Pārtikas nekaitīgums


ES stratēģija pārtikas nekaitīguma jomā

 • ietver pārtikas nekaitīgumu, dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un augu veselību;
 • gādā par to, lai pārtikas produktu ražošanas ķēde no ražotāja līdz patērētājam būtu pilnīgi izsekojama pat tad, ja tiek šķērsotas ES iekšējās robežas. Tā tiek nodrošināta brīva tirdzniecība, daudzveidīga pārtika un lielas izvēles iespējas patērētājiem;
 • augstus standartus attiecina tiklab uz Eiropas Savienībā ražotu vai audzētu, kā uz ievestu pārtiku.

Ražas novākšana © Corbis

Pārtikas produktiem, ievestiem vai pašu zemē audzētiem, ir jāatbilst augstiem ES standartiem.

ES pārtikas stratēģijas pamatā ir trīs pamatelementi:

 • visaptveroša likumdošana par pārtikas nekaitīgumu un higiēnu un dzīvnieku barību;
 • pārbaudīti zinātniski atzinumi, kas pamato lēmumus;
 • izpilde un kontrole.

Šos pamatelementus papildina īpaši pasākumi jomās, kur ir vajadzīga patērētāju īpaša aizsardzība:

 • pesticīdu, pārtikas piedevu, krāsvielu, antibiotiku vai hormonu izmantojums;
 • vitamīnu, minerālvielu un līdzīgu vielu piedevas pārtikā;
 • izstrādājumi, kas ir saskarē ar pārtikas produktiem, piemēram, plastmasas iesaiņojums;
 • tādu sastāvdaļu marķēšana, kuras var būt alerģiskas, un tādas norādes kā “zems tauku saturs” un “šķiedrvielām bagāts”.

Gādājot par daudzveidību

ES pieliek daudz pūļu, lai garantētu, ka tradicionālie pārtikas produkti standartu dēļ netiek izstumti no tirgus, ka inovācija var brīvi attīstīties un saglabājas kvalitāte.

Kad jaunas dalībvalstis pievienojas ES un tādējādi iesaistās vienotajā ES tirgū, var būt vajadzīgi pārejas pasākumi, lai dotu tām laiku un tās varētu panākt atbilstību ES augstajiem pārtikas nekaitīguma standartiem. Šajā laikā tās nevar eksportēt uz citām dalībvalstīm pārtikas produktus, kuri neatbilst minētajiem standartiem.

Attiecībā uz ĢMO, klonēšanu un nanotehnoloģiju jeb tā saucamajiem jaunajiem pārtikas produktiem Komisija atbalsta inovāciju, kurā nav pazaudēta atbildības sajūta un kura garantē ES iedzīvotājiem visaugstāko drošumu un vislabāk stimulē ekonomikas izaugsmi.

Suns © Imageselect

Viņš var saņemt savu pasi un ceļot ar jums.

Dzīvnieku labturība

Dzīvniekus var brīvi pārvietot visā ES. Tomēr veselības un labturības standarti, kas attiecas uz lauku saimniecību, ir jāievēro arī transporta laikā. Dzīvnieku slimību uzliesmojumu gadījumā ES nekavējoties rīkojas, lai vajadzības gadījumā apturētu tirdzniecību.

Pateicoties ES lolojumdzīvnieku pasēm, cilvēki ceļojumā var ņemt līdzi savus mīluļus. Tomēr, lai novērstu slimību izplatīšanos, arī uz lolojumdzīvniekiem, tieši tāpat kā uz citiem dzīvniekiem, attiecas piesardzības pasākumi.

Augu veselība

Visus augus un augu materiālu var brīvi pārvietot visā ES, ja vien tie ir brīvi no kaitēkļiem. Ievesta augu materiāla pārbaudes un ES teritorijas uzraudzība palīdz jau sākumposmā atklāt jaunus kaitēkļus.

Līdz ar to ir iespējami profilaktiski pasākumi un var izvairīties no problēmām, piemēram, pesticīdu izmantojuma. Augu pasē, ko pievieno koka stādam, norāda, ka tas audzēts veselīgos apstākļos.

Laicīga brīdināšana

Lai novērstu risku, ka patērētāji saindējas ar pārtikas produktiem, ES darbojas ātrās brīdināšanas sistēma. Šajā sistēmā brīdina arī tad, ja pārtika satur aizliegtas vielas vai ir pārsniegti ierobežojumi augsta riska vielām. Tas attiecas gan uz veterināro zāļu atliekām gaļā, gan uz kancerogēnām krāsvielām pārtikā.

Kad risks ir apzināts, brīdinājuma paziņojumus saņem visā ES. Var būt pietiekami, ja aptur vienu preču partiju, bet vajadzības gadījumā apturēs visus konkrētā produkta sūtījumus no lauku saimniecības, rūpnīcas vai ievešanas ostas. Var tikt izņemti no apgrozības produkti, kas jau atrodas noliktavu un veikalu plauktos.

Izsekojamība un riska pārvaldība

Dzīvnieku epidēmijas gadījumā vai tad, ja ir konstatēta nopietna saindēšanās ar pārtiku, kas skar patērētājus Eiropā, ES iestādes var izsekot pārtikas produktu kustībai līdz pat ražošanas ķēdes sākumam — vai tie būtu dzīvi dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti vai augi.

Šīs izsekojamības un riska pārvaldības funkcijas nodrošina elektroniska robežkontroles un tirgoto preču sertificēšanas sistēma TRACES (Trade Control and Expert System jeb Kopienas tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēma izsekojamībai).

Zinātniski pamatoti lēmumi

ES, pieņemot lēmumus pārtikas jomā, pamatojas uz zinātnes atziņām. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano sniedz politikas veidotājiem ieteikumus tiesību aktu izstrādes laikā un tad, kad politikas veidotājiem jārod risinājums ar pārtiku saistītu bažu gadījumā.

Komisija piemēro piesardzības principu: tā rīkosies nekavējoties, ja zinātnieki apgalvos, ka pastāv potenciālas briesmas.

Izpilde un kontrole

Komisija gādā par ES tiesību aktu izpildi dzīvnieku barības un pārtikas jomā, pārbaudot, vai ES tiesību akti ir pareizi iestrādāti dalībvalstu tiesību aktos un vai tās visas tos pienācīgi ievēro, kā arī veicot pārbaudes uz vietas ES un ārpus tās.

Komisijas Pārtikas un veterinārais birojs (FVO) English pārbauda atsevišķas pārtikas ražotnes, bet tā galvenais uzdevums ir pārbaudīt, vai ES valstu valdību un citu valstu valdību rīcībā ir kontroles mehānismi, kas ļauj pārliecināties, ka vietējie pārtikas ražotāji ievēro ES augstos drošuma standartus. Kopš 2013. gada FVO darbības jomu paplašināja, lai tiktu aptvertas medicīniskās iekārtas.

Uz augšu

Uz augšuEsiet informēti

Twitter

 • Eiropas Komisija — Veselības un patērētāju aizsardzībaEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūtsEnglish (en)
 • Kopīgā pētniecības centra Veselības aizsardzības un patērētāju aizsardzības institūts (grupa, kas pēta ar pārtiku saistītus jautājumus)English (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?