Navigatsioonitee

Tervis


ELi tervisepoliitika eesmärk on tagada kõigile ELi elanikele juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele. Eelkõige püütakse sellega

 • ennetada haigusi;
 • edendada tervislikumat eluviisi;
 • kaitsta inimesi selliste terviseohtude eest nagu pandeemiad.

Tervishoiuteenuste korraldamine ja pakkumine on ELi liikmesriikide kohustus. EL annab aga lisandväärtuse nende tehtavale tööle, koondades liikmesriike ühiste probleemide lahendamiseks tihedas koostöös selliste rahvusvaheliste partneritega nagu Maailma Terviseorganisatsioon.

ELi tegevuse aluseks on liidu tervisestrateegia DeutschEnglishfrançais, mille eesmärkideks on

 • hea tervise edendamine vananeva elanikkonnaga Euroopas;
 • inimeste kaitsmine terviseohtude eest;
 • dünaamiliste tervishoiusüsteemide ja uue tehnoloogia toetamine.

ELi terviseprogramm täiendab ja toetab liikmesriikide meetmeid järgmistest valdkondades:

 • tervise kaitsmine ja edendamine, sealhulgas tervisega seotud ebavõrdsuse vähendamine;
 • tervisealase teabe ja teadmiste levitamine;
 • koostöö sidusrühmadega.

Programmi haldab Luxembourgis asuv Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet English.

Väikelaps köögivilju söömas © Van Parys Media

EL propageerib tervislikumat toitumist.

Haiguste ennetamine

EL toetab haiguste ennetamisega seotud meetmeid, nagu

 • vastutustundliku toiduainete märgistamise edendamine, et tarbijad teaksid täpselt, mida nad söövad;
 • rinna-, emakakaela- ja kolorektaalse vähi sõeluuringute programmide korraldamine kõikjal ELis ning ekspertide koondamine kogu EList, et jagada teadmisi, hoida ära killustatud tegevust ja töö kattumist ning kasutada võimalikult tõhusalt kõnealuse valdkonna jaoks eraldatud vahendeid;
 • üldsusele teabe pakkumine kroonilisi haigusi põhjustavate harjumustega (suitsetamine, toitumine, alkoholi liigtarbimine) seotud terviseprobleemide kohta;
 • asjakohaste vaktsineerimiskavade katvuse suurendamine, nt hooajalise gripi vastu vaktsineerimine.

Varajane hoiatamine ja reageerimine

EL ja selle liikmesriigid teevad tööd selle nimel, et luua valmisolek ja reageerimisvõime (sealhulgas varajase hoiatamise süsteemid) selliste rahvatervist ähvardavate ohtude korral nagu näiteks 2009. aastal puhkenud H1N1 (seagripi) pandeemia.

Stockholmis asuv Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus English hindab tekkivaid terviseohte, võimaldades ELil rahvatervisega seotud hädaolukordade puhul kiiresti reageerida. Kõnealune keskus kogub ja jagab teadmisi praeguste ning tekkivate terviseohtude kohta ning teeb koostööd liikmesriikide vastavate asutustega, et töötada välja kogu Euroopat hõlmav haiguste seire.

Ravimid

Lauvärvid © Pixelio

Rahvatervise poliitika tagab kosmeetika ohutuse.

Kõik uued ravimid peavad enne ELi turule viimist saama eelneva loa. Kui asjakohane luba on antud ja ravim on poodides müügil, jälgitakse ravimi ohutust kogu selle kasutusaja vältel. Kui ravim osutub ohtlikuks, aitab ELi ravimijärelevalve süsteem tagada kiirete meetmete võtmise, nagu turustamisloa peatamise või tagasivõtmise.

Londonis asuv Euroopa Ravimiamet English koordineerib ravimite kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe teaduslikku hindamist.

Teadusuuringud ja innovatsioon

Ajavahemikus 2007–2013 kulutab EL tervishoiualastele teadusuuringutele 6 miljardit eurot. Rõhku pannakse eelkõige järgmistele teemadele:

 • põhiavastuste kliiniline rakendamine;
 • uute ravimeetodite väljatöötamine ja kinnitamine;
 • tervishoiu edendamine ja ennetustegevuse strateegiad;
 • parem diagnostika ja meditsiinitehnoloogia;
 • jätkusuutlikud ja tõhusad tervishoiusüsteemid.

Võimalus saada ravi kõikjal ELis

Inimesed eelistavad üldiselt saada ravi võimalikult lähedal oma kodule, kuid mõnikord on hõlpsam või osutub vajalikuks minna teise ELi liikmesriiki, näiteks juhul, kui lähim raviasutus asub üle piiri mõnes teises liikmesriigis või kui eriravi on kättesaadav vaid välismaal.

ELi kodanike õigust saada ravi mõnes teises ELi liikmesriigis on selgitatud ELi direktiivispatsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius, millega samuti

 • lihtsustatakse riiklike tervishoiuasutuste koostööd ja teabe vahetamist tervishoiuteenuste kvaliteedi- ja ohutusnõuete kohta;
 • tagatakse ravimiretseptide tunnustamine teistes ELi liikmesriikides;
 • sillutatakse teed Euroopa tugikeskuste võrgustikele (spetsialiseerunud eksperdikeskused), et terviseeksperdid kõikjal Euroopas saaksid jagada parimaid tervishoiualaseid tavasid.

Tänu Euroopa ravikindlustuskaardile on puhkuse- ja ärireisijatel lihtsam tõendada oma õigust tervishoiuteenustele juhul, kui nad jäävad haigeks mõnes teises ELi liikmesriigis või mõnes muus Euroopa riigis.

Rahvusvaheline koostöö

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd selliste strateegiliste partneritega nagu Maailma Terviseorganisatsioon, et viia ellu ülemaailmset tervispoliitikat, mille keskmes on

 • võrdsus;
 • ühtne reageerimine üleilmastumisele;
 • juurdepääs ja innovatsioon;
 • tervis kui inimõigus;
 • juhtimine;
 • teadusuuringud.

Muud olulised teemad on

 • solidaarsus – mitte vaid arenguabi, vaid ka tööjõu ning ravimite kättesaadavusega seotud poliitika;
 • kooskõla asjakohaste ELi sise- ja välispoliitika valdkondade vahel.

Üles

Rahvatervis

Välja antud mais 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


Üles


Videod


Püsige liinil

Twitter

 • Euroopa Komisjon - Tervise- ja tarbijaküsimusedEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse InstituutEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituut - ToitumisüksusEnglish (en)
 • Täisväärtuslikku eluperioodi käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlusEnglish (en)

Üles

Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?