Naršymo kelias

Kova su sukčiavimu


Cigarečių kontrabanda, suklastotos euro monetos, avalynės ir drabužių importo muito mokesčių vengimas, subsidijos, skiriamos neegzistuojančiuose ūkiuose neva auginamiems apelsinams – visa tai sukčiavimo Europos mokesčių mokėtojų sąskaita pavyzdžiai.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyboje (OLAF) dirba apie 430 įvairių sričių darbuotojų, kurių užduotis – tirti galimus nusikaltimus bei rimtus nusižengimus ir saugoti Europos Sąjungos bei jos mokesčių mokėtojų finansinius interesus.

Pranešti apie įtariamo sukčiavimo atvejus galima naudojantis OLAF pranešimų apie sukčiavimą sistema.

Prekes tikrinantis pareigūnas © OLAF

Tikrinama, ar nėra kontrabandinių prekių.

OLAF uždaviniai

Pagrindinis OLAF vaidmuo ir kompetencija vykdyti administracinius tyrimus nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1073/1999.

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos uždaviniai:

 • apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, tiriant sukčiavimo, korupcijos ir bet kokią kitą neteisėtą veiklą;
 • nustatyti ir ištirti svarbius faktus, susijusius su ES institucijų ir įstaigų narių bei darbuotojų profesinių pareigų nevykdymu, dėl kurių galėtų būti iškeltos drausminės arba baudžiamosios bylos;
 • padėti Europos Komisijai formuoti ir įgyvendinti sukčiavimo prevencijos ir nustatymo politiką.

Kuo veiksmingiau vykdydama savo užduotis, OLAF prisideda prie ES institucijų pastangų užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami kuo geriau.

Tyrimų procesas

OLAF gauna informaciją iš viešojo sektoriaus šaltinių (ES institucijų ir nacionalinių vyriausybių) ir privačiųjų šaltinių (įskaitant piliečius, privačiojo sektoriaus atstovus ir informatorius).

Tyrimo atrankos ir peržiūros skyrius teikia nuomonę dėl bylos pradėjimo arba atmetimo atsižvelgdamas į tai, ar pateikta informacija:

 • priklauso OLAF kompetencijai;
 • yra pakankamas pagrindas pradėti tyrimą;
 • susijusi su OLAF tyrimų politikos prioritetais.

Remdamasis šia nuomone, generalinis direktorius pradeda arba atmeta bylą.

Atliekant tyrimą gali būti vykdoma ši veikla: pokalbiai, patalpų inspekcija, patikros vietoje, teisminė ekspertizė, tyrimų misijos ES nepriklausančiose šalyse bei tyrimų veiklos ir išvadų teisinės galios patikra. OLAF taip pat gali koordinuoti valstybių narių kovos su sukčiavimu veiklą.

Baigus tyrimo etapą, generalinis direktorius parengia rekomendacijas, kokių veiksmų reikėtų imtis. Galutinė bylos ataskaita perduodama susijusioms ES institucijoms, įstaigoms, biurams, agentūroms arba nacionalinėms vyriausybėms.

OLAF taip pat stebi, kaip įgyvendinamos šios rekomendacijos: baudžiamieji tyrimai, baudžiamasis persekiojimas, apkaltinamieji nuosprendžiai, lėšų išieškojimas ar drausminės priemonės.

OLAF tyrimų pavyzdžiai:

 • netinkamas ES lėšų, skirtų išorės pagalbos, žemės ūkio, aplinkos ir kitų sričių projektams finansuoti, naudojimas;
 • muitų ir importo mokesčių vengimas;
 • organizuotų nusikalstamų grupuočių vykdoma cigarečių kontrabanda;
 • išorės pagalbos pasisavinimas;
 • neegzistuojančių žemės ūkio produktų (pvz., deklaruotų, bet niekada nepasodintų vaismedžių) finansavimas;
 • viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai;
 • interesų konfliktai;
 • atrankos testų klausimų ir pavyzdinių atsakymų neteisėtas paviešinimas.

OLAF padeda formuoti sukčiavimo prevencijos ir nustatymo politiką

Vykdydama jai suteiktus prevencinius įgaliojimus OLAF atlieka svarbų vaidmenį formuojant išsamią kovos su sukčiavimu politiką. Remdamasi naująja Komisijos kovos su sukčiavimu strategija, priimta 2011 m. birželio mėn., OLAF Komisijoje sukūrė sukčiavimo prevencijos ir nustatymo tinklą. Šio tinklo veikloje dalyvauja visi Komisijos padaliniai ir visos ES valstybės narės. Jis teikia paramą ir konsultuoja įvairiais, be kita ko, sukčiavimo rizikos valdymo klausimais.

OLAF taip pat sukūrė sukčiavimo prevencijai skirtą interneto svetainę DeutschEnglishfrançais siekdama suteikti Komisijos pareigūnams kuo tikslesnę informaciją apie sukčiavimo problemas, keliančias grėsmę ES politikos įgyvendinimui. Šioje svetainėje trumpai apžvelgiami susiję teisės aktai, mokymo ir kitų tarnybų patirtis kovos su sukčiavimu srityje. Svetainės paskirtis – suteikti šios srities specialistams priemonių, būtinų stiprinant sukčiavimo prevenciją ir nustatymą.

Įgyvendinant Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją jau pasiekta konkrečių rezultatų:

 • kovos su sukčiavimu nuostatos įtrauktos į teisės aktų pasiūlymus ir sugriežtintos;
 • priimtas kovos su cigarečių ir alkoholio kontrabanda per rytinę ES sieną veiksmų planas;
 • paskelbtas ir išplatintas struktūrinių veiksmų srities bylų sąrašas.

Kovojant su sukčiavimu būtina bendradarbiauti įvairiose srityse

Programos „Herkulis“ ir „Periklis“

OLAF yra atsakinga už Herkulio programą DeutschEnglishfrançais, skirtą kovai su sukčiavimu ir korupcija, turinčiais įtakos ES finansiniams interesams, ir Periklio programą DeutschEnglishfrançais, kuria siekiama pagerinti euro banknotų ir monetų Europoje ir visame pasaulyje apsaugą.

Administracinio bendradarbiavimo susitarimai

OLAF pareigūnai atlieka patikrinimus ES valstybių narių ir kai kurių ES nepriklausančių šalių įmonių patalpose. Kad kasdieninis bendradarbiavimas dalijantis informacija ir atliekant tyrimus būtų kuo sklandesnis, OLAF su savo partneriais sudaro administracinio bendradarbiavimo susitarimus DeutschEnglishfrançais.

Bendros muitinių operacijos

ES valstybių narių, taip pat kai kurių ES nepriklausančių šalių muitinių administracijos, bendradarbiaudamos su OLAF, reguliariai vykdo bendras muitinių operacijas, per kurias atliekamos specialios Europos lygmens patikros. Šios operacijos – tai koordinuojami tiksliniai ribotos trukmės veiksmai, kuriais siekiama kovoti su padidintos rizikos prekių kontrabanda ir sukčiavimu tam tikrose didelės rizikos srityse ir (arba) nustatytuose prekybos maršrutuose.

Jas gali rengti OLAF arba valstybės narės bendradarbiaudamos su OLAF.

Pavyzdžiui, per 2010 m. birželį OLAF vykdytą operaciją „Sirocco“ English, kurioje dalyvavo tuometinių 27 ES valstybių narių ir 11 ES nepriklausančių šalių partnerių muitinės, o joms padėjo Interpolas, Europolas ir Pasaulio muitinių organizacija, buvo konfiskuota 40 mln. cigarečių, 1200 kg sukamo tabako, 7000 litrų alkoholio ir 8 mln. kitų padirbtų prekių. Jei kontrabanda nebūtų buvusi sustabdyta, vien už cigaretes būtų buvę nesumokėta 8 mln. eurų muitų ir akcizo mokesčių.

Kitas puikus OLAF paramos ES valstybių narių rengiamoms operacijoms pavyzdys – operacija „Barrel“ English, kurią 2011 m. spalį surengė Lenkijos muitinė. Per pirmą į geležinkelių eismą per rytinę ES sieną nukreiptą bendrą muitinių operaciją konfiskuota apie 1,2 mln. cigarečių. Taip ES ir jos valstybių narių biudžetai išvengė apie 250 000 eurų nuostolių, kurių būtų buvę patirta dėl nesurinktų muitų ir akcizo mokesčių.

Kova su cigarečių kontrabandininkais

Viena pagrindinių sukčiavimo rūšių, su kuria turi kovoti OLAF, yra cigarečių akcizo mokesčių ir muitų vengimas, dažniausiai užsiimant kontrabanda. Vien per 2011 m. balandį bendradarbiaujant su Vokietijos, Lietuvos ir Lenkijos institucijomis vykdytą operaciją buvo konfiskuota beveik 70 mln. cigarečių ir išvengta 6 mln. eurų Europos mokesčių mokėtojų pinigų praradimo.

Siekdamos bendrai kovoti su neteisėta prekyba tabako gaminiais, visos 28 ES valstybės narės pasirašė kovos su kontrabanda ir klastojimu susitarimus. Šiuos susitarimus ES taip pat sudarė su bendrovėmis „Philip Morris International“ (PMI), „Japan Tobacco International“ (JTI), „British American Tobacco“ (BAT) ir „Imperial Tobacco Limited“ (ITL).

Kova su euro monetų padirbinėjimu

Nuo euro įvedimo 2002 m. dėl jo klastojimo patirta bent 50 mln. eurų finansinių nuostolių. 2013 m. vasario 5 d. Komisija priėmė Direktyvos dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis DeutschEnglishfrançais pasiūlymą. Šiuo siūlomu teisės aktu siekiama stiprinti euro apsaugą nustatant veiksmingesnius baudžiamosios teisės aktus bei procedūras ir būtiniausias taisykles dėl sankcijų.

OLAF yra atsakinga už Europos techninį ir mokslinį centrą DeutschEnglishfrançais, kuris tiria suklastotas monetas. 2011 m. iš apyvartos pašalinta 157 000 padirbtų euro monetų (2010 m. – 186 100 padirbtų euro monetų). Dažniausiai padirbinėjamos 2 eurų monetos. 2011 m. jos sudarė beveik du trečdalius visų padirbtų monetų.

Eurai © Carofoto

Saugokitės padirbtų monetų.

Ateities planai

OLAF rengia teisines iniciatyvas stiprinti ES finansinių interesų apsaugą ir derasi dėl jų.

ES finansinių interesų apsauga

ES ir jos valstybių narių pareiga – kovoti su sukčiavimu ir kita Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančia neteisėta veikla. Nepaisant per daugelį metų priimtų teisinių priemonių, kai kurios taisyklės ir praktika ES valstybėse narėse tebesiskiria. Dėl to ES viešųjų lėšų apsaugos ir sankcijų taikymo už pažeidimus srityje yra spragų.

Atsižvelgdama į sudėtingą dabartinę ekonominę padėtį, Komisija ES finansinių interesų apsaugą priskyrė prie strateginių politikos sričių, siekdama užtikrinti, kad viešieji finansai būtų patikimi, o ES mokesčių mokėtojų pinigai leidžiami kuo tinkamiau ir veiksmingiau.

2011 m. gegužės mėn. Komisija paskelbė Komunikatą dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos . Jame nurodyta keletas sričių, kuriose siekiant užtikrinti geresnę ES finansinių interesų apsaugą galima naudoti baudžiamosios teisės normas ir administracinius tyrimus.

Siekdama įgyvendinti šį komunikatą, Komisija 2012 m. liepos 12 d. priėmė Direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (COM(2012)363) pasiūlymą. Į šį pasiūlymą įtrauktos iniciatyvos toliau derinti atitinkamų pažeidimų apibrėžtis ir sankcijas, taikytinas pagal materialinės baudžiamosios teisės normas, kad ES finansiniai interesai būtų apsaugoti atgrasomosiomis priemonėmis. Pasiūlymas pateiktas Tarybai. Joje vykstančiose derybose OLAF ir Teisingumo GD atstovauja Komisijai.

Europos prokuratūra

Siekiant užkirsti kelią ES finansiniams interesams kenkiantiems nusikaltimams, reikia imtis priemonių visoje Europos Sąjungoje. Taikant teritoriškumo ir nacionalinės jurisdikcijos principus, sunku kovoti su sudėtingais atvejais, kurie yra Europos, o ne nacionalinio masto. Komisija 2013 m. birželio mėn. ketina pateikti pasiūlymą įsteigti Europos prokuratūrą, kurios užduotis būtų saugoti Europos Sąjungos finansinius interesus. Europos prokuratūra atliktų itin svarbų vaidmenį tiriant sukčiavimo ir ES biudžetui įtakos turinčius pažeidimus, taip pat patraukiant už juos baudžiamojon atsakomybėn.

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?