Sábháilteacht bia san AE


Féachtar chuige le beartas sábháilteachta bia an AE an méid seo a leanas a chinntiú:

 1. bia cothaitheach sábháilte don duine agus d'ainmhithe
 2. ardleibhéal sláinte agus leas ainmhithe agus cosaint plandaí
 3. leordhóthain faisnéise trédhearcaí faoi thionscnamh, comhábhar/lipéadú agus úsáid bia.

Daoine ag saothrú bia © Corbis

Is cuma ar iompórtáladh an bia nó ar fásadh sa bhaile é, caithfidh sé caighdeáin arda an AE a chomhlíonadh.

3 ghné lárnacha atá i straitéis bia an AE:

 • reachtaíocht chuimsitheach ar shábháilteacht bhia an duine agus beatha ainmhithe, agus sláinteachas bia
 • comhairle eolaíoch fhónta ar féidir cinntí a bhunú uirthi
 • forfheidhmiú agus rialú.

Má tá gá ag tomhaltóirí le cosaint ar leith, tá bearta speisialta ann maidir le

 • húsáid lotnaidicídí, forlíontaí bia, dathán, antaibheathach agus hormón
 • breiseáin bia ar nós leasaitheach agus blastán
 • táirgí a bhíonn i dteagmháil le hearraí bia, m.sh. pacáistíocht phlaisteach
 • lipéadú comhábhar a d'fhéadfadh bheith ina gcúis le hailléirge, agus maíteachtaí sláinte ar nós 'beagmhéathras' agus 'bia le neart snáithín'.

Slí don ilchineálacht ar mhargadh bia an AE

Déanann an tAontas Eorpach an-obair lena chinntiú nach mbaintear bianna traidisiúnta den mhargadh mar gheall ar chaighdeáin bia an AE, nach gcuirtear bac ar nuálaíocht, agus nach ndéantar dochar don cháilíocht.

Nuair a thagann baill nua isteach san AE (agus sa mhargadh aonair dá thoradh sin), is minic a bhíonn gá le bearta idirthréimhseacha chun deis a thabhairt dóibh a gcaighdeáin a chur ar aon dul leis na caighdeáin arda atá ag an AE don tsábháilteacht bia. Idir an dá linn, áfach, ní bhíonn cead acu earraí bia nach gcomhlíonann na caighdeáin sin a easpórtáil.

Maidir le bia ina bhfuil orgánaigh ghéinmhodhnaithe (OGManna), clónáil agus nanaitheicneolaíocht ('bianna núíosacha'), tacaíonn an Coimisiún le nuálaíocht chúramach. Tugann sé sin an ráthaíocht is fearr sábháilteachta do shaoránaigh an AE agus cuireann sé an dlús is mó is féidir faoi fhás an gheilleagair.

Madra donn (broc-chú) agus pas ina bhéal.

Féadfaidh sé a phas féin a bheith aige agus taisteal in éindí leat.

Ainmhithe a choinneáil sábháilte

Is féidir ainmnithe a bhogadh gan bhac freisin ar fud an AE. Ach caithfear na caighdeáin sláinte agus leasa a bhíonn i bhfeidhm ar an bhfeirm a chomhlíonadh le linn an iompair freisin. Nuair a tharlaíonn ráigeanna de ghalair ainmhithe, tá sásraí agus córais ag an AE chun gníomhú go mear agus táirgí a chosc más gá.

Is féidir le daoine a bpeataí (cait, madraí agus firéid) a thabhairt leo agus iad ag taisteal ach ‘pas peata’ de chuid an AE a fháil dóibh. Chun leathadh galar a chosc, áfach, tá réamhchúraimí speisialta i bhfeidhm i leith peataí díreach mar atá i leith ainmhithe eile.

Plandaí a choinneáil folláin

Níl aon chosc ar phlanda agus ábhar plandaí a bhogadh ar fud an AE, fad is atá siad saor ó lotnaidí. Cabhraíonn an scagadh a dhéantar ar ábhar plandaí iompórtáilte, agus an mhonatóireacht a dhéantar ar chríoch an AE, le lotnaidí nua a bhrath go han-luath.

Mar gheall air sin is féidir tabhairt faoi bhearta coisctheacha, rud a sheachnódh bearta leigheasacha ar nós úsáid lotnaidicídí. Tugann pas planda a ghabhann le crann óg le fios gur fhás sé faoi dhálaí folláine.

Luathrabhadh

Tá córas luathrabhaidh ag an AE –  RASFF – chun daoine a chosaint ar bhia nach gcomhlíonann na rialacha Eorpacha maidir le sábháilteacht bia. Aimsíonn an córas sin freisin earraí bia ina bhfuil substaintí toirmiscthe nó méideanna iomarcacha de shubstaintí ardriosca, m.sh. iarmhar de chógas tréidliachta i bhfeoil nó datháin charcanaigineacha i mbia.

Nuair a bhraitear bagairt ar bhia, tugtar foláireamh ar fud an AE. B'fhéidir nach mbeadh ag teastáil ach baisc amháin a stopadh, ach, más gá, cuirfear stop le gach lastas de tháirge áirithe ó fheirm, ó mhonarcha nó ó chalafort iontrála. D’fhéadfadh sé go ndéanfaí táirgí atá i dtrádstórais agus i siopaí cheana féin a bhaint de na seilfeanna.

Inrianaitheacht agus bainistiú riosca

Aon uair a bhíonn tomhaltóirí san Eoraip i mbaol de bharr ráigeanna suntasacha de ghalair ainmhithe nó de nimhiú bia, is féidir le húdaráis an AE gluaiseacht na dtáirgí bia a rianú siar sa slabhra táirgeachta – is cuma an beostoic, táirgí de bhunús ainmhí nó táirgí de bhunús planda iad.

Is é an córas leictreonach faisnéise tréidliachta TRACES (Sainchóras Rialaithe Trádála) a chuireann na feidhmeanna inrianaitheachta agus bainistithe riosca sin ar fáil – sin córas rialaithe teorann agus deimhnithe earraí tráchtála.

Cinntí a bhunú ar fhianaise eolaíochta fhónta

Is í an eolaíocht an bhunsraith ar a mbunaíonn an AE a chinntí faoi bhia. Cuireann an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano comhairle ar fáil don Choimisiún Eorpach agus do na Ballstáit nuair atá reachtaíocht á dréachtú agus nuair atá lucht déanta beartais ag déileáil le himní faoi shábháilteacht bia.

Cuireann an Coimisiún prionsabal an réamhchúraim i bhfeidhm – gníomhaíonn sé gan mhoill má deir eolaithe go bhféadfadh baol ar bith a bheith ann.

Forfheidhmiú agus rialú

Seo mar a chuireann an Coimisiún dlí an AE faoi bhia i bhfeidhm:

 • seiceálann sé go bhfuil reachtaíocht an AE corpraithe i gceart sa dlí náisiúnta agus curtha i bhfeidhm ag gach tír san AE
 • déanann anOifig Bia agus Tréidliachta English (FVO) iniúchtaí ar an láthair laistigh den AE agus lasmuigh de.

Déanann Oifig Bia agus Tréidliachta an Choimisiúin (FVO) seiceáil ar mhonarchana táirgthe bia ar leith. Ach is é an príomhchúram atá uirthi deimhniú go bhfuil na huirlisí riachtanacha i bhfeidhm ag rialtais an AE, agus ag rialtais nach bhfuil san AE, lena chinntiú go gcomhlíonann a dtáirgeoirí bia féin na caighdeáin arda atá ag an AE don tsábháilteacht bia. Ón mbliain 2013, tá feistí leighis cuimsithe freisin faoi chúraimí na hOifige.

Barr

Sábháilteacht bia

Foilsithe i Meán Fómhair 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Twitter

 • An Coimisiún Eorpach - Sláinte agus Gnóthaí TomhaltóiríEnglish (en)
 • An tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint TomhaltóiríEnglish (en)
 • An an tAirmheán Comhpháirteach Taighde - Institiúid um Shláinte agus um Chosaint Tomhaltóirí - an Fhoireann um ChothúEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?