Spravedlnost a vnitřní věci


Občané Evropské unie mají právo pobývat v kterékoli zemi EU. S výjimkou Bulharska, Chorvatska, Irska, Kypru, Rumunska a Spojeného království mohou cestující díky Schengenské dohodě, která zrušila kontroly na vnitřních hranicích Unie, překračovat hranice členských států bez zastávky a často aniž by si jich vůbec všimli.

EU zároveň chrání občany před mezinárodním zločinem a terorismem, zajišťuje jim přístup k místním soudním systémům a dohlíží na to, aby byla všude v EU respektována jejich základních práva. Přístup k efektivnímu soudnictví je základním právem, jedním ze základních principů evropské demokracie.

Backpacker looking into the distance © Shutterstock

Na většině vnitřních hranic Unie se již nemusíte prokazovat pasem a můžete je překračovat bez hraničních kontrol.

Ochrana základních práv

Veškerá osobní, občanská, politická, hospodářská a sociální práva občanů Unie jsou obsažena v Listině základních práv Deutsch (de) English (en) français (fr) . Osobám podílejícím se na tvorbě politik napomáhá s přípravou nové legislativy Agentura EU pro základní práva (FRA) DeutschEnglishfrançais, která se rovněž zasazuje o zvýšení povědomí veřejnosti v této oblasti.

EU jménem svých občanů jedná tak, aby je chránila před diskriminací na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. V době globálního propojení internetovou sítí prosazuje EU také právo občanů na ochranu osobních údajů.

Spolupráce mezi soudními orgány

Cestujete-li kdekoli v EU, máte nárok na neomezený přístup k právnímu systému země, kde se právě nacházíte. To mimo jiné znamená, že zločinci nemohou před trestem uniknout do jiné členské země.

Soudní orgány členských zemí mezi sebou stále více spolupracují, aby soudní rozhodnutí, která padla v jednom členském státě, byla uznávána a vykonávána i v ostatních zemích Unie. To platí především o občanskoprávních řízeních, která se týkají rozvodu, svěření dítěte do péče, vyživovací povinnosti či zadlužení a jejichž účastníci nežijí ve stejné zemi.

Za účelem boje proti závažné trestné činnosti, jako je například korupce, terorismus, obchodování s narkotiky a jejich šíření, zřídila Unie Evropskou soudní síť English (en) .

Díky evropskému zatýkacímu rozkazu English se pak podařilo odstranit zdlouhavý proces vydávání podezřelých či odsouzených osob. V současnosti mohou být bez odkladu vydány do země, kde byly nebo mají být podrobeny soudnímu řízení.

Check fingerprints on database © Bilderbox

Orgány EU spolupracují v boji proti přeshraničnímu zločinu.

Azyl a přistěhovalectví

Jednotná minimální kritéria pro udělení azylu a jednotné azylové řízení English mají zajistit zvýšenou ochranu pro ty, kteří ji potřebují, a zároveň zabezpečit, aby nedocházelo ke zneužívání vnitrostátních azylových systémů. Tato kritéria kupříkladu stanoví, jak a kde žádosti o azyl zpracovávat, dále definují normy pro přijímání žadatelů o azyl, status osob, kterým byl azyl udělen, a roli vnitrostátních úřadů.

Členské země také pracují na komplexní společné přistěhovalecké politice English, která bude využívat příležitostí, jež legální přistěhovalectví skýtá a zároveň řešit problémy přistěhovalectví probíhajícího nedovoleně. Chtějí tak zohlednit priority a potřeby jednotlivých členských států a podpořit integraci osob z nečlenských zemí v jejich nové zemi.

Evropská unie si rovněž klade za cíl uzavírat partnerské dohody se zeměmi původu přistěhovalců a zeměmi tranzitu za účelem lepší organizace legální imigrace a omezení nezákonného přistěhovalectví. Dále se chce Unie zabývat vazbou, která existuje mezi migrací a rozvojem v těchto zemích, posílit právní stát a prosazovat dodržování základních práv.

Aby lidé mohli svobodu pohybu v rámci Unie plně využívat, musí existovat účinné kontroly na všech místech vstupu do EU. Členské země spolupracují na posílení bezpečnosti pomocí efektivnějších kontrol vnějších hranic, přičemž zajišťují, aby těm, kteří do EU přijíždějí oprávněně, nebylo ve vstupu bráněno. Řízení operativní spolupráce mezi členskými zeměmi má na starost agentura EU pro vnější hranice FRONTEX English.

Bezpečnostní strategie EU

Politika EU v oblasti vnitřních věcí se soustřeďuje na boj proti terorismu English, organizované trestné činnosti English, počítačové trestné činnosti English a násilné radikalizaci. Zaměřuje se přitom zejména na nedovolený obchod se střelnými zbraněmi English, obchodování s lidmi English a pohlavní zneužívání dětí English.

V rámci své společné strategie pro vnitřní bezpečnost English se EU zasazuje za zlepšení vnitřní bezpečnost pomocí spolupráce v oblasti vymáhání práva, správy hranic, civilní ochrany a řízení katastrof.

Strategie se skládá z příslušné legislativy i praktických opatření, která mají učinit přítrž těm, jež svobod v EU zneužívají (drogoví magnáti, obchodníci s lidmi, teroristé, vlastníci podniků na praní peněz apod.), a zlepšit spolupráci mezi vnitrostátními policejními jednotkami, především v rámci Evropského policejního úřadu (Europol) English.

Začátek stránky

Spravedlnost, občanství, základní práva

Zveřejněno v říjnu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Migrace a azyl

Vydáno v lednu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Hranice a bezpečnost

Vydáno v lednu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • SpravedlnostEnglish (en)

Twitter

  • Vnitřní věciEnglish (en)
  • SpravedlnostEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?