Veřejné zdraví


Politika EU pro oblast zdraví chce zajistit všem lidem žijícím v EU přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči. Jejím cílem je zejména:

 • prevence nemocí
 • propagace zdravého životního stylu
 • ochrana lidí před zdravotními riziky, například pandemiemi.

Za fungování zdravotního systému a poskytování zdravotní péče odpovídají jednotlivé členské země. V rámci Evropské unie pak státy spolupracují na řešení společných otázek, a to za intenzivní spolupráce s mezinárodními partnery, jako je např. Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO).

Politika EU v této oblasti se opírá o strategii v oblasti zdraví DeutschEnglishfrançais, jejímž cílem je:

 • podpora dobrého zdravotního stavu stárnoucí evropské populace
 • ochrana občanů před zdravotními riziky
 • prosazování dynamických zdravotních systémů a nových technologií.

Politikám jednotlivých členských zemí napomáhá program EU v oblasti zdraví a doplňuje je v těchto oblastech:

 • ochrana veřejného zdraví a propagace zdravého životního stylu – včetně snižování rozdílů v péči o zdraví
 • poskytování více informací o zdraví
 • spolupráce se zúčastněnými stranami.

Program spravuje Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele English se sídlem v Lucemburku.

Batole si dává zeleninu © Van Parys Media

EU podporuje zdravější stravování.

Zdravotní prevence

V rámci prevence nemocí EU podporuje činnosti jako např.:

 • propagace zodpovědného přístupu k označování potravin, aby byli spotřebitelé informováni o tom, co jedí
 • plošné zavedení programů preventivních kontrol rakoviny prsu, děložního čípku a konečníku v Unii a pořádání společných setkání odborníků z celé EU s cílem sdílet poznatky, zamezit nekoordinované činnosti či duplikaci práce a zajistit účinné využívání zdrojů v této oblasti
 • informování veřejnosti o zdravotních problémech, které mají spojitost s kouřením, stravovacími návyky a nadměrnou spotřebou alkoholu a které mohou vyústit v chronické nemoci
 • zvětšení rozsahu příslušných programů očkování – např. očkování proti sezónní chřipce.

Včasné varování a reakce

EU a její členské státy usilují o to, abychom byli dobře připraveni na hrozby, které vůči veřejnému zdraví vyvstávají, a dokázali na ně reagovat jako v případě pandemie viru H1N1 v roce 2009 (tzv. prasečí chřipky). Připravenost a akceschopnost zajišťují zejména systémy včasného varování.

Hrozby, které se objevují, vyhodnocuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí English ve Stockholmu. EU díky němu může rychleji reagovat v případě nouzových situací. Středisko shromažďuje a předává poznatky o stávajících a nových hrozbách a buduje společně se svými protějšky v jednotlivých členských státech celoevropský systém monitorování (odborně nazývaného „surveillance“ chorob ).

Léčiva

Souprava očních stínů © Pixelio

Politika ochrany veřejného zdraví zajišťuje bezpečnost kosmetických přípravků.

Před uvedením na trh EU musejí všechna léčiva projít postupem schvalování. Po celou dobu, co je schválené léčivo na trhu, se monitoruje jeho bezpečnost. Pokud se ukáže, že je dané léčivo nebezpečné, lze díky systému EU pro dozor nad léčivy (tzv. farmakovigilance) rychle zasáhnout, např. pozastavit povolení léčiva k uvedení na trh nebo dané léčivo z trhu stáhnout.

Odborné hodnocení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv koordinuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) English se sídlem v Londýně.

Výzkum a inovace

V letech 2007–13 je na zdravotní výzkum vyčleněno 6 miliard eur. Důraz se při tom klade na:

 • využití vědeckých poznatků ke klinickým aplikacím
 • vývoj a schvalování nových léčebných postupů
 • strategie zdravotní osvěty a prevence
 • zdokonalení diagnostických nástrojů a lékařských technologií
 • udržitelnost a účinnost zdravotnictví.

Dostupnost zdravotní péče v celé EU

Lidé většinou dávají přednost tomu, aby jim zdravotní péče byla poskytována tam, kde bydlí. Někdy je nicméně snazší nebo nutné se za tímto účelem vydat do jiné země EU. Např. vhodné zdravotnické zařízení se může nacházet hned za hranicí nebo pacient potřebuje specializovanou péči a ta v jeho zemi není k dispozici.

Na jaké ošetření nebo péči mají občané EU právo, když se nacházejí v EU mimo svou zemi, specifikuje právní akt EU o právech pacientů v případě přeshraniční zdravotní péče. Ten dále:

 • umožňuje zdravotnickým orgánům jednotlivých států spolupráci a výměnu informací, pokud jde o kvalitativní a bezpečnostní standardy zdravotní péče
 • zajišťuje platnost lékařských receptů z jedné země v ostatních zemích EU
 • připravuje vznik „evropských referenčních sítí“ specializovaných center, jejichž prostřednictvím si zdravotničtí odborníci z celé Evropy budou moci předávat osvědčené postupy ze svých oblastí.

Evropský průkaz zdravotního pojištění umožňuje lidem, kteří jsou na cestách, uplatnit jejich právo na zdravotní péči, pokud onemocní nebo mají úraz v jiné zemi EU i jinde v Evropě.

Mezinárodní spolupráce

Komise EU úzce spolupracuje se strategickými partnery (např. Světovou zdravotnickou organizací – WHO) v otázce celosvětové zdravotnické politiky, přičemž se zaměřuje na šest hlavních problémů:

 • vlastní kapitál
 • koncepčnost opatření reagujících na globalizaci
 • dostupnost a inovace
 • zdraví jako jedno z lidských práv
 • řízení, správa
 • výzkum.

Dalšími důležitými tématy jsou:

 • solidarita – nejen pokud jde o rozvojovou pomoc, ale také v souvislosti s politikami týkajícími se pracovních sil a dostupnosti léčiv
 • vzájemná návaznost vnitřní a vnější politiky EU.

Začátek stránky

Veřejné zdraví

Vydáno v květnu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránky


Video

 • Opatření EU týkající se výživy a fyzické aktivityZůstaňte ve spojení

Twitter

 • Evropská komise – Zdraví a ochrana spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele – Odbor pro otázky výživyEnglish (en)
 • Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutíEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?