Mogħdija tan-navigazzjoni

Affarijiet marittimi u sajd


L-għajxien ta' bosta ċittadini tal-UE jiddependi fuq il-baħar u r-riżorsi li joffri – il-ħut ovvjament, iżda wkoll l-enerġija minn bjar taż-żejt u l-gass lil hinn mix-xtut. Il-flotta merkantili tal-UE tiddependi fuq l-oċeani tad-dinja għall-kummerċ. Iż-żoni tal-kosta huma kalamita għat-turisti - industrija kbira oħra.

B'dawn l-interessi kollha involuti jeħtieġ inkunu responsabbli fl-użu li nagħmlu mir-riżorsi tal-ibħra, nevitaw is-sajd żejjed u niżguraw li l-estrazzjoni taż-żejt u l-gass ma tagħmilx ħsara lill-ambjent marittimu jew tal-kosta.

Sajd – l-importanza tal-konservazzjoni

L-industrija tas-sajd tal-UE hi r-raba' l-akbar waħda fid-dinja, hi tipprovdi madwar 6.4 tunnellati ta' ħut fis-sena. Is-sajd u l-ipproċessar tal-ħut jipprovdu impjiegi għal aktar minn 350,000 persuna.

Il-prijorità għall-UE hi li jiġi żgurat li s-sajd hu sostenibbli kemm ekonomikament u ekoloġikament, kif ukoll li jitqiesu l-interessi tal-konsumaturi.

Għal dan l-għan, il-Kummissjoni reċentement ippreżentat riforma ewlenija tal-politika komuni tas-sajd tal-UE, li l-mira tagħha hi li jiġi żgurat l-għajxien tas-sajjieda filwaqt li jintemmu s-sajd żejjed u t-tnaqqis tal-istokkijiet tal-ħut.

Il-proposti jsejħu għall-ħolqien tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (FEMS) biex ikopri l-2014-20. Dan il-fond se jgħin lis-sajjieda fit-transizzjoni lejn sajd sostenibbli u jgħin il-komunitajiet tal-kosti jiddiversifikaw l-ekonomiji tagħhom, billi jiffinanzja proġetti li joħolqu impjiegi ġodda u jtejbu l-kwalità tal-ħajja f'dawn iż-żoni.

Sajjieda jħottu l-qabda © Van Parys Media

Ngħinu fil-preservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut għall-futur – għan ewlieni għall-politika tas-sajd tal-UE.

Kooperazzjoni u għajnuna internazzjonali

L-UE għandha ftehimiet ta' partenarjat dwar is-sajd ma' pajjiżi li mhumiex fl-UE u tinnegozja fi ħdan organizzazzjonijiet tas-sajd reġjonali u internazzjonali biex tiżgura li l-ibħra kullimkien huma regolati b'mod trasparenti, sostenibbli u li ma jsirx sajd żejjed fihom.

Dawn il-ftehimiet jagħtu wkoll lis-sajjieda tal-UE aċċess għall-ħut f'ibħra mbiegħda, u b'hekk jgħinu biex iżommu s-suq tal-UE fornut – b'tpattija għal kontribuzzjoni finanzjarja li permezz tagħha l-pajjiżi li mhumiex fl-UE, inklużi pajjiżi li qed jiżviluppaw, ikunu jistgħu jinvestu fl-industriji tas-sajd u jibnu l-istokkijiet tal-ħut tagħhom.

Produzzjoni tal-ħut u tal-baħar – sostenibilità

Teżisti differenza li qed tikber bejn l-ammont ta' frott tal-baħar mikul fl-UE u l-volumi pprovduti mill-industrija tas-sajd. Parti minn din id-differenza tista' tagħmel tajjeb għaliha l-akkwakultura. Illum, kwart tal-ħut u l-frott tal-baħar prodotti fl-UE diġà jiġi minn farms tal-ħut u forom oħrajn ta' akkwakultura. F'termini ta' volum, il-maskli, it-trota qawsalla u l-salamun tal-Atlantiku huma l-ispeċijiet l-aktar importanti fl-UE. Warajhom jiġu l-gajdri, l-awrat, il-karpjun komuni, il-gandoffli u l-ispnott.

L-akkwakultura Ewropea għandha standards għoljin ta' protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa tal-annimali u tal-konsumaturi. Madankollu, bħala industrija, kienet f'dipress fi snin reċenti – xi ħaġa li l-Kummissjoni qed tippjana li tibdel bi proposti speċifiċi fir-riformi tagħha tal-politika komunu tas-sajd.

Turbini tar-riħ © EU

L-enerġija offshore tiġġenera kemm enerġija nadifa kif ukoll impjiegi u tkabbir ekonomiku

Dimensjoni marittima

L-UE għandha l-akbar żona marittima fid-dinja (1200 port) u l-akbar flotta merkantili fid-dinja. 90% tal-kummerċ barrani u 40% tal-kummerċ intern hu bbażat fuq il-baħar.

Il-politika tas-sajd tal-UE dejjem qieset l-aspetti ambjentali. Madankollu, reċentement, il-politika marittima ħadet approċċ usa', billi qed tħares lejn l-użi kollha tal-ispazju marittimu tagħna. L-għan hu li nibnu fuq l-assi u t-tradizzjonijiet tal-Ewropa fil-qasam tar-riċerka, it-teknoloġija u l-innovazzjoni marittima, u nikkontribwixxu għall-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Il-politika marittima tal-UE tkopri t-trasport marittimu, in-negozji marittimi kompetittivi, l-impjiegi, ir-riċerka xjentifika, is-sajd u l-protezzjoni tal-ambjent marittimu. L-għan hu li jiġi żgurat l-iżvilupp ekonomiku filwaqt li tiġi salvagwardata s-sostenibilità ambjentali.

Biex tintwera l-importanza tal-ibħra bħala komponent essenzjali tas-soċjetà u l-ekonomija tagħna, l-UE tfakkar il-"Jum Marittimu Ewropew" kull sena fl-20 ta' Mejju.

Fuq

Sajd u affarijiet marittimi

Ippubblikat f’Jannar 2013

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


Fuq


Filmati


Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?