Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις


Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να εγκαθίστανται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης. Η διέλευση των συνόρων των κρατών μελών σχεδόν δεν γίνεται αντιληπτή, χάρη στη Συνθήκη του Σένγκεν με την οποία καταργήθηκαν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της Ένωσης (με εξαίρεση τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Κροατία, την Κύπρο, και τη Ρουμανία).

Παράλληλα, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να προστατεύει τους πολίτες από το διεθνές έγκλημα και την τρομοκρατία, αλλά και για να εξασφαλίζει την πρόσβασή τους στο τοπικό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους σε όλη την ΕΕ.

Εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr) ορίζει όλα τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) DeutschEnglishfrançais της ΕΕ βοηθά τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής να καταρτίσουν νέους νόμους και παράλληλα ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η ΕΕ ενεργεί για λογαριασμό των πολιτών της με σκοπό να αποτρέψει τις διακρίσεις λόγω φύλου ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Σε μια εποχή που το ίντερνετ είναι "πανταχού παρόν", η ΕΕ αγωνίζεται να προασπίσει το δικαίωμα όλων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών

Όταν ταξιδεύετε εντός της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα της άνευ όρων πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Αυτό σημαίνει, αντίστροφα, ότι οι εγκληματίες δεν μπορούν να αποφύγουν τις συνέπειες των εγκληματικών τους πράξεων διασχίζοντας απλώς και μόνον τα σύνορα.

Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών έχει εντατικοποιηθεί, ώστε οι νομικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κράτος μέλος να αναγνωρίζονται και να εφαρμόζονται σε όλα τα άλλα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις αστικές υποθέσεις που αφορούν διαζύγια, επιμέλεια παιδιών, αξιώσεις διατροφής ή ακόμη χρεωκοπία και απλήρωτους λογαριασμούς, όταν οι εμπλεκόμενοι ζουν σε διαφορετικές χώρες.

Για την καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων, όπως η διαφθορά, η διακίνηση και διανομή ναρκωτικών και η τρομοκρατία, η ΕΕ καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο English (en) .

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης English αντικατέστησε τις μακρές διαδικασίες έκδοσης, έτσι ώστε οι ύποπτοι ή καταδικασμένοι εγκληματίες που έχουν διαφύγει στο εξωτερικό να είναι δυνατό να εκδοθούν στη χώρα όπου δικάστηκαν ή πρόκειται να δικαστούν.

Άσυλο και μετανάστευση

Η θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων και διαδικασιών για τους αιτούντες άσυλο English σκοπό έχει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας γι' αυτούς που το χρειάζονται, αλλά και να αποτρέψει την κατάχρηση των εθνικών συστημάτων παροχής ασύλου. Π.χ. οι σχετικοί κανόνες ορίζουν πώς και πού πρέπει να γίνεται η επεξεργασία των αιτήσεων, τα πρότυπα που ισχύουν για την υποδοχή αιτούντων άσυλο, το καθεστώς των ατόμων στα οποία χορηγείται άσυλο και ο ρόλος των εθνικών αρχών στην εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται επίσης για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τους μετανάστες English η οποία θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις της λαθρομετανάστευσης. Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες και οι ανάγκες κάθε χώρας της ΕΕ, και να ενθαρρυνθεί η ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στις κοινωνίες υποδοχής τους.

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης να συνεργαστεί με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και να αναχαιτισθεί η λαθρομετανάστευση, να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, να ενισχυθεί το κράτος δικαίου και να προαχθεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις χώρες αυτές.

Για να μπορούν οι πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι σε όλα τα σημεία εισόδου στην ΕΕ. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται για να βελτιώσουν την ασφάλεια μέσω καλύτερων ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, ενώ παράλληλα διευκολύνουν την είσοδο στην ΕΕ των ατόμων που έχουν δικαίωμα εισόδου. Την επιχειρησιακή συνεργασία των χωρών της ΕΕ διαχειρίζεται ο οργανισμός για τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, FRONTEX English.

Στρατηγική ασφάλειας της ΕΕ

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας English και του οργανωμένου εγκλήματος English, της εγκληματικότητας στον English (en) κυβερνοχώρο και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης English (en) , εστιάζοντας ιδίως στο λαθρεμπόριο πυροβόλων όπλων English, τη σωματεμπορία English και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών English.

Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας English της ΕΕ στοχεύει στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας μέσω της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου, τη διαχείριση των συνόρων, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των καταστροφών.

Μέρος της στρατηγικής είναι η θέσπιση νομοθεσίας καθώς και η καθιέρωση μεθόδων αναχαίτισης του οργανωμένου εγκλήματος -βαρώνοι των ναρκωτικών, σωματέμποροι, άτομα που ξεπλένουν βρώμικο χρήμα, τρομοκράτες-, έτσι ώστε να μην εκμεταλλεύονται τις ελευθερίες που προσφέρει η ΕΕ. Στόχος της στρατηγικής είναι επίσης η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων των κρατών μελών, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol) English.

Αρχή σελίδας

Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Μετανάστευση και άσυλο

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Σύνορα και ασφάλεια

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Facebook

  • ΔικαιοσύνηEnglish (en)

Twitter

  • Εσωτερικές υποθέσειςEnglish (en)
  • ΔικαιοσύνηEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;