Inštitucionálne záležitosti


Európska únia je jedinečný politický subjekt. Jej členské štáty sa rozhodli delegovať časť svojich právomocí v kľúčových oblastiach na EÚ v záujme dosiahnutia spoločných cieľov. Každý občan členského štátu je aj občanom EÚ, v dôsledku čoho má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie.

Podobne ako štát, aj EÚ je postavená na troch pilieroch – zákonodarnú moc predstavuje Parlament a Rada, výkonnú moc Komisia a nezávislé súdnictvo Súdny dvor.

Právomoci EÚ sú definované v zakladajúcich zmluvách, ktoré boli dohodnuté a ratifikované členskými štátmi. V politikách, na ktoré sa nevzťahujú zmluvy, uplatňujú členské štáty svoju suverenitu bez obmedzenia.

Dve najdôležitejšie zmluvy sú:

  • Rímska zmluva pdf - 533 KB [533 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (1958), ktorou sa založilo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), a
  • Maastrichtská zmluva pdf - 10 MB [10 MB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) (1993), tiež známa ako Zmluva o Európskej únii.

Dôležitú úlohu zohrali aj Jednotný európsky akt (1987), ktorým sa ustanovil rámec európskeho jednotného trhu, Amsterdamská zmluva (1999) a Zmluva z Nice (2003). Zatiaľ poslednou je Lisabonská zmluva pdf - 3 MB [3 MB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) (2009), ktorou sa zmenili niektoré z predchádzajúcich zmlúv.

Inštitucionálny trojuholník

Za tvorbu politiky a rozhodovanie zodpovedajú tri inštitúcie:

  • Európsky parlament
  • Rada Európskej únie
  • Európska komisia.

Európsky parlament

Úlohou Európskeho parlamentu je priamo zastupovať občanov EÚ. Jeho právomoci boli rozšírené prostredníctvom postupných zmien základných zmlúv EÚ. Prvé priame voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili v roku 1979. Súčasný parlament, ktorý bol zvolený v máji 2014 na 5 rokov, má 751 poslancov zo všetkých 28 krajín.

Hlavnou úlohou Parlamentu je schvaľovať (spolu s Radou) legislatívne návrhy, ktoré predložila Komisia. Ďalšou funkciou Parlamentu je kontrola a prijímanie rozpočtu EÚ. Parlament uplatňuje aj demokratický dohľad nad Komisiou a môže ju vyslovením nedôvery odvolať ako celok.

Európska rada

Hlavy štátov alebo vlád členských štátov sa v rámci Európskej rady stretávajú aspoň štyrikrát ročne. Predseda Rady môže v prípade potreby zvolať ďalšie stretnutia. Na týchto zasadnutiach sa definujú politické priority EÚ. Rozhodnutia sa prijímajú zväčša konsenzom.

Európska rada, ktorá je v zásade samitom, získala status inštitúcie EÚ spolu s voleným predsedom v rámci Lisabonskej zmluvy.

Rada Európskej únie

Je hlasom vlád členských štátov, pričom ministri zo všetkých krajín sa na jej pôde stretávajú viackrát do mesiaca. Rada EÚ plní zákonodarnú funkciu, o ktorú sa delí s Európskym parlamentom, ako aj výkonnú funkciu, o ktorú sa delí s Európskou komisiou. Príslušní ministri sa stretávajú, aby diskutovali a rozhodovali o konkrétnych otázkach týkajúcich sa napr. vonkajších (zahraničných) vzťahov, hospodárstva a financií, dopravy, energetiky, poľnohospodárstva atď. Tieto zasadnutia sa nazývajú Rada ministrov alebo len Rada.

Väčšina rozhodnutí sa prijíma kvalifikovanou väčšinou , avšak mnohé otázky týkajúce sa napr. daní, azylovej a prisťahovaleckej politiky alebo zahraničnej a bezpečnostnej politiky si vyžadujú jednomyseľné schválenie.

Európska komisia

Komisia je nezávislá od národných vlád a je inštitúciou, ktorá reprezentuje záujmy Únie ako celku. Komisia plní 4 dôležité funkcie:

  • navrhuje politiky a právne predpisy EÚ,
  • zabezpečuje, aby sa zmluvy a právne predpisy EÚ dodržiavali („strážkyňa zmlúv“),
  • riadi a vykonáva politiky EÚ a ich rozpočet,
  • zastupuje EÚ vo svete v záležitostiach, ktoré patria do jej pôsobnosti.

Nová Komisia sa menuje každých päť rokov po voľbách do Európskeho parlamentu. Predseda Komisie je volený Parlamentom na základe návrhu Európskej rady. Komisári – v súčasnosti jeden z každej krajiny vrátane predsedu a podpredsedov – sa pred svojím menovaním podrobujú vypočutiu pred Parlamentom.

Presadzovanie práva

Úlohou Súdneho dvora Európskej únie je zabezpečiť, aby sa právne predpisy EÚ vykladali a uplatňovali vo všetkých členských krajinách rovnako.

Súdny dvor môže takisto rozhodovať v právnych sporoch medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ, právnickými alebo fyzickými osobami. Súd, ktorý sídli v Luxemburgu, sa skladá zo sudcov zo všetkých členských štátov.

Ostatné inštitúcie a orgány

EÚ má 8 ďalších hlavných orgánov, ktoré zastávajú špecifické úlohy.

Na podrobné vykonávanie právnych predpisov EÚ v rôznych oblastiach má EÚ k dispozícii 40 agentúr rôzneho charakteru a rozsahu so sídlami v celej EÚ.

Na začiatok

Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?