Boj proti podvodům


Pašování cigaret, padělání euromincí, dovoz oblečení a obuvi bez zaplacení cla, dotace na pěstování fiktivních pomerančů – to jsou příklady podvodných činností, které stojí evropské občany spoustu peněz.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má okolo 430 zaměstnanců s různou specializací, kteří se zabývají odhalováním podvodů a závažných pochybení zaměstnanců evropských institucí a kteří chrání finanční zájmy Evropské unie a jejích daňových poplatníků.

Máte-li podezření na spáchání podvodné činnosti, můžete o tom úřad OLAF informovat pomocí internetového systému pro oznamování podvodů.

Celník při kontrole zboží © OLAF

Odhalování pašovaného zboží

Poslání úřadu OLAF

Hlavní náplní úřadu OLAF je vést správní vyšetřování (viz nařízení (ES) č. 1073/1999).

Evropský úřad pro boj proti podvodům má trojí poslání:

 • chránit finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, případů korupce a jiných nezákonných činností,
 • odhalovat a vyšetřovat závažné skutečnosti související s výkonem odborných činností, které by mohly souviset se zanedbáním povinností ze strany úředníků a zaměstnanců orgánů a institucí EU a mohly by vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu stíhání,
 • pomáhat Evropské komisi při tvorbě a realizaci politik, jejichž cílem je podvodné činnosti předcházet a odhalovat ji.

Plněním svého poslání OLAF pomáhá orgánům a institucím EU zaručit, aby byly peníze daňových poplatníků využívány co nejefektivněji.

Vyšetřování

Informace úřadu OLAF dodávají nejen orgány veřejné správy (instituce EU a vlády členských zemí), OLAF je získává i z ostatních zdrojů (od občanů, ze soukromého sektoru, od oznamovatelů, kteří chtějí na případ nezákonné činnosti upozornit apod.).

Úkolem oddělení pro výběr a přezkum vyšetřování je pak vydat stanovisko ohledně toho, zda vyšetřování v daném případě zahájit, či zamítnout. Rozhoduje se při tom na základě toho, zda:

 • je úřad OLAF oprávněn se poskytnutými informacemi zabývat (tedy zda spadají do jeho pravomoci)
 • jsou dané informace k zahájení vyšetřování postačující
 • se dané informace týkají priorit vyšetřovací politiky úřadu OLAF.

Na základě vydaného stanoviska rozhodne generální ředitel úřadu OLAF, zda vyšetřování v daném případě zahájí, či nikoli.

V rámci vyšetřování je možné realizovat například tyto činnosti: rozhovory, kontroly v prostorách hospodářských subjektů, kontroly na místě, forenzní operace, investigativní mise v zemích mimo EU či prověřování právní platnosti určitých vyšetřování a jejich závěrů. OLAF může zároveň koordinovat činnost členských zemí v této oblasti.

Jakmile je vyšetřování uzavřeno, generální ředitel úřadu OLAF vydá doporučení týkající se dalšího postupu. Závěrečná zpráva, která je k danému případu vypracována, se pak předá příslušným orgánům, institucím a agenturám EU, jakož i vládám příslušných států.

OLAF rovněž dohlíží na to, do jaké míry jsou jeho doporučení uváděna do praxe – sleduje proto například, jak probíhají související trestní řízení, stíhání a odsouzení, jak úspěšně se daří získávat zpět neoprávněně čerpané finanční prostředky či jak jsou uplatňována disciplinární opatření.

Úřad OLAF například vyšetřuje:

 • nezákonné využívání finančních prostředků EU na projekty v oblasti vnější pomoci, zemědělství, životního prostředí apod.
 • celní a daňové úniky ze strany dovozců
 • pašování tabákových výrobků v rámci organizovaného zločinu
 • zpronevěru finančních prostředků na vnější pomoc
 • financování neexistujících zemědělských výrobků (např. na ovocný sad, který nebyl nikdy vysázen)
 • nesrovnalosti při zadávání veřejných zakázek
 • střety zájmů
 • prozrazení otázek obsažených v testech v rámci výběrového řízení a vzorových odpovědí.

OLAF a politiky předcházení podvodů a jejich odhalování

Úřad OLAF se v rámci své preventivní činnosti aktivně podílí na vývoji komplexních politik na boj proti podvodům. V rámci nové strategie Evropské komise proti podvodům (CAFS) přijaté v červnu 2011 zřídil úřad OLAF v Komisi síť pro prevenci a odhalování podvodů. Do ní jsou zahrnuta všechna oddělení Komise a účastní se jí i členské země EU. Účelem je poskytovat jim podporu a poradenství v boji proti podvodům, např. v oblasti řízení souvisejících rizik.

OLAF také spravuje internetové stránky věnované boji proti podvodům DeutschEnglishfrançais, na nichž zaměstnance Komise informuje o tom, jak se nejlépe vypořádat s podvodnou činností, která může ohrozit provádění politik EU. Na zmíněných stránkách lze najít přehled souvisejících právních předpisů, nabídku relevantního školení nebo zkušenosti ostatních útvarů s bojem proti podvodu. Zaměstnanci, kteří se danou oblastí zabývají, tak mají k dispozici potřebné nástroje, díky nimž mohou podvodům lépe předcházet i je odhalovat.

Kromě realizace opatření navazujících přímo na strategii Komise pro boj proti podvodům se doposud podařilo dosáhnout několika dalších konkrétních výsledků, jako je například:

 • začlenění (popř. posílení) opatření proti podvodům do legislativních návrhů
 • přijetí akčního plánu boje proti pašování cigaret a alkoholu podél východní hranice EU
 • zveřejnění a distribuce sbírky precedenčních případů pro oblast strukturálních opatření.

Boj proti podvodům vyžaduje multidisciplinární spolupráci

Programy Hercule a Pericles

OLAF spravuje program Hercule DeutschEnglishfrançais zaměřený na boj proti podvodům a korupci s dopadem na finanční zájmy EU. Dále má na starost program Pericles DeutschEnglishfrançais, jehož cílem je zlepšit ochranu eurobankovek a euromincí v Evropě i ve světě.

Správní spolupráce

Pracovníci úřadu OLAF mohou provádět kontroly na místě přímo v podnicích jak v členských státech EU, tak v některých jiných zemích. Za tímto účelem úřad OLAF uzavírá se svými partnery dohody o správní spolupráci DeutschEnglishfrançais, které usnadňují každodenní spolupráci například při sdílení informací či provádění vyšetřování.

Společné celní operace

Celní úřady členských států EU i některých jiných zemí provádějí ve spolupráci s úřadem OLAF pravidelné společné celní operace, v jejichž rámci se realizují specifické kontroly na evropské úrovni. Tyto časově omezené, koordinované operace mají vždy konkrétní zaměření a jejich cílem je pomoci v boji proti pašování citlivého zboží a bránit podvodům v některých rizikových oblastech a/nebo na určených obchodních trasách.

Zorganizovat je mohou buď členské státy EU ve spolupráci s úřadem OLAF, nebo OLAF sám.

Například během operace Sirocco English, kterou realizoval úřad OLAF v červnu 2010 a jíž se zúčastnily úřady celní správy všech tehdejších členských zemí EU a 11 partnerských zemí, bylo zabaveno 40 milionů cigaret, 1 200 kg tabáku k ručnímu balení, 7 000 litrů alkoholických nápojů a 8 milionů jiných padělaných výrobků. Operaci podporoval rovněž Interpol, Europol a Světová celní organizace. Pokud by se pašerákům jejich záměr podařil, jen na clech a spotřební dani z cigaret by EU přišla o 8 milionů eur.

Jiným dobrým příkladem toho, jak OLAF pomáhá při operacích připravených zeměmi Unie, je operace Barrel English, kterou v říjnu roku 2011 zorganizovala polská celní správa. Během první společné celní operace, která se zaměřila na železniční dopravu u východní hranice EU, bylo zabaveno 1,2 milionu cigaret. Podařilo se tak zabránit ztrátě okolo 250 000 eur, která by EU a členským státům vznikla v důsledku celních a daňových úniků.

Boj proti pašování cigaret

Jednou z hlavních oblastí protiprávní činnosti, na kterou se OLAF zaměřuje, jsou úniky na spotřební dani a clu z cigaret, zpravidla v důsledku pašování. V dubnu 2011 bylo v rámci jediné operace ve spolupráci s německými, litevskými a polskými orgány zabaveno téměř 70 milionů cigaret, čímž se podařilo zachránit evropským daňovým poplatníkům 6 milionů eur.

EU spolu s 28 členskými zeměmi podepsala se společnostmi Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) a Imperial Tobacco Limited (ITL) dohody proti pašování a padělání, jejichž cílem je spolupracovat při potírání ilegálního obchodu s tabákovými výrobky.

Pátrání po falešných euromincích

Od zavedení eura v roce 2002 způsobilo padělání této měny finanční škodu dosahující 500 milionů eur. Proto předložila Evropská komise dne 5. února 2013 návrh směrnice o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání DeutschEnglishfrançais. Lepší ochrany eura chce Komise dosáhnout konkrétně tím, že by se zefektivnila trestní legislativa i související postupy a stanovila by se minimální pravidla pro udílení postihů.

OLAF má na starost Evropské vědeckotechnické centrum DeutschEnglishfrançais, které padělané mince analyzuje. V roce 2011 bylo z oběhu odstraněno 157 000 padělaných mincí (v roce 2010 to bylo 186 100 mincí). Nejvíce se padělá mince v hodnotě 2 eur – v roce 2011 představovala dvě třetiny všech zadržených padělaných mincí.

Euromince © Carofoto

Pozor na padělky!

Další postup

OLAF připravuje a vyjednává právní iniciativy, jimiž by se posílila ochrana finančních zájmů EU.

Ochrana finančních zájmů EU

Evropská unie a členské státy mají povinnost bojovat proti podvodům a jinému protiprávnímu jednání, které poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Unie. Přestože v posledních letech došlo k přijetí mnoha právních nástrojů, stále se ještě setkáváme s tím, že se uplatňují nejednotná práva a postupy. V důsledku toho má ochrana veřejných financí EU, stejně jako stanovování postihu v případě nedodržení pravidel, své nedostatky.

Vzhledem k současné složité hospodářské situaci klade Komise na ochranu finančních zájmů EU zvýšený důraz. Jeden z jejích strategických cílů je proto zajistit zdravé veřejné finance a co nejvhodnější a nejúčinnější vynakládání peněz z rozpočtu EU, které pocházejí od daňových poplatníků.

V květnu 2011 vydala Komise sdělení o ochraně finančních zájmů Evropské unie , v němž je uvedeno několik oblastí, kde by bylo možné realizovat trestněprávní i správní šetření s cílem optimalizovat ochranu finančních zájmů EU.

V zájmu provádění uvedeného sdělení přijala Komise dne 12. července 2012 návrh směrnice o trestněprávní ochraně finančních zájmů EU (COM (2012)363). V návrhu jsou uvedeny iniciativy k dalšímu sbližování úrovní příslušných trestných činů a následných sankcí v rámci trestního práva hmotného, aby bylo možné chránit finanční zájmy EU takovými nástroji, které by měly odstrašující účinek. Návrh byl předložen Radě, v níž Komisi v probíhajících jednáních zastupuje OLAF a generální ředitelství pro spravedlnost.

Úřad evropského veřejného žalobce

Potlačování trestné činnosti, která ohrožuje finanční zájmy EU, si vyžaduje přijetí opatření v rámci celé Unie. Zásada územní či soudní příslušnosti jednotlivých zemí neodpovídá složitosti těchto případů a snižuje účinnost boje proti této činnosti, která má celoevropský charakter. Komise proto hodlá v červnu 2013 předložit návrh na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, který by se zaměřoval na finanční zájmy EU. Tento úřad by měl rozhodující úlohu ve vyšetřování a trestním stíhání případů spojených s podvody nebo nesrovnalostmi, které mají dopad na rozpočet EU.

Začátek stránky

Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?