Humanitaarabi ja kodanikukaitse


Euroopa Liit on võtnud kohustuseks aidata inimtekkeliste katastroofide ja loodusõnnetuste ohvreid kogu maailmas. Ta osutab igal aastal abi 120 miljonile inimesele. EL ja tema liikmesriigid on üheskoos maailma suurim humanitaarabi andja. ELi humanitaarabi osakaal ELi aastaeelarves on 1%, mis on veidi üle 2 euro iga kodaniku kohta.

Lissaboni lepinguga on loodud abi andmiseks õiguslik alus. Abi eesmärk on aidata hädas olevaid inimesi sõltumata nende kodakondsusest, usutunnistusest, soost või etnilisest päritolust. EL on võtnud katastroofiabi andmisel juhtrolli.

Alates 2010. aastast on Euroopa Komisjon kujundanud töökindla ja tõhusa katastroofidele reageerimise Euroopa mehhanismi. Praegu tegeleb nii humanitaarabi English français kui kodanikukaitsega English français üks ja sama organisatsioon, mis on tõhusam.

ELi kodanikukaitse mehhanism English français toimib konflikti või katastroofi põhjustatud vajadustele reageerimisel koostoimes ELi poolse humanitaarabi rahastamisega. Näitena võib tuua ebola epideemia English français 2014. aastal. See mehhanism on aidanud tagada ELi liikmesriikide eraldatud hädaabivarud. Samas on Euroopa Komisjon eraldanud humanitaaraabi üle 400 miljoni euro (andmed: veebruar 2015).

Humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat on kuulunud humanitaarabi ja kriisiohjamise volinik Christos Stylianidese ελληνικά English vastutusalasse alates 2014. aastast.

Humanitaarabi

EL tegutseb kõigis peamistes kriisipiirkondades, sealhulgas Süürias English français, Lõuna-Sudaanis English français, Ukrainas English français, ebolast mõjutatud Lääne-Aafrika piirkonnas English français ja Kesk-Aafrika Vabariigis English français ning riikides, kus esineb konfliktijärgset ebastabiilsust, nagu näiteks Elevandiluurannikul English français. EL aitab päästa elusid, vähendada kannatusi ja kaitsta kannatanute turvalisust ja väärikust. EL on andnud humanitaarabi alates 1992. aastast rohkem kui 140 riigis.

Humanitaarabi meetmete aastaeelarve on praegu umbes 1 miljard eurot. EL aitab hoolimata piiratud eelarvest igal aastal ligikaudu 120 miljonit inimest.

EL aitab teadvustada nn unustatud kriiskoldeid, millele rahvusvaheline üldsus ja meedia enam tähelepanu ei pööra. Hiljuti aitas see pöörata tähelepanu humanitaarkatastroofile Kesk-Aafrika Vabariigis English français.

Meie töö

ELi rahastatud abi haldab Euroopa Komisjoni humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat English français (ECHO English français). Humanitaarabi suunatakse läbi rohkem kui 200 partnerorganisatsiooni ja asutuse kohapeal:

 • valitsusvälised organisatsioonid;
 • rahvusvahelised organisatsioonid;
 • Punase Risti seltsid;
 • ÜRO agentuurid.

Humanitaarabi antakse erapooletult, sõltumata inimeste rassist, etnilisest päritolust, usutunnistusest, soost, vanusest, kodakondsusest või poliitilistest eelistustest.

ELi humanitaarabi enim saavad sektorid: toit ja toiduained - 40%, peavari - 19%, tervishoid ja meditsiiniline abi - 14%.

Kõige rohkem ELi humanitaarabi saavad sektorid

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus

Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus English français (2014 – 2020) võimaldab umbes 18 000 eurooplasel teha kogu maailmas ELi rahastatud vabatahtlikutööd. Programmi lõpuks on:

 • koolitatud umbes 4000 inimest, kes on leidnud rakendust humanitaarabi organisatsioonides tegutsemiseks katastroofidest kahjustatud riikides;
 • 4000 vabatahtlikku ja vabaühenduste töötajat saanud koolitust ja arendanud suutlikkust;
 • 10 000 veebipõhist vabatahtlikku toetavad projekte oma kodumaal.

Kodanikukaitse

Euroopa Komisjonil on liidu kodanikukaitse mehhanismi English français kaudu oluline roll Euroopas ja mujal aset leidvatele kriisidele reageerimise koordineerimisel. Hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus English français jälgib akuutseid ja võimalikke kriise ööpäevaringselt.

Ta koordineerib kontakte asjaomase riigi, asjaomaste ekspertide ning liidu kodanikukaitse mehhanismis osalevate riikidega (ELi liikmesriigid, Island, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Norra).

Osalejate pakutavat abi ühtlustatakse vajadustega.

Ajavahemikus 2010–2014 reageeris EL maailmas rohkem kui 80 eriolukorrale:

 • kolmikkatastroof Jaapanis English français
 • kodusõda Süürias English français
 • metsatulekahjud English français Lõuna-Euroopas ja Balkanil
 • üleujutused Kesk-Euroopas ja Balkanil (Serbias English français, Bosnia ja Hertsegoviinas English français)
 • ebola epideemia English français Lääne-Aafrikas
 • konflikt Ukrainas English français

2014. aasta jaanuaris hakkasid kehtima uued kodanikukaitset käsitlevad õigusaktid. See annab raamistiku tihedamaks koostööks:

 • suurõnnetuste ennetamisel;
 • ohtude hindamisel;
 • valmisoleku kavandamisel, sealhulgas sagedamini toimuvad Euroopa kodanikukaitsemeeskondade ühised koolitused ja õppused.

Sellega pannakse ka alus vabatahtlikule asjatundjate ja teadmiste koondumisele eri ELi liikmesriikidest.

Üles

Humanitaarabi ja kodanikukaitse

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

 • Euroopa Komisjon - Humanitaarabi ja kodanikukaitseEnglish (en)

Twitter

 • Euroopa Komisjon - Humanitaarabi ja kodanikukaitseEnglish (en)

Üles

Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?