You are here:

Многоезичие

Политиката на многоезичие на ЕС има два аспекта:

 • стремеж да се опази богатото езиково многообразие на Европа;
 • насърчаване на изучаването на езици.

Кои са официалните езици на ЕС?

В момента те са 24: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Чуйте как звучат официалните езици на ЕС

Гражданите на ЕС имат право да се обръщат към европейските институции на който и да е от тези езици и да получават отговор на същия език. Регламентите и другите законодателни документи на ЕС се публикуват на всеки от тези езици, с изключение на ирландски (в момента на ирландски се превеждат само регламентите, които се приемат и от Съвета на ЕС, и от Европейския парламент.

В Европейския парламент депутатите също имат право да говорят на всеки един от официалните езици на ЕС.

Уебсайтът EUROPA — на кои езици?

ЕС предоставя основна информация за своите политики на всички официални езици. По-специализираните текстове се публикуват на най-разпространените езици в ЕС.

Регионални и малцинствени езици

В ЕС има повече от 60 регионални или малцинствени езика, които се говорят от около 40 млн. души. Сред тях са каталонски, баски, фризийски, саами, уелски и идиш.

Въпреки че правният статут и мащабите на подкрепата за тези езици зависят от правителствата на страните от ЕС, Европейската комисия поддържа открит диалог с тях, като насърчава максимално езиковото многообразие.

Еразъм+ — новата програма на ЕС, която обхваща образованието и обучението, е потенциален източник на финансиране за инициативи за защита и насърчаване на преподаването и изучаването на малцинствени езици.

Езиково обучение

Една от целите на политиката на многоезичие на ЕС е всеки европеец да говори два други езика освен родния си език. Най-ефективният начин за постигането на тази цел е децата да започнат да изучават два чужди езика от ранна възраст. Фактите показват, че това може да доведе до по-бързо изучаване на езици и до развитие на по-добри умения по майчиния език.

ЕС подкрепя изучаването на езици, защото:

 • подобряването на езиковите умения дава възможност на повече хора да учат и/или работят в чужбина, като в същото време подобрява техните перспективи за заетост;
 • владеенето на други езици помага на хората от различни култури да се разбират, което е много важно в една многоезична и мултикултурна Европа;
 • предприятията се нуждаят от служители, говорещи по няколко езика, за да могат да търгуват успешно в цяла Европа;
 • езиковата индустрия — писмени и устни преводи, преподаване на езици, езикови технологии и т.н. — е един от най-бързо растящите сектори на икономиката.

Проучване „Евробарометър“ за европейците и езицитеpdf Избор на превод за предходната връзка  от 2012 г. показва, че те имат много положително отношение към многоезичието:

 • 98 % смятат владеенето на чужди езици за полезно за бъдещето на техните деца.
 • 88 % са на мнение, че владеенето на езици, различни от майчиния, е много полезно.
 • 72 % одобряват целта на ЕС всеки да научи поне два чужди езика.
 • 77 % смятат, че подобряването на езиковите умения трябва да бъде политически приоритет.

По-добри резултати от изучаването на езици

Работната група за езиците в сферата на образованието и обучението насочи вниманието си към този въпрос в периода от 2011 г. до 2013 г. През 2014 г. нейният сравнителен анализ доведе до изготвянето на доклад относно новаторски, научно доказани методи за ускоряване на изучаването на езициpdf(2 MB) Избор на превод за предходната връзка , в който се разглеждат:

 • изучаването на учебни предмети на чужд език (CLIL);
 • изучаване на чужди езици с помощта на компютърни технологии (CALL).