Bekæmpelse af svig


Cigaretsmugling... forfalskning af euromønter... unddragelse af afgifter på tøj og sko... støtte til appelsindyrkning på bedrifter, der ikke findes – det er alt sammen eksempler på svindel med de europæiske skatteyderes penge.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har omkring 430 tværfagligt ansatte, der skal efterforske potentielle forbrydelser og alvorligt embedsmisbrug samt varetage EU's og skatteborgernes finansielle interesser.

Hvis du har mistanke om svig, kan du anmelde det med OLAF's bedragerianmeldelsessystem.

Embedsmand undersøger varer © OLAF

Udpegelse af smuglervarer.

OLAF's opgave

OLAF's hovedopgave og mandat til at udføre sine administrative undersøgelser er fastsat i forordning (EF) nr. 1073/1999.

Formålet med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig er at:

 • beskytte EU's finansielle interesser ved at efterforske svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter
 • afsløre og efterforske alvorlige tilfælde af tilsidesættelse af arbejdsmæssige forpligtelser blandt medlemmer af og ansatte i EU's institutioner og organer, som kan føre til disciplinærsager eller straffesager
 • støtte Europa-Kommissionen i udviklingen og gennemførelsen af politikker for forebyggelse og afsløring af svig.

Ved at udføre sin opgave effektivt bidrager OLAF til EU-institutionernes bestræbelser for at garantere, at skatteydernes penge anvendes bedst muligt.

Undersøgelsesproceduren

OLAF modtager oplysninger fra kilder i den offentlige sektor (EU-institutioner og nationale myndigheder) og private kilder (blandt andet borgere, den private sektor og informanter).

Kontoret for udvælgelse og kontrol af undersøgelser afgiver udtalelse om, hvorvidt en sag skal indledes eller afvises baseret på, om de indgivne oplysninger:

 • falder inden for OLAF's mandat
 • er tilstrækkelige til, at der kan indledes en undersøgelse
 • falder inden for prioriteterne i undersøgelsespolitikken.

På grundlag af denne udtalelse vælger generaldirektøren at indlede eller afvise sagen.

En undersøgelse kan omfatte mange forskellige aktiviteter: samtaler, inspektion af lokaler, kontrolbesøg, retstekniske undersøgelser, efterforskning i lande uden for EU og lovlighedskontrol af undersøgelsesaktiviteter. OLAF kan også koordinere medlemslandenes aktiviteter til bekæmpelse af svig.

Når undersøgelsesfasen er afsluttet, udsteder generaldirektøren henstillinger til, hvilke foranstaltninger der bør træffes. Den endelige rapport fremsendes til de relevante EU-institutioner, organer, kontorer, agenturer eller medlemslande.

OLAF overvåger også gennemførelsen af henstillingerne såsom kriminalefterforskninger, retsforfølgelse og domfældelser, finansielle tilbageføringer eller disciplinære tiltag.

Eksempler på OLAF's undersøgelser:

 • ureglementeret anvendelse af EU-midler til projekter på områder som ekstern bistand, landbrug, miljø osv.
 • importørers unddragelse af toldafgifter og skatter
 • cigaretsmugling blandt organiserede kriminelle grupper
 • misbrug af midler til ekstern bistand
 • finansiering af ikke-eksisterende landbrugsvarer (f.eks. frugttræer, der opgives, men aldrig plantes)
 • uregelmæssigheder i udbudsprocedurer
 • interessekonflikter
 • lækage af spørgsmål og svar til udvælgelsesprøver.

OLAF's bidrag til politikker til bekæmpelse og afsløring af svig

Som led i sin præventive opgave spiller OLAF en vigtig rolle i udviklingen af generelle politikker for bekæmpelse af svig. Inden for rammerne af Kommissionens nye strategi for bekæmpelse af svig (CAFS), som blev vedtaget i juni 2011, har OLAF oprettet et netværk for bekæmpelse og afsløring af svig i Kommissionen. Netværket omfatter alle Kommissionens afdelinger og medlemslandene og yder støtte og vejledning, blandt andet om forvaltning af risici for svig.

OLAF har også oprettet et website om bekæmpelse af svig DeutschEnglishfrançais, der skal give tjenestemænd i Kommissionen det bedst mulige kendskab til de former for svig, der hindrer gennemførelsen af EU's politikker. Websitet giver et hurtigt overblik over den relevante lovgivning, uddannelse og andre tjenestegrenes erfaringer med bekæmpelse af svig. Det giver det ansvarlige personale en oversigt over de nødvendige værktøjer til at styrke forebyggelse og afsløring af svig.

Tiltag i forbindelse med Kommissionens strategi for bekæmpelse af svig har allerede ført til en række konkrete resultater som blandt andet:

 • indføring/håndhævelse af bestemmelser om bekæmpelse af svig i lovforslag
 • vedtagelse af en handlingsplan for bekæmpelse af cigaret- og alkoholsmugling langs EU's østlige grænse
 • offentliggørelse og udsendelse af en casebook om strukturforanstaltningerne.

Bekæmpelse af svig kræver tværfagligt samarbejde

Programmerne Hercule og Pericles

OLAF forvalter Hercule-programmet DeutschEnglishfrançais, der har til formål at bekæmpe svig og korruption, som berører EU's finansielle interesser, og Pericles-programmet DeutschEnglishfrançais, som skal forbedre beskyttelsen af euromønter og -sedler i Europa og resten af verden.

Administrative samarbejdsordninger

OLAF's ansatte kan foretage kontrolbesøg i virksomheder i medlemslandene og i visse andre lande. I den forbindelse indgår OLAF administrative samarbejdsordninger DeutschEnglishfrançais med sine partnere for at lette det daglige samarbejde i forbindelse med blandt andet fremsendelse af oplysninger og gennemførelse af undersøgelser.

Fælles toldaktioner

EU-landenes og visse andre landes toldmyndigheder gennemfører i samarbejde med OLAF regelmæssigt fælles toldaktioner med målrettet kontrol på europæisk plan. Disse operationer er koordinerede og målrettede initiativer af begrænset varighed med det formål at bekæmpe smugling af følsomme varer og svig på visse risikobetonede områder og/eller udpegede handelsveje.

Operationer organiseres enten af OLAF eller af medlemslandene i samarbejde med OLAF.

For eksempel blev 40 millioner cigaretter, 1 200 kg rulletobak, 7 000 liter spiritus og 8 millioner andre forfalskede varer beslaglagt under operation "Sirocco" English, som blev gennemført af OLAF i juni 2010 og involverede toldmyndigheder fra de dengang 27 EU-lande og 11 partnerlande uden for EU med støtte fra Interpol, Europol og Verdenstoldorganisationen. Hvis smuglerne ikke var blevet taget, ville de have unddraget sig 8 millioner euro i told- og punktafgifter alene på cigaretterne.

Et andet godt eksempel på OLAF's bistand til operationer organiseret af medlemslandene er Operation Barrel English, som blev gennemført af de polske toldmyndigheder i oktober 2011. Her blev 1,2 millioner cigaretter beslaglagt i den første fælles toldaktion rettet mod jernbanetrafikken langs EU's østlige grænse. Hermed undgik man et potentielt tab for EU's og medlemslandenes budget – i form af toldafgifter og skatter – på omkring 250 000 euro.

Bekæmpelse af cigaretsmuglere

Unddragelse af punktafgifter og told på cigaretter, der generelt sker ved smugling, er et af de største områder, OLAF skal håndtere. Under en enkelt operation i april 2011, lykkedes det OLAF i samarbejde med Tyskland, Litauen og Polen at beslaglægge næsten 70 millioner cigaretter og dermed undgå et tab på 6 millioner euro af de europæiske skatteyderes penge.

De 28 EU-lande har indgået aftaler om bekæmpelse af smugling og forfalskning med Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) og Imperial Tobacco Limited (ITL) for at samarbejde om bekæmpelsen af ulovlig handel med tobaksvarer.

OLAF holder øje med falske euromønter

Forfalskning af euro har medført udgifter på mindst 50 mio. euro siden euroen indførelse i 2002. Den 5. februar 2013 vedtog Kommissionen et forslag til et direktiv om styrket strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod falskmøntneri DeutschEnglishfrançais. Dette lovforslag skal beskytte euroen bedre gennem mere effektiv straffelovgivning, mere effektive procedurer og mindsteregler for straf.

OLAF driver Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center DeutschEnglishfrançais, der analyser forfalskede mønter. 2011 blev 157 000 falske euromønter taget ud af omløb – mod 186 100 i 2010. Falskmøntnerne interesserer sig især for 2-euroen. Den udgør næsten 2/3 af alle de forfalskede euromønter, der blev opdaget i 2011.

Euro © Carofoto

Pas på forfalskninger.

Fremtidsudsigter

OLAF forbereder og forhandler om lovgivningsinitiativer for at styrke beskyttelsen af EU's finansielle interesser.

Beskyttelse af EU's finansielle interesser

EU og medlemslandene er forpligtet til at bekæmpe svig og andre ulovlige aktiviteter, der berører EU's finansielle interesser. På trods af de retlige initiativer, der er taget gennem årene, findes der stadig forskellige regler og praksis – hvilket fører til mangler i beskyttelsen af EU's offentlige midler og i sanktioneringen af overtrædelser.

I den nuværende vanskelige økonomiske situation understreger Kommissionen, at beskyttelse af EU's finansielle interesser er en strategisk politik, der kan sikre sunde offentlige finanser, og at de penge fra skatteyderne, der går til EU, bruges så korrekt og effektivt som muligt.

I maj 2011 udsendte Kommissionen en meddelelse om beskyttelse af EU's finansielle interesser , der nævner en række områder, hvor strafferetten og administrative undersøgelser kan bruges til yderlige at forbedre beskyttelsen af EU's finansielle interesser.

For at gennemføre meddelelsen vedtog Kommissionen den 12. juli 2012 et forslag til et direktiv om strafferetlig beskyttelse af EU's finansielle interesser, COM (2012)363. Forslaget omfatter initiativer til yderligere tilnærmelse af relevante overtrædelser og sanktionsniveauer under materiel strafferet for at beskytte EU's finansielle interesser med afskrækkende foranstaltninger. Det er forelagt Rådet, hvor OLAF og Generaldirektoratet for Retlige Anliggender repræsenterer Kommissionen i forhandlingerne.

Den europæiske anklagemyndighed

Bekæmpelse af kriminalitet, der berører EU's finansielle interesser, kræver initiativer i hele EU. Nationale begreber som territorialitet og jurisdiktion er ikke egnede til at danne ramme om bekæmpelse af komplekse sager – som af natur er europæiske og går ud over de nationale grænser. Kommissionen vil i juni 2013 fremsætte et forslag om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed, der skal fokusere på EU's finansielle interesser. Anklagemyndigheden skal yde et vigtigt bidrag til efterforskning og retsforfølgelse af overtrædelser i forbindelse med svig eller uregelmæssigheder, der berører EU's budget.

Til toppen

Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?