Хуманитарна помощ и гражданска защита


Изпълнявайки дългосрочния си ангажимент да помага на жертвите на бедствия по света, от 1992 г. насам ЕС е предоставил хуманитарна помощ на над 140 страни. Той се опитва да помага на хората в кризисни ситуации, породени от конфликти или природни бедствия, независимо от тяхната националност, религия, пол или етнически произход. Тези широкообхватни дейности отразяват наличието на множество сериозни кризи по света и ангажимента на ЕС да играе водеща роля в предоставянето на подкрепа на жертвите.

 

От 2010 г. насам Европейската комисия изгражда по-стабилен и ефективен европейски механизъм за реакция при бедствия както в ЕС, така и извън него. Хуманитарната помощ и гражданската защита вече са интегрирани в една организация, което води до значително повишаване на тяхната ефективност и на степента, в която те се допълват.

Механизмът за гражданска защита на ЕС функционира редом с финансирането на хуманитарна помощ от ЕС в отговор на нуждите, предизвикани от конфликт или бедствие. Например когато тайфунът Хаян françaisEnglish връхлетя върху Филипините през 2013 г., Комисията и страните от ЕС обединиха финансови и материални ресурси, за да предоставят хуманитарна помощ на пострадалите.

 

Хуманитарна помощ

ЕС присъства във всички големи кризисни зони по света, включително в Сирия françaisEnglishعربي, Южен Судан françaisEnglish и Централноафриканската република françaisEnglish и в страни, в които има нестабилност след конфликт, например Кот д'Ивоар françaisEnglish. Той помага за спасяване на човешки животи, намаляване на страданията и защита на сигурността и достойнството на пострадалите.

През последните години годишният бюджет за хуманитарни операции е около 1 млрд. евро — малко над 2 евро на гражданин на ЕС. Въпреки ограничения бюджет хуманитарната помощ от ЕС достига до около 120 млн. души в нужда всяка година.

Разпределение на хуманитарната помощ по вид (2012 г.)

Разпределение на хуманитарната помощ по вид (2012 г.)

Как работим

Експерт от ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ разговаря с хора, засегнати от циклона „Файлин“, който премина над източното крайбрежие на Индия през октомври 2013 г.

Експерт от ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ разговаря с хора, засегнати от циклона „Файлин“, който премина над източното крайбрежие на Индия през октомври 2013 г.

Финансираната от ЕС помощ се администрира от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия (ECHO). ЕС не предоставя пряко хуманитарна помощ, а финансира и координира организации партньори, работещи на място. Броят на тези организации в целия свят е над 200 и сред тях са неправителствени организации (НПО), международни организации и агенции на ООН.

Финансираната от ЕС помощ включва:

 • неща от първа необходимост — храна, подслон и медицински консумативи;
 • изграждане на устойчивост и намаляване на риска от бедствия;
 • медицински екипи;
 • специалисти по разчистване на мини;
 • транспорт;
 • логистична подкрепа.

Спешна помощ се предоставя там, където е необходима: в района на кризата и/или, където се намират бежанците или разселените лица.

Стратегия за оттегляне и предаване на отговорността

Помощта при бедствия и спешната помощ по определение са предимно краткосрочни. Финансираните от ЕС операции обикновено продължават не повече от 12 месеца. Когато обаче предоставянето на хуманитарна помощ приключи, нейните получатели трябва да са готови да се справят сами или трябва да се осигури друг вид дългосрочна помощ за развитие.

Кенийка от района на езерото Туркана окачва накити, чанти и кратуни за вода/мляко, които продава, на работничка на „Оксфам“

Кенийка от района на езерото Туркана окачва накити, чанти и кратуни за вода/мляко, които продава, на работничка на „Оксфам“

За да се намали рискът предоставянето на помощ да бъде прекратено, преди нейните получатели да са готови, ЕС иска от своите партньори на място да включват стратегии за оттегляне в своите проекти. Обикновено те трябва или да се погрижат за това местен орган да поеме осигуряването на предоставяните от тях услуги, или, ако това не е възможно, да гарантират, че други структури за помощ ще ги заместят.

Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

С цел подпомагане на ЕС да се справя по-ефективно с кризи програмата за Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ (2014 — 2020 г.) françaisEnglish дава възможност на около 18 000 европейски граждани да извършват доброволческа дейност в рамките на финансирани от ЕС проекти в целия свят. До приключването на програмата около 4000 души ще бъда обучени и изпратени в хуманитарни организации, за да извършват дейности в засегнати от бедствия страни, 4000 доброволци и служители на НПО ще се възползват от обучения и дейности за изграждане на капацитет и 10 000 доброволци ще подкрепят по интернет проекти от своите страни.

 

Гражданска защита

След земетресението във Ван, Турция, през 2011 г. екип за гражданска защита на ЕС помогна за предоставянето на европейска помощ

След земетресението във Ван, Турция, през 2011 г. екип за гражданска защита на ЕС помогна за предоставянето на помощ от Съюза

 

Европейската комисия играе ключова роля в координирането на мерките за гражданска защита при кризи в Европа и по света чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. Оперативното ядро на Механизма е създаденият през 2013 г. Координационен център за реагиране при извънредни ситуации English (ERCC), който наблюдава денонощно съществуващите и потенциалните кризи по света.

Той координира комуникацията между засегнатата страна, специалистите на мястото на бедствието и 32-те участващи страни (28-те страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, бивша югославска република Македония и Норвегия). Целта е помощта от участниците да съответства на нуждите на страната, засегната от бедствие.

През периода 2010 — 2013 г. Механизмът за гражданска защита на ЕС е задействан при над 80 извънредни ситуации. Сред тях са:

 • тройното бедствие в Япония (2011 г.)
 • гражданската война в Сирия
 • горски пожари в Южна Европа и на Балканския полуостров
 • наводнения в Централна Европа.

Ново законодателство за гражданската защита, в сила от януари 2014 г., осигурява рамка за по-тясно сътрудничество в областта на предотвратяването на бедствия, оценката на риска, подготвеността и планирането, включително по-редовни съвместни обучения и учения на европейските екипи за гражданска защита. С него също така доброволно се обединяват капацитет и експерти от страните в ЕС.

Нагоре

Хуманитарна помощ и гражданска защита

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

 • Европейска комисия – Хуманитарна помощ и гражданска защитаEnglish (en)

Twitter

 • Европейска комисия - Хуманитарна помощ и гражданска защитаEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?