Bedrägeribekämpning


Cigarettsmuggling, förfalskade euromynt, undanhållande av tull på skor och kläder, bidrag till apelsinodling på gårdar som inte finns – det är exempel på hur de europeiska skattebetalarna luras på pengar.

EU:s bedrägeribekämpningsbyrå Olaf har ungefär 430 anställda för att utreda eventuella brott och allvarliga tjänstefel och värna EU:s och skattebetalarnas ekonomiska intressen.

Om du misstänker ett bedrägeri kan du anmäla det till Olaf.

Tjänsteman som kontrollerar varor © Olaf

På jakt efter smuggelgods.

Olafs uppdrag

Olafs uppgifter och befogenheter i administrativa utredningar anges i förordning (EG) nr 1073/1999.

Olafs uppdrag är att

 • skydda EU:s ekonomiska intressen genom att bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet
 • upptäcka och utreda allvarliga tjänstefel av EU-anställda som kan leda till brottsutredningar eller disciplinära åtgärder
 • hjälpa kommissionen att ta fram och genomföra åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägerier.

Genom sitt arbete hjälper Olaf EU-institutionerna att se till att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

Utredningsarbetet

Olaf får information från både offentliga och privata källor (EU-institutionerna, myndigheter, allmänheten, företag och visslare).

Enheten för urval och kontroll av utredningar bedömer om en utredning behövs eller inte, beroende på om uppgifterna

 • gäller ärenden där Olaf är behörig
 • räcker för att inleda en utredning
 • gäller frågor som bör prioriteras enligt Olafs utredningspolicy.

På grundval av bedömningen kan generaldirektören antingen starta en utredning eller lägga ner ärendet.

Vid utredningarna gör Olaf bland annat intervjuer, inspektioner av lokaler, kontroller på plats, kriminaltekniska undersökningar, utredningar i länder utanför EU och kontroll av utredningarnas rättsliga giltighet. Olaf samordnar också EU-ländernas verksamhet.

Efter utredningen rekommenderar generaldirektören olika åtgärder. Utredningsrapporten överlämnas sedan till EU:s institutioner eller organ, eller till berörda nationella regeringar.

Olaf övervakar också hur rekommendationerna genomförs, t.ex. brottsutredningar, åtal och domar, återkrav av pengar eller disciplinära åtgärder.

Olaf utreder bland annat

 • oriktig användning av EU-bidrag för projekt inom t.ex. bistånd, jordbruk eller miljö
 • tullar och skatter som inte betalats vid import
 • cigarettsmuggling av organiserade brottsligor
 • förskingring av bistånd
 • finansiering av obefintliga jordbruksprodukter (t.ex. fruktträd som aldrig som planterats)
 • felaktigheter vid upphandling
 • intressekonflikter
 • läckta frågor och svar på uttagningsprov.

Strategier för att förebygga och upptäcka bedrägerier

Olaf har en viktig roll i att ta fram övergripande strategier för bedrägeribekämpning. Inom ramen för kommissionens nya bedrägeribekämpningsstrategi från juni 2011 har Olaf inrättat ett nätverk för förebyggande och upptäckt av bedrägerier i kommissionen. Nätverket omfattar alla kommissionsavdelningar och EU-länder och ger stöd och råd, bland annat om hur man hanterar bedrägeririsker.

Olaf har också en särskild där kommissionens personal får aktuell information om bedrägerifrågor som hotar EU:s politik. Webbplatsen ger en överblick över relevant lagstiftning, utbildning, andra avdelningars erfarenhet av bedrägeribekämpning och verktyg för att bättre förebygga och upptäcka bedrägerier.

Kommissionens strategi för bedrägeribekämpning har redan gett resultat och man har bland annat

 • infört eller förstärkt åtgärder för bedrägeribekämpning i lagförslag
 • antagit en handlingsplan mot smuggling av cigaretter och alkohol längs EU:s östra gräns
 • tagit fram en handledning för strukturåtgärder.

Bedrägeribekämpning förutsätter samarbete

Programmen Herkules och Perikles

Olaf sköter Herkulesprogrammet DeutschEnglishfrançais mot bedrägerier och korruption som skadar EU:s ekonomiska intressen och Periklesprogrammet DeutschEnglishfrançais som ska stärka skyddet för eurosedlar och euromynt, både i och utanför EU.

Administrativt samarbete

Olafs personal kan genomföra kontroller på plats i företagslokaler i EU-länderna och i vissa andra länder. För att underlätta t.ex. utredningar och överföring av information har Olaf administrativa samarbetsavtal DeutschEnglishfrançais med sina partner.

Gemensamma tulltillslag

Tullmyndigheterna i EU-länderna samt vissa länder utanför EU gör regelbundet gemensamma kontroller på europeisk nivå i samarbete med Olaf. Det handlar om samordnade och riktade insatser under begränsad tid för att bekämpa smuggling av känsliga varor och bedrägerier i vissa riskfyllda områden eller längs särskilda handelsrutter.

Insatserna kan organiseras av antingen Olaf eller av medlemsländerna i samarbete med Olaf.

Under operation Sirocco English 2010 beslagtogs 40 miljoner cigaretter, 1 200 kg tobak, 7 000 liter alkohol och 8 miljoner andra pirattillverkade föremål. Operationen genomfördes av Olaf och tullmyndigheter från de dåvarande 27 EU-länderna och 11 partnerländer utanför EU med stöd av Interpol, Europol och Världstullorganisationen. Om smugglarna hade lyckats skulle de ha lurat EU på 8 miljoner euro i tullar och punktskatter enbart för cigarretterna.

Ett annat exempel är operation Barrel English som Polens tullmyndighet organiserade i oktober 2011. Då beslagtogs 1,2 miljoner cigaretter i den första gemensamma tullinsatsen mot järnvägstrafiken längs EU:s östra gräns. Tack vare tillslaget kunde man undvika förluster på cirka 250 000 euro i obetalda tullar och avgifter.

Stopp för cigarrettsmuggling

Undanhållande av punktskatt och tull på cigarretter, vanligtvis genom smuggling, är ett av Olafs största bedrägeriområden. I en enda räd, i samarbete med tyska, litauiska och polska myndigheter, beslagtog man i april 2011 närmare 70 miljoner cigaretter och förhindrade på så sätt att EU lurades på sex miljoner euro.

EU och medlemsländerna har ingått avtal mot smuggling och förfalskning med Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International, British American Tobacco (BAT) och Imperial Tobacco Limited för att bekämpa den olagliga handeln med tobaksvaror.

Falska euromynt

Förfalskningar av euron har orsakat ekonomiska skador på minst 500 miljoner euro sedan euron infördes 2002. Den 5 februari 2013 antog kommissionen ett förslag till direktiv om straffrättsligt skydd mot förfalskning av euron och andra valutor DeutschEnglishfrançais. Tanken är att stärka skyddet för euron genom effektivare straffrättsliga bestämmelser och förfaranden samt miniminormer för påföljder.

Olaf ansvarar för det europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet DeutschEnglishfrançais som analyserar falska euromynt. Under 2011 stoppades 157 000 falska euromynt, jämfört med 186 100 under 2010. Det mynt som är populärast bland förfalskarna är 2-euromyntet, som stod för nästan två tredjedelar av alla förfalskade mynt 2011.

Euromynt © Carofoto

Akta dig för falska euromynt.

Vad händer framöver?

Olaf håller på att ta fram olika lagförslag som ska skydd EU:s ekonomiska intressen ännu bättre.

Skydda EU:s ekonomiska intressen

EU och medlemsländerna är skyldiga att bekämpa bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar EU:s ekonomiska intressen. Trots de rättsinstrument som antagits under årens lopp förekommer fortfarande olika regler och praxis. Det leder till bristande skydd för EU:s offentliga medel, och olika nivåer för påföljder vid överträdelser.

Med tanke på det svåra ekonomiska läget är det viktigt att skydda EU:s ekonomiska intressen för att se till att de offentliga finanserna är sunda och att skattebetalarnas pengar används så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

I maj 2011 lade kommissionen fram ett meddelande om skydd av EU:s ekonomiska intressen som tar upp flera områden där straffrättsliga bestämmelser och administrativa utredningar kan användas för att stärka skyddet.

Som uppföljning till meddelandet antog kommissionen den 12 juli 2012 ett direktiv om skydd av EU:s ekonomiska intressen genom straffrättslig lagstiftning (COM(2012) 363). Förslaget omfattar initiativ för ytterligare tillnärmning av relevanta brottsrubriceringar och påföljder enligt materiell straffrätt för att skydda EU:s ekonomiska intressen genom avskräckande åtgärder. Det har nu lagts fram för rådet, där Olaf och generaldirektoratet för rättsliga frågor företräder kommissionen i förhandlingarna.

Europeiska åklagarmyndigheten

För att kunna bekämpa brottslighet som skadar EU:s ekonomiska intressen måste alla länder samverka. Territorialitet och jurisdiktion är nationella begrepp som inte fungerar för komplexa fall som till sin natur är europeiska och går utöver den nationella ramen. Kommissionen kommer i juni 2013 att lägga fram ett lagförslag för att inrätta en europeisk åklagarmyndighet som ska värna EU:s ekonomiska intressen. Myndigheten kommer att få stor roll i utredningar och lagföring av bedrägerier och oegentligheter som drabbar EU:s budget.

Till början

Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?