Námorné záležitosti a rybárstvo


Živobytie mnohých Európanov závisí od mora a jeho zdrojov. Ide nielen o rybolov, ale aj o energiu zo šelfových veterných parkov a o ropné a plynové ložiská či námornú prepravu osôb a tovarov po celom svete. Nemožno zabudnúť ani na cestovný ruch, ktorý je v prímorských oblastiach významným zdrojom príjmov a zamestnanosti.

Morské zdroje sú pre nás mimoriadne dôležité. Musíme ich preto využívať zodpovedne, predchádzať nadmernému rybolovu a zabezpečiť, aby ťažba ropy a zemného plynu neznečisťovala morské prostredie a pobrežie.

Rybárstvo – význam ochrany

Rybársky priemysel EÚ, ktorý je štvrtým najväčším na svete, dodá každoročne okolo 6,4 milióna ton rýb. V odvetví rybolovu a spracovania rýb je zamestnaných viac ako 350 000 osôb.

EÚ sa v čo najväčšej miere usiluje zabezpečiť, aby bol rybolov udržateľný – z hospodárskeho i environmentálneho hľadiska – a súčasne zohľadňoval aspekt ochrany záujmov spotrebiteľov a potreby rybárov.

Na tento zámer reaguje aj reforma spoločnej rybárskej politiky EÚ, ktorá sa uplatňuje od januára 2014 a ktorou sa sledujú tieto ciele: zabezpečiť živobytie rybárov a súčasne zastaviť nadmerný rybolov a súvisiace vyčerpanie populácie rýb.

Uplatňovanie nových právnych predpisov sa podporuje cez Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). V období rokov 2014 až 2020 sa z fondu ENRF budú financovať projekty, ktorých cieľom je:

  • zavádzanie inovatívnych techník rybolovu,
  • vytvorenie nových odbytísk pre morské plody,
  • zlepšenie kvality života v pobrežných oblastiach.

Takýto prístup pomôže rybárom zamerať sa na udržateľný rybolov a pobrežným komunitám diverzifikovať svoje hospodárstva.

Rybári vykladajúci úlovok © Van Parys Media

Zachovanie populácií rýb – priorita rybárskej politiky EÚ.

Medzinárodná spolupráca a pomoc

Aby sa zabezpečilo, že sa na celom svete oceány a moria využívajú transparentným a udržateľným spôsobom a nedochádza k nadmernému lovu, EÚ spolupracuje s orgánmi OSN a rokuje s regionálnymi a medzinárodnými rybárskymi organizáciami.

Prostredníctvom dvojstranných dohôd s krajinami mimo EÚ získavajú rybári z EÚ prístup k rybolovu vo vzdialených vodách, čo im umožňuje zásobovať európsky trh. Na základe týchto dohôd sa takisto zabezpečuje uplatňovanie rovnakých podmienok udržateľnosti ako v EÚ. Na druhej strane partnerské krajiny (vrátane rozvojových krajín) dostávajú finančný príspevok, ktorý môžu investovať do rozvoja svojho vlastného rybárskeho priemyslu a zvyšovania populácie rýb.

Chov rýb a morských živočíchov udržateľným spôsobom

Medzi objemom konzumovaných rybných produktov a množstvom, ktoré dokáže dodať náš rybársky priemysel, je nesúlad, ktorý sa stále zväčšuje. Prekonať ho možno do určitej miery využitím akvakultúry. V súčasnosti pochádza štvrtina rybných produktov vyprodukovaných v EÚ z rybích fariem a iných foriem akvakultúry. Z hľadiska chovaného objemu patria medzi najdôležitejšie druhy v rámci akvakultúry slávky, pstruh dúhový losos atlantický, po ktorých nasledujú ustrice, pagel, kapor, lastúrniky a morské ostrieže.

Európska akvakultúra sa riadi prísnymi normami, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, zdravie vodných živočíchov a ochranu spotrebiteľov. Tento sektor však v posledných rokoch stagnoval. Komisia chce tento trend zvrátiť konkrétnymi návrhmi právnych predpisov, ktoré by mali zároveň prispieť k nárastu dodávok čerstvých, zdravých a lokálnych potravín.

Veterné turbíny © EÚ

Veterné parky – zdroj čistej energie, pracovných miest a hospodárskeho rastu.

Aspekty námornej dimenzie

EÚ disponuje najväčšou námornou oblasťou (1 200 prístavov) a má najpočetnejšiu obchodnú flotilu na svete. 90 % obchodu s tretími krajinami a 40 % obchodu v rámci EÚ sa uskutočňuje po mori. Námorný priemysel zamestnáva niekoľko miliónov ľudí a jeho hodnota dosahuje takmer 200 miliárd EUR.

V posledných rokoch EÚ rozšírila záber námornej politiky s cieľom zamerať sa na integráciu všetkých typov využitia námorného priestoru formou spoločného úsilia, ktoré bude čerpať zo stáročného námorného dedičstva Európy a prispeje k naplneniu stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Námorná politika teraz zahŕňa:

  • námornú bezpečnosť,
  • námorné priestorové plánovanie,
  • poznatky o morskom prostredí,
  • konkurencieschopné námorné podniky,
  • vedecký výskum,
  • rybárstvo a
  • ochranu morského prostredia.

Všeobecným cieľom politiky je zabezpečiť hospodársky rozvoj s prihliadnutím na potrebu trvalo chrániť životné prostredie.

Počas Európskeho námorného dňa English (organizovaného každoročne 20. mája) sa EÚ zameriava na zvyšovanie povedomia o význame zdravých morí a oceánov pre naše životy.

Na začiatok

Námorné záležitosti a rybárstvo

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?