Navigatsioonitee

Tervis


Tervishoiuteenuste korraldamine ja osutamine on liikmesriikide valitsuste pädevuses. ELi ülesanne on täiendada liikmesriikide poliitikat,

 • aidates neil saavutada ühiseid eesmärke;
 • luues vahendite koondamisega mastaabisäästu;
 • aidates liikmesriikidel tulla toime ühiste probleemidega, nagu pandeemiad, kroonilised haigused või oodatava eluea pikenemise mõju tervishoiusüsteemidele.

ELi tervishoiupoliitika, mida rakendatakse ELi tervisestrateegia DeutschEnglishfrançais kaudu, keskendub järgmisele:

 • ennetus – eelkõige tervislikumate eluviiside edendamise abil;
 • võrdsed võimalused olla terve ja saada kvaliteetset arstiabi kõigile (olenemata sissetulekust, soost, etnilisest päritolust vms);
 • võitlemine tõsiste piiriüleste terviseohtude vastu;
 • inimeste hoidmine tervena kõrge eani;
 • uued tehnoloogiad ja tavad.

Tervis mõjutab ka majanduslikku jõukust – vt dokumenti „Investeerimine tervisesse” English.

Konkreetsed ELi meetmed

 • Tervishoius kasutatavaid tooteid ja tervishoiuteenuseid (nt ravimid, meditsiiniseadmed ja e-tervis) ning patsiente käsitlevad kogu ELis kehtivad eeskirjad ja standardid.
 • Vahendid, mis soodustavad ELi liikmesriikide koostööd ja parimate tavade kindlakstegemist (nt tervist edendavad tegevused, riskitegurite käsitlemine, haiguste ohjamine ja tervishoiusüsteemid).
 • Innovatiivsete algatuste rahastamine ELi terviseprogrammi kaudu.

Haiguste ennetamine

EL toetab haiguste ennetamisega seotud tegevust, nagu

 • vastutustundliku toiduainete märgistamise edendamine, et tarbijad teaksid täpselt, mida nad söövad;
 • võitlemine rinna-, emakakaela- ja kolorektaalse vähi vastu, edendades sõeluuringute programme kogu ELis, koostades ravi kvaliteedi tagamise suuniseid ning koondades teadmisi ja vahendeid;
 • liikmesriikide valitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö julgustamine ebatervisliku toitumise ja vähese kehalise aktiivsuse probleemi lahendamiseks ning tarbijate toetamine nende elustiili muutmisel;
 • kõikehõlmav lähenemisviis suitsetamise leviku piiramiseks, muu hulgas tubakatooteid ja nende reklaami ning sponsorlust käsitlevad õigusaktid.

Haigustele reageerimine

EL aitab liikmesriikide valitsustel olla paremini valmis tõsisteks piiriülesteks terviseohtudeks ning neile koordineeritumalt reageerida, võimaldades näiteks ühist vaktsiinide ostmist ja muid meditsiinilisi vastumeetmeid.

Stockholmis asuv Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus English hindab tekkivaid ohte, võimaldades ELil kiiresti reageerida. Kõnealune keskus kogub ja jagab teadmisi praeguste ning tekkivate ohtude kohta ning teeb koostööd liikmesriikide vastavate asutustega, et töötada välja kogu Euroopat hõlmav haiguste seire.

Ravimid

Igas ELi liikmesriigis peavad ravimid enne nende turule viimist täitma ranged katsetamisnõuded. Seejärel jälgivad liikmesriigid asjaomaste ravimite ohutust English (en) kogu nende kasutusaja vältel. Kui ravim osutub ohtlikuks, võetakse kiiresti meetmeid, näiteks peatatakse või tühistatakse ravimi müügiluba.

Selles süsteemis on oma osa nii komisjonil, riiklikel ametiasutustel kui ka Londonis asuval Euroopa Ravimiametil (EMA) English . EMA aitab riiklikke reguleerivaid asutusi ravimite kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe teadusliku hindamise koordineerimisega.

Teadusuuringud ja innovatsioon

Oma teadusuuringute programmi „Horisont 2020” English kaudu toetab EL ajavahemikul 2014–2020 ligi 7,5 miljardi euroga teadusuuringuid, mille eesmärk on tervishoiu täiustamine Euroopas.

Ravi välismaal

EList on abi olukordades, kus on lihtsam või vajalik minna ravi saamiseks välismaale, näiteks juhul, kui lähim haigla asub üle piiri või kui eriravi on kättesaadav vaid välismaal.

ELi kodanike õigust saada ravi mõnes teises ELi liikmesriigis on selgitatud ELi direktiivis patsiendiõiguste kohta piiriüleses tervishoius, millega samuti

 • lihtsustatakse riiklike tervishoiuasutuste koostööd ning teabe jagamist tervishoiuteenuste kvaliteedi- ja ohutusnõuete kohta;
 • tagatakse ravimiretseptide tunnustamine teistes ELi liikmesriikides;
 • sillutatakse teed Euroopa tugikeskuste võrgustikele English (en)spetsialiseerunud eksperdikeskustele, kus terviseeksperdid kõikjal Euroopas saavad jagada parimaid tavasid.

Tänu Euroopa ravikindlustuskaardile on puhkuse- ja ärireisijatel lihtsam saada ravi juhul, kui nad jäävad haigeks mõnes teises Euroopa riigis.

Rahvusvaheline koostöö

EL teeb tihedat koostööd selliste strateegiliste partneritega nagu Maailma Terviseorganisatsioon Englishespañolfrançais , et täiustada muu hulgas teadusuuringute, arenguabi ja ravimite parema kättesaadavuse abil tervishoidu kogu maailmas.

Üles

Rahvatervis

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Twitter

 • Euroopa Komisjon - Tervise- ja tarbijaküsimusedEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse InstituutEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituut - ToitumisüksusEnglish (en)
 • Täisväärtuslikku eluperioodi käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlusEnglish (en)

Üles

Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?