An comhrac i gcoinne na calaoise


Smuigléireacht toitíní... góchumadh bonn euro... imghabháil dleachtanna ar allmhairí bróg agus éadaí... fóirdheontais as oráistí a fhás ar fheirmeacha nach ann dóibh — is samplaí iad sin go léir de ghníomhaíochtaí calaoiseacha a chosnaíonn airgead ar cháiníocóirí na hEorpa.

Tá tuairim is 430 ball foirne ildisciplíneach ag obair san Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus déanann siad imscrúdú ar choireanna a d'fhéadfadh a bheith ann agus ar mhí-iompar tromchúiseach agus cosnaíonn siad leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh agus a cháiníocóirí.

Má cheapann tú go bhfuil calaois déanta, is féidir sin a thuairisciú trí Chóras Fógartha Calaoise OLAF.

Oifigeach ag seiceáil earraí © OLAF

Earraí smuigleáilte a aithint.

Misean OLAF

Tá príomhról agus cúraimí OLAF maidir le himscrúdú riaracháin a dhéanamh leagtha amach i Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999.

Is é atá i misean na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise:

 • leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (AE) a chosaint trí chalaois, éilliú agus aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha eile a chomhrac
 • cúrsaí tromchúiseacha a bhrath agus a imscrúdú, ar cúrsaí iad a bhaineann le comhlíonadh dualgas gairmiúil ag ball foirne institiúidí agus chomhlachtaí an AE a d'fhéadfadh imeachtaí araíonachta nó coiriúla a thionscnamh
 • tacaíocht a thabhairt don Choimisiún Eorpach beartais chun calaois a chosc agus a bhrath a fhorbairt agus a chur chun feidhme.

Trína mhisean a fheidhmiú go héifeachtach, cuireann OLAF le hiarrachtaí institiúidí an AE lena chinntiú go mbaintear an tairbhe is fearr as airgead na gcáiníocóirí.

Próiseas imscrúdaitheach

Faigheann OLAF eolas ó fhoinsí san earnáil phoiblí (institiúidí de chuid an AE agus rialtais náisiúnta) agus ó fhoinsí príobháideacha (saoránaigh, an earnáil phríobháideach agus sceithirí ina measc).

Tugann an tAonad um Roghnú agus Athbhreithniú Imscrúduithe tuairim uaidh faoi chás a oscailt nó a dhíbhe bunaithe ar an méid seo a leanas:

 • an dtagann an t-eolas faoi dhlínse OLAF?
 • an leor an t-eolas chun údar a thabhairt le hoscailt imscrúdaithe?
 • an mbaineann an t-eolas le tosaíochtaí beartais imscrúdaithe OLAF.

Bunaithe ar an tuairim sin, déanann an tArd-Stiúrthóir cás a oscailt nó a dhíbhe.

Faoi chuimsiú imscrúdaithe, is féidir na gníomhaíochtaí seo a leanas a dhéanamh: agallaimh, áitribh a imscrúdú, seiceálacha ar an láthair, oibríochtaí fóiréinseacha, misin imscrúdaitheacha i dtíortha nach bhfuil san AE agus seiceálacha ar bhailíocht dhlíthiúil gníomhaíochtaí imscrúdaitheacha agus conclúidí. Is féidir le OLAF gníomhaíochtaí frithchalaoise na mBallstát a chomhordú freisin.

Ar an imscrúdú a chríochnú, eisíonn an tArd-Stiúrthóir moltaí i leith na mbeart is ceart a dhéanamh. Cuirtear tuarascáil chríochnaitheach an cháis ar aghaidh ansin chuig institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí an AE nó chuig na rialtais náisiúnta lena mbaineann.

Déanann OLAF monatóireacht freisin ar chur chun feidhme na moltaí sin, cosúil le himscrúduithe, ionchúisimh agus ciontuithe coiriúla, gnóthuithe airgeadais nó bearta araíonachta.

Samplaí de na cineálacha rudaí a imscrúdaíonn OLAF:

 • úsáid neamhrialta cistí ón AE do thionscadail i réimsí amhail an chabhair sheachtrach, talmhaíocht, an comhshaol, etc.
 • imghabháil dleachtanna custaim agus imghabháil chánach ag allmhaireoirí
 • smuigléireacht toitíní ag grúpaí coireachta eagraithe
 • claonchasadh cabhrach seachtraí
 • maoiniú táirgí talmhaíochta nach ann dóibh (e.g. crainn torthaí a dearbhaíodh ach nár cuireadh riamh iad dáiríre)
 • neamhrialtachtaí i nósanna imeachta tairisceana
 • coinbhleachtaí leasa
 • sceitheadh ceisteanna trialacha roghnúcháin agus freagraí samplacha.

Mar a chuireann OLAF le beartais chun calaois a chosc agus a bhrath

Agus é de chúram air calaois a chosc, tá ról tábhachtach ag OLAF i bhforbairt beartas cuimsitheach frithchalaoise. Faoi chuimsiú straitéis nua frithchalaoise an Choimisiúin (CAFS), a glacadh i mí an Mheithimh 2011, tá OLAF i ndiaidh líonra chun calaois a bhrath agus a chosc a chur ar bun laistigh den Choimisiún. Cuimsíonn an líonra sin gach roinn den Choimisiún agus Ballstáit go léir an AE agus tugann sé tacaíocht agus comhairle i dtaobh conas rioscaí calaoise a bhainistiú mar shampla.

Tá suíomh gréasáin tiomnaithe chun calaois a chosc DeutschEnglishfrançais cruthaithe ag OLAF freisin chun an t-eolas is fearr a thabhairt d'oifigigh an Choimisiúin ar na saincheisteanna calaoise atá ina mbagairt ar chur chun feidhme bheartais an AE. Tá léargas ginearálta ar fáil ar an suíomh ar reachtaíocht agus oiliúint ábhartha agus ar thaithí seirbhísí eile sa chomhrac i gcoinne na calaoise. Achoimrítear ann, don phearsanra freagrach, na huirlisí a bhfuil gá leo chun cosc agus brath calaoise a neartú.

Chomh maith le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí a bhaineann le straitéis frithchalaoise an Choimisiúin, baineadh amach roinnt torthaí nithiúla eile cheana. Ina measc sin:

 • cuireadh forálacha frithchalaoise isteach nó athneartaíodh iad sna tograí reachtacha
 • glacadh plean gníomhaíochta chun smuigléireacht toitíní agus alcóil feadh theorainn oirthearach an AE a chomhrac
 • foilsíodh agus scaipeadh cásleabhar le haghaidh gníomhaíochtaí struchtúracha

An comhar ildisciplíneach ina riachtanas chun an chalaois a chomhrac

Na cláir Hercule agus Pericles

Bainistíonn OLAF clár Hercule DeutschEnglishfrançais, clár atá tiomanta don chomhrac i gcoinne na calaoise agus an éillithe a dhéanann dochar do leasanna airgeadais an AE, agus clár Pericles DeutschEnglishfrançais, a bhfuil mar aidhm aige nótaí agus boinn euro a chosaint san Eoraip agus ar fud an domhain.

Socruithe comhair riaracháin

Déanann oifigigh OLAF seiceálacha ar an láthair ag áitribh ghnó i dtíortha san AE agus i roinnt tíortha nach bhfuil san AE. Chuige sin, tá socruithe comhair riaracháin DeutschEnglishfrançais ag OLAF lena chomhpháirtithe chun comhar laethúil eatarthu a éascú i réimsí mar tharchur faisnéise agus déanamh imscrúduithe.

Comhoibríochtaí custaim

Cuireann údaráis chustaim thíortha an AE agus údaráis chustaim roinnt tíortha nach bhfuil san AE, i gcomhar le OLAF, comhoibríochtaí custaim i gcrích agus déantar seiceálacha sonracha ar leibhéal Eorpach. Is gníomhaíochtaí comhordaithe spriocdhírithe d'fhad teoranta iad na hoibríochtaí sin, a bhfuil sé d'aidhm leo troid i gcoinne smuigléireachta earraí de chineál íogair agus i gcoinne calaoise i gceantair a bhfuil rioscaí ag baint leo nó ar bhealaí sainaitheanta trádála.

Féadfaidh OLAF na hoibríochtaí sin a eagrú nó féadfaidh na Ballstáit iad a eagrú i gcomhar le OLAF.

Mar shampla, gabhadh 40 milliún toitín, 1,200 kg de thobac rollta de láimh, 7,000 lítear d'alcól agus 8 milliún earra góchumtha eile le linn Oibríocht 'Sirocco' English, oibríocht a rinne OLAF i Meitheamh 2010. Bhí údaráis chustaim ó na 27 Ballstát a bhí san AE agus ó na 11 thír chomhpháirtíochta neamh-AE a bhí ann ag an am páirteach ann agus fuair siad tacaíocht ó Interpol, Europol agus ón gComhairle um Chomhar Custaim. Murach gur stopadh na smuigléirí, bheidís i ndiaidh €8 milliún de dhleachtanna custaim agus de chánacha máil a sheachaint ar na toitíní amháin.

Ar na samplaí eile den dóigh ar chuidigh OLAF le hoibríochtaí a d'eagraigh tíortha san AE, tá Oibríocht Barrel English, a d'eagraigh Seirbhís Chustaim na Polainne i mí Dheireadh Fómhair 2011. Gabhadh 1.2 milliún toitín sa chéad chomhoibríocht chustaim sin a bhí dírithe ar thrácht iarnróid feadh theorainn oirthearach an AE. Dá bharr, cosnaíodh an AE agus buiséid na mBallstát ar chaillteanas de thuairim is €250,000 (i bhfoirm dleachtanna custaim agus cánacha).

Stop a chur le smuigléirí toitíní

Tá imghabháil dleachtanna custaim agus máil ar thoitíní, trí bhíthin na smuigléireachta de ghnáth, ar cheann de na réimsí móra calaoise nach mór d'OLAF dul i ngleic leis. In aon oibríocht amháin in Aibreán 2011, i gcomhar leis na húdaráis Ghearmánacha, Liotuánacha agus Pholannacha, gabhadh 70 milliún toitín, a chinntigh nár chaill cáiníocóirí na hEorpa €6 mhilliún.

Shínigh gach ceann den 28 Ballstát agus an AE comhaontuithe frith-chontrabhanna agus frith-ghóchumtha le Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) agus le Imperial Tobacco Limited (ITL) ionas go bhféadfaidís a bheith ag obair le chéile chun dul i ngleic le trádáil neamhdhleathach táirgí tobac.

Bí san airdeall ar bhoinn ghóchumtha euro

Góchumadh an euro ba chúis le damáiste airgeadais arbh fhiú ar a laghad €50 milliún é ó tháinig an euro isteach in 2002. An 5 Feabhra 2013, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh Treorach maidir leis an euro agus airgeadraí eile a chosaint ar ghóchumadh tríd an dlí coiriúil DeutschEnglishfrançais. Is é aidhm na reachtaíochta atá molta cosaint níos fearr a thabhairt don euro trí reachtaíocht choiriúil agus nósanna imeachta níos éifeachtúla a sholáthar agus trí rialacha íosta a leagan síos le haghaidh smachtbhannaí.

OLAF atá i gceannas ar an Lárionad Eorpach Teicniúil agus Eolaíoch DeutschEnglishfrançais, a dhéanann anailís ar bhoinn ghóchumtha. In 2011, baineadh 157,000 bonn góchumtha euro de chúrsaíocht – i gcomparáid le 186,100 in 2010. Is iad boinn 2 euro is mó a bhíonn á ngóchumadh agus ba iad a bhí i gceist le beagnach dhá thrian de na boinn ghóchumtha ar fad a gabhadh in 2011.

Euronna © Carofoto

Bí ar d'aire ar bhoinn ghóchumtha.

Amach romhainn

Tá OLAF ag ullmhú agus ag caibidliú tionscnaimh reachtacha chun an chosaint do leasanna airgeadais an AE a athneartú.

Leasanna airgeadais an AE a chosaint

Tá dualgas ar an AE agus ar a Bhallstáit calaois agus aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha eile a dhéanann difear do leasanna an Aontais a chomhrac. Cé gur glacadh ionstraimí dlí i gcaitheamh na mblianta, tá rialacha agus cleachtais éagsúla i bhfeidhm i gcónaí agus fágann sin nach leor an leibhéal cosanta d'airgead poiblí an AE ná na smachtbhannaí i gcás ina sáraítear na rialacha.

I bhfianaise na bhfadhbanna eacnamaíocha atá ann faoi láthair, tá béim á cur ag an gCoimisiún ar chosaint leasanna airgeadais an AE mar cheann de na beartais straitéiseacha lena gcinnteofar go bhfuil an t-airgeadas poiblí fónta agus go mbaintear an leas is fearr agus is éifeachtúla is féidir as airgead ó na cáiníocóirí a leithdháiltear ar an AE.

I mBealtaine 2011, d'eisigh an Coimisiún Teachtaireacht ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh , ina luaitear réimsí áirithe inar féidir an dlí coiriúil agus imscrúduithe riaracháin a úsáid chun an chosaint do leasanna airgeadais an AE a fheabhsú.

Chun an Teachtaireacht a chur chun feidhme, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh Treorach maidir le leasanna airgeadais an AE a chosaint tríd an dlí coiriúil, an 12 Iúil 2012, COM (2012)363. Tá tionscnaimh sa togra chun coireanna ábhartha agus leibhéal na smachtbhannaí a chur in oiriúint dá chéile faoin dlí coiriúil substaintiúil chun leasanna airgeadais an AE a chosaint trí bhearta bactha a dhéanamh. Cuireadh an togra faoi bhráid na Comhairle agus tá OLAF agus Ard-Stiúrthóireacht an Cheartais ag déanamh ionadaíochta thar ceann an Choimisiúin sna caibidlíochtaí atá ag dul ar aghaidh.

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

Ní mór bearta a dhéanamh ar fud an Aontais chun an choireacht a dhéanann díobháil do leasanna airgeadais an AE a chomhrac. Níl coincheapa náisiúnta amhail críochachas agus dlínse oiriúnach a mhéid a bhaineann le cásanna casta a chomhrac ós rud é go bhfuil gné Eorpach ag baint leis na cásanna sin ó nádúr agus téann siad thar an gcomhthéacs náisiúnta. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún togra reachtach a chur ar aghaidh i Meitheamh 2013 maidir le hOifig Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh a bhunú, a dhíreoidh ar leasanna airgeadais an Aontais. Cuideoidh an Oifig go mór chun coireanna a bhaineann le calaois nó le neamhrialtachtaí a dhéanann dochar do bhuiséad an AE a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

Barr

BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?