Pomorske zadeve in ribištvo


Veliko državljanov Evropske unije se preživlja z morjem in njegovimi viri – ribami, pa tudi z izkoriščanjem energije naftnih in plinskih polj. Trgovska mornarica EU pluje po vseh svetovnih oceanih, za priobalne regije je pomemben turizem.

Morske vire moramo zato izkoriščati odgovorno: s preprečevanjem prekomernega ribolova in s skrbjo, da črpanje nafte in plina ne škodi morskemu ali obalnemu okolju.

Ribištvo – pomen ohranjanja virov

Z letnim ulovom približno 6,4 milijona rib je ribiška industrija EU četrta največja na svetu. Na področju ribolova in predelave rib je zaposlenih več kot 350 000 ljudi.

Prednostni nalogi ribiške politike EU sta zagotavljanje trajnostnega ribištva tako z gospodarskega kot ekološkega vidika in upoštevanje interesov potrošnikov.

Evropska komisija je zato pred kratkim predlagala obsežno reformo skupne ribiške politike EU, s katero želi zagotoviti preživetje ribičev, obenem pa končati čezmerni ribolov in izčrpanost staležev rib.

Med predlogi je tudi ustanovitev evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo s sredstvi za obdobje 2014–2020. Sklad bo pomagal ribičem pri prehodu na trajnostni ribolov in obalnim skupnostim pri diverzifikaciji gospodarskih dejavnosti, financiral projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta, ter izboljšal kakovost življenja na teh območjih.

Ribiči pri raztovarjanju ulova © Van Parys Media

Ohranjanje ribiških staležev za prihodnje generacije je pomemben cilj ribiške politike EU.

Mednarodno sodelovanje in podpora

EU je sklenila partnerske sporazume o ribolovu z državami zunaj EU in s pogajanji v okviru regionalnih in mednarodnih ribiških organizacij zagotavlja regulacijo, preglednost in trajnost ureditvenega okvira za upravljanje voda povsod ter preprečevanje prekomernega ribolova.

Sporazumi evropskim ribičem omogočajo dostop do oddaljenih voda in s tem ustrezno oskrbo trga EU – finančna sredstva lahko države zunaj EU, vključno z državami v razvoju, vložijo v svojo ribiško industrijo in v povečevanje ribiških staležev.

Trajnostna proizvodnja rib in morskih sadežev

Razlika med količino zaužitih rib in morskih sadežev v EU ter količino ulova ribiške industrije se vztrajno povečuje. Del te razlike lahko pokrijemo z ribogojstvom. Danes se v ribogojnicah in z drugimi oblikami ribogojstva proizvede četrtina vseh rib in morskih sadežev v EU. Količinsko so najpomembnejše klapavice, amerikanka in atlantski losos, sledijo jim ostrige, špar, krap in brancin.

Evropsko ribogojstvo deluje v skladu z visokimi standardi na področju varovanja okolja, zdravstvenega varstva živali in zaščite potrošnikov. Kljub temu je bilo v zadnjih letih v krizi, zato je Evropska komisija v okviru reforme skupne ribiške politike pripravila nekaj predlogov za izboljšanje položaja ribiške panoge.

Vetrne elektrarne© EU

Vetrna energija na morju je čista energija ter ustvarja nova delovna mesta in spodbuja gospodarsko rast.

Pomen pomorstva

EU je največje svetovno pomorsko območje (s 1 200 pristanišči) in ima največjo svetovno trgovsko mornarico. Približno 90 % zunanje trgovine in 40 % notranje trgovine se izvaja po morju.

Ribiška politika EU je vedno upoštevala tudi okoljske vidike, zdaj pa si je pomorska politika zastavila še širše cilje, saj upošteva vse možnosti uporabe našega pomorskega prostora. Področje pomorskih raziskav, tehnologije in inovacij mora temeljiti na evropskih virih in tradiciji ter si prizadevati za dosego ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti iz strategije Evropa 2020.

Pomorska politika EU zajema pomorski prevoz, konkurenčna pomorska podjetja, zaposlovanje, znanstvene raziskave, ribištvo in varstvo pomorskega okolja. Njen cilj je zagotoviti gospodarski razvoj ter hkrati ohraniti trajnost okolja.

Evropski dan pomorstva, ki ga obeležujemo 20. maja vsako leto, poudarja pomen morja in oceanov za družbo in gospodarstvo.

Na vrh

Ribištvo in pomorske zadeve

Objavljeno januarja 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrh


Videoposnetki


KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?