Институционални въпроси


Европейският съюз е уникално политическо формирование, чиито суверенни страни членки споделят своите правомощия в ключови области на управлението, за да постигнат общи цели. Всеки гражданин на страна членка е и гражданин на ЕС, което му дава право да участва в демократичния живот на Съюза.

Подобно на държава ЕС има своя законодателна власт (Парламент и Съвет), изпълнителна власт (Комисия) и независима съдебна власт (Съд на ЕС).

Правомощията на институциите на ЕС са определени от учредителните договори, които са договорени и ратифицирани от страните членки. В области на политиката, които не са обхванати от договорите, правителствата на страните от ЕС са свободни да упражняват своя суверенитет.

Двата най-важни договора са:

  • Договорът от Рим (1958 г.), с който се създава Европейската икономическа общност (ЕИО) и
  • Договорът от Маастрихт (1993 г.), известен като Договор за Европейския съюз.
Устен преводач на ЕС на работа © ЕС

Устните преводачи на ЕС работят на всички 24 официални езика.

Други важни договори са Единният европейски акт (1987 г.), с който се дава началото на единния европейски пазар, и Договорите от Амстердам (1999 г.) и Ница (2003 г.). Последният договор е Договорът от Лисабон (2009 г.), с който са изменени някои от предишните договори.

Институционален триъгълник

Три институции са отговорни за разработването на политики и вземането на решения:

  • Европейският парламент
  • Съветът на Европейския съюз
  • Европейската комисия.

Четвърта институция - Европейският съвет - определя политическите насоки и приоритети, но няма законодателна функция.

Европейският парламент в Страсбург © Van Parys Media

Сградата на Европейския парламент в Страсбург.

Европейски парламент

Европейският парламент е създаден, за да представлява гражданите на ЕС пряко. Правомощията му са разширени чрез последователни промени в основните договори на ЕС. Той е пряко избран от гражданите на ЕС за пръв път през 1979 г. Настоящият Парламент беше избран през май 2014 г. за петгодишен мандат и е съставен от 751 европейски депутати от всички 28 страни от ЕС.

Основната функция на Парламента е да приема съвместно със Съвета проектозакони, предложени от Комисията. Друга негова функция е да контролира и одобрява бюджета на ЕС. Парламентът също така упражнява демократичен надзор над Комисията, което включва правото му да я разпусне чрез вот на недоверие.

Европейски съвет

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС се срещат поне четири пъти в годината в рамките на Европейския съвет. Председателят на Съвета може да свика допълнителни срещи, ако е необходимо. Целта на срещите е да се даде тласък на дейностите на Съюза и да се определят политически приоритети. Обикновено решенията се вземат с консенсус.

Съветът и неговият избран председател придобиха статут на институция на ЕС по силата на Договора от Лисабон.

Съвет на Европейския съюз

Това е „гласът“ на националните правителства в ЕС. В рамките на Съвета министри от всички страни се срещат няколко пъти в месеца. Той има както законодателна функция, която споделя с Европейския парламент, така и изпълнителна функция, която споделя с Европейската комисия. Съответните министри се срещат, за да обсъждат и приемат конкретни политики в областта на външните отношения, икономическите и финансовите въпроси, транспорта, енергетиката, селското стопанство и т.н. Обикновено се нарича Съвет на министрите или само Съветът.

Повечето решения се вземат с квалифицирано мнозинство, макар че по много въпроси в области като данъчното облагане, предоставянето на убежище и имиграцията или външната политика и политиката на сигурност се изисква единодушие.

Европейска комисия

Комисията е независима от правителствата и представлява и защитава интересите на Съюза като цяло. Тя има четири основни функции:

  • предлагане на политики и законодателство на ЕС,
  • гарантиране на спазването на договорите и законите на ЕС („пазител на договорите“),
  • управление и изпълнение на политиките и бюджета на ЕС,
  • представляване на ЕС по света.

На всеки 5 години се назначава нова Комисия след изборите за Европейски парламент. Председателят на Комисията се избира от Парламента по предложение на Европейския съвет. Комисарите – в момента по един от всяка страна членка, включително председателят и заместник-председателите, се одобряват от Парламента, преди да встъпят в длъжност.

Спазване на закона

Съдът на Европейския съюз се грижи за това правото на ЕС да се тълкува и прилага по един и същ начин във всички държави от Съюза.

Той също така може да се произнася по правни спорове, в които страни са държавите от ЕС, институциите на ЕС, предприятия или граждани. В състава на Съда, намиращ се в Люксембург, влизат съдии от всички държави от ЕС.

Други институции и органи

ЕС има осем други основни органа със специфични задачи:

За конкретното прилагане на правото на ЕС в многобройните му области, ЕС разполага с 40 агенциис различна роля и размер, пръснати в целия Съюз.

Нагоре

НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?