • да подобри конкурентоспособността и заетостта чрез инвестиране на регионално равнище в области с висок потенциал за растеж и с добавена стойност за ЕС като цяло
 • да допринесе за възможно най-бързо повишаване на жизнения стандарт в присъединилите се към ЕС през 2004 г. и след това страни до средното за Съюза равнище.

Причини за неравенството

Някои от възможните причини за неравенствата между регионите са:

 • трайни затруднения, дължащи се на географска отдалеченост или слаба населеност
 • неотдавнашни социални и икономически промени
 • последиците от предишните централно-планови икономически системи
 • комбинация от тези и други фактори.

Ефектът от тези неблагоприятни фактори често се изразява в:

 • социални лишения
 • ниско качество на училищата
 • високи равнища на безработица
 • недобре развита инфраструктура.

Създаване на растеж и работни места

Румънци, получаващи регионално финансиране © DG REGIO

Регионалната политика инвестира в хората.

Идеята е регионалната политика да се допълва с програмата на ЕС за стимулиране на растежа и заетостта, като:

 • прави страните и регионите по-привлекателни за инвестиции чрез подобряване на достъпността, предоставяне на качествени услуги (като високоскоростен интернет) и опазване на екологичния потенциал
 • насърчава иновациите, предприемачеството и икономиката, основана на знанието, стимулирайки регионите да извличат максимална полза от предимствата си и да използват по-ефективно и в по-добри комбинации европейските национални и регионални публични средства, като разработват стратегии за растеж чрез „интелигентна специализация“
 • създава повече и по-добри работни места, привличайки повече хора да работят, обръщайки тенденцията на „изтичане на мозъци“, подобрявайки приспособимостта на работниците и увеличавайки инвестициите в човешки капитал.

Достъпно финансиране

За периода 2007-2013 г. на регионалното финансиране се пада повече от една трета от бюджета на ЕС или около 347 млрд. евро.

В зависимост от това какво се финансира и в коя страна или регион, парите идват от три различни източника:

 • Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) – обща инфраструктура, иновации и инвестиции
 • Европейски социален фонд (ЕСФ) – проекти за професионално обучение, други видове помощ за заетост и програми за създаване на работни места.
 • Кохезионен фонд – проекти в областта на околната среда, транспортната инфраструктура и възобновяемата енергия. Това финансиране е за 15 страни, чийто жизнен стандарт е под 90 % от средния за ЕС (13-те най-нови страни членки плюс Португалия, Гърция и Испания).

Къде и как се изразходват средствата

Средствата за регионална политика се инвестират във всички региони от ЕС в съответствие с целите на „Европа 2020“.

Особено големи усилия се полагат в страните членки от Централна и Източна Европа и в региони със специални нужди в областта на развитието в други страни от ЕС. Целта на политиката е да се даде отпор на кризата и да се гарантира по-бързо предоставяне на финансиране.

Поставя се акцент върху подкрепата за иновациите и изследванията, устойчивото развитие и създаването на благоприятни условия за малките предприятия - гръбнакът на европейската икономика. Предоставя се финансиране и за трансгранични и междурегионални проекти за сътрудничество.

Нагоре

НагореОстанете на линия

Twitter

 • Европейска комисия – Регионална политикаEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?