Ścieżka nawigacji

Zdrowie


Organizowanie i świadczenie opieki zdrowotnej jest zadaniem rządów krajowych. Rolą Unii Europejskiej jest uzupełnianie polityki zdrowotnej na szczeblu krajowym poprzez:

 • wspieranie rządów w osiąganiu wspólnych celów
 • wytwarzanie efektu skali dzięki łączeniu zasobów
 • wspieranie państw członkowskich w radzeniu sobie z problemami dotykającymi całej UE, takimi jak pandemie, choroby przewlekłe czy też wpływ rosnącej średniej długości życia na funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej.

Unijna polityka zdrowotna, realizowana za pośrednictwem europejskiej strategii zdrowia DeutschEnglishfrançais, skupia się na:

 • profilaktyce, szczególnie poprzez propagowanie zdrowszego stylu życia
 • zapewnieniu wszystkim, niezależnie od poziomu zamożności, płci, pochodzenia etnicznego itp., równych szans na życie w dobrym zdrowiu i równego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej
 • reagowaniu w przypadku poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia
 • działaniach na rzecz zdrowia osób starszych
 • nowych technologiach i praktykach.

Zdrowie ma także znaczenie dla dobrobytu gospodarczego; mówi o tym dokument polityczny pt. „Investing in health” („Inwestowanie w zdrowie” English.

Konkretne działania UE

 • UE opracowuje przepisy i normy dotyczące produktów i usług zdrowotnych (np. leków, urządzeń medycznych i e-zdrowia) oraz ochrony i praw pacjentów (np. bezpieczeństwa i świadczeń zdrowotnych za granicą).
 • Udostępnia też państwom członkowskim narzędzia umożliwiające współpracę i określanie najlepszych praktyk (np. w zakresie promowania zdrowia, działań dotyczących czynników ryzyka, zarządzania chorobami i systemów ochrony zdrowia).
 • W ramach unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia finansowane są również innowacyjne inicjatywy dotyczące zdrowia.

Choroby – zapobieganie

UE wspiera działania na rzecz profilaktyki chorób, takie jak:

 • promowanie odpowiedzialnego znakowania środków spożywczych, dzięki któremu konsumenci wiedzą, co trafia na ich talerze
 • działania dotyczące nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego, w tym propagowanie programów przesiewowych w całej UE, tworzenie wytycznych w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości leczenia, oraz łączenie wiedzy i zasobów
 • przeciwdziałanie niezdrowej diecie i brakowi ruchu – zachęcanie rządów, organizacji pozarządowych i przemysłu do współpracy w tym obszarze i do ułatwiania konsumentom zmiany niezdrowego stylu życia
 • zwalczanie palenia – kompleksowe podejście obejmujące przepisy dotyczące produktów tytoniowych, reklam i działalności sponsorskiej.

Choroby – reagowanie

Unia Europejska pomaga rządom krajów członkowskich lepiej przygotować się na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia i koordynować swoje działania podejmowane w odpowiedzi na nie, np. umożliwiając wspólne zakupy szczepionek i innych środków medycznych.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób English w Sztokholmie ocenia pojawiające się zagrożenia, dzięki czemu UE może szybko na nie reagować. Gromadzi ono i przekazuje informacje o istniejących i pojawiających się zagrożeniach, i wraz z krajowymi organami ochrony zdrowia pracuje nad rozwojem europejskich systemów nadzoru.

Produkty farmaceutyczne

Każdy kraj UE stosuje rygorystyczne wymogi w zakresie testowania leków przed wprowadzeniem ich do obrotu. Następnie bezpieczeństwo tych leków jest monitorowane English (en) przez cały okres ich użytkowania - jeśli jakiś lek okaże się niebezpieczny, podejmowane są szybkie działania, takie jak zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na obrót.

W systemie tym współpracują ze sobą Komisja Europejska, władze krajowe i Europejska Agencja Leków (EMA) English w Londynie. EMA wspiera krajowe organy regulacyjne, koordynując naukową ocenę jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych.

Badania naukowe i innowacje

W ramach programu badawczego Horyzont 2020 English , w latach 2014-2020 Unia Europejska wyda blisko 7,5 mld euro na badania, których celem jest poprawa opieki zdrowotnej w Europie.

Leczenie za granicą

Unia Europejska pomaga w przypadkach, gdy konieczne jest leczenie za granicą, lub gdy jest ono łatwiejszą opcją, np. gdy najbliższy szpital znajduje się tuż za granicą państwową, lub gdy specjalistyczne leczenie jest dostępne tylko w innym kraju.

Prawa obywateli UE do poddania się leczeniu w innym kraju UE zostały określone w unijnych przepisach na temat praw pacjentów dotyczących leczenia za granicą. Przepisy te mają również:

 • ułatwić krajowym organom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia współpracę i wymianę informacji na temat standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej
 • zagwarantować uznawanie recept wystawionych w jednym kraju UE we wszystkich krajach Unii
 • stanowią pierwszy krok ku utworzeniu europejskich sieci referencyjnych English (en) , czyli specjalistycznych ośrodków, w których eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia z całej Europy będą mogli wymieniać się najlepszymi praktykami.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ułatwia natomiast turystom i osobom podróżującym w interesach korzystanie z opieki medycznej w przypadku zachorowania w innym kraju europejskim.

Współpraca międzynarodowa

Unia Europejska blisko współpracuje z partnerami strategicznymi, takimi jak Światowa Organizacja Zdrowia Englishespañolfrançais , w celu poprawy opieki zdrowotnej na całym świecie poprzez badania, pomoc rozwojową, szerszy dostęp do leków itp.

Początek strony

Zdrowie publiczne

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Twitter

 • Komisja Europejska – Sprawy konsumentów w UEEnglish (en)
 • Wspólne Centrum Badawcze – Instytut Zdrowia i Ochrony KonsumentówEnglish (en)
 • Wspólne Centrum Badawcze – Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów – Zespół ds. ŻywieniaEnglish (en)
 • Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiuEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Podobne tematy

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?