Борба с измамите


Контрабанда на цигари, фалшифициране на евромонети, избягване на плащането на вносни мита за обувки и дрехи, субсидии за отглеждане на портокали в несъществуващи ферми - всичко това са примери за измами в ущърб на европейските данъкоплатци.

За да разследва потенциалните престъпления и сериозни нарушения и за да се грижи за финансовите интереси на Европейския съюз и неговите данъкоплатци, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разполага с 430 служители в различни професионални области.

Ако имате подозрения за измама и желаете да съобщите за нея, можете да използвате Системата за подаване на сигнали за измами на OLAF.

Служител, проверяващ стоки © OLAF

Идентифициране на контрабандни стоки.

Мисията на OLAF

Основната роля и правомощията на OLAF за извършване на административни разследвания са изложени в Регламент (ЕО) № 1073/1999.

Мисията на Европейската служба за борба с измамите е:

 • да защитава финансовите интереси на Европейския съюз, като разследва измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности,
 • да открива и разследва случаи на сериозни нарушения, свързани с изпълнението на служебни задължения от страна на членове на персонала на институциите и органите на ЕС, което би могло да доведе до дисциплинарни или съдебни действия,
 • да помага на Европейската комисия при разработването и прилагането на политики за предотвратяване и откриване на измами.

Изпълнявайки своята мисия ефективно, OLAF допринася към усилията на институциите на ЕС да гарантират възможно най-добро използване на парите на данъкоплатците.

Процес на разследване

OLAF получава информация от източници от публичния и частния сектор – институции на ЕС, национални правителства, граждани, частни компании и лица, докладващи за нередности на работното място.

Отделът за подбор и преглед на разследванията предоставя становище относно откриването или закриването на случай въз основа на това дали информацията:

 • попада в компетенциите на OLAF,
 • е достатъчна за започване на разследване,
 • съответства на приоритетите на политиката за разследване на службата.

На базата на това становище генералният директор открива или закрива даден случай.

Няколко дейности могат да бъдат извършени в рамките на едно разследване: събеседвания, инспекции на помещения, проверки на място, съдебни операции, мисии по разследване в страни извън ЕС и проверки на законовата валидност на дейностите и заключенията от разследванията. OLAF може също така да координира дейностите за борба с измамите на страните членки.

След приключване на етапа на разследване генералният директор прави препоръки относно действията, които следва да бъдат предприети. След това окончателният доклад за случая се предава на съответните засегнати европейски институции, органи, служби, агенции или национални правителства.

OLAF следи и за изпълнението на тези препоръки, като например наказателни разследвания, съдебни преследвания, постановяване на присъди, възстановяване на средства или дисциплинарни мерки.

Примери за разследвания на OLAF:

 • неправомерно използване на средствата от ЕС за проекти в области като външна помощ, селско стопанство, околна среда и др.,
 • избягване на плащане на вносни мита и такси,
 • контрабанда на цигари от групи на организираната престъпност,
 • незаконно присвояване на външна помощ,
 • финансиране на несъществуващи селскостопански продукти (напр. декларирани, но незасадени овощни дървета),
 • нередности в процедурите за възлагане на обществени поръчки,
 • конфликти на интереси,
 • изтичане на информация за въпроси от тестовете за подбор и примерни отговори.

Принос на OLAF към политиките за предотвратяване и откриване на измами

Като част от своята дейност за предотвратяване на измамите OLAF играе ключова роля в изготвянето на всеобхватни политики за борба с измамите. В рамките на приетата през юни 2011 г. нова стратегия на Комисията за борба с измамите, OLAF основа мрежа за предотвратяване и разкриване на измами вътре в Комисията. Тази мрежа включва всички отдели на Комисията и страните от ЕС и предоставя помощ и съвети, включително за управление на рисковете от измами.

Освен това OLAF създаде специален уебсайт, посветен на предотвратяването на измами DeutschEnglishfrançais, на който служителите на ЕС могат да намерят възможно най-добрата информация по свързани с измамите въпроси, застрашаващи правилното прилагане на политиките на ЕС. Уебсайтът съдържа преглед на информацията за законодателство, обучения и опита на други служби в областта на борбата с измамите. На него отговорните служители могат да намерят необходимите инструменти за укрепване на предотвратяването и разкриването на измами.

В резултат на изпълнението на действия, свързани със стратегията на Комисията за борба с измамите, вече са постигнати редица конкретни резултати, сред които:

 • включване/укрепване на разпоредбите за борба с измамите в законодателните предложения,
 • приемане на план за действие за борба с контрабандата на цигари и алкохол по източната граница на ЕС,
 • публикуване и разпространение на регистър на случаите за структурни действия.

Действията за борба с измамите изискват мултидисциплинарно сътрудничество

Програми „Херкулес“ и „Перикъл“

OLAF ръководи изпълнението на програма „Херкулес“ DeutschEnglishfrançais, посветена на борбата с измамите и корупцията, накърняващи финансовите интереси на ЕС, и програма „Перикъл“ DeutschEnglishfrançais, която има за цел да подобри защитата на евробанкнотите и евромонетите в Европа и по света.

Административни договорености за сътрудничество

Служителите на OLAF извършват проверки на място в бизнес сгради в страните от ЕС, както и в някои страни извън Съюза. За целта службата има постигнати административни договорености за сътрудничество DeutschEnglishfrançais със своите партньори, за да се улесни ежедневното сътрудничество в области като предаването на информация и провеждането на разследвания.

Съвместни митнически операции

Митническите служби на страните от ЕС, както и на някои страни извън Съюза, извършват заедно с OLAF редовни съвместни митнически операции за конкретни проверки на европейско равнище. Тези операции представляват координирани и целенасочени действия с ограничен срок и имат за цел да се преборят с контрабандата на чувствителни стоки и с измамите в определени рискови области и/или по определени търговски пътища.

Операциите се организират или от OLAF или от страните членки със съдействието на службата.

Така например през юни 2010 г. в рамките на операция „Sirocco“ English бяха задържани 40 милиона цигари, 1200 кг тютюн за ръчно свиване на цигари, 7000 литра алкохол и 8 милиона други фалшифицирани стоки. Операцията бе проведена от OLAF и в нея участваха митнически власти от тогавашните 27 страни от ЕС и 11 страни партньори извън Съюза с подкрепата на Интерпол, Европол и Световната митническа организация. Ако контрабандистите бяха успели, щяха да избегнат плащането на 8 млн. евро мита и акцизи само върху цигарите.

Друг добър пример за помощ от страна на OLAF в организирани от страните от ЕС операции е операция „Barrel“ English, организирана от полската митническа служба през октомври 2011 г. В първата съвместна митническа операция, насочена към железопътния транспорт по източната граница на ЕС, бяха задържани 1,2 милиона цигари. В резултат на това бяха избегнати потенциални загуби за бюджетите на ЕС и на страните членки от приблизително 250 000 евро под формата на мита и такси.

Борба срещу контрабандистите на цигари

Избягването на плащане на акцизи и мита върху цигарите, което обикновено става чрез контрабанда, е сред най-честите измами, с които OLAF трябва да се справя. В рамките на една-единствена операция през април 2011 г. в сътрудничество с германските, литовските и полските власти бяха иззети близо 70 млн. цигари, с което бяха избегнати загуби от 6 млн. евро за европейските данъкоплатци.

Всички 28 страни членки и ЕС са подписали споразумения за борба с контрабандата и фалшифицирането с Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco Limited (ITL), за да си сътрудничат в борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия.

Нащрек за фалшиви евромонети

От въвеждането на еврото през 2002  до днес фалшифицирането на единната валута е довело до финансови загуби в размер на поне 50 млн. евро. На 5 февруари 2013 г. Комисията прие предложение за Директива относно укрепване чрез наказателното право на защитата на еврото и на други валути DeutschEnglishfrançais. Това предложение за законодателство има за цел да защити по-добре еврото като осигури по-ефикасно наказателно право и процедури и като определи минимални изисквания за санкции.

OLAF отговаря за Европейския технически и научен център DeutschEnglishfrançais, който извършва анализ на фалшифицирани монети. През 2011 г. 157 000 фалшифицирани евромонети бяха изтеглени от обращение спрямо 186 100 за 2010 г. Най-популярна за фалшифициране е монетата от 2 евро, чийто дял е почти две трети от всички засечени фалшиви евромонети през 2011 г.

Евромонети © Carofoto

Внимавайте за фалшиви пари.

Перспективи

OLAF подготвя и договаря правни инициативи за укрепване на защитата на финансовите интереси на ЕС.

Защита на финансовите интереси на ЕС

ЕС и държавите членки имат задължение да се борят с измамите и всяка друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза. Въпреки приетите през годините правни инструменти все още съществуват различни правила и практики, които са в ущърб на добрата защита на публичните средства на ЕС и на методите за налагане на санкции в случай на нарушения.

Предвид настоящото затруднено икономическо положение, Комисията набляга на защитата на финансовите интереси на ЕС като една от стратегическите политики за гарантиране на стабилността на публичните финанси и подходящо и възможно най-ефективно изразходване на постъпващите в бюджета на ЕС средства от данъкоплатците.

През май 2011 г. Комисията публикува Съобщение относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз , в което се посочват няколко области, в които наказателното право и административните разследвания могат да бъдат използвани за допълнителна защита на финансовите интереси на ЕС.

В изпълнение на това съобщение, на 12 юли 2012 г. Комисията прие предложение за директива относно защитата на финансовите интереси на ЕС по наказателноправен ред COM (2012)363. Предложението включва инициативи за допълнително приравняване на съответните нива на нарушения и санкции в рамките на материалното наказателно право, за да бъдат защитени финансовите интереси на ЕС чрез възпиращи мерки. Предложението е представено на Съвета на ЕС, в рамките на който OLAF и Генерална дирекция „Правосъдие“ представляват Комисията в текущите преговори.

Европейска прокуратура

В борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, е необходимо предприемане на мерки в целия Съюз. Национални понятия като териториалност и юрисдикция не осигуряват подходяща рамка за борба със сложни случаи, които по същество са европейски и излизат извън границите на отделните държави. Комисията възнамерява да направи предложение през юни 2013 г. за създаването на Европейска прокуратура, чиято работа да бъде насочена към финансовите интереси на Съюза. Прокуратурата ще има решаващ принос към разследването и преследването на нарушения, свързани с измами или нередности в ущърб на бюджета на ЕС.

Нагоре

НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?