Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-glieda kontra l-frodi


Il-kuntrabandu tas-sigaretti... il-muniti foloz tal-ewro... l-evażjoni tad-dazji imposti fuq l-importazzjoni taż-żraben u l-ħwejjeġ... is-sussidji għal-larinġ f'għelieqi li ma jeżistux – dawn kollha huma eżempji ta' attivitajiet ta' frodi li jippreżentaw spiża għall-kontributuri tat-taxxa Ewropej.

L-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi (OLAF) għandu madwar 430 staff multidixxiplinarju li jinvestiga reati potenzjali u kondotta ħażina serja u li jieħu ħsieb l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u l-kontributuri tat-taxxa tagħha.

Biex tirrapporta suspett ta’ frodi, tista’ tuża s-Sistema ta’ Notifika ta’ Frodi tal-OLAF.

Uffiċjal jiċċekkja l-merkanzija © OLAF

L-identifikazzjoni ta' prodotti tal-kuntrabandu.

Il-missjoni tal-OLAF

Ir-rwol prinċipali u l-mandat tal-OLAF biex iwettaq l-investigazzjonijiet amministrattivi tiegħu huma stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1073/1999.

Il-missjoni tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi hi li:

 • jipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea (UE) billi jinvestiga l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attivitajiet illegali oħrajn
 • jidentifika u jinvestiga kwistjonijiet serji marbuta mat-twettiq tad-dmirijiet professjonali minn membri u staff tal-istituzzjonijiet u tal-entitajiet tal-UE li jistgħu jwasslu għal proċedimenti dixxiplinarji jew kriminali
 • jappoġġa l-Kummissjoni Ewropea fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-politiki ta’ prevenzjoni u kxif ta’ frodi.

Billi jwettaq il-missjoni tiegħu bl-aktar mod effettiv possibbli, l-OLAF jikkontribwixxi għall-isforzi magħmula mill-Istituzzjonijiet Ewropej sabiex jiġi żgurat li jsir l-aħjar użu tal-flus tal-kontributuri tat-taxxa.

Proċess investigattiv

L-OLAF jirċievi informazzjoni minn sorsi tas-settur pubbliku (l-istituzzjonijiet tal-UE u l-gvernijiet nazzjonali) u minn sorsi privati (inklużi ċ-ċittadini, is-settur privat u l-whistle-blowers).

L-Unità għas-Selezzjoni tal-Investigazzjonijiet u l-Eżaminazzjoni tipprovdi opinjoni dwar il-ftuħ jew it-twarrib ta’ każ skont jekk l-informazzjoni:

 • taqax taħt il-ġurisdizzjoni tal-OLAF
 • hix biżżejjed li tiġġustifika l-ftuħ ta' investigazzjoni
 • hix relatata ma’ prijoritajiet ta’ politika tal-investigazzjoni tal-OLAF.

Abbażi ta’ din l-opinjoni, id-Direttur Ġenerali jiftaħ jew iwarrab il-każ.

Fil-qafas ta’ investigazzjoni, jistgħu jitwettqu bosta attivitajiet: intervisti, spezzjonijiet fil-proprjetajiet, kontrolli fuq il-post, operazzjonijiet forensiċi, missjonijiet investigattivi f’pajjiżi li mhumiex tal-UE u l-kontrolli tal-validità legali ta’ attivitajiet u konklużjonijiet investigattivi. L-OLAF jista’ wkoll jikkoordina l-attivitajiet ta’ kontra l-frodi fl-Istati Membri.

Mal-konklużjoni tal-fażi ta' investigazzjoni, id-Direttur Ġenerali joħroġ rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet li għandhom jittieħdu. Ir-rapport finali tal-każ imbagħad jintbagħat lill-istituzzjonijiet, entitajiet, uffiċċji, aġenziji tal-UE jew il-gvernijiet nazzjonali kkonċernati.

L-OLAF jissorvelja wkoll l-implimentazzjoni ta’ dawn ir-rakkomandazzjonijiet, bħal investigazzjonijiet kriminali, prosekuzzjonijiet u kundanni, irkupri finanzjarji jew miżuri dixxiplinarji.

Eżempji ta' investigazzjonijiet tal-OLAF:

 • l-użu irregolari tal-fondi tal-UE għal proġetti f’oqsma bħall-għajnuna esterna, l-agrikultura, l-ambjent, eċċ.
 • l-evażjoni tad-dazji tad-dwana u taxxi mill-importaturi
 • il-kuntrabandu tas-sigaretti minn gruppi ta’ kriminalità organizzata
 • is-serq ta’ flus ta’ għajnuna esterna
 • il-finanzjament ta’ prodotti agrikoli ineżistenti (pereżempju, siġar tal-frott dikjarati iżda li qatt ma tħawlu)
 • Irregolaritajiet fil-proċeduri tal-offerti
 • kunflitti ta’ interess
 • il-kxif ta' mistoqsijiet u tweġibiet mudell ta' testijiet ta' selezzjonijiet.

Kontribuzzjoni tal-OLAF fil-politiki dwar il-prevenzjoni u l-kxif ta’ frodi

Bħala parti mill-mandat preventiv tiegħu, l-OLAF għandu rwol ewlieni fl-iżvilupp ta’ politiki komprensivi kontra l-frodi. Fil-qafas tal-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni Kontra l-Frodi (CAFS), adottata f’Ġunju 2011, l-OLAF stabbilixxa netwerk għall-prevenzjoni u l-kxif tal-frodi fi ħdan il-Kummissjoni. Dan in-netwerk ikopri d-dipartimenti kollha tal-Kummissjoni u l-Istati Membri tal-UE u jipprovdi appoġġ u pariri, inklużi dawk dwar l-immaniġġjar tar-riskji ta’ frodi.

L-OLAF ħoloq ukoll websajt iddedikat għall-prevenzjoni tal-frodi DeutschEnglishfrançais li jipprovdi l-uffiċjali tal-Kummissjoni bl-aħjar mestier disponibbli dwar kwistjonijiet ta’ frodi li jheddu l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE. Il-websajt jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-leġiżlazzjoni rilevanti, it-taħriġ u l-esperjenza ta' servizzi oħrajn fil-qasam ta’ kontra l-frodi. Dan jagħti l-istaff responsabbli qafas ta’ għodod neċessarji sabiex jissaħħu l-prevenzjoni u l-kxif tal-frodi.

Wara l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet marbuta mal-istrateġija kontra l-frodi tal-Kummissjoni, diġà twettqu għadd ta’ riżultati konkreti, fosthom:

 • l-inserzjoni/l-infurzar ta’ dispożizzjonijiet kontra l-frodi fil-proposti leġiżlattivi
 • l-adozzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni għall-ġlieda kontra l-kuntrabandu tas-sigaretti u l-alkoħol tul il-fruntiera tal-lvant tal-UE
 • il-pubblikazzjoni u t-tqassim ta’ ktieb tal-każijiet għall-azzjonijiet strutturali.

L-azzjoni kontra l-frodi jeħtiġilha kooperazzjoni multidixxiplinari

Programmi Pericles u Hercule

L-OLAF jimmaniġġja l-programm Hercule DeutschEnglishfrançais, iddedikat għall-ġlieda kontra l-frodi u l-korruzzjoni li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-UE, u l-programm Pericles DeutschEnglishfrançais, li għandu l-għan li jtejjeb il-protezzjoni tal-karti u l-muniti tal-ewro fl-Ewropa u madwar id-dinja.

Arranġamenti ta’ kooperazzjoni amministrattiva

L-uffiċjali tal-OLAF iwettqu verifiki fuq il-post f’bini kummerċjali fl-Istati Membri tal-UE u f’xi pajjiżi li mhumiex fl-UE. Għal dan l-għan, l-OLAF jikkonkludi arranġamenti ta’ kooperazzjoni amministrattiva DeutschEnglishfrançais mal-imsieħba tiegħu sabiex jiffaċilita l-kooperazzjoni ta’ kuljum f’oqsma li jinkludu t-trażmissjoni ta’ informazzjoni u t-tmexxija tal-investigazzjonijiet.

Operazzjonijiet konġunti tad-dwana

Kemnm l-awtoritajiet tad-dwana tal-pajjiżi tal-UE kif ukoll xi pajjiżi li mhumiex tal-UE, f’kooperazzjoni mal-OLAF, iwettqu operazzjonijiet doganali konġunti regolari ma’ verifiki speċifiċi fil-livell Ewropew. Dawn l-operazzjonijiet huma azzjonijiet koordinati u immirati għal żmien limitat bl-għan li ma jitħallix jitwettqu l-kuntrabandu ta’ oġġetti sensittivi u l-frodi f’ċerti oqsma riskjużi u/jew fuq rotot kummerċjali identifikati.

Dawn l-operazzjonijiet jistgħu jiġu organizzati kemm mill-OLAF kif ukoll mill-Istati Membri bil-kooperazzjoni tal-OLAF.

Pereżempju, 40 miljun sigarett, 1,200 kg ta’ tabakk tat-trembil bl-idejn, 7,000 litru ta’ alkoħol u 8 miljun oġġett iffalsifikat ieħor ġew ikkonfiskati matul l-Operazzjoni “Sirocco” English, li saret mill-OLAF f’Ġunju 2010 u li involvit l-awtoritajiet doganali minn 28 pajjiż membru tal-UE u 11-il pajjiż li mhumiex tal-UE bl-appoġġ tal-Interpol, l-Europol u l-Organizzazzjoni Doganali Dinjija. Kieku l-kuntrabandisti rnexxiehom, kienu se jevitaw bi €8 miljun f'dazji tad-dwana u f'taxxi tas-sisa fuq sigaretti biss.

Eżempju tajjeb ieħor tal-għajnuna tal-OLAF biex l-operazzjonijiet organizzati mill-pajjiżi membri tal-UE hu l-Operazzjoni Barrel English, li kienet organizzata mis-Servizz tad-Dwana Pollakk f’Ottubru 2011. 1.2 miljun sigarett inħatfu fl-ewwel operazzjoni doganali konġunta mmirata lejn it-traffiku tal-ferrovija tul il-fruntiera tal-lvant tal-UE. Bħala riżultat, ġie evitat – bħala dazji tad-dwana u taxxi – it-telf potenzjali ta' madwar €250,000 lill-UE u lill-baġits tal-pajjiżi membri.

Inwaqqfu il-kuntrabandisti tas-sigaretti

Fost l-aktar oqsma maġġuri ta' frodi li l-OLAF jiffaċċja, insibu l-evitar tal-ħlas tad-dazju tad-dwana jew tas-sisa fuq is-sigaretti, li ġeneralment isir permezz tal-kuntrabandu. F'operazzjoni waħda f'April 2011 f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet Ġermaniżi, Litwani u Pollakki, ġew sekwestrati kważi 70 miljun sigarett. Dan evita telf ta' €6 miljun lill-kontributuri tat-taxxi Ewropej.

Ftehimiet kontra l-kuntrabandu u l-iffalsifikar ġew iffirmati minn 28 pajjiż membru kollha kemm huma u l-UE ma’ Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) u Imperial Tobacco (ITL) biex jaħdmu flimkien sabiex jiġi ttrattat il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk.

Noqogħdu attenti għall-muniti foloz tal-ewro

L-iffalsifikar tal-ewro wassal għal dannu finanzjarju ta’ mill-anqas €50 miljun mill-introduzzjoni tal-euro fl-2002. Fil-5 ta’ Frar 2013, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva dwar it-tisħiħ tal-protezzjoni tal-ewro u muniti oħrajn kontra l-iffalsifikar bil-liġi kriminali DeutschEnglishfrançais. Din il-leġislazzjoni proposta għandha l-għan li jiġi protett aħjar l-ewro billi tipprovdi leġiżlazzjoni u proċeduri kriminali aktar effiċjenti u billi tistabbilixxi regoli minimi għal sanzjonijiet.

L-OLAF hu responsabbli għaċ-Ċentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew DeutschEnglishfrançais, li janalizza l-muniti foloz. Fl-2011, 157,000 munita falza tal-ewro tneħħew miċ-ċirkolazzjoni – meta mqabbla mal-186,100 fl-2010. L-aktar munita popolari fost il-falzifikaturi hi dik taż-2 ewro, li tirrappreżenta kważi żewġ terzi mill-kwantità totali ta’ muniti tal-ewro foloz misjuba fl-2011.

Euros © Carofoto

Attenti għall-foloz!

Inħarsu 'l quddiem

L-OLAF qed iħejji u jinnegozja inizjattivi legali biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE.

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE

L-UE u l-istati membri tagħha għandhom l-obbligu li jiġġieldu kontra l-frodi u kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Minkejja l-istrumenti legali adottati matul is-snin, għadhom jeżistu regoli u prattiki diverġenti – li jirriżultaw f’nuqqasijiet fir-rigward tal-livell ta’ protezzjoni tal-fondi pubbliċi tal-UE, u f'sanzjonijiet f’każ ta’ ksur.

Minħabba l-prospetti ekonomiċi attwali diffiċli, il-Kummissjoni qed tenfasizza l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE bħala waħda mill-politiki strateġiċi li jiżguraw li l-finanzi pubbliċi huma sodi u li l-flus tal-kontributuri tat-taxxa allokati lill-UE jintefqu kemm jista’ jkun b’mod xieraq u b’mod effiċjenti.

F’Mejju 2011, il-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea , li ssemmi diversi oqsma fejn il-liġi kriminali u l-investigazzjonijiet amministrattivi jistgħu jintużaw biex tittejjeb aktar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE.

Biex jimplimentaw il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE permezz tal-liġi kriminali fit-12 ta’ Lulju 2012, COM (2012) 363. Il-proposta tinkludi inizjattivi għal aktar approssimazzjoni ta’ reati rilevanti u tal-livelli ta’ sanzjonijiet taħt il-liġi kriminali sostantiva biex jitħarsu l-interessi finanzjarji tal-UE permezz ta’ miżuri li jservu bħala deterrent. Din ġiet ippreżentata lill-Kunsill, fejn l-OLAF u d-DĠ għall-Ġustizzja jirrappreżentaw il-Kummissjoni fin-negozjati li għaddejjin.

Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

Il-ġlieda kontra l-kriminalità li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE jeħtiġilha miżuri fl-Unjoni kollha. Kunċetti nazzjonali bħat-territorjalità u l-ġurisdizzjoni ma jipprovdux il-qafas xieraq biex jiġu miġġielda każijiet kumplessi – li min-natura tagħhom huma Ewropej u jmorru lil hinn mill-kuntest nazzjonali. Il-Kummissjoni bi ħsiebha tressaq proposta regolatorja f’Ġunju tal-2013 għat-twaqqif ta’ Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew, li jiffokaw fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. L-Uffiċċju se jikkontribwixxi b'mod deċiżiv fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ offiżi marbutin ma’ frodi jew irregolaritajiet li jaffettwaw il-baġit tal-UE.

Fuq

FuqGħina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?