Havsfrågor och fiske


Många i EU är beroende av havet och dess resurser. Från havet får vi inte bara fisk, utan också energi från vindkraftverk och olje- och gasfält. EU:s handelsflotta transporterar varor över världshaven. Kustområdena är populära turistmål – turismen är en viktig inkomstkälla.

Med så mycket på spel måste vi utnyttja havets resurser på ett ansvarsfullt sätt genom att förhindra överfiske och se till att olje- och gasutvinningen inte skadar havs- och kustmiljön.

Bevara fiskbestånden

EU:s fiskerinäring är världens fjärde största och levererar cirka 6,4 miljoner ton fisk varje år. Fisket och förädlingsindustrin sysselsätter över 350 000 personer.

EU arbetar för att garantera ett hållbart fiske – både ekonomiskt och miljömässigt – och samtidigt skydda konsumenternas intressen och ta hänsyn till yrkesfiskarnas behov.

Reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik från januari 2014 har därför som mål att trygga yrkesfiskarnas försörjning och stoppa överfiske och utfiskning.

Som en del av reformen inrättades Europeiska havs- och fiskerifonden. Fonden ska under åren 2014–2020 stödja projekt för att

  • införa innovativa fiskemetoder
  • skapa nya avsättningsmöjligheter för fisk och skaldjur
  • förbättra livskvaliteten i kustområdena.

Fiskarna får därmed hjälp att övergå till ett hållbart fiske och kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier.

Fiskare som lossar sin fångst © Van Parys Media

Bevara fiskbestånden – en viktig fråga för EU:s fiskeripolitik.

Internationellt samarbete och bistånd

EU samarbetar med FN-organ och förhandlar inom regionala och internationella fiskeriorganisationer för att världens fiskevatten ska regleras på ett öppet och hållbart sätt och skyddas från överfiske.

Fiskeavtal med länder utanför EU ger EU:s fiskare möjlighet att fiska i avlägsna vatten, på samma villkor för hållbarhet som gäller inom EU, så att de kan försörja EU-marknaden. I gengäld får partnerländerna, bland annat utvecklingsländer, ekonomiskt stöd för att investera i sin fiskerinäring och bygga upp sina fiskbestånd.

Hållbara fisk- och skaldjursodlingar

Vi äter allt mer fisk och skaldjur i EU, men fiskerinäringen har svårt att möta efterfrågan. Här kan vattenbruket hjälpa till. En fjärdedel av fisk- och skaldjursfångsten i EU kommer i dag från vattenbruk. Musslor, regnbåge och atlantlax är de volymmässigt största vattenbruksprodukterna i EU, följda av ostron, havsruda, karp, venusmussla och havsabborre.

Vattenbruket i EU uppfyller mycket höga krav på miljö, djurhälsa och konsumentsäkerhet. Näringen har dock stått stilla de senaste åren. Med den nya lagstiftningen vill man vända utvecklingen och främja utbudet av färska, nyttiga och lokalt producerade livsmedel.

Vindturbiner © EU

Vindkraftparker till havs ger ren energi, jobb och ekonomisk tillväxt.

Havet, samhället och ekonomin

EU har världens största havsområde med 1 200 hamnar och världens största handelsflotta. Sjöfarten står för 90 procent av handeln med länder utanför EU och 40 procent av handeln inom EU. Branschen sysselsätter flera miljoner människor och är värd närmare 200 miljarder euro.

EU har de senaste åren breddat sin havspolitik så att den omfattar all användning av havsområdet. Målet är att bygga vidare på Europas rika maritima kulturarv och bidra till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

Havspolitiken omfattar nu

  • säker sjöfart
  • havsplanering
  • kunskap om havet
  • konkurrenskraftig sjöfart
  • forskning
  • fiske
  • skydd av havsmiljön.

Målet är att garantera ekonomisk utveckling och en hållbar miljö.

För att lyfta fram havets betydelse för oss alla firas varje år den europeiska havsdagen English den 20 maj.

Till början

Fiske och havsfrågor

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?