Boj proti goljufijam


Tihotapljenje cigaret, ponarejanje evrskih kovancev, izogibanje uvoznim dajatvam za čevlje in oblačila, subvencije za pridelavo pomaranč na kmetijah, ki jih ni – vsa ta goljufiva dejanja pomenijo zapravljanje denarja evropskih davkoplačevalcev.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) zaposluje približno 430 ljudi različnih poklicev, ki preiskujejo morebitna kazniva dejanja in resne kršitve ter skrbijo za finančne interese Evropske unije in njenih davkoplačevalcev.

Domnevno goljufijo lahko prijavite prek sistema urada OLAF za prijavo goljufij.

Carinik pregleduje blago © OLAF

Odkrivanje pretihotapljenega blaga

Naloge urada OLAF

Glavne naloge in pristojnosti urada OLAF za izvajanje upravnih preiskav so določene v Uredbi (ES) št. 1073/1999.

Naloge Urada za boj proti goljufijam:

 • zaščititi finančne interese Evropske unije s preiskovanjem primerov goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejavnosti
 • odkrivati in preiskovati hude nepravilnosti v zvezi z izvajanjem službenih dolžnosti članov in uslužbencev institucij in organov EU, na podlagi katerih bi se lahko začel disciplinski ali kazenski postopek
 • podpirati Evropsko komisijo pri razvijanju in izvajanju politike za preprečevanje goljufij ter odkrivanje nepravilnosti.

Urad si prizadeva čim učinkoviteje izvajati svoje naloge in tako institucijam EU pomagati smotrno porabiti davkoplačevalski denar.

Preiskovalni postopek

Urad OLAF prejme informacije iz javnih virov (institucije EU in države članice) in zasebnih virov (vključno z državljani, zasebnim sektorjem in naznanitelji).

Preiskovalna enota za izbor in pregledovanje predloži mnenje o začetku ali opustitvi preiskave glede na to, ali informacije:

 • sodijo v pristojnost urada OLAF
 • upravičujejo začetek preiskave
 • spadajo med prednostne preiskovalne naloge urada OLAF

Na podlagi tega mnenja generalni direktor začne ali opusti preiskavo.

Urad OLAF lahko v okviru preiskave izvede več dejavnosti: pogovore, preglede prostorov, preglede na kraju samem, forenzične postopke, preiskovalne misije v državah, ki niso članice EU, ter preglede pravne veljavnosti preiskovalnih dejavnosti in sklepov. Lahko tudi koordinira dejavnosti držav članic na področju boja proti goljufijam.

Po koncu preiskave generalni direktor izda priporočila za ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Končno poročilo o primeru se nato pošlje zadevnim evropskim institucijam, organom, uradom, agencijam ali državam članicam.

OLAF tudi spremlja izvajanje teh priporočil, denimo kazenske preiskave, kazenski pregon in obsodbe, postopke izterjave sredstev ali disciplinske ukrepe.

Primeri preiskav urada OLAF:

 • nepravilna poraba sredstev EU za projekte na področjih, kot so zunanja pomoč, kmetijstvo, okolje itd.
 • utaja carinskih dajatev in davkov pri uvoznikih
 • tihotapljenje cigaret v organiziranih kriminalnih združbah
 • poneverjanje zunanje pomoči
 • financiranje neobstoječih kmetijskih proizvodov (denimo sadni sokovi, prijavljena, a nikoli zasajena sadna drevesa)
 • nepravilnosti v javnih naročilih
 • nasprotja interesov
 • razkritje vprašanj in odgovorov izbirnega preizkusa

Doprinos urada OLAF k politiki preprečevanja goljufij in odkrivanja nepravilnosti

Urad OLAF ima v okviru svojih pooblastil ključno vlogo pri razvijanju celovitih politik na področju boja proti goljufijam. V okviru nove strategije Komisije za boj proti goljufijam, sprejete junija 2011, je urad OLAF znotraj Komisije vzpostavil mrežo za preprečevanje in odkrivanje goljufij. Mreža zajema vse službe Komisije in države članice EU ter zagotavlja podporo in svetovanje, vključno z obvladovanjem tveganj goljufij.

OLAF je odprl tudi spletišče za preprečevanje goljufij DeutschEnglishfrançais, da bi lahko uradnikom Komisije zagotovil najboljše razpoložljivo strokovno znanje o goljufivem ravnanju, ki ogroža izvajanje politik EU. Spletišče vsebuje kratek pregled ustrezne zakonodaje, usposabljanja in izkušenj s področja boja proti goljufijam. Pristojnim uradnikom tako ponuja pregled orodij za preprečevanje in odkrivanje goljufij.

Poleg izvajanja dejavnosti, povezanih s strategijo Komisije za boj proti goljufijam, so bili doseženi že številni rezultati, denimo:

 • vključitev/okrepitev določb v zakonodajnih predlogih na področju boja proti goljufijam
 • sprejetje akcijskega načrta za boj proti tihotapljenju cigaret in alkohola ob vzhodni meji EU
 • objava in razširjanje priročnika za strukturne ukrepe

Boj proti goljufijam zahteva sodelovanje na različnih področjih

Programa Herkul in Pericles

Urad OLAF upravlja program Herkul DeutschEnglishfrançais, za boj proti goljufijam in korupciji, ki škodujejo finančnim interesom EU, in program Pericles DeutschEnglishfrançais za izboljšanje zaščite evrskih bankovcev in kovancev v Evropi in po svetu.

Upravno sodelovanje

Uradniki OLAF izvajajo preglede poslovnih prostorov na kraju samem v državah članicah EU in tudi v nekaterih državah, ki niso članice EU. Zato urad OLAF s svojimi partnerji sklene dogovore o upravnem sodelovanju DeutschEnglishfrançais, da bi tako omogočil lažje vsakodnevno sodelovanje pri posredovanju informacij in izvajanju preiskav.

Skupne carinske operacije

Carinski organi držav članic EU in nekaterih držav, ki niso članice EU, v sodelovanju z uradom OLAF izvajajo redne skupne carinske operacije s posebnimi pregledi v evropskem merilu. Pri teh operacijah gre za usklajene in ciljno usmerjene ukrepe z omejenim trajanjem, da bi preprečili tihotapljenje občutljivega blaga in goljufij na nekaterih tveganih območjih in/ali na določenih trgovinskih poteh.

Operacijo lahko pripravi bodisi OLAF ali država članica v sodelovanju z uradom OLAF.

Med operacijo Sirocco English, ki jo je junija 2010 izvedel urad OLAF, so denimo zasegli 40 milijonov cigaret, 1 200 kg tobaka za zvijanje, 7 000 litrov alkohola in 8 milijonov drugih ponarejenih izdelkov. Pri izvedbi operacije so sodelovali carinski organi 27 držav članic EU in 11 partnerskih držav zunaj EU s podporo Interpola, Europola in Svetovne carinske organizacije. Če bi tihotapcem uspelo, bi se samo pri carini in trošarini za cigarete izognili plačilu 8 milijonov evrov.

Urad OLAF je sodeloval tudi pri operaciji Barrel English, ki so jo oktobra 2011 pripravili poljski carinski organi. V prvi skupni carinski operaciji, usmerjeni v tihotapljenje z železniškim prevozom ob vzhodni meji EU, so zasegli 1,2 milijona cigaret. Proračunu Evropske unije in držav članic so tako prihranili približno 250 000 evrov carin in davkov.

Preprečevanje tihotapljenja cigaret

Izogibanje plačilu trošarin in carin s tihotapljenjem cigaret je med glavnimi oblikami goljufij, s katerimi se spoprijema OLAF. Nemški, litovski in poljski organi so aprila 2011 v eni sami operaciji zasegli skoraj 70 milijonov cigaret in tako prihranili 6 milijonov EUR davkoplačevalskega denarja.

Vseh 28 držav članic EU ter podjetja Philip Morris International, Japan Tobacco International, British American Tobacco in Imperial Tobacco Limited so podpisali sporazume o boju proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret, ki določajo sodelovanje v boju proti nedovoljeni trgovini s tobačnimi izdelki.

Ponarejeni evrski kovanci

Ponarejanje evra je Evropsko unijo stalo vsaj 500 milijonov evrov od uvedbe skupne valute leta 2002. Komisija je 5. februarja 2013 sprejela predlog direktive o večji zaščiti evra in drugih valut pred ponarejanjem z uporabo kazenskega prava DeutschEnglishfrançais. Evropska unija želi s predlaganim aktom bolje zaščititi evro in uvesti učinkovitejšo kazensko zakonodajo in postopke ter določiti minimalna pravila za sankcije.

Urad OLAF je pristojen za Evropski tehnični in znanstveni center DeutschEnglishfrançais,ki analizira ponarejene evrske kovance. Leta 2011 so iz obtoka vzeli 157 000 ponarejenih evrskih kovancev (leta 2010 pa 186 000). Največkrat je ponarejen kovanec za dva evra, in sicer predstavlja skoraj dve tretjini vseh odkritih ponarejenih evrskih kovancev leta 2011.

Evrski kovanci © Carofoto

Bodite pozorni na ponaredke!

Obeti za prihodnost

Urad OLAF pripravlja in vodi pogajanja o zakonskih pobudah za večjo zaščito finančnih interesov EU.

Zaščita finančnih interesov EU

EU in države članice morajo preprečevati goljufije in druga protipravna ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije. Kljub že sprejetim pravnim aktom se še vedno uporabljajo različna pravila in prakse, kar slabi raven zaščite javnih sredstev EU in ovira kaznovanje v primeru kršitev.

Glede na trenutne gospodarske težave Komisija poudarja pomen zaščite finančnih interesov EU, ki zagotavlja zdrave javne finance in karseda ustrezno in učinkovito dodeljevanje davkoplačevalskega denarja EU.

Komisija je maja 2011 izdala sporočilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije , ki določa več področij uporabe kazenskega prava in upravnih preiskav za boljšo zaščito finančnih interesov EU.

Komisija je nato 12. julija 2012 sprejela še predlog direktive o zaščiti finančnih interesov EU z uporabo kazenskega prava (COM (2012)363). Predlog zajema pobude za nadaljnje zbliževanje ustreznih kazniv dejanj in sankcij v okviru kazenskega materialnega prava, da bi tako z odvračilnimi ukrepi zaščitili finančne interese EU. Predlog direktive zdaj obravnava Svet, urad OLAF in GD za pravosodje pa zastopata Komisijo pri tekočih pogajanjih.

Evropsko javno tožilstvo

Boj proti kaznivim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom EU, zahteva ukrepe po vsej Uniji. Atributi državnosti, kot sta ozemeljsko načelo in načelo jurisdikcije, ne zagotavljajo ustreznega okvira za reševanje zapletenih primerov goljufij, ki potekajo v evropskem merilu in presegajo nacionalne okvire. Komisija bo junija 2013 predstavila zakonodajni predlog za ustanovitev evropskega javnega tožilstva, ki bo obravnaval zadeve v zvezi s finančnimi interesi Unije. Tožilstvo bo imelo pomembno vlogo pri preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj, povezanih z goljufijami ali nepravilnostmi, ki škodijo proračunu EU.

Na vrh

Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?