Humanitárna pomoc a civilná ochrana


EÚ motivovaná svojím dlhodobým záväzkom pomáhať obetiam nešťastí po celom svete poskytuje od roku 1992 humanitárnu pomoc vo viac ako 140 krajinách. Jej cieľom je pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi či už v dôsledku konfliktov alebo prírodných katastrof, a to bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, náboženstvo, pohlavie alebo etnický pôvod. Tento veľký rozsah pôsobenia odráža rastúci počet závažných kríz vo svete, ako aj záväzok EÚ zaujať popredné miesto pri poskytovaní pomoci obetiam.

 

Od roku 2010 Európska komisia vytvorila odolnejší a účinnejší európsky mechanizmus reakcie na katastrofy v rámci EÚ aj mimo nej. Humanitárna pomoc a civilná ochrana EÚ v súčasnosti patria do pôsobnosti jedinej organizácie, čím sa značne zvyšuje ich účinnosť a rozsah, v akom sa tieto oblasti dopĺňajú.

Pri riešení potrieb vyplývajúcich z konfliktov či katastrof pôsobí mechanizmus civilnej ochrany EÚ ruka v ruke s financovaním EÚ v oblasti humanitárnej pomoci. Keď napríklad v roku 2013 tajfún Haiyan françaisEnglish zasiahol Filipíny, Komisia a členské štáty EÚ zhromaždili financie a vecnú pomoc a poskytli humanitárnu pomoc postihnutému obyvateľstvu.

 

Humanitárna pomoc

EÚ je prítomná vo všetkých hlavných krízových oblastiach sveta vrátane Sýrie françaisEnglishعربي, Južného Sudánu françaisEnglish a Stredoafrickej republiky françaisEnglish, ako aj v krajinách, ktoré čelia povojnovej nestabilite, napríklad Pobrežie Slonoviny françaisEnglish. EÚ je odhodlaná pomáhať pri zachraňovaní životov, zmierňovaní utrpenia a ochrane bezpečnosti a dôstojnosti dotknutého obyvateľstva.

V posledných rokoch predstavoval ročný rozpočet na humanitárne operácie približne 1 miliardu EUR, teda niečo viac ako 2 eurá na občana EÚ. Napriek obmedzenému rozpočtu sa humanitárna pomoc EÚ dostane každý rok k približne 120 miliónom ľudí v núdzi.

Rozdelenie humanitárnej pomoci podľa druhu odvetví (2012)

Rozdelenie humanitárnej pomoci podľa druhu odvetví (2012)

Ako pracujeme

Odborník GR ECHO v rozhovore s miestnymi obyvateľmi postihnutými cyklónom Phailin, ktorý v októbri 2013 zasiahol východné pobrežie Indie.

Odborník GR ECHO v rozhovore s miestnymi obyvateľmi postihnutými cyklónom Phailin, ktorý v októbri 2013 zasiahol východné pobrežie Indie.

Pomoc, ktorá je financovaná EÚ, riadi Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO). EÚ neposkytuje humanitárnu pomoc priamo. Financuje a koordinuje partnerské organizácie pôsobiace na mieste. Existuje viac než 200 týchto organizácií na celom svete vrátane mimovládnych organizácií, medzinárodných organizácií a agentúr OSN.

EÚ financuje napríklad:

 • základné potreby (potraviny, bývanie a zdravotnícke potreby);
 • zvyšovanie odolnosti a znižovanie rizík katastrof;
 • lekárske tímy;
 • odborníkov na odmínovanie;
 • prepravu;
 • logistickú podporu.

Núdzová pomoc sa poskytuje všade tam, kde je potrebná – v miestach kríz, či tam, kde sa nachádzajú utečenci alebo vysídlené osoby.

Ukončenie pomoci a proces odovzdania

Pomoc na zmiernenie následkov katastrof a núdzová pomoc majú v zásade zvyčajne krátkodobý charakter. Operácie, ktoré EÚ financuje, trvajú vo všeobecnosti do 12 mesiacov. Ak sa však poskytovanie humanitárnej pomoci ukončí, príjemcovia musia byť pripravení postarať sa o seba sami, prípadne je potrebná iná forma dlhodobejšej rozvojovej pomoci.

Žena z oblasti Turkana a pracovníčka organizácie Oxfam, ktorá má na sebe šperky, tašky a fľaše na vodu a mlieko určené na predaj.

Žena z oblasti Turkana a pracovníčka organizácie Oxfam, ktorá má na sebe šperky, tašky a fľaše na vodu a mlieko určené na predaj.

Aby sa znížilo riziko ukončenia pomoci v čase, keď príjemcovia na to nie sú pripravení, EÚ požaduje od svojich miestnych partnerov, aby do návrhov projektov začlenili aj stratégie pre ukončenie pomoci. Zvyčajne by poskytovanie služieb mali odovzdať späť do rúk miestnych orgánov alebo, ak to nie je možné, zabezpečiť náhradné štruktúry pomoci.

Dobrovoľníci pomoci EÚ

S cieľom efektívnejšie pomáhať pri riešení krízy bude môcť v rámci programu Dobrovoľníci pomoci EÚ (2014 – 2020) françaisEnglish približne 18 000 európskych občanov vykonávať dobrovoľnícku činnosť na projektoch financovaných EÚ po celom svete. Do ukončenia programu bude približne 4 000 dobrovoľníkov vyškolených a umiestnených v rámci humanitárnych organizácií, kde budú môcť byť nasadení v krajinách postihnutých nešťastiami; ďalších 4 000 dobrovoľníkov a zamestnancov mimovládnych organizácií bude môcť využiť výhody školení a budovania kapacít; a 10 000 online dobrovoľníkov bude podporovať projekty vo svojich domovských krajinách.

 

Civilná ochrana

Po zemetrasení v provincii Van v Turecku v roku 2011 pomáhal tím EÚ pre civilnú ochranu pri poskytovaní európskej pomoci.

Po zemetrasení v provincii Van v Turecku v roku 2011 pomáhal tím EÚ pre civilnú ochranu pri poskytovaní pomoci EÚ.

 

Európska komisia zohráva kľúčovú úlohu pri koordinácii opatrení civilnej ochrany v Európe a na celom svete prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany EÚ. Operačným centrom mechanizmu je Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie English (ERCC), ktoré vzniklo v roku 2013 a ktoré nepretržite monitoruje existujúce a potenciálne krízy po celom svete.

Koordinuje komunikáciu medzi dotknutou krajinou, odborníkmi v danej oblasti a 32 zúčastnenými krajinami (28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Nórsko). Poskytovaná pomoc účastníkov sa zosúlaďuje s potrebami postihnutej krajiny.

Mechanizmus civilnej ochrany EÚ pôsobil v rokoch 2010 až 2013 vo viac ako 80 núdzových situáciách:

 • trojnásobná katastrofa v Japonsku (2011);
 • občianska vojna v Sýrii;
 • lesné požiare v južnej Európe a na Balkáne;
 • záplavy v strednej Európe.

Nové právne predpisy o civilnej ochrane, ktoré sú účinné od januára 2014, poskytujú rámec pre užšiu spoluprácu pri predchádzaní katastrofám, posúdení rizika, príprave a plánovaní vrátane pravidelnejších spoločných školení a výcviku európskych jednotiek civilnej ochrany. Takisto zavádzajú dobrovoľné spájanie kapacít a odborníkov z krajín EÚ.

Na začiatok

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Európska komisia – Humanitárna pomoc a civilná ochranaEnglish (en)

Twitter

 • Európska komisia - Humanitárna pomoc a civilná ochranaEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?