Navigačný riadok

Zdravie


Organizácia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je v právomoci členských štátov. Úlohou EÚ je dopĺňať vnútroštátne politiky tým, že:

 • im pomáha dosiahnuť spoločné ciele,
 • združovaním zdrojov vytvára úspory z rozsahu,
 • pomáha členským štátom riešiť spoločné výzvy, ako sú pandémie, chronické ochorenia alebo dôsledky vyššej očakávanej dĺžky života na systémy zdravotnej starostlivosti.

Politika EÚ v oblasti zdravia, ktorá sa vykonáva prostredníctvom stratégie v oblasti zdravia DeutschEnglishfrançais, sa zameriava na:

 • prevenciu, a to podporovaním zdravého životného štýlu;
 • rovnaké šance, pokiaľ ide o dobré zdravie a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých (bez ohľadu na príjem, pohlavie, etnický pôvod atď.);
 • riešenie závažných cezhraničných ohrození zdravia;
 • zachovanie zdravia aj vo vysokom veku;
 • nové technológie a postupy.

Zdravie má vplyv aj na ekonomickú prosperitu (pozri politický dokument Investovanie do zdravia English).

Špecifické opatrenia EÚ

 • Celoeurópske právne predpisy a normy pre zdravotnícke výrobky a služby (napr. lieky, zdravotnícke vybavenie a elektronické zdravotníctvo) a patenty (napr. bezpečnosť a cezhraničné zdravotnícke služby)
 • Sprostredkovanie nástrojov, ktoré krajinám EÚ pomôžu spolupracovať a identifikovať osvedčené postupy (napr. propagačná činnosť, riešenie rizikových faktorov, riadenie chorôb a zdravotníckych systémov)
 • Financovanie inovatívnych iniciatív prostredníctvom programu EÚ v oblasti zdravia.

Choroby – prevencia

EÚ podporuje činnosti na predchádzanie vzniku chorôb, ako sú napríklad:

 • propagácia zodpovedného označovania potravín, ktoré umožňuje spotrebiteľom posúdiť, čo konzumujú;
 • prevencia rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva prostredníctvom skríningových programov dostupných v celej EÚ, poskytovanie usmernení v oblasti zabezpečenia kvality v oblasti liečby a zhromažďovanie znalostí a zdrojov;
 • podpora vlád, MVO a odvetvia, aby spolupracovali na problematike nezdravého stravovania a nedostatku telesnej aktivity a vytváranie podmienok na jednoduchšiu zmenu životného štýlu;
 • komplexný prístup v oblasti boja proti fajčeniu vrátane právnych predpisov o tabakových výrobkoch, reklame a sponzorstve.

Choroby – opatrenia

EÚ pomáha členským štátom, aby boli lepšie pripravené na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia a lepšie koordinovali svoje reakcie napríklad tým, že umožňuje spoločný nákup očkovacích látok a iných zdravotníckych protiopatrení.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb English v Štokholme posudzuje nové hrozby pre zdravie, čím umožňuje rýchlu reakciu EÚ. Zbiera a šíri poznatky o súčasných a vznikajúcich hrozbách a spolupracuje s vnútroštátnymi partnermi na vývoji celoeurópskeho dohľadu nad chorobami.

Farmaceutické výrobky

Každá krajina EÚ má prísne požiadavky na testovanie liekov pred ich uvedením na trh. Takisto samonitoruje bezpečnosť liekov English (en) počas celej ich životnosti. Ak sa preukáže, že liek je nebezpečný, príjmu sa rýchle opatrenia napr. na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na uvedenie na trh.

V tomto systéme zohrávajú úlohu Komisia, vnútroštátne orgány a Európska agentúra pre lieky (EMA) English so sídlom v Londýne. Agentúra EMA pomáha vnútroštátnym regulačným orgánom tým, že koordinuje vedecké hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti liekov.

Výskum a inovácie

EÚ vynaloží v rokoch 2014 až 2020 na výskum v oblasti zlepšenia európskeho zdravotníctva 7,5 miliardy EUR prostredníctvom svojho výskumného programu Horizont 2020 English .

Ošetrenie v zahraničí

EÚ poskytuje podporu v prípadoch, ak je jednoduchšie alebo nevyhnutné vycestovať do zahraničia kvôli lekárskemu ošetreniu, napríklad ak sa najbližšia nemocnica nachádza v susednom štáte alebo ak je špecializovaná starostlivosť dostupná iba v zahraničí.

Právo občanov EÚ na ošetrenie v inej krajine EÚ je objasnené v právnych predpisoch EÚ o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Tieto predpisy:

 • uľahčujú spoluprácu vnútroštátnych orgánov v oblasti zdravotnej starostlivosti a výmenu informácií o kvalite a bezpečnostných normách v oblasti zdravotníctva;
 • zabezpečujú uznávanie lekárskych predpisov v iných štátoch EÚ;
 • umožňujú vytváranie európskych referenčných sietí English (en) – špecializovaných centier odborných znalostí, v rámci ktorých sa experti v oblasti zdravia z celej Európy môžu podeliť o osvedčené postupy.

Európsky preukaz zdravotného poistenia zjednodušuje dovolenkujúcim či osobám cestujúcim do zahraničia pracovne liečbu, ak ochorejú v inej európskej krajine.

Medzinárodná spolupráca

Európska komisia úzko spolupracuje so svojimi strategickými partnermi, ako je Svetová zdravotnícka organizácia Englishespañolfrançais na zlepšení zdravotnej starostlivosti na celom svete pomocou výskumu, rozvojovej pomoci, lepšieho prístupu k liekom atď.

Na začiatok

Verejné zdravie

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Twitter

 • Európska komisia – Spotrebiteľské záležitosti EÚEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľaEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľa – Skupina pre výživuEnglish (en)
 • Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutieEnglish (en)

Na začiatok

Súvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?