Jūrlietas un zivsaimniecība


Daudzu ES iedzīvotāju iztika ir atkarīga no jūras un tās resursiem —, protams, zivīm, bet arī no jūras energoresursiem jeb naftas un gāzes atradnēm. ES tirdzniecības flotei tirdzniecības nolūkiem ir vajadzīga piekļuve pasaules okeāniem. Piekrastes apgabali pievelk tūristus; tūrisms ir vēl viena liela nozare.

Uz spēles ir likts tik daudz, tāpēc jūras resursi ir jāizmanto atbildīgi, nepieļaujot pārzveju un nodrošinot, ka naftas un gāzes ieguve nekaitē jūras un piekrastes videi.

Zivsaimniecība un zivju krājumu saglabāšanas svarīgums

ES zvejniecība ir ceturtā lielākā pasaulē. Katru gadu tā nodrošina 6,4 miljonus tonnu zivju. Zvejniecībā un zivju apstrādē ir nodarbināti vairāk nekā 350 000 cilvēku.

ES prioritāte ir zvejniecības saimnieciska un ekoloģiska ilgtspēja, kā arī patērētāju intereses.

Tālab Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par ES kopējās zivsaimniecības politikas vērienīgu reformu, kuras mērķis ir nodrošināt zvejniekiem iztiku un tai pat laikā pielikt punktu pārzvejai un zivju krājumu noplicināšanai.

Priekšlikumā ir aicinājums izveidot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) laikposmam no 2014.gada līdz 2020. gadam. Finansējot projektus, kas rada darbvietas un uzlabo dzīves kvalitāti piekrastes reģionos, šis fonds zvejniekiem palīdzēs pāriet uz ilgtspējīgu zvejniecību, savukārt piekrastes kopienām tas palīdzēs dažādot savu ekonomiku.

Zvejnieki izkrauj krastā lomu © Van Parys Media

Atbalsts zivju krājumu aizsardzībai nākotnes vārdā — svarīgs ES zivsaimniecības politikas mērķis

Starptautiskā sadarbība un palīdzība

ES ir partnerattiecību nolīgumi zivsaimniecības nozarē ar ārpussavienības valstīm. Tā piedalās reģionālu un starptautisku zivsaimniecības organizāciju apspriedēs, lai visā pasaulē gādātu par caurskatāmu, ilgtspējīgu ūdeņu regulējumu, kas nepieļauj pārzveju.

Šie nolīgumi sniedz ES zvejniekiem ar zināmu finansiālu ieguldījumu nodrošinātu piekļuvi attāliem ūdeņiem, un tādējādi uztur ES tirgus apgādi, savukārt ārpussavienības valstis, tostarp jaunattīstības valstis, var ieguldīt savās zivsaimniecības nozarēs un attīstīt savus zivju krājumus.

Ilgtspējīgas zivju audzēšanas un jūras produktu saimniecības

Arvien pieaug neatbilstība starp jūras produktu patēriņu ES un zvejniecības nodrošinātajiem produktu apjomiem. Šo neatbilstību daļēji var mazināt akvakultūra. Pašreiz ceturtā daļa ES nozvejoto vai saražoto zivju un jūras produktu jau nāk no zivju audzētavām un cita veida akvakultūras vienībām. Ēdamgliemenes, varavīksnes forele, lasis ir apjoma ziņā svarīgākās ES akvakultūras sugas. Tām seko austeres, jūras karūsas, karpas, divvākgliemenes un jūras asari.

Eiropas akvakultūrā ir augsti vides, dzīvnieku veselības un patērētāju aizsardzības standarti. Tomēr pēdējos gados visā nozarē vērojams panīkums. Komisija plāno šo panīkumu vērst par labu ar konkrētiem priekšlikumiem, kas paredzēti kopējās zivsaimniecības politikas reformā.

Vēja turbīnas © EU

Jūras vēja spēkstacijas sniedz savu ieguldījumu “tīro” enerģiju nozarē, kā arī nodarbinātībā un ekonomiskajā izaugsmē.

Jūrlietu dimensija

Eiropas Savienībai ir pasaulē lielākā jūras teritorija (1200 ostu) un pasaulē lielākā tirdzniecības flote. Ārējā tirdzniecībā jūras ceļu izmantojuma īpatsvars ir 90 %, iekšējā ES tirdzniecībā — 40 %.

ES zivsaimniecības politikā vienmēr ir ņemti vērā vides apsvērumi. Tomēr pavisam nesen jūrlietu politikai pieņemta vēl plašāka pieeja, kas aptver mūsu jūras teritoriju visu veidu izmantojumus. Mērķis ir izmantot un vairot Eiropas priekšrocības un turpināt tradīcijas jūrlietu pētniecības, tehnikas un inovācijas jomā, kā arī sekmēt gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju “Eiropa 2020”.

ES jūrlietu politika aptver jūras transportu, konkurētspējīgus šīs nozares uzņēmumus, nodarbinātību, zinātnisko pētniecību, zivsaimniecību un jūras vides aizsardzību. Mērķis ir nodrošināt ekonomisko attīstību un vienlaicīgi gādāt par vides ilgtspēju.

Lai uzsvērtu jūru kā sabiedrības un ekonomikas svarīga elementa svarīgumu un nozīmi, katru gadu 20. maijā ES svin Eiropas Jūras dienu.

Uz augšu

Zivsaimniecība un jūrlietas

Publicēts 2013. gada janvārī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšu


Videomateriāli


KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?