Bezpečnosť potravín v EÚ


Cieľom politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín je zaručiť:

 1. bezpečné a výživné potraviny a krmivá;
 2. vysokú úroveň zdravia zvierat, dobré životné podmienky zvierat a ochranu rastlín;
 3. dostatočne transparentné informácie o pôvode, obsahu/označovaní a používaní potravín.

Ľudia zbierajúci úrodu © Corbis

Domáce aj dovezené potraviny musia spĺňať prísne normy EÚ.

Politika EÚ v oblasti potravín sa opiera o 3 piliere:

 • komplexné právne predpisy o bezpečnosti potravín a krmív a potravinovej hygiene,
 • prijímanie rozhodnutí na základe podložených vedeckých dôkazov,
 • presadzovanie a kontrolu.

V oprávnených prípadoch ochrany konkrétneho spotrebiteľa sa môžu využívať osobitné opatrenia, ktoré regulujú:

 • používanie pesticídov, potravinových doplnkov, farbív, antibiotík alebo hormónov,
 • množstvo prídavných látok v potravinách, ako sú konzervačné látky a arómy,
 • výrobky, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami (napríklad plastové obaly),
 • označovanie zložiek, ktoré môžu vyvolávať alergie, a výživové tvrdenia (napríklad „s nízkym obsahom tuku“ a „s vysokým obsahom vláknin“).

Akceptovanie rozmanitosti na potravinovom trhu EÚ

EÚ dbá o to, aby tradičné potraviny neboli na základe potravinových noriem vytlačené z trhu, aby sa presadzovali inovácie a aby sa neznižovala kvalita potravín.

Keď nový štát vstúpi do EÚ (a tým pádom na jednotný európsky trh), niekedy potrebuje prechodné obdobie na zosúladenie svojich právnych predpisov s prísnymi normami EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Počas tohto obdobia predmetný štát nemôže do iných členských štátov vyvážať také potraviny, ktoré tieto normy nespĺňajú.

Pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy (GMO), klonovanie a nanotechnológiu (takzvané „nové potraviny“), Komisia presadzuje zodpovednú inováciu, ktorá občanom EÚ poskytne najvyššiu záruku bezpečnosti a ekonomike silný rastový stimul.

Hnedý pes (jazvečík) držiaci v zuboch pas.

Môže mať vlastný pas a cestovať s vami.

Zvieratá v bezpečí

Zvieratá možno voľne prevážať po celej EÚ. Ale normy týkajúce sa zdravia a dobrých podmienok zvierat, ktoré platia na farmách, sa musia dodržiavať aj počas prepravy. Ak dôjde k prepuknutiu chorôb zvierat, EÚ má mechanizmy a postupy, ktoré jej umožňujú rýchlo zasiahnuť a v prípade potreby zastaviť obchodovanie.

Pasy pre domácich miláčikov umožňujú, aby si ľudia vzali napríklad svojho psa alebo mačku na dovolenku. Aby sa predišlo šíreniu chorôb, bezpečnostné opatrenia sa na spoločenské zvieratá vzťahujú v rovnakej miere ako na všetky ostatné zvieratá.

Zdravie rastlín

Rastliny a rastlinný materiál je možné prevážať v EÚ pod podmienkou, že nie sú napadnuté škodcami. Skríning dovezeného rastlinného materiálu a monitorovanie územia EÚ pomáhajú včas identifikovať nových škodcov.

To znamená, že sa môžu prijať preventívne kroky, ktorými sa predchádza ozdravným opatreniam, akým je napríklad použitie pesticídov. Pas pripevnený ku stromu preukazuje, že rastlina vyrástla v zdravom prostredí.

Systém včasného varovania

EÚ prevádzkuje systém rýchleho varovania (RASFF) na ochranu občanov pred potravinami, ktoré nespĺňajú európske predpisy o bezpečnosti potravín. Tento systém zároveň pomáha zistiť, či potraviny neobsahujú zakázané zložky alebo nadmerné množstvo rizikových látok, napríklad zvyšky veterinárnych liekov v mäse alebo rakovinotvorné farbivá v potravinách.

Keď sa objaví takáto hrozba, varovanie smeruje do všetkých členských štátov EÚ. Niekedy stačí zastaviť jedinú várku, ale v prípade potreby sa zastavia všetky zásielky príslušného výrobku z poľnohospodárskeho podniku, spracovateľského závodu alebo vstupného prístavu. Inokedy treba stiahnuť výrobky, ktoré sa už nachádzajú v skladoch a obchodoch.

Vysledovateľnosť a riadenie rizík

Ak sa niekde objavia prípady ochorení zvierat alebo otráv spôsobených potravinami, ktoré ohrozujú zdravie európskych spotrebiteľov, orgány EÚ dokážu vystopovať pôvod potravín až k ich prvotnému producentovi, a to bez ohľadu na to, či ide o živočíšne produkty, rastliny alebo živé zvieratá.

Vysledovateľnosť a riadenie rizík sa zabezpečuje prostredníctvom systému TRACES (obchodný kontrolný a expertný systém), elektronického systému hraničných kontrol a certifikácie obchodovateľných tovarov.

Rozhodnutia založené na spoľahlivých vedeckých poznatkoch

Veda je základom politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Pri vzniku legislatívnych návrhov a prijímaní rozhodnutí v prípade ohrozenia bezpečnosti potravín sa Európska komisia a členské štáty opierajú o poradenstvo Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano.

Pri rozhodovaní o ďalšom postupe Európska komisia uplatňuje tzv. zásadu predchádzania škodám – ak sa vedci vyjadria, že existuje čo i len potenciálne riziko, Komisia môže bezodkladne konať.

Presadzovanie a kontrola

Komisia presadzuje právne predpisy v oblasti potravín prostredníctvom:

 • riadneho zapracovania právnych predpisov EÚ do právnych poriadkov jednotlivých štátov a ich efektívneho uplatňovania,
 • vykonávaním kontrol na mieste v členských štátoch a tretích krajinách zo strany Potravinového a veterinárneho úradu English (FVO).

Potravinový a veterinárny úrad kontroluje jednotlivé prevádzky na výrobu potravín. Jeho hlavnou úlohou je však monitorovať, či majú členské štáty EÚ a iné krajiny potrebné mechanizmy na to, aby dokázali zabezpečiť, že ich vlastní producenti dodržiavajú prísne normy EÚ. Od roku 2013 sa jeho činnosť rozšírila aj na zdravotnícke pomôcky.

Na začiatok

Bezpečnosť potravín

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Twitter

 • Európska komisia – Zdravie a spotrebiteľské záležitostiEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľaEnglish (en)
 • Spoločné výskumné centrum – Inštitút pre zdravie a ochranu spotrebiteľa – Skupina pre výživuEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?