Navigačný riadok

Viacjazyčnosť


Okrem 24 úradných jazykov EÚ sa v Európe hovorí mnohými regionálnymi a menšinovými jazykmi. EÚ vynakladá veľké úsilie na ochranu svojej jazykovej rôznorodosti a na podporu vzdelávania v oblasti jazykov.

Úradné jazyky

Vlajky 28 členských štátov EÚ © EÚ

EÚ má v súčasnosti 24 úradných jazykov.

Medzi úradné jazyky EÚ v súčasnosti patria: anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.

Vypočujte si, ako znejú úradné jazyky EÚ

Ako občan EÚ máte právo komunikovať s inštitúciami EÚ v ktoromkoľvek z týchto jazykov a v tom istom jazyku aj dostať odpoveď. Všetky nariadenia EÚ a ostatné právne dokumenty sú uverejňované vo všetkých úradných jazykoch okrem írčiny (na základe dočasnej dohody sa do tohto jazyka prekladajú iba nariadenia prijaté spoločne Radou EÚ a Európskym parlamentom).

Počas rozpráv v Európskom parlamente majú volení zástupcovia právo používať ktorýkoľvek z úradných jazykov EÚ.

Jazyky používané v rámci portálu EUROPA

Nie je možné, aby obrovské množstvo informácií, ktoré je k dispozícii na internete o EÚ a jej aktivitách, bolo dostupné vo všetkých úradných jazykoch. Základné informácie o politikách EÚ sú uvedené vo všetkých jazykoch. Ostatné informácie sú k dispozícii v jazykoch, ktoré sú v EÚ najrozšírenejšie.

Regionálne a menšinové jazyky

EÚ je domovom viac ako 60 pôvodných alebo menšinových jazykov, ktorými hovorí spolu približne 40 miliónov ľudí. Patria medzi ne katalánsky, baskický, frísky, laponský, waleský jazyk, či jidiš.

Hoci právne postavenie a podpora týchto jazykov sú v rukách vlád členských štátov EÚ, Komisia s nimi vedie otvorený dialóg a podporuje jazykovú rozmanitosť v čo najväčšom rozsahu. Iniciatívy na podporu menšinových jazykov, najmä formou výučby a štúdia, môžu získať finančnú podporu z nového programu EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ .

Jazykové vzdelávanie

Niekoľko viacjazyčných slovníkov na polici © iStockphoto

Učiť sa cudzie jazyky už od útleho veku môže byť pre deti veľmi prospešné.

Jedným z cieľov politiky EÚ v oblasti viacjazyčnosti je, aby každý Európan hovoril okrem svojho materinského jazyka aj ďalšími 2 jazykmi. Najefektívnejším spôsobom na dosiahnutie tohto cieľa by bolo zavedenie výučby dvoch cudzích jazykov pre deti už v skorom veku. Ukázalo sa, že takéto deti sa nielen učia jazyky rýchlejšie, ale majú aj lepšie znalosti svojho materinského jazyka.

EÚ podporuje jazykové vzdelávanie, pretože:

  • zlepšenie jazykových znalostí detí, mladých ľudí a dospelých umožní viacerým z nich študovať alebo pracovať v inej krajine EÚ a celkovo zlepší ich šance na pracovnom trhu;
  • znalosť cudzích jazykov podporuje medzikultúrne porozumenie, ktoré je podmienkou spolunažívania v mnohojazyčnej a multikultúrnej Európe;
  • podniky potrebujú pre efektívne obchodovanie v Európe jazykovo zdatných zamestnancov;
  • trh jazykových služieb – preklad a tlmočenie, výučba jazykov, jazykové technológie atď. – je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví hospodárstva.

Podľa najnovšieho prieskumu EÚ o Európanoch a ich jazykoch pdf - 8 MB [8 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) (Eurobarometer 2012) majú Európania veľmi pozitívny prístup k viacjazyčnosti. 98 % z nich si myslí, že ovládanie cudzieho jazyka je užitočné pre budúcnosť ich detí. 88 % si myslí, že ovládanie iného ako materinského jazyka je užitočné pre nich samotných. 72 % súhlasí s cieľom EÚ, že každý by sa mal učiť aspoň dva cudzie jazyky a 77 % je presvedčených, že zlepšenie jazykových znalostí by malo byť politickou prioritou.

Na začiatok

Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Tlmočenie pre EurópuEnglish (en)
  • Prekladanie pre Európu English (en)

Twitter

  • Tlmočenie pre EÚEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?