Институционални въпроси


Европейският съюз е уникално политическо формирование, чиито суверенни страни членки споделят своите правомощия в ключови области на управлението, за да постигнат общи цели. Всеки гражданин на страна членка е и гражданин на ЕС, което му дава право да участва в демократичния живот на Съюза.

Подобно на държава ЕС има своя законодателна власт (Парламент и Съвет), изпълнителна власт (Комисия) и независима съдебна власт (Съд на ЕС).

Правомощията на институциите на ЕС са определени от учредителните договори, които са договорени и ратифицирани от страните членки. В области на политиката, които не са обхванати от договорите, правителствата на страните от ЕС са свободни да упражняват своя суверенитет.

Двата най-важни договора са:

  • Договорът от Рим (1958 г.), с който се създава Европейската икономическа общност (ЕИО) и
  • Договорът от Маастрихт (1993 г.), известен като Договор за Европейския съюз.
Устен преводач на ЕС на работа © ЕС

Устните преводачи на ЕС работят на всички 24 официални езика.

Други важни договори са Единният европейски акт (1987 г.), с който се дава началото на единния европейски пазар, и Договорите от Амстердам (1999 г.) и Ница (2003 г.). Последният договор е Договорът от Лисабон (2009 г.), с който са изменени някои от предишните договори.

Институционален триъгълник

Три институции са отговорни за разработването на политики и вземането на решения:

  • Европейският парламент
  • Съветът на Европейския съюз
  • Европейската комисия.

Четвърта институция - Европейският съвет - определя политическите насоки и приоритети, но няма законодателна функция.

Европейският парламент в Страсбург © Van Parys Media

Сградата на Европейския парламент в Страсбург.

Европейски парламент

Европейският парламент е създаден, за да представлява гражданите на ЕС пряко. Правомощията му са разширени чрез последователни промени в основните договори на ЕС. Той е пряко избран от гражданите на ЕС за пръв път през 1979 г. Настоящият Парламент, избран за пет години през юни 2009 г., се състои от 766 членове от всички 28 страни.

Основната функция на Парламента е да приема съвместно със Съвета проектозакони, предложени от Комисията. Друга негова функция е да контролира и одобрява бюджета на ЕС. Парламентът също така упражнява демократичен надзор над Комисията, което включва правото му да я разпусне чрез вот на недоверие.

Европейски съвет

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС се срещат поне четири пъти в годината в рамките на Европейския съвет. Председателят на Съвета може да свика допълнителни срещи, ако е необходимо. Целта на срещите е да се даде тласък на дейностите на Съюза и да се определят политически приоритети. Обикновено решенията се вземат с консенсус.

Съветът и неговият избран председател придобиха статут на институция на ЕС по силата на Договора от Лисабон.

Съвет на Европейския съюз

Това е „гласът“ на националните правителства в ЕС. В рамките на Съвета министри от всички страни се срещат няколко пъти в месеца. Той има както законодателна функция, която споделя с Европейския парламент, така и изпълнителна функция, която споделя с Европейската комисия. Съответните министри се срещат, за да обсъждат и приемат конкретни политики в областта на външните отношения, икономическите и финансовите въпроси, транспорта, енергетиката, селското стопанство и т.н. Обикновено се нарича Съвет на министрите или само Съветът.

Повечето решения се вземат с квалифицирано мнозинство, макар че по много въпроси в области като данъчното облагане, предоставянето на убежище и имиграцията или външната политика и политиката на сигурност се изисква единодушие.

Европейска комисия

Комисията е независима от правителствата и представлява и защитава интересите на Съюза като цяло. Тя има четири основни функции:

  • предлагане на политики и законодателство на ЕС,
  • гарантиране на спазването на договорите и законите на ЕС („пазител на договорите“),
  • управление и изпълнение на политиките и бюджета на ЕС,
  • представляване на ЕС по света.

На всеки 5 години се назначава нова Комисия след изборите за Европейски парламент. Председателят на Комисията се избира от Парламента по предложение на Европейския съвет. Комисарите – в момента по един от всяка страна членка, включително председателят и заместник-председателите, се одобряват от Парламента, преди да встъпят в длъжност.

Спазване на закона

Съдът на Европейския съюз се грижи за това правото на ЕС да се тълкува и прилага по един и същ начин във всички държави от Съюза.

Той също така може да се произнася по правни спорове, в които страни са държавите от ЕС, институциите на ЕС, предприятия или граждани. В състава на Съда, намиращ се в Люксембург, влизат съдии от всички държави от ЕС.

Други институции и органи

ЕС има осем други основни органа със специфични задачи:

За конкретното прилагане на правото на ЕС в многобройните му области, ЕС разполага с 40 агенциис различна роля и размер, пръснати в целия Съюз.

Нагоре

НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?