Fraudebestrijding


Sigarettensmokkel, namaak van euromunten, ontduiking van invoerrechten voor schoenen en kleding, subsidies voor de sinaasappelteelt op onbestaande boerderijen... zo maar een paar voorbeelden van frauduleuze activiteiten die de Europese belastingbetaler geld kosten.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft ongeveer 430 medewerkers, die mogelijke misdaden en ernstig wangedrag opsporen en zo opkomen voor de financiële belangen van de Europese Unie en de belastingbetalers.

Hebt u aanwijzingen dat er ergens fraude wordt gepleegd? Gebruik dan het fraudemeldsysteem FNS van OLAF.

Ambtenaar controleert goederen © OLAF

Smokkelwaar opsporen

De opdracht van OLAF

De rol en de onderzoeksbevoegdheden van OLAF zijn vastgelegd in Verordening 1073/1999.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding heeft de volgende taken:

 • bescherming van de financiële belangen van de EU door het bestrijden van fraude, corruptie en andere illegale praktijken
 • opsporing en onderzoek van ernstige inbreuken op de beroepsplichten van leden en personeel van de instellingen en organen van de EU, die kunnen leiden tot disciplinaire of strafprocedures
 • ondersteuning van de Europese Commissie bij de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid tot preventie en opsporing van fraude

OLAF doet dit zo doeltreffend mogelijk en helpt de EU-instellingen daarmee optimaal gebruik te maken van het geld van de belastingbetalers.

Onderzoeksprocedure

OLAF krijgt informatie van overheden (EU-instellingen en nationale overheden) en particulieren (burgers, bedrijven en klokkenluiders).

De eenheid voor selectie en controle van onderzoeken geeft een advies over het al dan niet inleiden van een onderzoek. Zij gaat vooral na of de informatie

 • onder de bevoegdheid van OLAF valt
 • een onderzoek rechtvaardigt
 • verband houdt met de prioriteiten van OLAF

Op grond van dit advies leidt de directeur-generaal een onderzoek in of sluit hij de zaak.

Een onderzoek kan allerlei activiteiten inhouden: verhoren, inspecties van gebouwen, controles ter plaatse, forensisch onderzoek, onderzoekscommissies buiten de EU en controles van de juridische geldigheid van onderzoeksactiviteiten en -conclusies. OLAF kan ook de fraudebestrijding van de EU-landen coördineren.

Na de onderzoeksfase beveelt de directeur-generaal maatregelen aan. Het eindverslag van de zaak wordt vervolgens doorgegeven aan de betrokken EU-instellingen, organen, bureaus, agentschappen of nationale overheden.

OLAF houdt ook in het oog of deze maatregelen worden uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om strafrechtelijke onderzoeken, vervolgingen, veroordelingen, financiële terugvorderingen en tuchtmaatregelen.

Voorbeelden van OLAF-onderzoek:

 • onregelmatig gebruik van EU-middelen voor projecten op gebieden zoals buitenlandse hulp, landbouw, milieu enz.
 • ontwijking van douanerechten en belastingen door importeurs
 • sigarettensmokkel door georganiseerde criminele groepen
 • verduistering van buitenlanse hulp
 • financiering van niet-bestaande landbouwproducten (bijv.: aangegeven, maar nooit geplante fruitbomen)
 • onregelmatigheden bij aanbestedingen
 • belangenconflicten
 • uitlekken van vragen en antwoorden van selectieproeven

Beleidsondersteuning

OLAF speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van een algemeen fraudebestrijdingsbeleid. In het kader van het fraudebstrijdingsbeleid dat de Commissie in juni 2011 heeft aangenomen, heeft OLAF een netwerk voor de preventie en opsporing van fraude binnen de Commissie opgericht. Dit netwerk omvat alle diensten van de Commissie en alle EU-landen. Het geeft ondersteuning en advies, onder meer over het omgaan met frauderisico's.

OLAF heeft ook een website over fraudepreventie DeutschEnglishfrançais gemaakt om de ambtenaren van de Commissie alle beschikbare knowhow te geven over fraude die het EU-beleid in het gedrang brengt. De website bevat een bondig overzicht van de wetgeving, opleidingen en ervaringen van andere diensten op het gebied van de fraudebestrijding. De bevoegde ambtenaren kunnen er nagaan over welke middelen zij beschikken om fraude beter te voorkomen en op het spoor te komen.

De Commissie heeft al belangrijke resultaten geboekt, waaronder:

 • toevoeging of verstrenging van bepalingen i.v.m. fraudebestrijding in wetsvoorstellen
 • een actieplan tegen de smokkel van sigaretten en alcohol langs de EU-oostgrens
 • publicatie en verspreiding van een register van behandelde zaken met het oog op structurele maatregelen

Fraudebestrijding vereist multidisciplinaire samenwerking

Programma's Hercule en Pericles

OLAF beheert de programma's Hercule DeutschEnglishfrançais tegen fraude en corruptie en Pericles DeutschEnglishfrançais voor een betere bescherming van euromunten en -biljetten in Europa en de hele wereld.

Akkoorden voor administratieve samenwerking

OLAF-ambtenaren verrichten onderzoeken ter plaatse bij bedrijven in EU-landen en in sommige andere landen. Hiervoor sluit OLAF akkoorden voor administratieve samenwerking DeutschEnglishfrançais met zijn partners om vlotter informatie te kunnen doorgeven en onderzoeken uit te voeren.

Gezamenlijke douaneoperaties

De douaneautoriteiten van de EU-landen en van sommige andere landen voeren regelmatig in samenwerking met OLAF gerichte controles uit. Het gaat om op Europees niveau gecoördineerde acties van beperkte duur tegen smokkel en fraude in bepaalde gebieden en/of langs handelsroutes met een hoog risico.

Die operaties kunnen ofwel door OLAF zelf worden georganiseerd, ofwel door de lidstaten met medewerking van OLAF.

Zo werden bij operatie "Sirocco English" 40 miljoen sigaretten, 1200 kg roltabak (shag), 7000 liter alcohol en 8 miljoen andere nagemaakte goederen in beslag genomen. OLAF heeft deze operatie in juni 2010 uitgevoerd in samenwerking met de douane van de destijds 27 EU-landen en 11 andere landen en met de steun van Interpol, Europol en de Werelddouaneorganisatie. Als de smokkelaars niet waren opgepakt, zouden zij alleen al op de sigaretten voor 8 miljoen euro aan douanerechten en accijnzen hebben ontdoken.

Een goed voorbeeld van OLAF-steun voor operaties van de EU-landen is "Operation Barrel English", georganiseerd door de Poolse douane in oktober 2011. Bij deze eerste gezamenlijke douaneactie in treinen en stations aan de oostgrens van de EU werden 1,2 miljoen sigaretten in beslag genomen. Daardoor werd de ontduiking van 250 000 euro aan douanerechten en belastingen voorkomen.

Paal en perk aan de sigarettensmokkel

Ontduiking van accijnzen en invoerrechten op sigaretten, doorgaans via smokkel, is een van de belangrijkste vormen van fraude die OLAF bestrijdt. In april 2011 werden bij één enkele operatie in samenwerking met de Duitse, Litouwse en Poolse douane bijna 70 miljoen sigaretten in beslag genomen, waardoor een verlies van 6 miljoen euro aan ontdoken belastingen werd voorkomen.

De EU en al haar 28 lidstaten hebben akkoorden tegen smokkel en namaak gesloten met Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) en Imperial Tobacco Limited (ITL) om samen de illegale handel in tabaksproducten te bestrijden.

Opgelet voor valse euromunten

Sinds de euro in 2002 werd ingevoerd heeft valsemunterij geleid tot een financiële schade van minstens 50 miljoen euro. Op 5 februari 2013 heeft de Commissie een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij DeutschEnglishfrançais voorgesteld. De voorgestelde wetgeving moet de euro beter beschermen door efficiëntere strafrechtelijke regels en procedures en de instelling van minimumsancties.

OLAF beheert ook het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum DeutschEnglishfrançais, dat namaakmunten onderzoekt. In 2011 werden 157 000 namaakmunten uit de omloop gehaald. Het jaar voordien waren dat er nog 186 100. Het muntstuk van 2 euro wordt het vaakst nagemaakt: het gaat om twee derde van alle in 2011 ontdekte nagemaakte euromunten.

Euromunten © Carofoto

Echt of namaak?

Vooruitblik

OLAF bereidt juridische initiatieven voor om de financiële belangen van de EU beter te beschermen en voert daar onderhandelingen over.

Bescherming van de financiële belangen van de EU

De EU en haar lidstaten hebben de plicht fraude en alle andere illegale activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden, te bestrijden. In de loop der jaren is daarvoor wetgeving ingevoerd, maar toch blijven er uiteenlopende regels en gebruiken. Zo wordt niet alles opgespoord en worden inbreuken soms niet streng genoeg aangepakt.

Gezien de huidige slechte economische vooruitzichten, dringt de Commissie sterker aan op de bescherming van de financiële belangen van de EU. Zo moet ervoor worden gezorgd dat de openbare financiën gezond zijn en dat het aan de EU toevertrouwde belastinggeld zo nuttig en efficiënt mogelijk wordt besteed.

In mei 2011 kwam de Commissie met een mededeling over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie , waarin verscheidene gebieden worden vermeld waar strafrecht en administratieve onderzoeken kunnen worden gebruikt om het geld van de belastingbetaler veilig te stellen.

Vervolgens heeft de Commissie op 12 juli 2012 een richtlijn over de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de EU voorgesteld (COM (2012) 363). Zij wil onder meer dat in het materieel strafrecht de definities van strafbare feiten en de sancties beter op elkaar worden afgestemd. Het voorstel is ingediend bij de Raad, waar OLAF en het directoraat-generaal Justitie de Commissie vertegenwoordigen in de lopende onderhandelingen.

Europees openbaar ministerie

De bestrijding van misdrijven tegen de financiële belangen van de EU vereist maatregelen in de hele EU. Begrippen als het territorialiteitsbeginsel en het nationaal rechtsgebied zijn niet van toepassing op complexe zaken die Europees van aard zijn en de nationale context overstijgen. De Commissie wil in juni 2013 regelgeving voorstellen voor de oprichting van een Europees openbaar ministerie, dat zich vooral zal richten op de financiële belangen van de EU. Het moet een doorslaggevende rol spelen bij het onderzoek en de vervolging van misdrijven die te maken hebben met fraude of onregelmatigheden ten nadele van de EU-begroting.

Naar boven

Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?