Námorné záležitosti a rybárstvo


Živobytie mnohých Európanov závisí od mora a jeho zdrojov. Ide nielen o rybolov, ale aj o pracovné miesta, ktoré ponúkajú ropné a plynové polia, námorná preprava osôb a tovarov alebo cestovný ruch v prímorských oblastiach. Je jasné, že pobrežné oblasti sú mimoriadne dôležité.

Musíme preto morské zdroje využívať zodpovedne, predchádzať nadmernému rybolovu a zabezpečiť, aby ťažba ropy a zemného plynu neznečisťovala morské prostredie a pobrežie.

Rybárstvo – význam ochrany

Rybársky priemysel EÚ, ktorý je štvrtým najväčším na svete, vyprodukuje každoročne 6,4 milióna ton rýb. V odvetví rybolovu a spracovania rýb je zamestnaných viac ako 350 000 ľudí.

Prioritou Európskej únie je zabezpečiť, aby bol rybolov udržateľný a ekologický, a aby boli chránené práva spotrebiteľov.

Preto Komisia nedávno navrhla rozsiahlu reformu spoločnej rybárskej politiky EÚ, ktorá má zabezpečiť živobytie rybárom, ale zároveň skoncovať s nadmerným výlovom, ktorý ohrozuje populácie rýb.

Komisia zároveň navrhuje, aby sa na obdobie 2014 – 2020 vytvoril Európsky námorný a rybársky fond (EMFF). Tento fond by mal rybárom pomôcť pri prechode na udržateľný rybolov a pomôcť miestnym komunitám diverzifikovať ich ekonomiku prostredníctvom financovania projektov, ktoré prinášajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v týchto prímorských oblastiach.

Rybári vykladajúci úlovok © Van Parys Media

Ochrana populácií rýb je jednou z hlavných priorít rybárskej politiky EÚ.

Medzinárodná spolupráca a pomoc

Aby sa zabezpečilo, že oceány a moria sa na celom svete využívajú transparentným a udržateľným spôsobom, EÚ uzavrela dohody o spolupráci s mnohými tretími krajinami a pravidelne rokuje s regionálnym a medzinárodnými rybárskymi organizáciami.

Na základe týchto dohôd majú rybári EÚ prístup ku vzdialeným moriam a oceánom, čo im umožňuje zásobovať európsky trh. EÚ zas na oplátku poskytuje tretím krajinám (vrátane rozvojových štátov) finančnú pomoc, ktorú môžu využiť na podporu vlastného rybárskeho priemyslu a zvýšenie populácie rýb.

Chov rýb a morských živočíchov udržateľným spôsobom

Medzi objemom konzumovaných rybných produktov a množstvom, ktoré dokáže dodať náš rybársky priemysel, je priepasť, ktorá sa stále zväčšuje. Časť tohto rozdielu môže pokryť akvakultúra. V súčasnosti pochádza štvrtina rybných produktov vyprodukovaných v EÚ z rybích fariem a iných foriem akvakultúry. Medzi najdôležitejšie produkty akvakultúry patria slávky, pstruh dúhový a losos atlantický, po ktorých nasledujú ustrice, pagel, kapor, venušky a morské ostrieže.

Európska akvakultúra sa riadi prísnymi normami, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, zdravie zvierat a ochranu spotrebiteľov. Bohužiaľ, toto odvetvie v posledných rokoch stagnovalo. Komisia chce tento trend zvrátiť konkrétnymi návrhmi, ktoré sú súčasťou jej reformy spoločnej rybárskej politiky.

Veterné turbíny © EU

Výroba energie v pobrežných vodách je šetrná k životnému prostrediu a prispieva k zamestnanosti a hospodárskemu rastu

Aspekty námornej dimenzie

EÚ disponuje najväčšou námornou oblasťou (1 200 prístavov) a má najpočetnejšiu obchodná flotilu na svete. Okolo 90 % zahraničného obchodu a 40 % vnútorného obchodu sa prepravuje po mori.

Rybárska politika EÚ vždy zohľadňovala environmentálne aspekty. Nedávno však táto politika dostala ešte širší rozmer a začala sa sústrediť na integráciu všetkých typov využitia námorného priestoru. Jej cieľom je vyťažiť čo najviac z predností a tradícií Európy v oblasti morského výskumu, námorných technológii a inovácie a prispieť tak k naplneniu stratégie Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Hlavnými oblasťami námornej politiky EÚ je námorná doprava, konkurencieschopnosť námorného obchodu, zamestnanosť, vedecký výskum, rybárstvo a ochrana morského prostredia. Všeobecným cieľom politiky je zabezpečiť hospodársky rozvoj s prihliadnutím na potrebu trvalo chrániť životné prostredie.

Počas európskeho námorného dňa (organizovaného každoročne 20. mája) si EÚ pripomína dôležitosť našich morí, ktoré tvoria jeden zo základných pilierov našej spoločnosti a ekonomiky.

Na začiatok

Rybárstvo a námorné záležitosti

Dátum uverejnenia: januári 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatok


Videá


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?