Gospodarka morska i rybołówstwo


Wielu obywateli UE utrzymuje się z morza i jego zasobów – przede wszystkim ryb, ale także energii pochodzącej z przybrzeżnych pól naftowych i gazowych. Działalność floty handlowej UE zależy od oceanów. Obszary przybrzeżne przyciągają turystów – to także prężny sektor gospodarki.

Stawka jest więc wysoka, dlatego musimy rozsądnie korzystać z zasobów morskich, unikać nadmiernej eksploatacji łowisk oraz dbać, by wydobywanie ropy naftowej i gazu nie szkodziło środowisku morskiemu ani przybrzeżnemu.

Rybołówstwo – ochrona zasobów połowowych

Unijny sektor rybołówstwa jest czwartym co do wielkości tego rodzaju sektorem na świecie – co roku dostarcza około 6,4 mln ton ryb. Sektory rybołówstwa i przetwórstwa ryb zapewniają ponad 350 tys. miejsc pracy.

UE priorytetowo traktuje zarówno zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa pod względem gospodarczym i ekologicznym, jak i ochronę interesów konsumentów.

W związku z tym Komisja przedstawiła ostatnio projekt szeroko zakrojonej reformy unijnej wspólnej polityki rybołówstwa, której celem jest zabezpieczenie źródła utrzymania rybaków, a jednocześnie położenie kresu przeławianiu i wyczerpywaniu zasobów.

Propozycje Komisji obejmują utworzenie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na okres 2014–2020. Fundusz ten ułatwi rybakom przejście na stosowanie metod zrównoważonego rybołówstwa oraz pomoże społecznościom żyjącym na obszarach nadmorskich w dywersyfikacji swojej gospodarki – z jego środków będą finansowane projekty służące tworzeniu miejsc pracy i podnoszeniu jakości życia mieszkańców.

Rybak wyładowujący połów © Van Parys Media

Zachować zasoby rybne na przyszłość – główny cel unijnej polityki rybołówstwa

Międzynarodowa współpraca i pomoc

UE zawarła z krajami trzecimi partnerskie umowy o połowach, a na forum regionalnych i międzynarodowych organizacji rybołówstwa prowadzi negocjacje zmierzające do tego, by wodami na całym świecie gospodarowano w sposób uregulowany, przejrzysty i zrównoważony oraz by nadmiernie ich nie eksploatowano.

Umowy te dają unijnym rybakom możliwość połowów na odległych wodach, a tym samym sprzyjają stałym dostawom na rynek UE – w zamian za środki finansowe, dzięki którym kraje trzecie, w tym kraje rozwijające się, mogą inwestować w przemysł rybacki i powiększać zasoby rybne.

Zrównoważona hodowla ryb i owoców morza

Powiększa się luka między ilością owoców morza spożywanych w UE a wielkościami połowów dostarczanych przez sektor rybołówstwa. Lukę tę może częściowo wypełnić akwakultura. Obecnie już jedna czwarta ryb i owoców morza wyprodukowanych w UE pochodzi z farm rybnych i innych form działalności z zakresu akwakultury. Jeżeli chodzi o wielkość hodowli, najważniejszymi gatunkami akwakultury UE są omułki, pstrąg tęczowy i łosoś atlantycki. Zaraz po nich plasują się ostrygi, dorada, karp, małże i labraks.

Europejska akwakultura opiera się na wysokich standardach z zakresu ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i ochrony konsumentów. Jednak w ostatnich latach sektor ten znajdował się w stanie zastoju – Komisja planuje pobudzić go do rozwoju, czemu mają służyć konkretne propozycje przedstawione w ramach planowanej reformy wspólnej polityki rybołówstwa.

Turbiny wiatrowe © UE

Morska energia wiatrowa jest nie tylko ekologiczna, ale też sprzyja wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy

Wymiar morski

UE dysponuje największym na świecie obszarem morskim (1200 portów) i największą flotą handlową. 90 proc. handlu zagranicznego i 40 proc. handlu wewnętrznego zależy od morza.

Unijna polityka rybołówstwa zawsze uwzględniała kwestie ekologiczne. Niedawno jednak nabrała jeszcze bardziej przekrojowego charakteru i bierze pod uwagę wszystkie sposoby eksploatacji obszaru morskiego. Celem jest wykorzystanie europejskich atutów i tradycji w dziedzinie badań, technologii i innowacji morskich, by pomóc w realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Polityka morska UE obejmuje transport morski, konkurencyjne przedsiębiorstwa sektora morskiego, zatrudnienie, badania naukowe, rybołówstwo oraz ochronę środowiska morskiego. Jej celem jest zapewnienie rozwoju gospodarczego, a jednocześnie dbanie o równowagę ekologiczną.

Aby zwrócić uwagę na to, jak wielkie znaczenie ma morze dla społeczeństwa i gospodarki, co roku 20 maja w UE obchodzony jest Europejski Dzień Morza.

Początek strony

Rybołówstwo i gospodarka morska

Opublikowano w styczniu 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek strony


Wideo


KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?