You are here:

Здравеопазване

Националните правителства носят отговорност за организацията на здравеопазването и за гарантиране на достъпа до здравни услуги. Ролята на ЕС е да допълва националните политики, като:

 • им помага да постигат общи цели;
 • генерира икономии от мащаба чрез обединяване на ресурси;
 • помага на страните членки да се справят с общи предизвикателства — пандемии, хронични болести или въздействието на увеличената продължителност на живота върху здравните системи.

Здравната политика на ЕС — изпълнявана чрез неговата здравна стратегия — е насочена към:

 • профилактика — най-вече чрез насърчаване на по-здравословен начин на живот;
 • равни възможности за добро здраве и качествени здравни грижи за всички (независимо от доходи, пол, етническа принадлежност и др.);
 • борба със сериозни заплахи за здравето ,засягащи няколко страни от ЕС;
 • запазване на доброто здраве на хората и в напреднала възраст;
 • подпомагане на развитието на динамични здравни системи и нови технологии.

Здравето влияе също така върху икономическия просперитет — вижте политическия документ „Инвестиции в здравеопазването“pdf(3 MB) Избор на превод за предходната връзка .

Конкретни действия на ЕС

 • Общи за целия ЕС закони и стандарти за здравните продукти и услуги (например лекарства, медицински изделия и електронно здравеопазване) и за пациентите (например безопасност и трансгранични здравни услуги с участието на няколко страни от ЕС).
 • Предоставяне на страните от ЕС на инструменти, които да им помогнат да си сътрудничат и да откриват добри практики (например дейности за промоция на здравето, справяне с рискови фактори, управление на болести и здравни системи).
 • Финансиране на проекти в областта на здравеопазването чрез здравната програма на ЕС.

 

Болести — профилактика

ЕС подкрепя профилактиката срещу заболявания, например чрез:

 • отговорно етикетиране на храните, така че потребителите да знаят какво консумират;
 • мерки срещу рака на гърдата, рака на матката и рака на дебелото черво — програми за скрининг в целия ЕС, предоставяне на насоки за гарантиране на качествено лечение, обединяване на знания и ресурси;
 • мерки за насърчаване на здравословното хранене и физическата активност — стимулиране на правителствата, НПО и индустрията да работят заедно с цел да се улесни промяната на начина на живот на потребителите;
 • борба с тютюнопушенето чрез законодателство за тютюневите изделия, повишаване на осведомеността, правила за рекламата и спонсорството.

Болести — реакция

ЕС помага на националните правителства да се подготвят по-ефективно за сериозни заплахи за здравето, които засягат няколко страни, и да координират по-добре реакцията на тези заплахи, например като дава възможност за съвместно закупуване на ваксини и други медицински консумативи.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията Избор на превод за предходната връзка   English (en) в Стокхолм оценява нововъзникващите заплахи за здравето, за да може ЕС да реагира бързо. Центърът събира информация за текущи и възникващи заплахи за здравето и работи със своите еквивалентни органи на национално равнище за развитие на общоевропейски надзор на болестите.

Фармацевтични продукти

Преди да бъдат пуснати на пазара, всички лекарства в ЕС трябва да бъдат одобрени на национално равнище или на равнище ЕС. Безопасността на лекарствата, продавани в ЕС, се контролира през целия им жизнен цикъл. Ако те представляват опасност, се предприемат бързи действия — продажбите се преустановяват или разрешителното за продажба се отнема.

Комисията, националните органи и Европейската агенция по лекарствата (EMA) Избор на превод за предходната връзка   English (en) в Лондон играят определена роля в тази система. EMA помага на националните регулаторни органи, като координира научната оценка на качеството, безопасността и ефикасността на медикаментите.

Научни изследвания и иновации

Очаква се в периода 2014 — 2020 г. чрез своята програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“ Избор на превод за предходната връзка   English (en) ЕС да похарчи 7,5 млрд. евро за изследвания, целящи подобряване на европейското здравеопазване.

Лечение в чужбина

ЕС помага, когато е необходимо или просто по-лесно да се отиде на лечение в чужбина: например, ако най-близката болница е точно отвъд границата или ако някакво специализирано лечение е достъпно само в чужбина.

Правата на гражданите на ЕС във връзка с лечението в чужбина са посочени в закон на ЕС относно правата на пациентите на здравно обслужване с участието на няколко страни от ЕС (трансгранични здравни грижи), което също така:

 • улеснява националните здравни органи да си сътрудничат и обменят информация за стандартите за качество и безопасност в здравеопазването,
 • гарантира признаването на рецептите в други страни от ЕС,
 • полага основите на европейски референтни мрежи от специализирани експертни центрове, за да могат специалисти от цяла Европа да обменят добри практики в областта на здравеопазването.

 

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) помага на пътуващите да бъдат лекувани, ако се разболеят в чужбина.

Международно сътрудничество

ЕС работи в тясно сътрудничество със стратегически партньори като Световната здравна организация Избор на превод за предходната връзка   English (en) español (es) français (fr) за подобряване на здравните грижи по света чрез научни изследвания, помощ за развитие, по-голям достъп до лекарства и пр.