Pettustevastane võitlus


Sigarettide salakaubavedu ... euromüntide võltsimine ... jalatsite ja riietusesemete imporditollimaksudest kõrvalehoidumine ... toetused apelsinide kasvatamise eest istandustes, mida tegelikult ei ole olemas — need kõik on näited pettustest, millele kulutatakse Euroopa maksumaksjate raha.

Euroopa Pettustevastases Ametis (OLAF) töötab 430 ametnikku, kes uurivad võimalikke kuritegusid ja tõsiseid kutsealaste käitumisreeglite rikkumisi ning valvavad Euroopa Liidu ja tema maksumaksjate finantshuvide järele.

Pettusekahtlusest teatamiseks saate kasutada OLAFi pettustest teatamise süsteemi.

Ametnik kaupu kontrollimas © OLAF

Salakauba tuvastamine.

OLAFi ülesanne

OLAFi peamised ülesanded ja volitused seoses haldusjuurdlusega on sätestatud määruses (EÜ) nr 1073/1999.

Euroopa Pettustevastasel Ameti ülesanded on:

 • kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, uurides pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku tegevust;
 • tuvastada ja uurida ELi instutsioonide ametnike ja teiste teenistujate ametikohustuste täitmisega seotud rasked juhtumid, mis võiksid põhjustada distsiplinaar- või kriminaalmenetluse algatamise;
 • toetada Euroopa Komisjoni pettuste ärahoidmise ja tuvastamise poliitika kujundamisel ja rakendamisel.

Oma ülesannete tõhusa täitmisega annab OLAF panuse ELi institutsioonide jõupingutustesse tagada maksumaksja raha võimalikult parim kasutamine.

Uurimisprotsess

OLAF saab teavet avaliku sektori allikatest (ELi institutsioonid ja riikide valitsused) ning eraallikatest (sealhulgas kodanikud, erasektor ja rikkumisest teatajad).

Juurdluste valiku ja läbivaatamise üksus esitab arvamuse juhtumi algatamise või sellest loobumise kohta vastavalt sellele, kas teave:

 • kuulub OLAFi pädevusse;
 • on juurdluse algatamiseks piisav;
 • on seotud OLAFI juurdlusprioriteetidega.

Selle arvamuse põhjal algatab peadirektor juhtumi või loobub sellest.

Juurdlustegevus hõlmab erinevaid meetmeid: intervjuud, valduste kontrollimine, kohapealsed kontrollimised, ekspertiisid, juurdlused ELi mittekuuluvates riikides ning juurdlustegevuse õiguspärasuse kontroll ja järeldused. OLAF saab samuti koordineerida pettustevastast tegevust liikmesriikides.

Juurdlusetapi järelduste põhjal esitab peadirektor soovitused edasiste meetmete kohta. Juhtumit käsitlev lõplik aruanne edastatakse seejärel asjaomastele ELi intitutsioonidele, asutustele, ametitele, agentuuridele või riikide valitsustele.

OLAF kontrollib ka nende soovituste rakendamist, s.t kriminaaljuurdlusi, vastutuselevõtmist ja süüdimõistmist, vahendite sissenõudmist või distsiplinaarmeetmeid.

Näited OLAFi juurdluste kohta:

 • ELi vahendite väärkasutamine välisabi-, põllumajandus- , keskkonna- jne. projektide puhul;
 • tollimaksudest hoidumine importijate poolt;
 • sigarettide salakaubavedu oganiseeritud kuritegelike rühmituste poolt;
 • välisabi omastamine;
 • olematute põllumajandustoodete (nt deklareeritud viljapuud, mida ei ole kunagi istutatud) rahastamine;
 • hankemenetluste eeskirjade eiramine;
 • huvide konfliktid;
 • eelvaliku testi küsimuste ja selle vastuste lekitamine.

OLAFi panus pettuste ärahoidmist ja tuvastamist käsitlevasse poliitikasse

OLAFil on oma pettuste ärahoidmist käsitlevate volituste raames peamine roll kõikehõlmava pettustevastase poliitika kujundamises. Komisjoni uue pettusevastase strateegia raames (vastu võetud juunis 2011) on OLAF komisjonis loonud pettuste ennetamise ja tuvastamise võrgustiku. See võrgustik hõlmab kõiki komisjoni talitusi ja ELi liikmesriike ning pakub tuge ja nõuandeid, sealhulgas pettuseohtude haldamist.

OLAF on samuti loonud pettuste ärahoidmist käsitleva veebisaidi DeutschEnglishfrançais, et jagada komisjoni ametnikele olemasolevaid parimaid teadmisi pettust käsitlevate küsimuste kohta, mis ohustavad ELi poliitika rakendamist. Veebisaidil esitatakse kiire ülevaade asjakohastest õigusaktidest, koolitusest ja muudest talituse kogemustest pettustevastases valdkonnas. See annab asjaomastele töötajatele ülevaate vajalikest vahenditest pettuste ärahoidmise ja tuvastamise tõhustamisel.

Lisaks komisjoni pettusevastase strateegiaga seotud meetmete rakendamisele on saavutatud juba palju konkreetseid tulemusi, mis on muu hulgas järgmised:

 • pettusevastaste sätete lisamine/tõhustamine seadusandlikes ettepanekutes;
 • ELi idapiiril toimuva sigarettide ja alkoholi salakaubaveo vastase võitluse tegevuskava vastuvõtmine;
 • struktuurimeetmeid käsitleva õiguspraktika käsiraamatu avaldamine ja levitamine.

Pettusevastased meetmed eeldavad valdkondadevahelist koostööd

Programmid Herkules ja Perikles

OLAF haldab programmi Herkules DeutschEnglishfrançais, mis on on suunatud sellise pettuse ja korruptsiooni vastu võitlemiseks, mis mõjutab Euroopa Liidu finantshuve. Programm Perikles DeutschEnglishfrançais eesmärk on tugevdada eurokupüüride ja -müntide kaitset Euroopas ja mujal.

Halduskoostöö korraldused

OLAFi ametnikud võivad teostada kohapealset kontrolli ettevõtete valdustes, mis asuvad nii liikmesriikides kui ka mõnedes ELi mittekuuluvates riikides. Selleks sõlmib OLAF oma partneritega halduskoostöö kokkulepped DeutschEnglishfrançais, et hõlbustada igapäevast koostööd sellistes valdkondades nagu teabe edastamine ja juurdluste läbiviimine.

Ühised tollioperatsioonid

ELi liikmesriikide ja mõnede ELi mittekuuluvate riikide tolliasutused viivad koostöös OLAFiga läbi korrapäraseid tollioperatsioone konkreetsete Euroopa tasandi kontrollide vormis. Need operatsioonid on piiratud kestusega koordineeritud ja sihipärased meetmed, mille eesmärk on võidelda riskikaupade salakaubaveo ning pettuse vastu teatavates ohtlikes valdkondades ja/või konkreetsetel kaubateedel.

Neid operatsioone korraldab kas OLAF või liikmesriigid koostöös OLAFiga.

Näiteks operatsiooni „Sirocco” English (mille viis 2010. aasta juunis läbi OLAF ning milles osalesid tollase 27 liikmesriigi ja tollase 11 ELi mittekuuluva partnerriigi tolliasutused ning mida toetas Europol ja Maailma Tolliorganisatsioon) raames konfiskeeriti 40 miljonit sigaretti, 1200 kg lahtist tubakat, 7000 liitrit alkoholi ja 8 miljonit muud võltskaupa. Kui salakaubavedajatel oleks õnnestunud see kaup realiseerida, oleks ainuüksi sigarettide eest jäänud maksmata 8 miljonit eurot tolli- ja aktsiisimakse.

Veel üheks heaks näiteks OLAFi abi kohta ELi liikmesriikides korraldatavate operatsioonide puhul on operatsioon „Barrel” English, mille korraldas Poola Tolliamet oktoobris 2011. Esimese ühise ELi idapiiri raudteetranspordi tollioperatsiooni käigus konfiskeeriti 1,2 miljonit sigaretti. Selle tulemusel hoiti ära ELi ja liikmesriikide eelarvetes (tollimaksude ja muude maksude vormis) ligikaudu 250 000 euro suurune kahju.

Sigarettide salakaubaveo peatamine

Sigarettide aktsiisi- ja tollimaksudest kõrvalehiilimine, tavaliselt salakaubaveo kaudu, on üks peamiseid pettusvaldkondi, millega OLAF peab tegelema. Aprillis 2011 toimunud Saksa, Leedu ja Poola tolliasutuste ühises operatsioonis konfiskeeriti ligikaudu 70 miljonit sigaretti, hoides ära 6 miljoni euro suuruse kahju Euroopa maksumaksjatele.

Kõik 28 ELi liikmesriiki ja EL on sõlminud sigarettide salakaubaveo ja võltsimise vastased kokkulepped sigaretitootjatega Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) ja Imperial Tobacco Limited (ITL), et teha koostööd tubakatoodete ebaseadusliku kaubanduse vastu.

Võitlus võltsitud euromüntide vastu

Alates 2002. aastast ulatub eurode võltsimisest tulenev kahju vähemalt 500 miljoni euroni. Komisjon võttis 5. veebruaril 2013 vastu ettepaneku direktiivi kohta, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu DeutschEnglishfrançais. Selle eesmärk on eurot paremini kaitsta, võimaldades tõhusamaid kriminaalõigusakte ja -menetlusi ning kehtestades sanktsioone käsitlevad miinimumeeskirjad.

OLAF vastutab Euroopa Tehnika- ja Teaduskeskuse DeutschEnglishfrançais töö eest, mis analüüsib müntide võltsimist. 2011. aastal eemaldati ringlusest 157 000 euromünti. 2010. aastal oli vastavaks arvuks 186 100. Enim võltsitakse 2-eurost münti, moodustades kaks kolmandikku 2011. aastal avastatud võltsitud euromüntidest.

Eurod © Carofoto

Vältige võltsinguid.

Pilk tulevikku

OLAF valmistab ette ja peab läbirääkimisi seadusandlike algatuste üle, et tõhustada ELi finantshuvide kaitset.

ELi finantshuvide kaitsmine

ELil ja selle liikmesriikidel on kohustus võidelda pettuste ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. Vaatamata aastate jooksul vastu võetud õiguslikele vahenditele kehtivad siiski erinevad eeskirjad ja tavad, mistõttu esineb puudujääke seoses ELi avalike vahendite kaitse taseme ning sanktsioonide kehtestamise osas rikkumiste puhul.

Võttes arvesse praeguseid keerulisi majanduslikke väljavaateid, rõhutab komisjon ELi finantshuvide kaitset kui üht strateegilist poliitikat riigi rahanduse nõuetekohasuse tagamisel ning ELile eraldatud maksumaksjate raha võimalikult tõhusal kasutamisel.

Komisjon avaldas 2011. aasta mais Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmist käsitleva teatise , milles mainitakse erinevaid valdkondi, mille puhul kriminaalõigust ja haldusjuurdlust saaks kasutada ELi finantshuvide täiendavaks kaitseks.

Teatise rakendamiseks võttis komisjon 12. juulil 2012 vastu ettepaneku direktiivi kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu finantshuvide kaitset kriminaalõiguse ja haldusjuurdluste abil (COM (2012) 263). Ettepanek hõlmab algatusi asjaomaste õigusrikkumiste ja sanktsioonide tasemete täiendavaks lähendamiseks kriminaalõiguse alusel, et kaitsta ELi finantshuve meetmetega, millel oleks hoiatav mõju. See on esitatud nõukogule, kus OLAF ja õigusküsimuste peadirektoraat esindavad komisjoni käimasoleveatel läbirääkimistel.

Euroopa Prokuratuur

ELi finantshuve mõjutava kuritegevuse vastu võitlemine eeldab kogu liitu hõlmavaid meetmeid. Riiklikud mõisted nagu territoriaalsus ja jurisdiktsioon ei võimalda asjakohast raamistikku keerukate juhtumite vastu võitlemiseks, mis on oma loomult Euroopa tasandi juhtumid ning ületavad riikliku konteksti. Komisjon kavatseb 2013. aasta juunis esitada seadusandliku ettepaneku liidu finantshuvidele keskenduva Euroopa Prokuratuuri loomise kohta. Prokuratuur annaks olulise panuse pettuste või ELi eelarvet mõjutavate eeskirjade eiramisega seotud rikkumiste uurimisse ja vastutuselevõtmisesse.

Üles

ÜlesAidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?