Pomorske zadeve in ribištvo


Številne državljane Evropske unije preživlja morje s svojimi viri – ribami, pa tudi z vetrnimi elektrarnami ter naftnimi in plinskimi ploščadami na morju. Trgovsko ladjevje EU pluje po vseh oceanih sveta, priobalne regije privabljajo turiste - še en vir zaslužka.

Morske vire moramo izkoriščati odgovorno: preprečevati je treba prelov in zagotoviti, da črpanje nafte in plina ne škodi morskemu ali obalnemu okolju.

Ohranjanje virov

Z letnim ulovom približno 6,4 milijona ton rib je ribiška industrija EU četrta največja na svetu. Na področju ribolova in predelave rib je zaposlenih več kot 350 000 ljudi.

EU si prizadeva zagotoviti trajnostni ribolov – z ekonomskega in okoljskega vidika – ter hkrati zaščititi interese potrošnikov in upoštevati potrebe ribičev.

Prenova skupne ribiške politike EU, ki je začela veljati januarja 2014, ima natančno te cilje: zagotoviti, da se ribiči lahko preživljajo, hkrati pa ustaviti prelov in posledično izčrpavanje staležev.

Nova zakonodaja uporablja sredstva Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Sklad bo v obdobju 2014–2020 financiral projekte, namenjene:

  • uvajanju inovativnih ribolovnih tehnik
  • ustvarjanju novih trgov za morske sadeže
  • izboljšanju kakovosti življenja v priobalnih območjih

S tem bo pomagal ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov in priobalnim skupnostim pri diverzifikaciji njihovega gospodarstva.

Ribiči raztovarjajo ulov © Van Parys Media

Ohranjanje ribjih staležev je prednostna naloga ribiške politike EU.

Mednarodno sodelovanje in pomoč

EU sodeluje z organi Združenih narodov in s pogajanji v okviru regionalnih in mednarodnih ribiških organizacij zagotavlja, da je upravljanje voda povsod pregledno in trajnostno in da se preprečuje prelov.

Dvostranski sporazumi z državami zunaj EU ribičem EU omogočajo dostop do oddaljenih voda pod enakimi trajnostnimi pogoji, kot veljajo v EU. Oskrba trga EU je tako zagotovljena. Partnerske države (vključno z državami v razvoju) prejmejo nadomestna finančna sredstva, ki jih lahko uporabijo za razvoj svoje ribiške industrije in ohranjanje ribjih staležev.

Trajnostna proizvodnja rib in morskih sadežev

Razlika med količino zaužitih rib in morskih sadežev v EU ter količino ulova ribiške industrije je čedalje večja. Delno jo lahko premostimo z ribogojstvom. Danes se v ribogojnicah in z drugimi oblikami ribogojstva proizvede četrtina vseh rib in morskih sadežev v EU. Količinsko so najpomembnejše klapavice, amerikanke in atlantski losos, sledijo jim ostrige, špar, krap, druge školjke in brancin.

Evropsko ribogojstvo deluje v skladu z visokimi standardi na področju varstva okolja, zdravja živali in zaščite potrošnikov. Vendar je v zadnjih letih sektor stagniral. Z novo zakonodajo naj bi se trend obrnil in oskrba s svežo, zdravo in lokalno proizvedeno morsko hrano povečala.

Vetrne elektrarne © EU

Polje vetrnic na morju – vir čiste energije, delovnih mest in gospodarske rasti

Pomen pomorstva

EU je s 1200 pristanišči največje svetovno pomorsko območje in ima največje trgovsko ladjevje na svetu. 90 % trgovine z državami zunaj EU in 40 % trgovine z državami EU poteka po morju. V pomorstvu, ki je vredno skoraj 200 milijard evrov, je zaposlenih več milijonov ljudi.

V zadnjih letih je EU povečala obseg pomorske politike, da bi zajela vse uporabe pomorskega prostora, izkoristila svojo dolgoletno pomorsko dediščino in uresničila cilje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Pomorska politika vključuje:

  • pomorsko varnost
  • pomorsko prostorsko načrtovanje
  • poznavanje morskega okolja
  • konkurenčna pomorska podjetja
  • znanstvene raziskave
  • ribištvo
  • varstvo morskega okolja

Njen cilj je zagotoviti gospodarski razvoj ter hkrati ohraniti trajnost okolja.

EU vsako leto 20. maja obeležuje evropski dan pomorstva English, s katerim dviguje ozaveščenost družbe o pomenu zdravega morja in oceanov.

Na vrh

Pomorske zadeve in ribištvo

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?