Taighde agus nuálaíocht


Tá an nuálaíocht i gcroílár straitéis an AE chun tuilleadh fáis agus post a chruthú faoin mbliain 2020.

Spreagtar tíortha an AE chun 3% dá n-olltáirgeacht intíre (OTI) a infheistiú i dTaighde agus Forbairt (T&F) faoin mbliain 2020 (1% ó mhaoiniú poiblí agus 2% ón earnáil phríobháideach). Meastar go gcruthóidh sin 3.7 milliún post agus go gcuirfidh sé beagnach €800 billiún breise le OTI bliantúil an AE.

Faoin tionscnamh an tAontas Nuálaíochta English, dírítear cuid oibre an AE – agus an comhar le tíortha nach bhfuil san AE – ar dhúshláin mhóra ár linne: fuinneamh, sábháilteacht an tsoláthair bia, an t-athrú aeráide agus aosú an phobail. Féachann an tionscnamh chuige go bhféadfaidh an earnáil phoiblí idirghabháil a dhéanamh chun an earnáil phríobháideach a spreagadh agus chun constaicí a bhaint a chuireann bac ar smaointe nuálacha teacht chomh fada leis an margadh (easpa airgeadais, córais agus margaí taighde atá ilroinnte, tearcúsáid an tsoláthair phoiblí chun críocha nuálaíochta agus caighdeáin a bheith á leagan síos go mall, mar shampla).

Tá an AE ag obair freisin chun Limistéar Eorpach Taighde English aonair a chruthú, limistéar ina mbeidh taighdeoirí in ann oibriú áit ar bith san AE agus ina dtabharfar tacaíocht agus spreagadh don chomhar trasteorann.

Maoiniú ón AE

Loiteog

Dá n-úsáidfeá plaistigh féinghlanta – a d'fhorbair eolaithe le maoiniú a fuair siad ón AE – d'fhéadfá am agus airgead a shábháil mar nach mbeadh ort do charr a ní, agus ní dhéanfá an oiread céanna díobhála don chomhshaol.

In Eanáir 2014, sheol an AE an clár taighde seacht mbliana is deireanaí uaidh – Fís 2020 English. Beidh isteach is amach le €80 billiún de mhaoiniú ar fáil idir seo agus 2020 – sa bhreis ar an infheistíocht phríobháideach agus phoiblí a mheallfaidh an t-airgead sin. Beidh an maoiniú uile a bhaineann le taighde agus nuálaíocht ar fáil anois i gclár comhtháite amháin.

Is iad cuspóirí an chláir sin:

 • seasamh an AE san eolaíocht a neartú (€24.4 billiún – áirítear sa mhéid sin €13 billiún don Chomhairle Eorpach um Thaighde English)
 • an nuálaíocht thionsclaíoch a neartú (€17 billiún) – lena n-áirítear infheistíocht sna príomhtheicneolaíochtaí, rochtain níos fearr ar chaipiteal agus tacaíocht do ghnólachtaí beaga
 • aghaidh a thabhairt ar cheisteanna móra sóisialta amhail an t-athrú aeráide, iompar inbhuanaithe, fuinneamh in-athnuaite, sábháilteacht agus slándáil bia, agus an daonra atá ag dul in aois (€24.4 billiún).

Féachfaidh Fís 2020 leis an méid seo a leanas a bhaint amach:

 • má fhionntar aon teicneolaíocht úr, féachfaidh sé lena chinntiú go n-úsáidfear í chun táirgí inmharthana a bhfuil acmhainneacht tráchtála iontu a cheapadh – trí chomhpháirtíochtaí a bhunú idir lucht tionscail agus an rialtas
 • féachfaidh sé le dlús a chur leis an g comhar idirnáisiúnta i gcúrsaí taighde agus nuálaíochta English – tabharfar cuireadh do thíortha agus eagraíochtaí nach bhfuil san AE páirt a ghlacadh ann 
 • an Limistéar Eorpach Taighde English a fhorbairt tuilleadh.

Comhlachtaí eile de cuid an AE a bhfuil baint acu le taighde agus nuálaíocht

 • An tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) English – seirbhís inmheánach an Choimisiúin a thugann tacaíocht neamhspleách eolaíoch agus theicniúil atá bunaithe ar fhianaise.
 • An Chomhairle Eorpach um Thaighde (CET) English tugann sí tacaíocht chun taighde atá úrnua agus uaillmhianach a dhéanamh.
 • An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA) English – riarann sí timpeall a leath de na deontais taighde a fhaigheann maoiniú ón AE.
 • An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME) English – riarann sí roinnt clár atá ag an AE chun cabhair a thabhairt do ghnólachtaí.
 • An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA) English – déanann sí bainistiú ar chur chun feidhme ghréasáin iompair thras-Eorpacha an AE. 
 • An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) English – bunaíonn sí comhpháirtíochtaí idir na forais ardoideachais agus comhlachtaí taighde/nuálaíochta: 'Pobail Eolais agus Nuálaíochta'.

Barr

Taighde agus nuálaíocht

Críochnaíodh an lámhscríbhinn i mBealtaine 2014.

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

 • Aontas NuálaEnglish (en)

Twitter

 • Nuacht Maoiniúcháin CORDISEnglish (en)
 • Aontas NuálaEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?