Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta


Nuair is gá dul i ngleic le géarchéim - bíodh coinbhleacht dhaonna nó tubaiste nádúrtha i gceist - bíonn aon aidhm amháin ag an AE: cabhair a thabhairt a luaithe is féidir do lucht an ghátair. De bharr an tiomantais atá aige le fada cabhrú le híospartaigh géarchéimeanna den sórt sin, fóireann sé go díreach ar dhaoine i ngátar, gan beann ar a náisiúntacht, a reiligiún, a ngnéas ná a mbunús eitneach.

Tá an AE gníomhach i limistéir ar fud na cruinne a bhfuil géarchéimeanna iontu: sa tSiria, san Afganastáin, sna críocha Palaistíneacha faoi fhorghabháil, agus in go leor áiteanna san Afraic, i Meiriceá Theas agus Láir agus san Áise Thoir Theas. Tá oibríochtaí fóirithinte ar siúl aige freisin i limistéir ina bhfuil géarchéimeanna fadtéarmacha nó atá éagobhsaí i ndiaidh coinbhleachta.

Píchairt a léiríonn dáileadh na cabhrach de réir earnála. Bia atá sa chuid is mó de

Dáileadh cabhrach daonnúla de réir earnála(2011).

Feidhm ECHO

Is é ECHO, an roinn den Choimisiún Eorpach a bhfuil cabhair dhaonnúil agus cosaint shiabhalta faoina cúram, a láimhseálann oibríochtaí fóirithinte an AE. Léiríonn réimse leathan na ngníomhaíochtaí a dhéanann ECHO an iliomad géarchéimeanna móra atá ag tarlú ar fud an domhain, agus léiríonn sé leis go bhfuil an AE toilteanach bheith ar thús cadhnaíochta agus cabhair á tabhairt do na híospartaigh. Le blianta beaga anuas, bhí €1 billiún ar an meán sa bhuiséad d'oibríochtaí cabhrach daonnúla, agus d'fhóirfí ar breis is 100 milliún duine in aghaidh na bliaina leis an airgead sin.

Is é príomhdhualgas ECHO cuidiú beatha daoine a shábháil, fulaingt a laghdú agus sláine agus dínit na n-íospartach a chosaint. Bíonn rudaí amhail pubaill, blaincéid, bia, cógais, trealamh leighis, córais íonaithe uisce agus breosla i gceist le cúnamh éigeandála. Maoiníonn ECHO foirne leighis, saineolaithe glanta mianach talún, agus tacaíocht iompair agus lóistíochta. Tá oibríochtaí curtha i gcrích aige in 140 tír ó 1992 i leith.

Fear a bhfuil veist an AE air ag labhairt le muintir na háite i measc brabhlaigh © an tAontas Eorpach – EC/ECHO

Tar éis an chreatha talún in Van na Tuirce in 2011, chuidigh foireann cosanta sibhialta ón AE cúnamh na hEorpa a thabhairt.

Le cois na cabhrach daonnúla, cuidíonn ECHO cosaint shibhialta a comhordú ar fud an AE. Stiúrann sé an tIonad um Fhaireachán agus Fhaisnéis, foras a dtiocfaidh an tIonad Eorpach um Fhreagairt ar Éigeandálaí i gcomharbacht air sa chéad leath de 2013. Tá na hionaid i gcroílár oibríochtaí an AE i réimse na cosanta sibhialta agus tá rochtain orthu 24 uair sa lá. Féadfaidh tír ar bith dár bhain tubaiste mhór, bíodh sí san AE nó ná bíodh, iarraidh ar chúnamh tríd na hionaid sin. Is éard a dhéanann siad:

  • gníomhú mar mhol cumarsáide idir 31 tír rannpháirteach (28 tír an AE móide an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua), an tír atá buailte ag an tubaiste agus na saineolaithe a chuirtear chun na láithreach
  • tuairiscí chun dáta a sholáthar i dtaobh éigeandálaí reatha
  • ról comhordúcháin a dhéanamh trí thairiscintí cúnaimh ó thíortha rannpháirteacha a mheaitseáil le riachtanais na tíre atá buailte ag an tubaiste.

Líonra comhpháirtithe

Bean Turkana in éadaí traidisiúnta, i gcuideachta oibrí cabhrach ón AE atá ag caitheamh bindealán cinn agus seodra Turkana © an tAontas Eorpach – EC/ECHO/Malini Morzaria

Bean Turkana ag gléasadh oibrí ó Oxfam lena seodra, mealbhóga agus buidéil uisce/bhainne, earraí a dhíolann na mná áitiúla.

Níl an fhoireann ná an trealamh cabhrach daonnúla ag ECHO féin a theastódh le soláthairtí fóirithinte éigeandála a thabhairt, le foirne tarrthála a sholáthar, le hospidéil éigeandála a chur ar bun ar an láthair agus córais shealadacha chumarsáide a bhunú. Seachas sin, déanann sé na hoibríochtaí cabhrach daonnúla sin a mhaoiniú agus a chomhordú, trína bheith ag oibriú le heagraíochtaí neamhrialtasacha, gníomhaireachtaí speisialaithe de chuid na Náisiún Aontaithe agus an Chros Dhearg/an Corrán Dearg idirnáisiúnta. Is iad na dreamanna sin a dhéanann an obair ar an láthair.

Lámh chúnta

Is éard a chuimsíonn cúnamh daonnúil an AE:

  • cúnamh chun cur leis an teacht anair atá i ndaoine aonair, teaghlaigh, pobail, réigiúin agus tíortha iad féin a athchóiriú agus teacht slán as spalladh triomaigh, foréigean, coinbhleachtaí nó tubaistí nádúrtha
  • cúnamh éigeandála - maoiniú chun bunriachtanais a cheannach agus a sheachadadh, e.g. cógais, bia agus fothain, nó chun íoc as obair atógála i ndiaidh tubaiste
  • cúnamh bia - maoiniú chun cuidiú soláthairtí slána a chur ar fáil i réigiúin atá buailte ag triomach nó gorta go dtí gur féidir an gnáth-tháirgeadh a thosú arís, nó maoiniú i gcomhair soláthairtí éigeandála bia má tá easpa bia in áit de dheasca tubaistí nádúrtha nó tubaistí a spreag an duine
  • cúnamh do dhídeánaithe - chun iad a chur thar an ngátar go dtí gur féidir leo filleadh ar a mbaile nó cur fúthu i dtír nua
  • laghdú rioscaí tubaiste, lena n-áirítear ullmhacht i gcomhair tubaiste agus laghdú rioscaí tubaiste a chur san áireamh i ngach gné den chabhair dhaonnúil a thugtar.

Straitéis fágála agus aistriú an chúraim

Gníomhaíochtaí gearrthéarmacha is ea fóirithint anachaine agus cúnamh éigeandála. Maireann na hoibríochtaí a mhaoiníonn an AE níos lú ná 6 mhí de ghnáth. Ach is mian leis an AE a chinntiú, nuair a chuirtear deireadh leis an gcabhair dhaonnúil, go mbíonn na daoine a fuair an chabhair in ann riaradh dóibh féin, nó go mbíonn cineál eile cúnaimh fhorbartha fhadtéarmaigh ar fáil dóibh.

Leis an riosca a laghdú go bhfágfaí daoine ar an ngannchuid, iarrann an AE ar a chomhpháirtithe ar an láthair straitéis fágála a bheith mar chuid dá dtionscadal. Ba chóir dóibh an cúram a thabhairt ar ais d'údarás aitiúil nó, ina éagmais sin, a chinntiú go bhfuil struchtúir chúnaimh ann a líonfaidh an bhearna a fhágfaidh siad ina ndiaidh.

Páistí Síochána an AE: An tAontas Eorpach, buaiteoir Dhuais Nobel na Síochána 2012

Bronnadh Duais Nobel na Síochána 2012 ar an AE mar gheall ar a bhfuil bainte amach aige i ndáil leis an tsíocháin san Eoraip. De mheon dlúthpháirtíochta leo siúd nach bhfuil chomh rathúil céanna linne san Eoraip, úsáidfidh an AE airgead na duaise chun cuidiú le páistí a gceiltear an deis fás aníos faoi shíocháin orthu. Go deimhin, dúblóidh an AE airgead Dhuais Nobel ionas go mbeidh €2 mhilliún ann ar an iomlán, agus caithfear ar cheithre thionscadal é a chuireann oideachas ar pháistí a d'fhás aníos i limistéar coinbhleachta. Cuirfidh na tionscadail atá roghnaithe bunoideachas, in áiteanna sábháilte atá oiriúnach do pháistí, ar 23 000 páiste san Iaráic, sa Cholóim, in Eacuadór, san Aetóip, i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó agus sa Phacastáin.

Barr

Cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta

Arna fhoilsiú i Feabhra 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

  • An Coimisiún Eorpach – Cabhair Dhaonnúil agus Cosaint ShibhialtaEnglish (en)

Twitter

  • An Coimisiún Eorpach - Cabhair Dhaonnúil & Cosaint ShibhialtaEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?