Navigačný riadok

Výskum a inovácie


Inovácie patria medzi kľúčové priority stratégie EÚ pre rast a zamestnanosť.

EÚ nabáda členské štáty, aby do roku 2020 investovali do výskumu a vývoja 3 % svojho HDP (z toho 1 % z verejných a 2 % zo súkromných zdrojov). Predpokladá sa, že by to malo pomôcť vytvoriť 3,7 milióna nových pracovných miest a zvýšiť ročný HDP v EÚ o 800 miliárd EUR.

Iniciatíva EÚ Inovácia v Únii English vytvára rámec pre činnosti európskeho výskumu a pre spoločné projekty s krajinami mimo EÚ. Zameriava sa na riešenie hlavných výziev súčasnosti: energetiku, bezpečnosť potravín, zmenu klímy a starnutie obyvateľstva. Prostredníctvom intervencií z verejného sektora sa stimuluje súkromný sektor a odstraňujú prekážky, ktoré bránia novým nápadom presadiť sa na trhu. Týmito prekážkami sú najčastejšie nedostatok financií, rozdrobenosť výskumnej činnosti a trhov, nedostatočné využitie verejného obstarávania na podporu inovácií a pomalá štandardizácia.

EÚ pracuje aj na tom, aby sa vytvoril spoločný Európsky výskumný priestor English, ktorý bude podporovať cezhraničnú spoluprácu a umožní výskumným pracovníkom pôsobenie kdekoľvek v EÚ.

Financovanie z EÚ

V januári 2014 EÚ spustila svoj najnovší 7-ročný výskumný program Horizont 2020 English, v rámci ktorého je do roku 2020 k dispozícii takmer 80 mld. EUR z prostriedkov EÚ. Tie pritiahnu ďalšie súkromné a verejné investície. Všetky prostriedky na výskum a inovácie sa spájajú do jedného integrovaného programu.

Prostriedky nového programu majú:

 • posilniť postavenie EÚ vo vede (24,5 miliardy EUR vrátane 13 mld. pre Európsku radu pre výskum English,
 • posilniť priemyselné inovácie (17 miliárd EUR) vrátane investícií do kľúčových technológií, rozsiahlejšieho prístupu ku kapitálu a podpory pre malé a stredné podniky,
 • riešiť závažné sociálne problémy, akými sú zmena klímy, udržateľná doprava, energia z obnoviteľných zdrojov, potravinová bezpečnosť a zabezpečenie dostatku potravín, starnúce obyvateľstvo (24,4 miliardy EUR).

Cieľom programu Horizont 2020 je:

 • zabezpečiť, aby sa technologické objavy premietli do životaschopných produktov so skutočným obchodným potenciálom (pomocou budovania partnerstiev s priemyslom a vládou),
 • zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií English prostredníctvom účasti krajín a organizácií mimo EÚ
 • ďalší rozvoj Európskeho výskumného priestoru English.

Ďalšie orgány EÚ zamerané na výskum a inováciu

 • Spoločné výskumné centrum (JRC) English je vlastný útvar Komisie, ktorý poskytuje nezávislú, na dôkazoch založenú vedeckú a technickú podporu pre politiky EÚ.
 • Európska rada pre výskum (ERC) English podporuje ambiciózny a nový výskum.
 • Výkonná agentúra pre výskum (REA) English spravuje približne polovicu všetkých výskumných grantov, ktoré financuje EÚ.
 • Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) English riadi viacero programov EÚ zameraných na pomoc podnikom.
 • Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) English riadi vykonávanie transeurópskych dopravných sietí EÚ. 
 • Európsky inovačný a technologický inštitút English zavádza partnerstvá inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a inštitúcií výskumu a inovácií: znalostné a inovačné spoločenstvá.

Na začiatok

Výskum a inovácia

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Inovácia v ÚniiEnglish (en)

Twitter

 • Správy o financovaní CORDISEnglish (en)
 • Inovácia v ÚniiEnglish (en)

Na začiatok

Súvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?