Navigačný riadok

Boj proti podvodom


Pašovanie cigariet... falšovanie euromincí... obchádzanie dovozných ciel na topánky a oblečenie... dotácie na pestovanie neexistujúcich pomarančov – to všetko sú príklady podvodných činností, ktoré pripravujú európskych daňovníkov o nemalé sumy.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zamestnáva približne 430 úradníkov z rôznych odborov, ktorí vyšetrujú potenciálne trestné činy a závažné porušenia predpisov a zabezpečujú ochranu finančných záujmov Európskej únie a daňových poplatníkov.

Ak máte podozrenie z podvodu, môžete ho oznámiť prostredníctvom systému oznamovania podvodov úradu OLAF.

Zamestnanec kontrolujúci tovar © OLAF

Identifikácia pašovaného tovaru

Poslanie úradu OLAF

Hlavné úlohy úradu OLAF a rozsah pre výkon jeho administratívnych vyšetrovaní sú stanovené v nariadení (ES) č. 1073/1999.

Poslaním Európskeho úradu pre boj proti podvodom je:

 • ochrana finančných záujmov Európskej únie (EÚ) vyšetrovaním podvodov, korupcie a akýchkoľvek iných protiprávnych konaní;
 • odhaľovanie a vyšetrovanie závažných skutočností týkajúcich sa výkonu služobných povinností členov a zamestnancov inštitúcií a orgánov EÚ, ktoré by mohli viesť k disciplinárnemu alebo trestnému konaniu;
 • podpora Európskej komisie pri vytváraní a implementácii politiky prevencie a odhaľovania podvodov.

Efektívnym plnením svojho poslania prispieva OLAF k úsiliu inštitúcií EÚ o zabezpečenie čo najlepšieho využitia peňazí daňových poplatníkov.

Vyšetrovací postup

OLAF získava informácie zo zdrojov v oblasti verejného (inštitúcie EÚ a vlády členských štátov), ako aj súkromného sektora (občania, súkromné subjekty a informátori).

Jednotka pre výber a preskúmanie vyšetrovaní predkladá stanovisko k začatiu alebo zamietnutiu konania na základe toho, či informácie:

 • spadajú do právomoci úradu OLAF konať;
 • sú dostačujúce na začatie vyšetrovania;
 • patria do priorít vyšetrovacej politiky.

Na základe tohto stanoviska generálny riaditeľ prípad otvorí alebo zamietne.

V rámci vyšetrovania sa môžu uskutočňovať: pohovory, inšpekcie priestorov, kontroly na mieste, forenzné úkony, vyšetrovacie misie v nečlenských štátoch EÚ a kontroly zákonnosti vyšetrovacej činnosti a závery. OLAF môže tiež koordinovať činnosti členských štátov v oblasti boja proti podvodom.

Po ukončení fázy vyšetrovania, generálny riaditeľ vydá odporúčania na opatrenia, ktoré sa majú prijať. Záverečná správa vo veci sa potom doručí inštitúciám EÚ, orgánom, úradom, agentúram alebo vládam členských štátov, ktorých sa vec týka.

OLAF taktiež monitoruje vykonávanie týchto odporúčaní, ako napr. trestnoprávne vyšetrovanie, stíhanie a odsúdenie, vymáhanie finančných prostriedkov alebo disciplinárne opatrenia.

Príklady vyšetrovaní úradu OLAF:

 • protizákonné využitie finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti napr. vonkajšej pomoci, poľnohospodárstva, životného prostredia, atď.;
 • obchádzanie dovozných ciel a daní dovozcami;
 • pašovanie cigariet skupinami organizovaného zločinu;
 • sprenevera vonkajšej pomoci;
 • financovanie neexistujúcich poľnohospodárskych produktov (napr. deklarované ovocné stromy, ktoré neboli vysadené);
 • nezrovnalosti v postupoch verejného obstarávania;
 • konflikt záujmov;
 • únik otázok a vzorových odpovedí vo výberových testoch.

Prínos úradu OLAF pre politiky prevencie a odhaľovania podvodov

V rámci plnenia svojich prevenčných úloh zohráva OLAF kľúčovú úlohu pri rozvíjaní komplexných politík na boj proti podvodom. V súvislosti s novou stratégiou Komisie pre boj proti podvodom (CAFS), ktorá bola prijatá v júni 2011, vytvoril OLAF v rámci Komisie sieť prevencie a odhaľovania podvodov. Táto sieť pokrýva všetky útvary Komisie a členské štáty EÚ a poskytuje podporu a poradenstvo vrátane riadenia rizika podvodov.

OLAF tiež vytvoril osobitnú webovú lokalitu venovanú prevencii podvodov DeutschEnglishfrançais, ktorá má zamestnancom Komisie poskytnúť všetky dostupné poznatky v súvislosti s podvodmi, ktoré ohrozujú vykonávanie politík EÚ. Na webovej lokalite je možné nájsť krátky prehľad príslušných právnych predpisov, odbornú prípravu a poznatky iných útvarov v oblasti boja proti podvodom. Príslušným zamestnancom poskytuje prehľad nevyhnutných nástrojov na posilnenie predchádzania podvodom a ich odhaľovania.

V nadväznosti na vykonávanie opatrení súvisiacich so stratégiou Komisie pre boj proti podvodom sa už dosiahli určité konkrétne výsledky. Patria sem:

 • začlenenie/posilnenie ustanovení o boji proti podvodom v legislatívnych návrhoch;
 • prijatie akčného plánu na boj proti pašovaniu cigariet a alkoholu cez východnú hranicu EÚ;
 • uverejnenie a šírenie zbierky prípadov pre oblasť štrukturálnych opatrení.

Boj proti podvodom si vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu

Programy Hercule a Pericles

OLAF riadi program Hercule DeutschEnglishfrançais zameraný na boj proti podvodom a korupcii, ktoré ovplyvňujú finančné záujmy EÚ, a program Pericles DeutschEnglishfrançais, ktorého cieľom je zlepšiť ochranu eurobankoviek a euromincí v Európe a na celom svete.

Dohody o administratívnej spolupráci

Úradníci úradu OLAF vykonávajú kontroly na mieste v obchodných priestoroch v členských štátoch EÚ a niektorých nečlenských krajinách. Na tento účel uzatvára OLAF dohody o administratívnej spolupráci DeutschEnglishfrançais so svojimi partnermi s cieľom uľahčiť každodennú spoluprácu v oblastiach, ako je napr. prenos informácií a uskutočňovanie vyšetrovaní.

Spoločné colné operácie

Colné orgány krajín EÚ, ako aj niektorých nečlenských štátov, v spolupráci s úradom OLAF vykonávajú pravidelné spoločné colné operácie s osobitnými kontrolami na európskej úrovni. Tieto operácie predstavujú koordinované a cielené aktivity s obmedzeným časovým trvaním, ktoré sa zameriavajú na boj proti pašovaniu citlivého tovaru a podvodom v určitých rizikových oblastiach a/alebo na identifikovaných obchodných trasách.

Tieto operácie organizuje OLAF samostatne alebo v spolupráci s členskými štátmi.

Počas operácie „Sirocco“ English bolo napríklad zadržaných 40 miliónov kusov cigariet, 1 200 kg ručne šúľaného tabaku, 7 000 litrov alkoholu a 8 miliónov iných falšovaných výrobkov. Do tejto operácie, ktorú uskutočnil OLAF v júni 2010, sa zapojili colné orgány z vtedajších 27 členských štátov EÚ a vtedajších 11 nečlenských partnerských krajín a podporili ju Interpol, Europol a Svetová colná organizácia. Ak by boli pašovatelia úspešní, len na cigaretách by sa vyhli zaplateniu 8 miliónov EUR na clách a spotrebných daniach.

Ďalším dobrým príkladom pomoci zo strany úradu OLAF pri operáciách organizovaných členskými štátmi EÚ je operácia „Barrel“ English, ktorú zorganizovala poľská colná správa v októbri 2011. 1,2 miliónov kusov cigariet bolo zhabaných počas prvej spoločnej colnej operácie zameranej na pašovanie po železnici pozdĺž východnej hranice EÚ. Vďaka tejto operácii sa predišlo potenciálnym stratám v rozpočte EÚ a členských štátov (vo forme ciel a daní) vo výške približne 250 000 EUR.

Stop pašovateľom cigariet

Obchádzanie platenia daní a colných poplatkov za cigarety, väčšinou formou pašovania, je jednou z hlavných oblastí podvodu, ktoré OLAF musí riešiť. Počas jedinej operácie v apríli 2011 bolo v úzkej spolupráci s nemeckými, litovskými a poľskými orgánmi zhabaných takmer 70 miliónov kusov cigariet, čím sa predišlo strate 6 miliónov EUR pre európskych daňových poplatníkov.

Všetkých 28 členských štátov, EÚ a spoločnosti Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) a Imperial Tobacco Limited (ITL) podpísali dohody proti pašovaniu a falšovaniu zamerané na spoluprácu pri potláčaní nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami.

Boj proti falošným eurominciam

Od zavedenia eura v roku 2002 viedlo falšovanie tejto meny k finančnej škode najmenej 50 miliónov EUR. Dňa 5. februára 2013 Komisia prijala návrh smernice o posilnení trestnoprávnej ochrany eura a ostatných mien proti falšovaniu DeutschEnglishfrançais. Tento návrh právneho predpisu sa zameriava na zlepšenie ochrany eura prostredníctvom účinnejších trestnoprávnych predpisov a postupov a stanovenia minimálnych pravidiel pre sankcie.

OLAF je zodpovedný za Európske vedecko-technické centrum DeutschEnglishfrançais, ktoré analyzuje falšované mince. V roku 2011 bolo z obehu stiahnutých 157 000 falšovaných euromincí ( v roku 2010 ich bolo 186 100). Falšovatelia uprednostňujú dvojeurovú mincu, ktorá predstavuje takmer dve tretiny všetkých odhalených falšovaných euromincí v roku 2011.

Eurá © Carofoto

Pozor na napodobeniny

Vyhliadky do budúcnosti

OLAF pripravuje a rokuje o legislatívnych návrhoch s cieľom posilniť ochranu finančných záujmov EÚ.

Ochrana finančných záujmov EÚ

EÚ a jej členské štáty majú povinnosť bojovať proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Napriek právnym nástrojom prijatým v priebehu rokov stále existujú rozdielne pravidlá a postupy, ktoré spôsobujú nedostatky v úrovni ochrany verejných financií EÚ a sankcií v prípade ich porušenia.

Vzhľadom na súčasné zložité hospodárske vyhliadky, Komisia vyzdvihuje ochranu finančných záujmov EÚ ako jednu zo strategických politík. Jej cieľom je zabezpečiť zdravé verejné financie, ako aj to, že peniaze daňových poplatníkov zverené EÚ sa vynakladajú čo najsprávnejšie a čo najefektívnejšie.

V máji 2011 uverejnila Komisia oznámenie o ochrane finančných záujmov Európskej únie , v ktorom sa uvádza niekoľko oblastí, kde by sa pomocou trestného práva a administratívnych vyšetrovaní mohlo dosiahnuť ďalšie zlepšenie ochrany finančných záujmov EÚ.

Na vykonanie oznámenia Komisia prijala 12. júla 2012 návrh smernice o ochrane finančných záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva, COM (2012) 363. Návrh obsahuje iniciatívy na ďalšiu aproximáciu príslušných trestných činov a úrovne sankcií podľa trestného práva hmotného na ochranu finančných záujmov EÚ prostredníctvom opatrení, ktoré majú odradzujúci účinok. Návrh bol predložený Rade, kde OLAF a GR pre spravodlivosť zastupujú Komisiu v prebiehajúcich rokovaniach.

Európska prokuratúra

Boj proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy EÚ, si vyžaduje opatrenia na úrovni celej Únie. Vnútroštátne koncepty, ako napríklad teritorialita a jurisdikcia, neposkytujú vhodný rámec na boj proti zložitým prípadom, ktoré sú svojim charakterom európske a presahujú vnútroštátny kontext. Komisia má v úmysle predložiť v júni 2013 návrh právneho predpisu na zriadenie Európskej prokuratúry so zameraním na finančné záujmy Únie. Prokuratúra rozhodujúcim spôsobom prispeje k vyšetrovaniu a stíhaniu činov spojených s podvodmi alebo nezrovnalosťami, ktoré majú vplyv na rozpočet EÚ.

Na začiatok

Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?