Námorné záležitosti a rybárstvo


Živobytie mnohých Európanov závisí od mora a jeho zdrojov. Ide nielen o rybolov, ale aj o energiu zo šelfových veterných parkov a o ropné a plynové ložiská či námornú prepravu osôb a tovarov po celom svete. Nemožno zabudnúť ani na cestovný ruch, ktorý je v prímorských oblastiach významným zdrojom príjmov a zamestnanosti.

Morské zdroje sú pre nás mimoriadne dôležité. Musíme ich preto využívať zodpovedne, predchádzať nadmernému rybolovu a zabezpečiť, aby ťažba ropy a zemného plynu neznečisťovala morské prostredie a pobrežie.

Rybárstvo – význam ochrany

Rybársky priemysel EÚ, ktorý je štvrtým najväčším na svete, dodá každoročne okolo 6,4 milióna ton rýb. V odvetví rybolovu a spracovania rýb je zamestnaných viac ako 350 000 osôb.

EÚ sa v čo najväčšej miere usiluje zabezpečiť, aby bol rybolov udržateľný – z hospodárskeho i environmentálneho hľadiska – a súčasne zohľadňoval aspekt ochrany záujmov spotrebiteľov a potreby rybárov.

Na tento zámer reaguje aj reforma spoločnej rybárskej politiky EÚ, ktorá sa uplatňuje od januára 2014 a ktorou sa sledujú tieto ciele: zabezpečiť živobytie rybárov a súčasne zastaviť nadmerný rybolov a súvisiace vyčerpanie populácie rýb.

Uplatňovanie nových právnych predpisov sa podporuje cez Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). V období rokov 2014 až 2020 sa z fondu ENRF budú financovať projekty, ktorých cieľom je:

  • zavádzanie inovatívnych techník rybolovu,
  • vytvorenie nových odbytísk pre morské plody,
  • zlepšenie kvality života v pobrežných oblastiach.

Takýto prístup pomôže rybárom zamerať sa na udržateľný rybolov a pobrežným komunitám diverzifikovať svoje hospodárstva.

Rybári vykladajúci úlovok © Van Parys Media

Zachovanie populácií rýb – priorita rybárskej politiky EÚ.

Medzinárodná spolupráca a pomoc

Aby sa zabezpečilo, že sa na celom svete oceány a moria využívajú transparentným a udržateľným spôsobom a nedochádza k nadmernému lovu, EÚ spolupracuje s orgánmi OSN a rokuje s regionálnymi a medzinárodnými rybárskymi organizáciami.

Prostredníctvom dvojstranných dohôd s krajinami mimo EÚ získavajú rybári z EÚ prístup k rybolovu vo vzdialených vodách, čo im umožňuje zásobovať európsky trh. Na základe týchto dohôd sa takisto zabezpečuje uplatňovanie rovnakých podmienok udržateľnosti ako v EÚ. Na druhej strane partnerské krajiny (vrátane rozvojových krajín) dostávajú finančný príspevok, ktorý môžu investovať do rozvoja svojho vlastného rybárskeho priemyslu a zvyšovania populácie rýb.

Chov rýb a morských živočíchov udržateľným spôsobom

Medzi objemom konzumovaných rybných produktov a množstvom, ktoré dokáže dodať náš rybársky priemysel, je nesúlad, ktorý sa stále zväčšuje. Prekonať ho možno do určitej miery využitím akvakultúry. V súčasnosti pochádza štvrtina rybných produktov vyprodukovaných v EÚ z rybích fariem a iných foriem akvakultúry. Z hľadiska chovaného objemu patria medzi najdôležitejšie druhy v rámci akvakultúry slávky, pstruh dúhový losos atlantický, po ktorých nasledujú ustrice, pagel, kapor, lastúrniky a morské ostrieže.

Európska akvakultúra sa riadi prísnymi normami, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, zdravie vodných živočíchov a ochranu spotrebiteľov. Tento sektor však v posledných rokoch stagnoval. Komisia chce tento trend zvrátiť konkrétnymi návrhmi právnych predpisov, ktoré by mali zároveň prispieť k nárastu dodávok čerstvých, zdravých a lokálnych potravín.

Veterné turbíny © EÚ

Veterné parky – zdroj čistej energie, pracovných miest a hospodárskeho rastu.

Aspekty námornej dimenzie

EÚ disponuje najväčšou námornou oblasťou (1 200 prístavov) a má najpočetnejšiu obchodnú flotilu na svete. 90 % obchodu s tretími krajinami a 40 % obchodu v rámci EÚ sa uskutočňuje po mori. Námorný priemysel zamestnáva niekoľko miliónov ľudí a jeho hodnota dosahuje takmer 200 miliárd EUR.

V posledných rokoch EÚ rozšírila záber námornej politiky s cieľom zamerať sa na integráciu všetkých typov využitia námorného priestoru formou spoločného úsilia, ktoré bude čerpať zo stáročného námorného dedičstva Európy a prispeje k naplneniu stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Námorná politika teraz zahŕňa:

  • námornú bezpečnosť,
  • námorné priestorové plánovanie,
  • poznatky o morskom prostredí,
  • konkurencieschopné námorné podniky,
  • vedecký výskum,
  • rybárstvo a
  • ochranu morského prostredia.

Všeobecným cieľom politiky je zabezpečiť hospodársky rozvoj s prihliadnutím na potrebu trvalo chrániť životné prostredie.

Počas Európskeho námorného dňa English (organizovaného každoročne 20. mája) sa EÚ zameriava na zvyšovanie povedomia o význame zdravých morí a oceánov pre naše životy.

Na začiatok

Námorné záležitosti a rybárstvo

Rukopis bol aktualizovaný v máji 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatok


Videá


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?