An comhrac i gcoinne na calaoise


Smuigléireacht toitíní... brionnú agus góchumadh bonn euro... seachaint dleachtanna iompórtála ar bhróga agus éadaí... fóirdheontais as oráistí a fhás ar fheirmeacha nach ann dóibh — is samplaí iad seo go léir de ghníomhaíochtaí calaoiseacha a chosnaíonn airgead ar cháiníocóirí na hEorpa.

Is í an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) an phríomheagraíocht san AE a théann i ngleic le gníomhaíochtaí calaoiseacha.

Aon chalaois a cheapann tú atá déanta a chur in iúl do OLAF

Oifigeach ag seiceáil earraí © OLAF

Earraí smuigleáilte á n-aithint

Cad go díreach a dhéanann OLAF?

 • imscrúdú ar chalaois, caimiléireacht, agus gníomhaíochtaí mídhleathacha eile
 • mí-iompar tromchúiseach atá ar siúl ag fostaithe an AE a bhrath agus a imscrúdú
 • cabhrú leis an gCoimisiún Eorpach beartais a cheapadh agus a chur chun feidhme Deutsch (de) English (en) français (fr) leis an gcalaois a chosc agus a bhrath.

Imscrúduithe

 1. Is iad na cineálacha imscrúduithe a bhíonn ann agallaimh a dhéanamh agus áitribh a scrúdú, san AE agus lasmuigh de. Déanann OLAF comhordú freisin ar na cigireachtaí a dhéanann na gníomhaireachtaí náisiúnta frith-chalaoise.
 2. Tar éis imscrúdú a dhéanamh ar an gcás, tugann OLAF moladh d'institiúidí an AE agus do na rialtais náisiúnta a bhfuil baint acu leis an gcás, sin moladh faoin mbeart ba chóir a dhéanamh: imscrúduithe coiriúla, ionchúiseamh, aisghabháil airgid nó bearta araíonachta eile.
 3. Déanann OLAF monatóireacht ar an gcaoi a gcuirtear na moltaí sin i bhfeidhm.

Oibríochtaí custaim

Bíonn comhoibríochtaí rialta ar bun ag údaráis náisiúnta custaim, san AE agus lasmuigh de, i gcomhar le OLAF (agus gníomhaireachtaí eile AE) chun cosc a chur leis an smuigléireacht agus gníomhaíochtaí calaoiseacha i limistéir áirithe ardriosca agus ar bhealaí taistil ar leith.

Oibríocht Romoluk a bhí ar siúl i mí Aibreáin agus i mí Bealtaine 2013 ar cheann de na comhoibríochtaí sin – oibríocht a chuaigh i ngleic le smuigléireacht toitíní ar bhealaí iarnróid agus ar bhóithre feadh theorainn na Rómáine leis an Moldáiv agus an Úcráin. Bhí gníomhaireachtaí sna 3 thír sin páirteach san oibríocht agus gabhadh isteach is amach le 20 milliún toitín ar an iomlán.

Saincheisteanna tábhachtacha

Smuigléireacht toitíní

Tá seachaint dleachtanna custaim agus máil ar thoitíní – tríd an smuigléireacht de ghnáth – ar cheann de na réimsí móra calaoise atá ann san AE. Idir 2012 agus 2014, d'fhág na comhoibríochtaí idir OLAF agus na gníomhaireachtaí náisiúnta gur gabhadh an méid seo a leanas:

 • 9 soitheach ina raibh tuairim is 215 milliún toitín (ar luach €43 milliún de dhleachtanna).
 • coimeádáin ina raibh 93 milliún toitín (ar luach €15 mhilliún de dhleachtanna).
Boinn euro © Carofoto

Bí ar d'aire ar airgead brionnaithe.

Góchumadh

Góchumadh nó brionnú an euro is cúis le €50 milliún ar a laghad de dhamáiste a rinneadh don airgeadra ó tháinig sé isteach in 2002.

Seo mar a théann an AE i ngleic leis an bhfadhb sin:

 • reachtaíocht – le comhordú a dhéanamh ar bhearta na n-údarás náisiúnta agus lena chinntiú go bhfuil pionóis chuí á gcur ar ghóchumadóirí faoin dlí náisiúnta.
 • Clár Pericles – maoinítear an oiliúint a chuirtear ar ghníomhaireachtaí náisiúnta, bainc agus grúpaí eile a bhíonn ag dul i ngleic le góchumadh an euro, san AE agus lasmuigh de.
 • An Lárionad Eorpach Teicniúil agus Eolaíoch – déanann sé anailís ar bhoinn ghóchumtha (boinn €2 den chuid is mó).

Beart níos comhaontaithe

difríochtaí idir rialacha agus cleachtais éagsúla na mBallstát ag cur isteach go fóill ar an gcomhrac in aghaidh na calaoise. Fágann sin nach bhfuil an chosaint chéanna ann don airgeadas poiblí sna Ballstáit éagsúla.

Chun aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna seo, tá plé á dhéanamh ag an AE faoi láthair ar Threoir nua maidir le leasanna airgeadais an Aontais a chosaint tríd an dlí coiriúil . D'fhágfadh an Treoir sin go mbeadh níos mó cosúlachta idir na sainmhínithe ar choireanna agus na sainmhínithe ar phionóis sna Ballstáit éasgúla.

Bheadh an Treoir sin ina bunús dlí freisin le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh a bhunú, rud atá faoi chaibidil faoi láthair ag rialtais an AE Englishfrançais.

Dá mbunófaí an Oifig sin, chuirfí feabhas ar an tslí a n-imscrúdaítear agus a n-ionchúisítear coireanna a dhéanann difear do bhuiséad an AE. Is é aidhm na hOifige sin sraith amháin rialacha a bhunú a chuirfí i bhfeidhm ar fud an AE – i ngeall ar cé chomh casta atá a lán cineálacha gníomhaíochtaí ollmhóra calaoiseacha ina mbíonn páirt ag tíortha éagsúla agus, dá bhrí sin, a mbíonn baint acu le dlínsí éagsúla.

Barr

Comhrac an AE i gcoinne na calaoise agus an éillithe

Arna fhoilsiú i Márta 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?