Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta


De bharr thiomantas an AE le fada an lá cabhrú le híospartaigh géarchéimeanna ar fud an domhain, tá cabhair dhaonnúil á soláthar do bhreis is 140 tír ó 1992 i leith. Fóireann sé ar dhaoine i ngátar, bíodh coinbhleacht dhaonna nó tubaiste nádúrtha i gceist, beag beann ar a náisiúntacht, a reiligiún, a ngnéas ná a mbunús eitneach. Léiríonn réimse leathan na ngníomhaíochtaí sin an iliomad géarchéimeanna móra atá ag tarlú ar fud an domhain, agus léiríonn sé tiomantas an AE bheith ar thús cadhnaíochta agus tacaíocht á tabhairt do na híospartaigh.

 

Ó 2010 i leith, tá sásra níos láidre agus níos éifeachtaí curtha ar bun ag an gCoimisiún Eorpach chun déileáil le tubaistí laistigh den AE agus lasmuigh de. Tá cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta le chéile anois in aon eagraíocht amháin, rud a chuireann go mór lena n-éifeachtacht agus a mar a chomhlánaíonn siad a chéile.

Oibríonn an Sásra um Chosaint Shibhialta i ndlúthchomhar le maoiniú an AE do chabhair dhaonnúil nuair a théitear i ngleic leis na héilimh a thagann as coinbhleacht nó as tubaiste. Cuir i gcás, nuair a bhuail Tíofún Haiyan françaisEnglish sna hOileáin Fhilipíneacha in 2013, chuir an Coimisiún agus Ballstáit an AE a n-acmhainní airgeadais agus comhchineála le chéile chun cabhair dhaonnúil a sholáthar do lucht an ghátair.

 

Cabhair dhaonnúil

Tá an AE gníomhach i limistéir ar fud na cruinne a bhfuil géarchéimeanna iontu: sa tSiria françaisEnglishعربي, sa tSúdáin Theas françaisEnglish, i bPoblacht na hAfraice Láir françaisEnglish, agus i dtíortha atá éagobhsaí i ndiaidh coinbhleachta amhail an Cósta Eabhair françaisEnglish. Tá sé tiomanta cuidiú a thabhairt beatha daoine a shábháil, an fhulaingt a laghdú agus slándáil agus dínit na n-íospartach a chosaint.

Le blianta beaga anuas, bhí €1 billiún ar an meán sa bhuiséad d'oibríochtaí cabhrach daonnúla - beagán os cionn €2 an saoránach san AE. D'ainneoin an bhuiséid theoranta, fóireann cabhair dhaonnúil an AE ar 120 éigin duine atá i gcruachás gach aon bhliain.

Dáileadh cabhrach daonnúla de réir chineál na hearnála (2012)

Dáileadh cabhrach daonnúla de réir cineáil (2012)

Conas a oibrímid

Saineolaí ECHO ag caint le scata daoine ó phobal áitiúil a d'fhulaing tar éis do chioclóin Phailin cósta thoir na hIndia a bhualadh i nDeireadh Fómhair 2013.

Saineolaí ECHO ag caint le scata daoine ó phobal áitiúil a d'fhulaing tar éis do chioclóin Phailin cósta thoir na hIndia a bhualadh i nDeireadh Fómhair 2013.

Is é roinn an Choimisiúin Eorpaigh um Chabhair Dhaonnúil agus um Chosaint Shibhalta (ECHO), a láimhseálann fóirithint a mhaoiníonn an AE. Ní chuireann an AE cabhair dhaonnúil ar fáil go díreach, is éard a dhéanann sé ná na heagraíochtaí comhpháirtíochta atá ag obair sa ghort a mhaoiniú agus a chomhordú. Tá breis is 200 acusan ar fud an domhain, eagraíochtaí neamhrialtasacha, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe.

San áireamh sa chabhair a mhaoiníonn an AE tá

 • na bunriachtanais - bia, fothain & soláthairtí míochaine
 • forbairt athléimneachta & laghdú rioscaí tubaiste
 • foirne leighis
 • saineolaithe glanta mianach talún
 • iompar
 • tacaíocht lóistíochta

Cuirtear cúnamh éigeandála ar fáil pé áit a bhfuil gá leis: an áit ina raibh an ghéarchéim agus/nó an áit ina gcuirtear teifigh nó daoine díláithrithe.

Straitéis fágála & aistriú an chúraim

Gníomhaíochtaí gearrthéarmacha i gcoitinne is ea fóirithint anachaine agus cúnamh éigeandála. Maireann na hoibríochtaí a mhaoiníonn an AE níos lú ná 12 mhí de ghnáth. A luaithe is a thagann deireadh leis an gcabhair dhaonnúil, áfach, caithfidh na tairbhithe a bheith in ann seasamh ar a mboinn féin, nó caithfear cineál eile cúnaimh forbraíochta níos fadtéarmaí a chur ar fáil dóibh.

Bean Turkana ag maisiú oibrí ó Oxfam le seodra, mealbhóga agus guird chun uisce/bainne a iompar, earraí a dhíolann na mná go háitiúil.

Bean Turkana ag maisiú oibrí ó Oxfam le seodra, mealbhóga agus guird chun uisce/bainne a iompar, earraí a dhíolann na mná go háitiúil.

Ar eagla go gcuirfí deireadh róluath leis an gcabhair do na tairbhithe, iarrann an AE ar a chomhpháirtithe ar an bhfód straitéis fágála a bheith mar chuid dá dtionscadail. De ghnáth, ba cheart dóibh an cúram a thabhairt ar ais d'údarás áitiúil nó, mura féidir sin, a chinntiú go bhfuil struchtúir chúnaimh ann chun an bhearna a líonadh.

Saorálaithe Cabhrach an AE

Chun cabhrú leis an AE dul i ngleic le géarchéimeanna ar bhonn níos éifeachtaí, cuireann an clár do Shaorálaithe Cabhrach an AE (2014 – 2020) françaisEnglish ar chumas 18 000 éigin saoránach Eorpach oibriú go deonach ar fud an domhain ar thionscadail atá maoinithe ag an AE. Faoin tráth a bheidh deireadh leis an gclár beidh tuairim is 4 000 duine oilte agus iad sannta d'eagraíochtaí daonnúla le cur go tíortha ina bhfuil tubaiste; bainfidh 4 000 saorálaí agus foireann eagraíochtaí neamhrialtasacha leas as oiliúint agus forbairt acmhainní; tacóidh 10 000 saorálaí ar líne le tionscadail ina dtíortha féin.

 

Cosaint Shibhialta

Tar éis an chreatha talún in Van na Tuirce in 2011, chuidigh foireann cosanta sibhialta ón AE cúnamh ón Eoraip a thabhairt.

Tar éis an chreatha talún in Van na Tuirce in 2011, chuidigh foireann cosanta sibhialta ón AE cúnamh ón AE a thabhairt.

 

Tá príomhról ag an gCoimisiún Eorpach comhordú a dhéanamh ar fhreagraí cosanta sibhialta ar ghéarchéimeanna ar fud na hEorpa agus ar fud an domhain trí Shásra um Chosaint Shibhialta an AE. Is é croílár an tSásra an tIonad Eorpach um Fhreagairt ar Éigeandálaí English(ERCC), a bunaíodh in 2013, a dhéanann monatóireacht de shíor ar na géarchéimeanna ar fud an domhain nó ar na géarchéimeanna a d'fhéadfadh bheith ann.

Déanann sé comhordú ar an gcumarsáid idir an tír atá i dtrioblóid, na saineolaithe ábhartha, agus an 32 tír atá rannpháirteach (na 28 Ballstát, an Íoslainn, Lichtinstéin, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine agus an Iorua). Cuirtear tairiscintí cúnaimh na rannpháirtithe in oiriúint do riachtanais na tíre atá i gcruachás.

Tá an Sásra um Chosaint Shibhialta tar éis teacht i gcabhair ar bhreis is 80 éigeandáil(2010-2013):

 • trí thubaiste na Seapáine (2011)
 • cogadh cathartha sa tSiria
 • tinte sna foraoisí i ndeisceart na hEorpa agus sna Balcáin
 • tuilte i lár na hEorpa

Leis an reachtaíocht nua maidir le cosaint shibhialta, atá i bhfeidhm ó Eanáir 2014, tá an creat ann do chomhar níos dlúithe maidir le tubaistí a sheachaint, measúnú riosca, ullmhacht agus pleanáil, comhoiliúint agus comhchleachtaidh d'fhoirne cosanta sibhialta Eorpacha san áireamh. Tá acmhainní agus saineolaithe na mBallstát á gcur i dtoll a chéile freisin ar bhonn deonach.

Barr

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

 • An Coimisiún Eorpach – Cabhair Dhaonnúil agus Cosaint ShibhialtaEnglish (en)

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Cabhair Dhaonnúil & Cosaint ShibhialtaEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?