Bedrägeribekämpning


Cigarettsmuggling, förfalskade euromynt, undanhållande av tull på skor och kläder, bidrag till apelsinodling på gårdar som inte finns – det är exempel på hur de europeiska skattebetalarna luras på pengar.

EU:s viktigaste organ för att bekämpa sådant fusk är bedrägeribekämpningsbyrån Olaf.

Anmäl misstänkta bedrägerier till Olaf

Tjänsteman som kontrollerar varor © Olaf

På jakt efter smuggelgods.

Vad gör Olaf?

 • Utreder bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet.
 • Upptäcker och utreder allvarliga tjänstefel av EU-anställda.
 • Hjälper kommissionen att ta fram och genomföra åtgärder Deutsch (de) English (en) français (fr) för att förebygga och upptäcka bedrägerier.

Utredningar

 1. Utredningsarbetet omfattar bland annat intervjuer och inspektioner av lokaler – även utanför EU. Olaf samordnar också de nationella myndigheternas kontroller.
 2. Efter en utredning ger Olaf de berörda EU-institutionerna och länderna rekommendationer om olika åtgärder. Det kan vara brottsutredningar, åtal, återkrav av pengar eller disciplinära åtgärder.
 3. Olaf övervakar också hur rekommendationerna genomförs.

Gemensamma tulltillslag

Nationella tullmyndigheter i och utanför EU gör regelbundet gemensamma insatser med Olaf (och andra EU-organ) för att förhindra smuggling och bedrägerier i vissa riskfyllda områden eller längs särskilda handelsrutter.

Ett exempel är operation Romoluk i april och maj 2013 som skulle förhindra cigarettsmuggling längs den rumänska gränsen mot Moldavien och Ukraina. Myndigheter från alla tre länder deltog och cirka 20 miljoner cigaretter beslagtogs.

Viktiga frågor

Cigarettsmuggling

Undanhållande av punktskatt och tull på cigarretter, vanligtvis genom smuggling, tillhör de vanligaste bedrägerierna. Under 2012–2014 kunde Olaf och nationella myndigheter beslagta

 • 9 fartyg med cirka 215 miljoner cigaretter (värda 43 miljoner euro i obetalda tullar)
 • containrar med 93 miljoner cigaretter (värda 15 miljoner euro i obetalda tullar).
Euromynt © Carofoto

Akta dig för falska euromynt.

Förfalskning av euron

Förfalskningar av euron har orsakat ekonomiska skador på minst 500 miljoner euro sedan euron infördes 2002.

EU försöker lösa detta på olika sätt:

 • Lagstiftning – för att samordna de nationella myndigheternas åtgärder och säkerställa lämpliga påföljder för förfalskare enligt nationell lagstiftning.
 • Periklesprogrammet – finansierar utbildning för nationella programkontor, banker och andra som arbetar med att bekämpa euroförfalskningar, både i och utanför EU.
 • Europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet – analyserar falska euromynt (oftast 2-euromynten).

Mer samordnade EU-insatser?

Kampen mot bedrägerier försvåras av att länderna fortfarande har olika regler och praxis. Det leder till olika grader av skydd för EU:s offentliga medel .

EU diskuterar därför nu ett nytt direktiv om skydd av EU:s ekonomiska intressen genom straffrättslig lagstiftning som ska ge mer enhetliga brottsrubriceringar och påföljder.

Direktivet utgör också rättslig grund för den europeiska åklagarmyndighet som nu diskuteras av EU-ländernas regeringar Englishfrançais.

Åklagarmyndigheten kan förbättra utredningar och lagföring av brott som drabbar EU:s budget. Tanken är att införa en EU-omfattande tillsyn. Många typer av storskaliga bedrägerier är komplexa fall som ofta drabbar flera länder och därför går utanför nationell jurisdiktion.

Till början

EU:s kamp mot bedrägerier och korruption

Publicerad i mars 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?