Petostentorjunta


Savukkeiden salakuljetus, eurokolikoiden väärentäminen, kenkien ja vaatteiden tuontitullien kiertäminen, maataloustukien hakeminen tiloille, joita ei ole olemassa – kaikki nämä ovat petoksia, jotka koituvat eurooppalaisten veronmaksajien vahingoksi.

Euroopan petostentorjuntavirastossa (OLAF) on töissä lähes 430 eri alojen ammattilaista, jotka tutkivat epäiltyjä rikoksia ja vakavia väärinkäytöksiä sekä valvovat EU:n ja sen veronmaksajien taloudellisia etuja.

Petosepäilystä voi ilmoittaa OLAFin petosten ilmoitusjärjestelmän kautta.

Virkailija tarkistaa tavaroita © OLAF

Petostentorjuntaan kuuluu salakuljetuksen ehkäiseminen.

OLAFin tehtävät

OLAFin tärkeimmät tehtävät ja vastuualueet hallinnollisten tutkimusten tekemisessä on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1073/1999.

OLAFin tehtävät:

 • suojella koko EU:n taloudellisia etuja tutkimalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa
 • paljastaa ja tutkia vakavia rikkeitä, jotka liittyvät EU-toimielinten ja -virastojen henkilökunnan viranhoitoon ja jotka voivat johtaa kurinpitotoimiin tai rikossyytteisiin
 • auttaa Euroopan komissiota kehittämään ja toteuttamaan menettelyjä, joilla ehkäistään ja paljastetaan petoksia.

OLAF pyrkii yhdessä muiden EU-toimielinten kanssa varmistamaan sen, että veronmaksajien rahoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutkimusprosessi

OLAF saa tietoja julkisista lähteistä (EU-toimielimet ja kansalliset viranomaiset) ja yksityisistä lähteistä (esim. kansalaiset, yksityinen sektori ja ilmiannot).

Tutkimusten valinta- ja tarkastusyksikkö antaa lausunnon siitä, otetaanko tapaus tutkittavaksi. Lausunnossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 • kuuluvatko tiedot OLAFin toimivaltaan
 • ovatko tiedot riittäviä tutkimuksen aloittamiseen
 • liittyvätkö tiedot OLAFin tutkimuspolitiikan painopisteisiin.

Tämän lausunnon perusteella OLAFin pääjohtaja päättää, otetaanko tapaus tutkittavaksi.

Tutkimuksissa käytetään monia eri keinoja: haastatteluja, tilatarkastuksia, tarkastuskäyntejä, teknistä rikostutkintaa, tutkintatyötä EU:n ulkopuolisissa maissa sekä rikostutkinnan, tutkintatoimenpiteiden ja päätelmien oikeudellisen pätevyyden tarkastuksia. OLAF voi myös koordinoida EU-maiden petostentorjuntatoimia.

Kun pääjohtaja päättää tutkimuksen aloittamisesta, hän antaa myös suosituksia toimista, joihin on ryhdyttävä. Tapauksen loppuraportti toimitetaan sitten EU-toimielimille tai muille virastoille, laitoksille tai kansallisille viranomaisille, joita asia koskee.

OLAF myös seuraa näiden suositusten – tutkimusten, syytetoimien ja tuomioiden, varojen takaisinperinnän ja kurinpitotoimien – täytäntöönpanoa.

Esimerkkejä OLAFin tutkimista petostapauksista:

 • EU:n rahoituksen sääntöjenvastainen käyttö esim. ulkoisen avun, maatalouden tai ympäristöalan hankkeisiin
 • maahantuojien tullimaksujen ja verojen kierto
 • järjestäytyneiden rikollisryhmien harjoittama savukkeiden salakuljetus
 • ulkoisen avun kavallus
 • rahoitus maataloustuotteille, joita ei ole olemassa (esim. hedelmäpuut, joita ei edes ole istutettu)
 • tarjouskilpailumenettelyjen sääntöjenvastaisuudet
 • eturistiriidat
 • valintakoekysymysten ja mallivastausten vuotaminen.

OLAF edistää petosten torjuntaa ja havaitsemista

OLAFin tehtävänkuvaan kuuluu myös petosten ennaltaehkäisy, ja se on keskeisessä asemassa kokonaisvaltaisten petostentorjuntatoimien kehittämisessä. Kesäkuussa 2011 hyväksyttiin komission uusi petostentorjuntastrategia (CAFS), jonka mukaisesti OLAF on perustanut komission sisäisen petosten ehkäisy- ja -havaitsemisverkoston. Tämä verkosto kattaa kaikki komission yksiköt ja EU-maat ja tarjoaa tukea ja neuvoja muun muassa petosriskien hallintaan.

OLAF on myös perustanut petostentorjunnan verkkosivuston DeutschEnglishfrançais, jolta komission virkamiehet saavat tietoa petostentorjunnasta. Sivustolla on tiivistelmä alan lainsäädännöstä sekä tietoa koulutuksesta ja muiden virastojen kokemuksista petostentorjunnan alalla. Se antaa petostentorjunnasta vastaaville virkamiehille tarvittavia välineitä, joilla tehostetaan petosten ehkäisemistä ja havaitsemista.

Komission petostentorjuntastrategialla on jo saavutettu konkreettisia tuloksia, kuten:

 • petostentorjuntaa koskevia säännöksiä on alettu sisällyttää lainsäädäntöehdotuksiin
 • toimintasuunnitelma savukkeiden ja alkoholin salakuljetuksen torjumiseksi EU:n itärajalla on hyväksytty
 • rakennetoimia koskevan tapauskokoelma on julkaistu.

Petostentorjunta edellyttää monitieteistä yhteistyötä

Herkules- ja Perikles-ohjelma

OLAF hallinnoi Herkules-ohjelmaa DeutschEnglishfrançais, jonka tavoitteena on torjua EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia ja korruptiota, ja Perikles-ohjelmaa DeutschEnglishfrançais, jolla pyritään parantamaan euroseteleiden ja -kolikoiden suojaa Euroopassa ja koko maailmassa.

Hallinnollisen yhteistyön mekanismit

OLAFin virkamiehet tekevät tarkastuksia yritysten tiloihin EU-maissa ja joissakin EU:n ulkopuolisissa maissa. Tätä varten OLAF tekee hallinnollista yhteistyötä DeutschEnglishfrançais kumppaneidensa kanssa, jotta voidaan helpottaa päivittäistä yhteistyötä esimerkiksi tietojen toimittamisessa ja tutkimuksessa.

Yhteiset tullioperaatiot

EU-maiden ja joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden tulliviranomaiset toteuttavat yhteistyössä OLAFin kanssa säännöllisiä yhteisiä tullioperaatioita, joissa tehdään erityistarkastuksia. Näiden koordinoitujen, kohdennettujen ja kestoltaan rajattujen toimien tarkoituksena on torjua kauppapoliittisesti tai strategisesti arkaluontoisten tavaroiden salakuljetusta ja tietyillä riskialueilla ja/tai tietyillä kauppareiteillä tapahtuvia petoksia.

Näiden toimien organisoijana voi olla joko OLAF tai EU-maat yhteistyössä OLAFin kanssa.

Esimerkiksi OLAFin kesäkuussa 2010 toteuttaman Sirocco-operaation English aikana takavarikoitiin 40 miljoonaa savuketta, 1 200 kg irtotupakkaa, 7 000 litraa alkoholia ja 8 miljoonaa kappaletta muuta väärennettyä tavaraa. Operaatiossa oli mukana tulliviranomaisia kaikista EU:n jäsenmaista ja sen kumppanimaista (tuolloin 27 EU-maata ja 11 kumppanimaata), ja OLAFia avustivat Interpol, Europol ja Maailman tullijärjestö. Ellei operaatiota olisi toteutettu, salakuljettajat olisivat kiertäneet 8 miljoonan euron suuruiset tullit ja valmisteverot pelkästään savukkeiden tuonnissa.

Toinen hyvä esimerkki OLAFin avusta EU-maiden toimille on Puolan tulliviranomaisten lokakuussa koodinimellä Tynnyri English järjestämä operaatio. Tässä EU:n itärajan ensimmäisessä yhteisessä raideliikenteeseen keskittyneessä tullioperaatiossa takavarikoitiin 1,2 miljoonaa savuketta. Ilman operaatiota EU ja sen jäsenmaat olisivat voineet menettää noin 250 000 euron tullit ja verot.

Savukkeiden salakuljetuksen estäminen

Savukkeiden valmisteverojen ja tullien kiertäminen, joka tapahtuu yleensä salakuljettamalla, on yksi suurimmista petostyypeistä, joita OLAF pyrkii torjumaan. Huhtikuussa 2011 Saksan, Liettuan ja Puolan kanssa toteutetussa operaatiossa takavarikoitiin lähes 70 miljoonaa savuketta. Operaation ansiosta EU säästyi 6 miljoonan euron tulonmenetyksiltä.

Kaikki 28 EU-maata ja EU ovat allekirjoittaneet Philip Morris Internationalin (PMI), Japan Tobacco Internationalin (JTI), British American Tobaccon (BAT) ja Imperial Tobacco Limitedin (ITL) kanssa salakuljetuksen ja väärennösten torjumista koskevia sopimuksia, jotta ne voivat yhdessä torjua tupakkatuotteiden laitonta kauppaa.

Euroväärennösten torjunta

Euro otettiin käyttöön vuonna 2002, ja sen jälkeen euroväärennökset ovat aiheuttaneet vähintään 50 miljoonan euron taloudelliset vahingot. Komissio hyväksyi 5.2.2013 ehdotuksen direktiiviksi, joka koskee euron ja muiden valuuttojen suojaamista väärentämiseltä rikosoikeudellisten toimenpiteiden avulla DeutschEnglishfrançais. Ehdotuksen tavoitteena on suojata euroa tehokkaamman rikoslainsäädännön ja rikosoikeudellisten menettelyjen avulla sekä vahvistamalla vähimmäisseuraamukset rikostapauksista.

OLAF vastaa Euroopan teknis-tieteellisestä keskuksesta DeutschEnglishfrançais, jossa analysoidaan väärennettyjä kolikoita. Vuonna 2011 liikkeestä poistettiin 157 000 väärennettyä eurokolikkoa ja vuonna 2010 puolestaan 186 100. Väärentäjien suosikkeja ovat kahden euron kolikot, joita oli lähes kaksi kolmasosaa vuonna 2011 löytyneistä väärennetyistä eurokolikoista.

Euroja © Carofoto

Varo väärennöksiä.

Tuleva kehitys

OLAF valmistelee oikeudellisia aloitteita, joilla pyritään parantamaan EU:n taloudellisten etujen suojelua.

EU:n taloudellisten etujen suojelu

EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on velvollisuus torjua petoksia ja muita laittomia toimia, jotka vahingoittavat EU:n taloudellisia etuja. Vuosien lainsäädäntötyöstä huolimatta eri maissa on edelleen käytössä erilaisia sääntöjä ja menettelytapoja, mikä vaikeuttaa EU:n julkisten varojen suojelua ja todettujen rikosten rankaisemista.

Nykyisinä vaikeina taloudellisina aikoina komissio korostaa EU:n taloudellisten etujen suojaamisen olevan tärkeää strategista toimintaa, jolla varmistetaan julkisen talouden vakaus ja veronmaksajien rahojen mahdollisimman asianmukainen ja tehokas käyttö.

Toukokuussa 2011 komissio antoi Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta tiedonannon. Siinä mainitaan useita aloja, joilla EU:n taloudellisia etuja voidaan rikosoikeuden ja hallinnollisten tutkimusten avulla suojella entistä paremmin.

Komissio teki tiedonantoon pohjautuen 12.7.2012 ehdotuksen direktiiviksi unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (COM (2012) 363). Ehdotuksella pyritään lähentämään rikosten ja seuraamusten tasoa aineellisen rikosoikeuden piirissä ja vahvistamaan seuraamusten ennaltaehkäisevää vaikutusta. Ehdotus on toimitettu neuvostolle, ja OLAF ja oikeusasioiden pääosasto edustavat komissiota meneillään olevissa neuvotteluissa.

Euroopan syyttäjänvirasto

EU:n taloudellisia etuja vahingoittavan rikollisuuden torjunta edellyttää toimia koko unionissa. Kansallisesti määritellyt käsitteet, kuten territoriaalisuus ja toimivalta, eivät tarjoa asianmukaisia puitteita monimutkaisissa tapauksissa, jotka ulottuvat kansallista tasoa laajemmalle Euroopan tasolle. Komissio aikoo kesäkuussa 2013 tehdä säädösehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta. Virasto keskittyisi unionin taloudellisten etujen turvaamiseen ja edistäisi merkittävästi EU:n talousarviota vahingoittavien petosten ja väärinkäytösten tutkimusta ja syytteiden nostamista.

Sivun alkuun

Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.