Humanitárna pomoc a civilná ochrana


Európska únia je odhodlaná pomáhať obetiam prírodných i ľudskou činnosťou spôsobených katastrof na celom svete. Ročne pomáha viac ako 120 miliónom ľudí. EÚ a jej členské krajiny sú spolu najväčšími darcami humanitárnej pomoci na svete. Napriek tomu predstavuje pomoc EÚ menej ako 1 % z jej celkového ročného rozpočtu – čosi viac ako 2 EUR na občana EÚ.

Právnym základom poskytovania pomoci je Lisabonská zmluva. Cieľom pomoci je pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v núdzi, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, náboženstvo, pohlavie alebo etnický pôvod. EÚ je odhodlaná zaujať popredné miesto pri zmierňovaní následkov katastrof.

Od roku 2010 Európska komisia vytvorila odolnejší a účinnejší európsky mechanizmus reakcie na katastrofy. Humanitárnu pomoc English français a civilnú ochranu English français má teraz na starosti jedna organizácia, čo je efektívnejšie.

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany English français sa spolu s financovaním EÚ v oblasti humanitárnej pomoci zameriava na riešenie potrieb vyplývajúcich z konfliktov či katastrof. Príkladom je vypuknutie epidémie eboly English français v roku 2014. Tento mechanizmus pomohol pri poskytovaní núdzových dodávok z krajín EÚ, zatiaľ čo Európska komisia vyplatila viac ako 400 miliónov EUR vo forme humanitárnej pomoci (údaje z februára 2015).

Christos Stylianides ελληνικά English, komisár EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, stojí na čele GR pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO English français) od novembra 2014.

Humanitárna pomoc

pôsobí vo všetkých hlavných krízových oblastiach vrátane Sýrie English français, Ukrajiny English français, západnej Afriky postihnutej ebolou English français a Stredoafrickej republiky English français, ako aj v krajinách, ktoré čelia povojnovej nestabilite, napríklad Pobrežie Slonoviny English français. EÚ pomáha pri zachraňovaní životov, zmierňovaní utrpenia a ochrane bezpečnosti a dôstojnosti zasiahnutého obyvateľstva. EÚ poskytuje humanitárnu pomoc od roku 1992 vo viac ako 140 krajinách.

Ročný rozpočet na humanitárne operácie v súčasnosti predstavuje takmer 1 mld. EUR. Napriek obmedzeným prostriedkom pomáha EÚ každý rok približne 120 miliónom ľudí.

EÚ pomáha zvyšovať povedomie o tzv. zabudnutých krízach, často dlhotrvajúcich krízach, ktoré unikli záujmu médií a medzinárodného spoločenstva. V poslednom období pomohla zamerať záujem na humanitárnu katastrofu v Stredoafrickej republike English français

Ako pracujeme

Pomoc, ktorá je financovaná EÚ, riadi Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu English français (ECHO). Humanitárna pomoc sa rozdeľuje pomocou 200 partnerských organizácií a agentúr pôsobiacich na mieste. Patria sem:

 • mimovládne organizácie (MVO),
 • medzinárodné organizácie,
 • spoločnosti Červeného kríža,
 • agentúry EÚ.

Núdzovú pomoc poskytujeme nestranne bez ohľadu na rasu, príslušnosť k etnickej skupine, náboženstvo, pohlavie, vek, štátnu alebo politickú príslušnosť.

Oblasti, do ktorých smeruje najviac humanitárnej pomoci EÚ: potraviny a výživa – 40 %, prístrešky – 19 %, zdravotná starostlivosť a podpora – 14 %

Sektory, ktoré získavajú najviac financií v rámci humanitárnej pomoci EÚ

Dobrovoľníci pomoci EÚ

Iniciatíva dobrovoľníci pomoci EÚ English français (2014 – 2020) umožní približne 18 000 Európanov zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti v rámci projektov financovaných EÚ vo svete. Do ukončenia programu:

 • bude približne 4 000 dobrovoľníkov vyškolených a umiestnených v rámci humanitárnych organizácií, kde budú môcť byť nasadení v krajinách postihnutých nešťastiami,
 • ďalších 4 000 dobrovoľníkov a zamestnancov mimovládnych organizácií bude mať prínos z odbornej prípravy a budovania kapacít,
 • 10 000 online dobrovoľníkov bude podporovať projekty vo svojich domovských krajinách.

Civilná ochrana

Vďaka mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany English français zohráva Európska komisia kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcie na krízy v Európe a na celom svete. Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie English français neustále monitoruje existujúce a potenciálne krízy.

Prostredníctvom tohto mechanizmu sa koordinujú vzťahy medzi dotknutou krajinou, odborníkmi v tejto oblasti a krajinami, ktoré sa na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany zúčastňujú (krajiny EÚ, Island, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko).

Pre ponuky pomoci účastníkov sa hľadajú zodpovedajúce potreby.

V rokoch 2010 až 2014 zasiahla EÚ vo viac ako 80 núdzových situáciách na celom svete:

 • trojnásobná katastrofa v Japonsku English français,
 • občianska vojna v Sýrii English français,
 • lesné požiare English français v južnej Európe a na Balkáne,
 • záplavy v strednej Európe a na Balkáne (Srbsko English français, Bosna a Hercegovina English français),
 • epidémia eboly English français v západnej Afrike,
 • konflikt na Ukrajine English français.

V januári 2014 nadobudli účinnosť nové právne predpisy o civilnej ochrane. Predstavujú rámec pre užšiu spoluprácu v oblasti:

 • prevencie katastrof,
 • hodnotenia rizík,
 • pripravenosti a plánovania vrátane častejších spoločných školení a cvičení európskych jednotiek civilnej ochrany.

Sú takisto základom pre dobrovoľné združovanie odborníkov a znalostí z rôznych krajín EÚ.

Na začiatok

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Európska komisia – Humanitárna pomoc a civilná ochranaEnglish (en)

Twitter

 • Európska komisia - Humanitárna pomoc a civilná ochranaEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?