Institucijska pitanja


Europska unija jedinstven je politički subjekt čije suverene države članice udružuju nadležnosti u ključnim područjima vlasti kako bi ostvarile zajedničke ciljeve. Svaki državljanin države članice ujedno je i građanin EU-a, što znači da ima pravo sudjelovanja u demokratskom životu Unije.

EU, poput države, ima zakonodavno tijelo (Parlament i Vijeće), izvršno tijelo (Komisija) i nezavisno sudbeno tijelo (Sud).

Ovlasti institucija EU-a utvrđene su osnivačkim ugovorima koje su pregovorima dogovorile i ratificirale države članice. Nacionalne vlade samostalno odlučuju u područjima koja nisu obuhvaćena ugovorima.

Dva najvažnija ugovora jesu:

  • Ugovor iz Rima (1958.) kojim je osnovana Europska ekonomska zajednica (EEZ)
  • Ugovor iz Maastrichta (1993.) poznat i kao Ugovor o Europskoj uniji.
Usmeni prevoditelj EU-a pri prevođenju © EU

Usmeni prevoditelji EU-a prevode sa sva 24 službena jezika i na njih.

Ostali su ugovori Jedinstveni europski akt (1987.) kojim je pokrenuto stvaranje europskog jedinstvenog tržišta te Ugovori iz Amsterdama (1999.) i Nice (2003.). Najnoviji je Ugovor iz Lisabona (2009.) kojim su izmijenjeni neki prethodni ugovori.

Institucijski trokut

Tri su institucije nadležne za stvaranje politike i donošenje odluka:

  • Europski parlament
  • Vijeće Europske unije
  • Europska komisija.

Četvrta institucija, Europsko vijeće, određuje političke smjernice i prioritete, ali nema zakonodavnu funkciju.

Europski parlament u Strasbourgu © Van Parys Media

Zgrada Europskog parlamenta u Strasbourgu.

Europski parlament

Europski parlament uspostavljen je kako bi izravno zastupao građane EU-a. Njegove su ovlasti proširene uzastopnim izmjenama osnovnih ugovora EU-a. Prvi su ga put građani EU-a izravno birali 1979. Aktualni sastav Parlamenta izabran je u svibnju 2014. na mandat od pet godina, a čini ga 751 zastupnik iz svih 28 država članica.

Glavna je funkcija Parlamenta da zajedno s Vijećem donosi nacrte propisa koje predlaže Komisija. Druga je funkcija nadzor i odobravanje proračuna EU-a. Parlament vrši i demokratski nadzor nad Komisijom, primjerice glasanjem o povjerenju može smijeniti Komisiju.

Europsko vijeće

Predsjednici država ili vlada iz država članica EU-a sastaju se najmanje četiri puta godišnje u okviru Europskog vijeća. Predsjednik Vijeća po potrebi može sazvati i dodatne sastanke. Namjera je sastanaka davanje poticaja i određivanje političkih prioriteta. Odluke se obično donose konsenzusom.

Ugovorom iz Lisabona Vijeće je dobilo status institucije EU-a na čelu s izabranim predsjednikom.

Vijeće Europske unije

To je glas nacionalnih vlada EU-a. Ministri iz svake države sastaju se nekoliko puta mjesečno. Vijeće EU-a ima zakonodavnu funkciju koju dijeli s Parlamentom i izvršnu funkciju koju dijeli s Komisijom. Odgovarajući ministri sastaju se kako bi raspravili i donijeli odluke o određenim pitanjima iz područja vanjskih poslova, gospodarstva, financija, prometa, energetike, poljoprivrede itd. Obično se naziva Vijeće ministara ili samo Vijeće.

Najveći broj odluka donosi se na temelju kvalificirane većine, no za mnoga pitanja primjerice iz područja oporezivanja, azila i imigracije ili vanjske i sigurnosne politike, potrebna je jednoglasnost.

Europska komisija

Komisija ne ovisi o nacionalnim vladama i zastupa interese EU-a kao cjeline. Ima četiri osnovne funkcije:

  • predlaže politike i propise EU-a
  • osigurava da se poštuju ugovori i propisi EU-a („čuvarica ugovora”)
  • upravlja i provodi politike i proračun EU-a za njih
  • predstavlja EU u svijetu.

Komisija se imenuje svakih pet godina nakon izbora za Europski parlament. Predsjednika Komisije bira Parlament na temelju prijedloga Europskog vijeća. Povjerenici – trenutačno jedan iz svake države članice, uključujući predsjednika Komisije i potpredsjednike – prije preuzimanja dužnosti podliježu provjeri Parlamenta.

Poštovanje zakona

Sud Europske unije osigurava da se zakonodavstvo EU-a tumači i primjenjuje na isti način u svim državama članicama.

Sud rješava i pravne sporove u koje su uključene države članice, institucije EU-a, poduzeća i pojedinci. Sjedište mu je u Luxembourgu, a čine ga suci iz svih država članica.

Ostale institucije i tijela

U EU-u postoji još 8 glavnih tijela koja imaju posebne zadaće:

Za podrobnu provedbu prava EU-a u različitim područjima EU ima 40 agencija različite svrhe i veličine diljem Unije.

Vrh

VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?