Navigačný riadok

Zdravie


Cieľom politiky EÚ v oblasti zdravia je poskytnúť všetkým ľuďom žijúcim v EÚ prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Konkrétne sa zameriava na:

 • prevenciu ochorení a chorôb;
 • propagáciu zdravého životného štýlu;
 • ochranu obyvateľov pred zdravotnými rizikami, ako je pandémia.

Za organizáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú zodpovedné členské štáty EÚ. Pridaná hodnota EÚ však spočíva v tom, že v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia, podporuje spoluprácu medzi krajinami v oblastiach spoločného záujmu.

Opatrenia EÚ vychádzajú zo stratégie v oblasti zdravia DeutschEnglishfrançais, ktorá sa zameriava na:

 • podporu dobrého zdravotného stavu v starnúcej Európe;
 • ochranu občanov pred zdravotnými rizikami;
 • podporu dynamických zdravotných systémov a nových technológií.

Program EÚ v oblasti zdravia dopĺňa a podporuje vnútroštátne opatrenia prostredníctvom:

 • ochrany a propagácie zdravia a boja proti nerovnostiam v tejto oblasti;
 • poskytovania obsiahlejších informácií a poznatkov v oblasti zdravia;
 • spolupráce so zainteresovanými stranami.

Program spravuje Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľovhttp://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx so sídlom v Luxemburgu.

Dieťa konzumujúce zeleninu © Van Parys Media

EÚ podporuje zdravšie stravovacie návyky

Prevencia chorôb

EÚ podporuje iniciatívy v oblasti prevencie chorôb, ako sú napríklad:

 • propagácia zodpovedného označovania potravín, ktoré umožňuje spotrebiteľom posúdiť, čo konzumujú;
 • sprístupnenie skríningových programov pre rakovinu prsníka, krčka maternice a rakovinu hrubého čreva a konečníka v celej EÚ, čím sa umožní výmena poznatkov medzi expertmi z celej EÚ, predchádza sa rozdrobenej a duplicitnej práci a čo najlepšie sa využijú zdroje v tejto oblasti;
 • informovanie verejnosti o zdravotných problémoch súvisiacich s určitými návykmi (fajčenie, stravovanie, nadmerná konzumácia alkoholu), ktoré môžu vyvolať chronické ochorenia;
 • zväčšovanie rozsahu vakcinačných schém – napr. očkovanie proti sezónnej chrípke.

Včasné varovanie a reakcia

Európska únia a jej členské štáty pracujú na budovaní kapacít na zabezpečenie pripravenosti a reakcie (vrátane systémov včasného varovania) zameraných na boj proti ohrozeniam verejného zdravia, podobne ako v prípade pandémie H1N1 („chrípky ošípaných“) v roku 2009.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb English v Štokholme posudzuje nové hrozby pre zdravie, čím Európskej únii umožňuje rýchlo reagovať na mimoriadne udalosti v oblasti verejného zdravia. Zbiera a šíri poznatky o súčasných a vznikajúcich zdravotných hrozbách a spolupracuje s vnútroštátnymi partnermi na vývoji celoeurópskeho dohľadu nad chorobami.

Farmaceutické výrobky

Očný make-up © Pixelio

Súčasťou politiky verejného zdravia je aj bezpečná kozmetika.

Všetky nové lieky sa musia najskôr schváliť, až potom sa môžu uviesť na trh EÚ. Monitorovanie bezpečnosti liekov, ktoré sú schválené a sú v predaji, sa uskutočňuje neustále. Ak sa preukáže, že liek je nebezpečný, systém EÚ pre dohľad nad liekmi umožňuje okamžité prijatie opatrení (napr. pozastavenie alebo zrušenie povolenia na uvedenie na trh).

Európska agentúra pre lieky (EMA) English v Londýne koordinuje vedecké hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov.

Výskum a inovácie

EÚ vynaložila 6 miliárd EUR na výskum v oblasti zdravia v období rokov 2007 až 2013. Dôraz sa kladie na:

 • uplatnenie základných objavov v klinickej praxi;
 • vývoj a overenie nových liečebných postupov;
 • podporu zdravia a stratégií pre prevenciu;
 • lepšie diagnostické vybavenie a zdravotnícke technológie;
 • trvalo udržateľné a účinné systémy zdravotnej starostlivosti.

Prístup k lekárskej starostlivosti v celej EÚ

Vo všeobecnosti dávajú ľudia prednosť zdravotnej starostlivosti v blízkosti svojho domova. Niekedy je však jednoduchšie alebo nevyhnutné vycestovať za týmto účelom do inej krajiny EÚ, napríklad vtedy, ak sa najbližšie zariadenie zdravotnej starostlivosti nachádza v susednej krajine, alebo ak je špecializovaná starostlivosť dostupná iba v zahraničí.

Právo občanov EÚ na ošetrenie v inej krajine EÚ je objasnené v právnych predpisoch EÚ o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Tieto predpisy:

 • uľahčujú spoluprácu vnútroštátnych orgánov v oblasti zdravotnej starostlivosti a výmenu informácií o kvalite a bezpečnostných normách v oblasti zdravotníctva;
 • zabezpečujú uznávanie lekárskych predpisov v iných štátoch EÚ;
 • umožňujú vytváranie „európskych referenčných sietí“ špecializovaných centier odborných znalostí, v rámci ktorých sa experti v oblasti zdravia z celej Európy môžu podeliť o osvedčené postupy.

Európsky preukaz zdravotného poistenia zjednodušuje dovolenkujúcim či osobám cestujúcim pracovne uplatnenie nároku na zdravotnú starostlivosť, ak ochorejú v inom štáte EÚ, resp. v inej európskej krajine.

Medzinárodná spolupráca

Európska komisia úzko spolupracuje so svojimi strategickými partnermi, ako je napr. Svetová zdravotnícka organizácia pri uskutočňovaní globálnej politiky v oblasti zdravia, v rámci ktorej sa identifikovalo šesť hlavných výziev:

 • rovnosť;
 • koordinovaný prístup ku globalizácii;
 • prístup a inovácia;
 • zdravie ako ľudské právo;
 • správa;
 • výskum.

K ďalším kľúčovým témam patrí:

 • solidarita – nielen v rámci rozvojovej pomoci, ale aj pri opatreniach týkajúcich sa zamestnancov a prístupu k liekom;
 • súlad medzi príslušnými vnútornými a vonkajšími politikami EÚ.

Na začiatok

Verejné zdravie

Dátum uverejnenia: máji 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatok


Videá


Zostaňte s nami

Twitter

 • Európska komisia – Zdravie a spotrebiteľské záležitostiEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľaEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľa – Skupina pre výživuEnglish (en)
 • Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutieEnglish (en)

Na začiatok

Súvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?