Krāpšanas apkarošana


Cigarešu kontrabanda, eiro monētu viltošana, izvairīšanās maksāt ievedmuitas nodokli par apaviem un apģērbu, subsīdijas par apelsīnu audzēšanu neesošās saimniecībās — tās ir tikai dažas no krāpnieciskajām darbībām, kas tukšo Eiropas nodokļu maksātāju kabatas.

Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai (OLAF) strādā ap 430 dažādu nozaru speciālisti. Viņu uzdevums ir izmeklēt iespējamos noziegumus un smagus amatpārkāpumus un uzraudzīt Eiropas Savienības un tās nodokļu maksātāju finansiālās intereses.

Ja jums ir aizdomas par krāpniecību, ziņojiet OLAF ziņošanas sistēmā.

Muitnieks pārbauda preci © OLAF

Kontrabandas atklāšana

OLAF uzdevumi

OLAF galvenais uzdevums veikt administratīvās izmeklēšanas ir izklāstīts Regulā (EK) Nr. 1073/1999.

Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai ir šādi uzdevumi:

 • aizsargāt Eiropas Savienības (ES) finansiālās intereses, izmeklējot krāpniecības, korupcijas un visu citu nelikumīgu darbību gadījumus;
 • atklāt un izmeklēt smagus ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumus, kam var sekot disciplinārlieta vai krimināllieta;
 • palīdzēt Eiropas Komisijai izstrādāt un ieviest krāpniecības novēršanas un atklāšanas stratēģijas.

Efektīvi veicot savus uzdevumus, OLAF palīdz ES iestādēm garantēt pēc iespējas lietderīgāku nodokļu maksātāju naudas izmantošanu.

Izmeklēšanas process

Birojs saņem informāciju no publiskā sektora avotiem (ES iestādēm un valstu valdībām) un privātiem avotiem (arī no iedzīvotājiem, privātā sektora un ziņotājiem).

Izmeklēšanas atlases un pārbaudes vienība sniedz atzinumu par izmeklēšanas sākšanu vai noraidīšanu, pamatojoties uz to, vai attiecīgā informācija:

 • ietilpst biroja kompetencē;
 • ir pietiekama, lai varētu sākt izmeklēšanu;
 • ir saistīta ar biroja izmeklēšanas politikas prioritātēm.

Pamatojoties uz šo atzinumu, ģenerāldirektors sāk vai noraida lietas izmeklēšanu.

Izmeklēšanā var tikt veikti vairāki pasākumi: nopratināšana, telpu pārbaudes, pārbaudes uz vietas, tiesu ekspertīzes, izmeklēšanas komandējumi ārpussavienības valstīs un pārbaudes, vai izmeklēšanas darbības un secinājumi ir likumīgi. Birojs var arī koordinēt krāpšanas apkarošanas pasākumus, ko veic dalībvalstis.

Beidzot izmeklēšanu, ģenerāldirektors izdod ieteikumus par veicamajiem pasākumiem. Pēc tam lietas nobeiguma ziņojumu pārsūta attiecīgajām ES iestādēm, struktūrām, birojiem, aģentūrām vai valstu valdībām.

Birojs arī pārrauga šo ieteikumu īstenošanu, piemēram, kriminālizmeklēšanu, lietas ierosināšanu un notiesāšanu, finansiālo līdzekļu atgūšanu vai disciplinārpasākumus.

Pārkāpumu piemēri, kad birojs veic izmeklēšanu:

 • ES fondi tiek nelikumīgi izlietoti projektiem tādās jomās kā ārējā palīdzība, lauksaimniecība, vide u.c.;
 • importētāji izvairās maksāt muitas nodokļus un nodevas;
 • organizēti noziedznieku grupējumi nodarbojas ar cigarešu kontrabandu;
 • notiek ārējā atbalsta izšķērdēšana;
 • tiek finansēti neesoši lauksaimniecības produkti (piemēram, augļu koki ir deklarēti, bet nekad nav iestādīti);
 • notiek nelikumības iepirkuma procedūrās;
 • ir interešu konflikti;
 • kāds izpaudis atlases pārbaužu jautājumus un standarta atbildes.

Biroja devums krāpšanas novēršanas un atklāšanas politikā

Birojam ir arī preventīvas funkcijas, tāpēc tam ir liela nozīme visaptverošas krāpšanas apkarošanas politikas izstrādē. Atbilstoši Komisijas jaunajai krāpšanas apkarošanas stratēģijai, kas pieņemta 2011. gada jūnijā, birojs Komisijā ir izveidojis krāpšanas novēršanas un atklāšanas tīklu. Šajā tīklā ietilpst visas Komisijas struktūrvienības un ES dalībvalstis, un tas sniedz atbalstu un padomus, arī par to, kā pārvaldīt krāpniecības risku.

Birojs ir arī izveidojis speciālu tīmekļa vietni par krāpniecības novēršanu DeutschEnglishfrançais, lai Komisijas darbiniekiem piedāvātu vislabāko pieejamo zinātību par krāpniecības problēmām, kas apdraud ES politikas īstenošanu. Vietnē ir piedāvāts īss pārskats par būtiskajiem tiesību aktiem, mācībām un citu dienestu pieredzi krāpšanas apkarošanā. Atbildīgajam personālam ir sniegts īss izklāsts par to, kas vajadzīgs, lai varētu pastiprināt krāpniecības novēršanu un atklāšanu.

Papildus Komisijas krāpniecības apkarošanas stratēģijas pasākumu īstenošanai ir jau sasniegti vairāki konkrēti rezultāti, piemēram:

 • likumdošanas priekšlikumos ir iekļauti vai nostiprināti krāpšanas apkarošanas noteikumi;
 • pieņemts rīcības plāns cīņai pret cigarešu un alkohola kontrabandu gar ES austrumu robežu;
 • publicēts un izplatīts strukturālo darbību ceļvedis.

Krāpniecības apkarošanā jāsadarbojas

Programmas “Hercule” un “Pericles”

OLAF vada programmu “Hercule” DeutschEnglishfrançais cīņai pret krāpniecību un korupciju, kas skar ES finansiālās intereses, un programmu “Pericles” DeutschEnglishfrançais, kuras mērķis ir uzlabot eiro banknošu un monētu aizsardzību gan Eiropā, gan arī visā pasaulē.

Administratīvā sadarbība

Biroja personāls veic pārbaudes uzņēmumu telpās ES dalībvalstīs un dažās ārpussavienības valstīs. Šim nolūkam OLAF ar saviem partneriem slēdz administratīvās sadarbības līgumus DeutschEnglishfrançais, lai atvieglotu ikdienas sadarbību, piemēram, informācijas pārsūtīšanu un izmeklēšanas veikšanu.

Kopīgas muitas operācijas

ES valstu un dažu ārpussavienības valstu muitas dienesti sadarbībā ar OLAF regulāri veic kopīgas Eiropas līmeņa muitas kontroles. Tie ir saskaņoti un mērķtiecīgi pasākumi ar ierobežotu ilgumu, kuru mērķis ir apkarot paaugstināta riska preču kontrabandu un viltošanu dažās riska zonās vai konkrētos tirdzniecības maršrutos.

Šo pasākumu rīkotājs var būt vai nu OLAF, vai arī dalībvalstis sadarbībā ar OLAF.

Piemēram, operācijā “Sirocco” English, kuru birojs rīkoja 2010. gada jūnijā ar Interpola, Eiropola un Pasaules Muitas organizācijas atbalstu un kurā piedalījās tolaik esošo 27 ES dalībvalstu un 11 ārpussavienības partnervalstu muitas dienesti, konfiscēja 40 miljonus cigarešu, 1200 kg ietinamās tabakas, 7000 litrus alkohola un 8 miljonus citu viltotu preču. Ja kontrabandisti būtu panākuši savu, tad, nesamaksājot muitas nodokļus un akcīzes nodokļus par cigaretēm vien, viņi būtu “ieekonomējuši” 8 miljonus eiro.

Vēl viens labs piemērs, kas ilustrē OLAF palīdzību ES dalībvalstu rīkotajās operācijās, ir operācija “Barrel” English, kuru rīkoja Polijas Muitas dienests 2011. gada oktobrī. Pirmajā kopīgajā muitas operācijā, kuras mērķis bija vilcienu satiksme gar ES austrumu robežu, konfiscēja 1,2 miljonus cigarešu. Rezultātā tika novērsts potenciāls ES un dalībvalstu budžeta zaudējums neiekasētu muitas nodokļu un nodevu dēļ 250 000 eiro vērtībā.

Pārtrauc cigarešu kontrabandu

Izvairīšanās maksāt akcīzes un muitas nodokļus par cigaretēm, parasti tās ievedot kontrabandas ceļā, ir viena no izplatītākajām krāpšanas jomām, kuru OLAF apkaro. Vienā operācijā, kuru īstenoja 2011. gada aprīlī sadarbībā ar Lietuvas, Polijas un Vācijas iestādēm, konfiscēja gandrīz 70 miljonus cigarešu, aiztaupot 6 miljonu eiro zaudējumus Eiropas nodokļu maksātājiem.

ES un visas 28 dalībvalstis ir noslēgušas pretkontrabandas un pretviltošanas līgumus ar “Philip Morris International (PMI)”, “Japan Tobacco International (JTI)”, “British American Tobacco (BAT)” un “Imperial Tobacco Limited (ITL)”, lai sadarbotos tabakas izstrādājumu nelegālās tirdzniecības ierobežošanā.

Viltotas eiro monētas

Kopš eiro ieviešanas 2002. gadā eiro viltošanas dēļ ir radīts vismaz 500 miljonu eiro zaudējums. 2013. gada 5. februārī Komisija pieņēma priekšlikumu izdot direktīvu, lai eiro un citu valūtu aizsardzību pret viltošanu pastiprinātu krimināltiesībās DeutschEnglishfrançais. Šī likumdošanas priekšlikuma mērķis ir labāk aizsargāt eiro ar efektīvākiem krimināltiesību aktiem un procedūrām un ar obligātajiem noteikumiem par sankcijām.

OLAF vada Eiropas Tehnikas un zinātnes centru DeutschEnglishfrançais, kurš analizē viltotas monētas. 2011. gadā no apgrozības tika izņemti 157 000 eiro monētu — salīdzinājumā ar 186 100, kurus izņēma 2010. gadā. Viltotāji visvairāk iecienījuši 2 eiro monētu, — divas trešdaļas no visām viltotajām eiro monētām, kas atklātas 2011. gadā.

Eiro © Carofoto

Uzmanies no viltotas naudas!

Skats nākotnē

Birojs gatavo un apspriež likumdošanas iniciatīvas, lai pastiprinātu ES finansiālo interešu aizsardzību.

ES finansiālo interešu aizsardzība

ES un dalībvalstīm ir pienākums novērst krāpniecību un visas citas nelikumīgas darbības, kas skar Savienības finansiālās intereses. Neraugoties uz gadu gaitā pieņemtajiem likumdošanas instrumentiem, vēl pastāv atšķirīgi noteikumi un prakse, kā dēļ cieš ES publiskās naudas aizsardzība un pārkāpumu gadījumos tiek piemērots dažāda līmeņa sodi.

Ņemot vērā smago ekonomikas situāciju, Komisija uzsver, cik svarīgi ir aizsargāt ES finansiālās intereses, lai panāktu, ka publiskās finanses ir neskartas un ka nodokļu maksātāju nauda, kas piešķirta ES, tiek izlietota pēc iespējas atbilstošāk un lietderīgāk.

2011. gada maijā Komisija izdeva paziņojumu par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību , kurā minētas vairākas jomas, kur šim nolūkam var izmantot krimināltiesības un administratīvu izmeklēšanu.

Paziņojuma īstenošanai Komisija 2012. gada 12. jūlijā pieņēma priekšlikumu izdot direktīvu par ES finansiālo interešu aizsardzību ar krimināltiesībām (COM (2012)363). Priekšlikumā ietvertas iniciatīvas turpmākai attiecīgo pārkāpumu un sankciju līmeņu tuvināšanai materiālajās krimināltiesībās, lai ES finanšu intereses aizsargātu ar atturošiem pasākumiem. Priekšlikums ir iesniegts Padomei, kur Komisiju sarunās pārstāv OLAF un Tieslietu ģenerāldirektorāts.

Eiropas Prokuratūra

Lai cīnītos pret noziedzību, kas skar ES finansiālās intereses, nepieciešami pasākumi visā Eiropas Savienībā. Teritorialitāte un jurisdikcija ir valstiski jēdzieni, kas nedarbojas sarežģītos gadījumos, kuri pēc savas būtības ir eiropeiski un sniedzas tālāk par valsts robežām. Komisija ir iecerējusi 2013. gada jūnijā nākt klajā ar regulatīvu priekšlikumu izveidot Eiropas prokuratūru, kas aizstāvēs ES finansiālās intereses. Prokuratūrai būs izšķiroša loma tādu pārkāpumu izmeklēšanā un lietu ierosināšanā, kuri saistīti ar krāpniecību un nolaidību, kas skar ES budžetu.

Uz augšu

Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?