Navigacijski put

Sigurnost hrane


Strategijom EU-a za sigurnost hrane obuhvaćeni su:

 • zdravstvena ispravnost hrane, zdravlje i dobrobit životinja, zdravlje biljaka
 • sljedivost hrane od poljoprivrednog gospodarstva do stola čak i ako je riječ o prelasku unutarnjih granica EU-a kako bi se omogućila nesmetana trgovina, a potrošačima ponudio raznovrstan izbor hrane
 • primjena visokih standarda na hranu proizvedenu u EU-u i uvezenu hranu.

Sakupljači plodova © Corbis

I uvezena hrana i hrana proizvedena u EU-u moraju ispunjavati visoke standarde EU-a.

Tri su ključna elementa na kojima se temelji EU-ova strategija sigurnosti hrane:

 • sveobuhvatno zakonodavstvo o sigurnosti hrane i hrane za životinje i higijeni hrane
 • donošenje odluka na temelju vjerodostojnih znanstvenih mišljenja
 • provedba i kontrola.

Osim toga primjenjuju se posebne mjere u slučajevima kada je potrebna posebna zaštita potrošača:

 • upotreba pesticida, dodataka prehrani, bojila, antibiotika ili hormona
 • dodavanje vitamina, minerala i sličnih dodataka hrani
 • doticaj hrane s proizvodima kao što je plastična ambalaža
 • označivanje sastojaka koji mogu izazvati alergije te korištenje tvrdnji kao što su „s niskim udjelom masti” i „bogat vlaknima”.

Prihvaćanje različitosti

EU posebno vodi računa o tome da primjenom svojih standarda hrane s tržišta ne isključi tradicionalnu hranu, da ne obeshrabri inovacije i ne ugrozi kvalitetu.

Ulaskom novih članica u EU, a time i na jedinstveno tržište ponekad je potrebno primijeniti prijelazne mjere kako bi im se omogućila prilagodba visokim standardima EU-a u vezi sa sigurnosti hrane. U međuvremenu neće moći izvoziti hranu koja ne ispunjava te standarde.

Kad je riječ o hrani dobivenoj korištenjem GMO-a, kloniranjem ili nanotehnologijom, pod zajedničkim nazivom „nova hrana”, Komisija se zauzima za odgovorne inovacije koje građanima EU-a jamče sigurnost i pružaju snažan poticaj za gospodarski rast.

Pas © Imageselect

Pas može imati vlastitu putovnicu i putovati s vama.

Sigurnost životinja

Životinje je dopušteno slobodno prevoziti diljem EU-a. Međutim, za vrijeme prijevoza moraju se primjenjivati standardi u vezi sa zdravljem i dobrobiti životinja koji se primjenjuju na poljoprivrednom gospodarstvu. Ako dođe do izbijanja bolesti životinja, EU će po potrebi u kratkom roku zaustaviti trgovanje.

Putovnica EU-a za kućne ljubimce omogućuje ljudima da svoje ljubimce sa sobom povedu na put. Međutim, kako bi se spriječilo širenje bolesti, na kućne ljubimce primjenjuju se iste mjere sigurnosti koje se primjenjuju i na ostale životinje.

Zdravlje biljaka

Nezaražene biljke i biljni materijal mogu se prevoziti diljem EU-a. Pregled uvezenog biljnog materijala i nadzor područja EU-a pomažu u ranom otkrivanju novih štetnika.

Na taj se način preventivnim postupcima mogu izbjeći kurativne mjere kao što je upotreba pesticida. Biljna putovnica koja prati mlado drvo potvrđuje da je ono uzgojeno u dobrim fitosanitarnim uvjetima.

Rano upozoravanje

EU upravlja sustavom ranog upozoravanja kojemu je cilj zaštita ljudi od trovanja hranom. Tim sustavom omogućuje se i otkrivanje zabranjenih tvari u hrani ili prekomjernih količina visoko rizičnih tvari kao što su ostaci veterinarskih lijekova u mesu ili kancerogena bojila u hrani.

Kada se otkrije opasnost, uzbuna se oglašava u cijelom EU-u. Možda će biti dovoljno zaustaviti jednu seriju proizvoda, ali ako bude potrebno bit će zaustavljene sve pošiljke određenog proizvoda koje potječu s određenog poljoprivrednog gospodarstva, iz tvornice ili luke ulaza. Proizvodi koji se već nalaze u skladištima ili trgovinama mogu biti povučeni.

Sljedivost i upravljanje rizicima

U slučaju kada su europski potrošači izloženi riziku izbijanja bolesti kod životinja ili trovanja hranom širih razmjera, nadležna tijela EU-a mogu pratiti kretanje prehrambenih proizvoda u čitavom proizvodnom lancu, bilo da je riječ o živim životinjama, proizvodima životinjskog porijekla ili biljkama.

Sljedivost i upravljanje rizicima omogućuje TRACES (Trade Control and Expert System), elektronički sustav graničnih kontrola i certifikacije robe kojom se trguje.

Donošenje odluka na temelju vjerodostojnih znanstvenih dokaza

Znanost je glavno uporište na kojemu EU temelji svoje odluke u vezi s hranom. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano pruža savjete u izradi zakonodavstva i utvrđivanju politika za slučaj kriznih situacija povezanim sa sigurnosti hrane.

Komisija primjenjuje sljedeće načelo predostrožnosti: djelovanje bez odgode ako znanstvenici upozore i na samu mogućnost postojanja opasnosti.

Provedba i kontrola

Komisija provodi zakonodavstvo EU-a o sigurnosti hrane za životinje i hrane tako što provjerava jesu li sve države članice EU-a ispravno prenijele zakonodavstvo EU-a u svoje nacionalno zakonodavstvo i provode li ga, te obavljanjem pregleda na licu mjesta na području i izvan EU-a.

Komisijin Ured za hranu i veterinarstvo (FVO) English provjerava pojedinačne pogone za proizvodnju hrane, ali glavna mu je zadaća provjeriti imaju li vlade EU-a i vlade izvan EU-a potrebne mehanizme kojima mogu osigurati da njihovi vlastiti proizvođači hrane ispunjavaju visoke standarde EU-a sigurnosti hrane. Od 2013. djelokrug FVO-a obuhvaća i poslove u vezi s medicinskim napravama.

Vrh

VrhOstanite povezani

Twitter

 • Europska komisija - Zdravstvo i potrošačiEnglish (en)
 • Zajednički istraživački centar - Institut za zaštitu zdravlja i potrošačaEnglish (en)
 • Zajednički istraživački centar - Institut za zaštitu potrošačaEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?