Havsfrågor och fiske


Många i EU är beroende av havet och dess resurser. Från havet får vi inte bara fisk, utan också energi från olje- och gasfält till havs. EU:s handelsflotta transporterar varor över världshaven. Kustområdena är populära turistmål – turismen är en annan viktig industri.

Med så mycket på spel måste vi utnyttja havets resurser på ett ansvarsfullt sätt genom att förhindra överfiske och se till att olje- och gasutvinningen inte skadar havs- och kustmiljön.

Bevara fiskbestånden

EU:s fiskerinäring är världens fjärde största och levererar cirka 6,4 miljoner ton fisk varje år. Fisket och förädlingsindustrin sysselsätter över 350 000 personer.

Det viktigaste målet för EU är ett fiske som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Man måste också ta hänsyn till konsumenterna.

Kommissionen har nyligen föreslagit en genomgripande reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Målet är att trygga fiskarnas försörjning och stoppa överfiske och utfiskning.

Europeiska havs- och fiskerifonden inrättas som en del av förslaget. Fonden ska under perioden 2014–2012 hjälpa fiskare att övergå till ett hållbart fiske och kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier. Det ska ske med hjälp av projekt för att skapa nya jobb och förbättra livskvaliteten i kustområdena.

Fiskare som lossar sin fångst © Van Parys Media

Bevara fiskbestånden – ett viktigt mål för EU:s fiskerinäring.

Internationellt samarbete och bistånd

EU har avtal om fiskepartnerskap med länder utanför EU. Förhandlingar inom regionala och internationella fiskeriorganisationer sörjer för att världens samlade fiskevatten regleras på ett öppet och hållbart sätt och skyddas från överfiske.

Tack vare avtalen kan fiskare från EU fiska i avlägsna vatten och på så sätt försörja EU-marknaden. I gengäld får länder utanför EU, bland annat utvecklingsländer, ekonomiskt stöd från EU så att de kan investera i sin fiskerinäring och bygga upp sina fiskbestånd.

Hållbara fisk- och skaldjursodlingar

Vi äter allt mer fisk och skaldjur i EU, men fiskerinäringen har svårt att möta efterfrågan. Här kan vattenbruket hjälpa till. En fjärdedel av fisk- och skaldjursfångsten i EU kommer i dag från vattenbruk. Musslor, regnbåge och atlantlax är de volymmässigt största vattenbruksprodukterna i EU, följda av ostron, havsruda, karp, venusmussla och havsabborre.

Vattenbruket i EU uppfyller höga normer för miljö, djurhälsa och konsumentskydd. Som industri betraktat har dock vattenbruket stått stilla de senaste åren. Kommissionen vill nu ändra på den trenden genom sitt reformförslag.

Vindturbiner till havs © EU

Havsbaserad energi bidrar till renare energi, jobb och ekonomisk tillväxt.

Havet, samhället och ekonomin

EU har världens största havsområde (1 200 hamnar) och världens största handelsflotta. Sjöfarten står för 90 procent av utrikeshandeln och 40 procent av handeln inom EU.

EU:s fiskeripolitik har alltid tagit hänsyn till miljön. Havspolitiken har nyligen breddats och omfattar nu all användning av havsområdet. Målet är att bygga vidare på EU:s styrka och erfarenhet inom havsforskning, teknik och innovation och bidra till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

EU:s havspolitik omfattar sjöfart, konkurrenskraftiga sjöfartstjänster, sysselsättning, forskning, fiske och skyddet av havsmiljön. Målet är att garantera ekonomisk utveckling och en hållbar miljö.

Havets betydelse som en viktig del av samhället och ekonomin uppmärksammas vid den europeiska havsdagen den 20 maj varje år.

Till början

Fiske och havsfrågor

Publicerad i januari 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till början


Videoklipp


KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?