Информационни технологии


Цифровата икономика има потенциал да преобразува както бизнес средата, така и обществото като цяло, при условие че е ефикасна, приобщаваща и иновативна. Ключът за напредък е предоставянето на по-добри продукти и услуги посредством нови, по-ефективни процеси.

Момче сърфира в интернет © Bilderbox

Един от многото редовни интернет потребители

Цифровата икономика расте 7 пъти по-бързо от реалната икономика. Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) представлява 4,8% от икономиката на ЕС. На този сектор се падат 25% от всички разходи на предприятията за научноизследователска и развойна дейност, а инвестициите в него генерират 50% от целия ръст на производителността в ЕС.

Цифровите технологии подпомагат иновациите и конкурентоспособността в частния и публичния сектор, както и технологичния прогрес във всички сфери.

Развитието на сектора на ИКТ обаче е възпрепятствано от наличието на разпокъсана политическа рамка. Ето защо Европейската комисия работи за подобряване на тази рамка като основно се стреми да:

 • създаде отворен цифров пазар в ЕС,
 • гарантира справедлив достъп за всички предприятия,
 • защитава интересите на потребителите,
 • определя технически стандарти,
 • инвестира в научни изследвания и иновации в областта на ИКТ.

Целта на програмата в областта на цифровите технологии за Европа English е да се възстанови растежът на икономиката на ЕС и да се помогне на европейските граждани и предприятия да се възползват максимално от цифровите технологии. Изграждането на единен цифров пазар ще донесе дълготрайни икономически и социални ползи.

В рамките на програмата в областта на цифровите технологии вече е извършен напредък към постигане на 3 основни цели:

 • по-добра, по-бърза и по-евтина комуникация,
 • укрепване на европейската индустрия чрез подпомагане за стратегически научни изследвания,
 • насърчаване на уменията, създаването на работни места и предприемачеството в областта на цифровите технологии.

Цифровата икономика има потенциал да създаде добродетелен кръг. Предлагането на привлекателно съдържание и услуги в оперативно съвместимо интернет пространство без граници стимулира търсенето на по-голяма скорост на услугите и по-добър капацитет. Това дава предпоставка за инвестиции в по-бързи мрежи, които на свой ред осигуряват почва за иновативни услуги, базирани на по-високи скорости.

Комисията си е поставила 13 цели, всяка от които ще приближи Европа до общата цел – проспериращо и конкурентоспособно цифрово общество.

 1. Инсталиране на широколентови мрежи в целия ЕС
 2. Скорост на широколентовия интернет в целия Съюз над 30 мегабайта в секунда до 2020 г.
 3. 50% от гражданите на ЕС с абонамент за широколентов интернет със скорост над 100 мегабайта в секунда до 2020 г.
 4. 50% от гражданите на ЕС да могат да пазаруват онлайн до 2015 г.
 5. 20% от хората в ЕС да купуват стоки и услуги в други страни от Съюза
 6. 33% от малките и средните предприятия да продават своите стоки или услуги онлайн до 2015 г.
 7. Разликата между тарифите за роуминг и за междуселищни национални разговори да се доближи до нула до 2015 г.
 8. Нарастване на дела на редовните потребители на интернет от 60% от населението на 75% до 2015 г., а за хората в неравностойно положение – от 41% на 60%
 9. Намаляване наполовина на дела на хората, които никога не са използвали интернет – от 30% на 15% до 2015 г.
 10. 15% от гражданите на ЕС да използват услугите на електронно управление до 2015 г. и над половината от тях да изпращат попълнени онлайн формуляри
 11. Всички ключови трансгранични обществени услуги, за които страните от ЕС се споразумяха през 2011 г., да са достъпни онлайн до 2015 г.
 12. Удвояване на размера на публичните инвестиции в изследователска и развойна дейност в областта на информационните и комуникационните технологии до 11 млрд. евро до 2020 г.
 13. Намаляване с 20% на количеството енергия, използвано за осветление до 2020 г.

По данни от 2014 г. Европейската комисия и страните от ЕС са на път да постигнат 72 от общо 101 цели на Комисията в областта на цифровите технологии до 2015 г. Това определено е добър напредък. Гражданите и предприятията в ЕС използват интернет и пазаруват онлайн по-често, техните умения в областта на ИКТ се подобряват, а доверието им във виртуалната среда расте.

Средно за ЕС
Широколентов достъп до интернет2014 г.Цел
Основен широколентов интернет достъп за всички100%100% (постигната през 2013 г.)
Цифров единен пазар
Хора, пазаруващи онлайн47%50% (2015 г.)
Хора, пазаруващи онлайн в други страни от ЕС12%20% (2015 г.)
Малки и средни предприятия, продаващи онлайн14%33% (2015 г.)
Електронно приобщаване
Редовно използване на интернет72%75% (2015 г.)
Хора в неравностойно положение, използващи редовно интернет57%60% (2015 г.)
Хора, които никога не са използвали интернет20%15% (2015 г.)
Обществени услуги
Граждани, които си взаимодействат онлайн с публични органи42%50% (2015 г.)
Граждани, които изпращат по интернет попълнени формуляри до публични органи до 2015 г.21%25% (2015 г.)

Научете повече за целите и постиженията English

Нагоре

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

 • Програма в областта на цифровите технологии за ЕвропаEnglish (en)
 • EuropeanaEnglish (en)

Twitter

 • Цифрови технологииEnglish (en)
 • Европейска комисия – Политика за свободен достъп до данниEnglish (en)
 • По-безопасен интернетEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?